مصوبات چهل ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهل ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده  روز چهارشنبه مورخ17/5/86 چهل و یکمین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 20 یکشنبه مورخ21/5/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره 110/15791 -31/4/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماٌ باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به پیوست تصویرنامه شماره 1057-30/4/86 سازمان آمار وفناوری اطلاعات منضم به یک نسخه از تفاهم نامه تنظیم شده درخصوص ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه شهر یزد جهت استحضار ارسال می گردد با توجه به اینکه براساس برآورد انجام شده اجرای پروژه مذکور به اعتباری بالغ برچهار میلیارد ودویست و پنجاه میلیون ریال (4.250.000.000 ریال) می باشد که مبلغ یک میلیارد و هفتصد و چهل میلیون ریال (1.740.000.000 ریال) آن در بودجه سال جاری پیش بینی و درنظر است کسری اعتبار مربوطه در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح وبا عنایت به لزوم تسریع دربکارگیری فناوری اطلاعات در جهت اصلاح روند موجود فعالیت های شهرسازی شهرداری درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائید. میروکیلی – شهردار یزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
2- نامه شماره 110/15790-31/4/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماٌ باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به پیوست تصویرنامه شماره 1010-27/4/86 سازمان آمار وفناوری اطلاعات منضم به یک نسخه از تفاهم نامه تنظیم شده درخصوص اجرا ،پیاده سازی،بومی سازی، و آموزش و پشتیبانی یکساله متمم جامع شهرسازی نوسازی و اصناف که در جهت استفاده از داده های بدست آمده در ساماندهی بایگانی و فرآوری نقشه الزامی می باشد جهت استحضار ارسال میگردد با توجه به اینکه براساس برآورد انجام شده به اعتباری بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال نیاز می باشد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح وبا عنایت به لزوم تسریع دربکارگیری فناوری اطلاعات در جهت اصلاح روند موجود فعالیت های شهرسازی شهرداری اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و نسبت به تامین اعتبار در قالب اصلاحیه بودجه اقدام گردد. میروکیلی – شهردار یزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
3-درخصوص واگذاری و نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر مقرر گردید گروهی متشکل از نمایندگان کمیسیونهای داخلی شورا به ترتیب (برنامه و بودجه)آقای پارسائیان ،(فرهنگی اجتماعی)آقای حرزاده (خدمات شهری) آقای مطهریان بررسی و نظارت کامل در این زمینه داشته باشند.
4-نامه شماره 114/13393-14/4/86 شهرداری درخصوص تعیین ارزش واقعی معاملات روز ساختمان و مبنای محاسبه جرائم کمیسیون ماده صد براساس نرخ واقعی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه و مجوز مطرح مقرر گردید در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شورا با تشکیل کارگروهی متشکل از ادارات ذیربط و تحقیقات کامل و جامع در این زمینه راهکارهای مناسب ارائه تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
 
5-پانزدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ28/4/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
پانزدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت20/7روز پنجشنبه مورخ28/4/86در محل کمیسیون واقعدر شورا باحضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل و آقایان بهجت و اقبالی(مشاورین مالی کمیسیون)مجیدی (مسئول حسابرسی شهرداری)حفیظی و عسکری (از سازمان آتش نشانی ) بادستور کار رسیدگی به گزارش حسابرسی سازمان سال آتش نشانی سنوات 83و84 تشکیل و پس از بحث و مذاکره و موارد ذیل به تصویب رسید.
الف- درخصوص بند 3 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقتضی است نسبت به طبقه بندی حسابها و تهیه صورتهای مالی باتوجه به استانداردهای حسابداری و با استفاده از نظر مشورتی مشاور و کارشناس مالی اقدام و نسبت به آموزش پرسنل و مسئول مالی با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام شود.
ب- درخصوص بند 4 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقرر گردید نسبت به اخذ تائیدیه حسابهای بانکی یاد شده در پایان سال 84 رأساً اقدام و به همراه صورت مغایرت حسابهای بانکی به تاریخ 28/12/84 حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به کمیسیون بودجه شورای اسلامی تحویل نمایند.
