مصوبات یکصد ونودمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات یکصد ونودمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدونودمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 13روزيكشنبه مورخ15/10/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
 درابتدارياست شورا فرارسيدن تاسوعا وعاشوراي حسيني وشهادت حضرت ابا عبدا...الحسين (ع) وهفتادودو تن ازياران باوفاي آن حضرت را تسليت عرض نمودند.سپس ضمن گلايه ازبعضي اعضاي شورا بدليل عدم حضوربموقع درجلسات شورا كه باعث ايجادبي نظمي وديرترشروع شدن جلسات وهمچنين كندي دركار مي شودتأكيد نمودضمن رعايت حال ساير اعضاي شورا منبعد رأس موعد مقرر درجلسات شورا حضور يابند.  
  درادامه ضمن عرض خير مقدم به آقاي اقبالي (مشاورشورا)، آقاي پيرنيا (مديردرآمدهاي عمومي شهرداري)، آقاي دشتي(كارشناس درآمد)بخش هاي باقيمانده ازعوارض ارزش افزوده ناشي ازتغييركاربري زمينهاي مسكوني كه برخلاف ضوابط طرح تفضيلي وزيرحدنصاب تفكيكي قطعه بندي شده اند ودرخواست صدور پروانه داشته اند ويا ازابتداي سال 87 ساختمان برروي آن احداث شده باشد وهمچنين عوارض ارزش افزروده ناشي ازاقدامات عمراني براي سال 88 برزمينهاي افتاده وبدون حصار وبناهاي مخروبه ونيمه تمام موردبحث وبررسي وتبادل نظر قرارگرفت.
 
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت 50/16 خاتمه يافت.