ج- درخصوص بند 5 گزارش سال 83و84 مقرر گردید یک ماه قبل از پایان سال مالی نسبت به آماده سازی انبارها جهت شمارش اقدام و با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به تنظیم برنامه شمارش و دعوت از حسابرس اقدام و رونوشت جهت شورای اسلامی ارسال گردد و شمارش موجودی ها در حضور حسابرس و نماینده شورای اسلامی صورت گیرد.
د- در ارتباط با بند 2 گزارش راجع به سرمایه های سازمان ، تعیین وضعیت قطعی سرمایه سازمان و سرمایه گذاری شهرداری در سازمان با جلب نظر کارشناسی و ثبت آن در حسابها مورد انتظار بوده و ادامه وضعیت ذکر شده و گزارش حسابرسی در صورتهای مالی سال آتی غیر قابل قبول خواهد بود و ضروری است نسبت به رفع موارد مشابه در سال 85 نیز پیگیری لازم انجام تا در حسابرسی های بعدی این مسائل مطرح نگردد.
هـ- درخصوص بند6 گزارش سال 83و84 مقرر شد نسبت به تهیه صورت کامل دارائیهای ثابت و ثبت در دفاتر مالی و پلاک کوبی اموال اقدام و نسبت به صدور سند اصلاحی و خروج اموال و دارائیها از حساب هزینه و مازاد اقدام و در همین رابطه نسبت به صدور سند اصلاحی هزینه های سرمایه ای نیز اقدام شود و صورت ریز کامل اموال در تاریخ 28/12/84 ،حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارسال شود.
ضمناً آموزش های لازم در این خصوص با هماهنگی حسابرسی شهرداری به کارکنان مالی داده شود.
و- درخصوص بند 7 گزارش سال 83 مقرر گردید ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس آخرین حقوق و مزایا و سنوات خدمت تا پایان سال 85 محاسبه و نسبت به ثبت در دفاتر و صدور سند اصلاحی با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام و یک نسخه از لیست تهیه شده حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه شورا ارسال گردد.   
ز- درخصوص بند 8 گزارش سال 83 و بند 7 گزارش سال 84 مقرر گردید نسبت به تعیین ارزش ریالی اموال منقول و غیرمنقول واگذاری شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری اقدام و پس از تائید شورای سازمان در دفاتر سازمان ثبت و به حساب سرمایه منظور شود و گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
ح- درخصوص بند9 گزارش سال 83 و بند 8 گزارش سال 84 مقرر گردید :
1) گزارشی درخصوص خرید کپسول به تفکیک برای سال 83و84 شامل : موجودی اول سال خرید طی سال و موجودی در پایان سال تهیه شود.
2) گزارش فروش کپسول و لوازم جانبی به تفکیک برای سال 83و84 شامل : شماره فاکتور نام خریدار ،تعداد کپسول فروخته شده ،قیمت واحد و قیمت کل تهیه شود.
3) گزارش کاملی از نحوه شارژ کپسول و مراحل آن و تعداد کپسول های شارژشده به تفکیک برای سال 83و84 با مبلغ دریافتی تهیه شود.
4) گزارشی از نحوه تعیین قیمت فروش کپسول و شارژ کپسول و نحوه دریافت وجه و واریز حساب سازمان تهیه و به همراه گزارشات فوق حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارسال شود.
ط- درخصوص بند 10 گزارش سال 83 و بند 9 گزارش سال 84 مقرر گردید نسبت به کسر مالیاتهای تکلیفی و پرداخت به موقع آن توجه شود و نسبت به پرداخت مالیاتهای معوق اقدام گردد.
ی- درخصوص بند 10 الی 18 گزارش حسابرسی سال 83 و 84 توجه هیات مدیره و مدیرعامل سازمان را به رعایت کامل اساسنامه جلب می نماید و مقرر گردید گزارشی درخصوص علل عدم توجه به موارد ذکر شده در گزارش بشرح بندهای مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه شورا ارائه شود.
ک- درخصوص بند 19و 20 گزارش سال 83 در رابطه با اصلاح اساسنامه سازمان مقرر شد هیات مدیره در اسرع وقت پیشنهادات خود را جهت معاونت اداری و مالی شهرداری ارسال تا اقدامات لازم با هماهنگی امور حقوقی شهرداری و کمیسیون بودجه شورا در این خصوص به عمل آید.
ک- درخصوص بندهای 21الی30 گزارش سال 83 و بند 19 الی 25 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره و مدیرعامل سازمان را به رعایت دقیق آئین نامه مالی و معاملات ، دستورالعمل تنخواه گردان و قانون شهرداری جلب می نماید و مقرر می گردد گزارشی درخصوص عدم رعایت موارد مندرج در بندهای مذکور حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه شورا داده شود.
ل- درخصوص بند 36 گزارش حسابرسی سال 83 و بند 30 گزارش سال 84 مقرر گردید :
1) سازمان نسبت به تهیه سیستم اطلاعات رایانه ای یا دفتر اعتبارات اقدام نماید.
2) سازمان نسبت به مسدود نمودن حسابهای بانکی مازاد و راکد در اسرع وقت اقدام و نسبت به تهیه صورت مغایرت بانکی در پایان هر ماه اقدام لازم به عمل آورد.
3) نسبت به ثبت اسناد دریافتنی در سیستم مالی اقدام شود.
4) با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به تهیه برنامه 5 ساله اقدام شود.
5) نسبت به وصول مطالبات و تعیین تکلیف اقدام راکد و وصول چکهای سررسید گذشته اقدام و حداکثر تا پایان شهریور ماه گزارش عملکرد سازمان در این خصوص به کمیسیون داده شود.
6) نسبت به اخذ سند ملکیت وسائط نقلیه بنام سازمان در اسرع وقت اقدام و گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه داده شود.
7) مقررگردید هیات مدیره ومدیرعامل سازمان گزارشی درخصوص علت کاهش درآمد سال 83 نسبت به سال 82 به مبلغ 19.863.000.000 ریال در اسرع وقت و حداکثر تا 15/5/86 به کمیسیون بودجه ارائه نماید.
8) مقرر گردید نسبت به پوشش بیمه ای اموال و دارائیها اقدام لازم بعمل آید.
9) نسبت به ثبت اسناد ،چکهاو اموال امانی سازمان نزد دیگران و دیگران نزد سازمان در حسابهای انتظامی اقدام شود.
6-شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ8/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
الف- نامه شماره240/15023-26/4/86 شهرداری درخصوص واگذاری تابلوهای تبلیغاتی واقعدرچهارراه مهدیه ومیدان جانباز برای مدت یکسال و نیز اجازه نصب تابلو تبلیغاتی درمیدان امام حسن صفائیه (جنب هتل صفائیه) برای مدت دو سال به کانون تبلیغاتی تصویران قرائت ومقررگردید درخصوص این دو مورد (چهارراه مهدیه ومیدان جانباز)تا پایان سال86 موافقت شد و درمورد میدان امام حسن به کارگروه مربوطه ارسال شود.
ب- نامه شماره 110/12981-11/4/86 شهرداری در خصوص فروش 9 مترمربع جوی متعلق به شهرداری واقعدر خیابان مقداد– کوچه شهید رضایی جهت تجمیع در پلاک ثبتی 18658 بخش 5 یزد به قیمت کارشناسی از قرار هر متر مربع یک میلیون و سیصد هزار ریال مطرح وبا آن موافقت گردید.
ج- نامه شماره 110/15803-31/4/86 شهردار درخصوص فروش 60/5 متر مربع زمین متعلق به شهرداری واقعدر میدان مسکن و شهرسازی خیابان هرندی جهت الحاق به پلاک 3/427 بخش 5 یزد به قیمت کارشناسی از قرار هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار ریال مطرح و با آن موافقت گردید.
د- نامه شماره 110/15379-28/4/86 شهرداری درخصوص فروش 5/5 متر مربع جوی متعلق به شهرداری واقعدر خیابان مسکن و شهرسازی پشت درمانگاه شماره 9 جهت تجمیع در پلاک 5/1071 بخش 5 یزد به قیمت کارشناسی از قرار هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزار ریال مطرح و با آن موافقت گردید.
هـ- نامه شماره110/14401-21/4/86 شهرداری درخصوص نحوه محاسبه هرتن آسفالت و نیز هر مترمربع با سانتیمترحمل وپخش آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری درسال86مطرح ونرخهای پیشنهادی موافقت گردید.
و- نامه شماره204/13307-13/4/86 شهرداری درخصوص ارسال گزارش عملکرد درآمدوهزینه سه ماهه اول سال 86 شهرداری بانضمام گزارش مدیریتی مربوطه قرائت و مقرر گردید گزارش مذکور جهت بررسی و اعلام نظر در اختیار کارشناسان کمیسیون قرار شد تا مدت 5 روز نتایج بررسی خود را را کتباً به شورا اعلام دارند ضمناً نمودار قابل طرح در صحن شورا از نظر اعتبار – کسر درآمد و سقف درآمد نیز توسط آنان ارائه گردد.
ز- نامه شماره 230/13253-13/4/86 شهرداری درخصوص تجدید نظر نسبت به بند بیست ماده یک مصوبه 20/12/85 شورا در رابطه با بودجه مصوب سال 86 مبنی بر افتتاح شماره حساب خاص جهت کنترل
 
 درآمدهای ناشی از پارکینگ ، فروش اموال منقول و غیر منقول و ... مطرح و مقرر گردید براساس آخرین مصوبه شورا در این ارتباط عمل گردد.
ح- نامه شماره110/10661-24/3/86 شهرداری درخصوص استرداد عوارض دریافتی ازشرکت سفالین آجران یزد مطرح وبا توجه به شکایات آن شرکت و رأی صادره از دیوان عدالت اداری با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ط- نامه شماره 110/12697-10/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی شماره 1213 بخش 3 یزد که در مسیر طرح فضای سبز و تعریض گذر محل یعقوبی و متعلق به آقای میرزا احمد ملک ثابت و غیره می باشد مطرح و با توجه به توضیحات مسئول اداره حقوقی با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ی- نامه شماره 41/15082-12/3/86 مدیرکل دفتر فنی استانداری به شهردار درخصوص ساماندهی مسیر حد فاصل سه راهی بافق تا میدان شهید آقا بابایی مطرح و مقرر گردید شهرداری نتیجه اقدامات و تصمیمات اخذ شده را به شورا اعلام و در ضمن نسبت به شناسایی پلاکهای در مسیر و برآورد هزینه آزادسازی و نحوه اقدام را به شورا اعلام نماید.
ل- نامه شماره 2/3165-20/4/86 معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری درخصوص ارسال نامه شرکت حمل و نقل آبادان مبنی بر دولتی بودن و عدم پیش بینی عنوان عوارض بارنامه مطرح و مقرر گردید به اساسنامه شرکت مذکور جهت تصمیم گیری به کمیسیون ارسال گردد.
م- نامه شماره204/7592-30/2/86 شهرداری درخصوص ارسال دفترچه تفریغ بودجه سال 85 به همراه ضمائم وبودجه قرائت ومقررگردیدبه کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت پنج روز بررسی و اعلام نظر نماید.
7-هفدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ11/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
هفدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت30/7روز  پنجشنبه مورخ11/5/86در محل کمیسیون واقعدر شورا با حضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل درخصوص رسیدگی به گزارشات حسابرسی سال 84 سازمان آرامستانهای شهرداری از ساعت 30/7 الی 45/8 با حضور آقای شبانکاره و مدیر مالی سازمان و نیز سازمان پارکها و فضای سبز از ساعت 45/8 الی 30/10 با حضور مدیرعامل و مدیرمالی سازمان مزبور تشکیل گردید :
الف- تصمیمات ، تکالیف و مصوبات کمیسیون در ارتباط با گزارش حسابرسی سال 84 سازمان آرامستانهای شهرداری :
1) درخصوص بند 4گزارش توصیه می گردد صورتهای مالی پایان سال بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم گردد لذا شایسته است از هم اکنون با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری آموزش های لازم به کارکنان امور مالی و حسابداری سازمان داده شود.
2) درخصوص بند 5 گزارش مقتضی است نسبت به بررسی وتسویه حسابهای دریافتنی وپرداختنی اقدام و در رابطه باحسابهای فیمابین سازمان وشهرداری وشرکت آب ومنطقه ای پیگیری و نسبت به تهیه صورت مغایرت و اصلاح حسابها اقدام و گزارش اقدامات انجام شده حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه داده شود
 
 
3) درخصوص بند6 گزارش مقتضی است درصورت واگذاری اموال توسط شهرداری نسبت به قیمت گذاری اموال واگذاری شهرداری توسط کارشناس رسمی دادگستری وثبت در دفاتر اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به همراه تصویر مدارک و اسناد ثبت سرمایه نقدی حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون ارسال گردد.
4) درخصوص بند 7 گزارش توصیه می گردد نسبت به کسر و پرداخت کسورات قانونی در موعد مقرر اقدام شود و ضمن پرداخت کسورات قانونی کسر شده تا تاریخ 31/4/86 گزارش اقدامات انجام شده حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه داده شود.
5) درخصوص بندهای 8 الی 14 مقتضی است نسبت به رعایت مفاد اساسنامه سازمان و همچنین ارائه گزارش توضیحی به کمیسیون بودجه در رابطه با علت عدم رعایت اساسنامه بشرح موارد اعلام شده در گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه اقدام شود.
6) درخصوص بندهای15الی18 توجه هیات مدیره ومدیرعامل سازمان را به رعایت دقیق دستورالعمل تنخواه گردان وآئین نامه های مالی وقانون شهرداری و آئین نامه معاملات جلب نموده مقتضی است گزارش توضیحی در رابطه با دلائل عدم رعایت موارد ذکر شده در گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون ارسال شود.
7) درخصوص بندهای 20و21 مقتضی است با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام لازم به عمل آید و نسبت به تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی تا تاریخ 31/4/86 اقدام و تصویر مفاصا حساب سازمان مذکور حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
8)درخصوص بند 23 گزارش مقرر می گردد:
1-8- نسبت به تهیه دفاتر اعتبارات یا استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام و همچنین نسبت به ثبت چکهای دریافتی در سیستم اسناد و دفاتر مالی اقدام گردد.
2-8- نسبت به تنظیم برنامه میان مدت وبلندمدت سازمان با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری انجام شود.
3-8- گزارشی از تعداد نیروی انسانی سازمان و وضعیت تطابق آن با چارت سازمانی مصوب تهیه و حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
4-8- نسبت به اخذ اسناد مالکیت 9 دستگاه وسائل نقلیه پیگیری اقدام و گزارش اقدامات انجام شده حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
9) با توجه به نکات مندرج در پرونده حسابرسی توجه هیات مدیره را به موارد زیر جلب می نماید :
1-9- درخصوص پرداخت مبلغ 21.497.247 ریال جریمه دیرکرد بدهی معوقه سازمان تامین اجتماعی گزارش توجیهی در رابطه با موضوع بدهی و مدارک و مستندات آن و اقدامات سازمان جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
2-9- گزارشی از نحوه انتخاب شرکت خدمات هم کیش و انعقاد قرارداد با آن شرکت حداکثر تا پایان مرداد ماده جهت کمیسیون ارسال گردد.
10)مقررگردید صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در اسرع وقت در جلسه شورای سازمان بررسی و به تصویب برسد و تصویر صورتجلسه شورای سازمان حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون ارسال گردد.
 
ب-تصمیمات،تکالیف ومصوبات کمیسیون در ارتباط باگزارش حسابرسی سال84 سازمان پارکها و فضای سبز :
1) درخصوص بند 4 گزارش توصیه می گردد صورتهای مالی سازمان با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری طبق استانداردهای حسابداری تهیه شود در این رابطه درصورت نیاز به مسئول مالی و کارکنان حسابداری آموزش های لازم داده شود.
2) درخصوص بند 5 گزارش مقتضی است نسبت به اخذ تائیدیه حسابهای بانکی در پایان سال 84 اقدام و به همراه صورت مغایرت بانکی و صورت مغایرت حساب فی مابین سازمان و شهرداری حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
3) درخصوص بند 6 گزارش مقتضی است با هماهنگی واحد حسابرسی و امور مالی شهرداری نسبت صدور سند های سرمایه نقدی اقدام ودر صورتیکه سرمایه غیر نقدی نیز از طرف شهرداری به سازمان تحویل نشده نسبت به ارزیابی آنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری و ثبت در دفاتر سازمان اقدام و گزارش اقدامات انجام شده حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه داده شود.
4) درخصوص بند7گزارش باتوجه به گستردگی کارسازمان وتعداد پروژه هامقتضی است باهماهنگی واحد حسابرسی شهرداری وسازمان آمارواطلاعات نسبت به تدوین سیستم قیمت تمام شده وارتقاء سیستم حسابداری دراین رابطه اقدام لازم بعمل آیدوگزارش اقدامات انجام شده جهت کمیسیون بودجه شورا ارسال شود.
5) درخصوص بند8و9 گزارش متقضی است باهماهنگی واحدحسابرسی شهرداری نسبت به صدورسند اصلاحات اقدام وبه پرسنل مالی تذکرداده شود دررابطه باصدور اسنادحسابداری دقت بیشتری بعمل آید .
6) درخصوص بند10گزارش توصیه می گردد نسبت به کسرکسورات قانونی وپرداخت درموعد مقرر اقدام شود.
7) درخصوص بند 11 مقرر می گردد فعالیت سازمان صرفاً براساس اساسنامه صورت گیرد و در صورت ضرورت و نیاز به فعالیت گسترده تر نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام گردد.
8) درخصوص بند 12 الی 16 مقتضی است نسبت به رعایت دقیق اساسنامه سازمان توجه خاص به عمل آید و در صورت ضرورت با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اصلاح اساسنامه اقدام لازم بعمل آید.
9) درخصوص بندهای 17 الی 24 گزارش توصیه می گردد نسبت به رعایت و اجرای دقیق آئین نامه مالی و معاملات شهرداری و قانون شهرداری و دستور العمل تنخواه گردان اقدام جدی بعمل آید و گزارش توضیحی درخصوص بندهای مذکور و دلائل و توجیهات لازم حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون ارسال گردد.
10) درخصوص 27 گزارش مقتضی است با هماهنگی اداره حقوقی شهرداری پیگیری لازم بعمل آید و گزارش اقدامات انجام شده جهت کمیسیون بودجه ارسال شود.
11)درخصوص بند 28 گزارش مقرر می گردد:
1-11- گزارشی درخصوص بدهی های سازمان به سازمان تامین اجتماعی که تقسیط شده در رابطه با موضوع و شرح بدهی میزان جرائم و اقدامات سازمان درخصوص دفاع از بدهی های اعلام شده و علت عدم پرداخت در موعد مقرر حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.
 
2-11- هیات مدیره در رابطه با پوشش بیمه ای اموال سازمان بررسی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.
3-11- نسبت به تهیه دفتر اعتبارات با استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام شود.
4-11- نسبت به ثبت فعالیت های سازمان در دفاتر قانونی پلمپ شده اقدام شود.
5-11- نسبت به مسدود نمودن حسابهای بانکی اقدام شود.
12)مقرر گردید صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در اسرع وقت در جلسه شورای سازمان بررسی و به تصویب برسد وتصویر صورتجلسه شورای سازمان حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون ارسال گردد.
6-11- گزارشی درخصوص نیروی انسانی و وضعیت تطابق با چارت سازمانی و توضیحات لازم در رابطه با عدم تطابق با چارت و ارائه پیشنهادات لازم و حداکثر تا پایان شهریور به کمیسیون داده شود.
7-11- نسبت به اخذ اسناد مالکیت 17 دستگاه دستگاه وسایل نقلیه اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون بودجه داده شود.
8-11- گزارشی درخصوص فعالیت مجموعه پارک شادی و توضیحات لازم در خصوص علت زیان دهی پارک به همراه پیشنهادات هیات مدیره حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارائه شود.
9-11- گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده جهت اجرای مصوبات شورای سازمان و توضیحات و دلائلی که منجر به نتیجه نگردیده به همراه پیشنهادات هیات مدیره حداکثر تا پایان شهریور به کمیسیون بودجه ارائه گردد.
10-11-با توجه به ماده 1 اساسنامه سازمان و با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری روش مناسب حسابداری جهت ثبت فعالیت های سازمان انتخاب و اجرا شود.
11-11- نسبت به واریز سپرده ها به حساب بانکی سپرده و عدم استفاده از سپرده ها توجه جدی به عمل آید و گزارش توضیحی درخصوص استفاده از سپرده ها حداکثر تا پایان شهریور ماه جهت کمیسیون ارسال گردد .
12-11- در رابطه با بدهی سازمان محیط زیست ، سازمان منابع طبیعی و شرکت حمید اقدام لازم جهت وصول با تسویه حساب نماید.
13-11-توصیه می گردد وجوهای دریافتی از استانداری وسازمان شهرداری ها در سرفصل مربوطه هزینه شود.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 35 دقیقه بامدادخاتمه یافت وجلسه بعد به روزدوشنبه22/5/86 ساعت 45/12 موکول گردید