مصوبات چهل وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهل وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرودستوركاراعلام شده  چهل وهفتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت6 صبح چهارشنبه مورخ21/6/86باحضوراکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-در رابطه با تشکیل جلسات شورا در ماه مبارک رمضان مقرر گردید جلسات یک شنبه یک ساعت بعد از افطار و جلسات چهارشنبه یک ساعت بعد از اذان صبح تشکیل و برگزار گردد.
 2-براساس ماده 9 تبصره یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران در خصوص استفاده مرخصی شهرداران پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهردار محترم طبق ضوابط ابتدا موافقت شورا را اخذ نموده و بعد به مراجع ذیربط اعلام نمایند.
 3-درخصوص انتخاب مشاور جهت همکاری درشورا مقرر گردید کمیسیونهای داخلی ظرف مدت 15 روز نسبت به تعیین و انتخاب مشاور اقدام در غیر اینصورت رئیس شورا می تواند با همفکری تعدادی از اعضای شورا در این زمینه اقدامات لازم معمول نماید.
4-مقرر گردید اعضای شورا در ماه مبارک رمضان برحسب تشخیص خودشان جهت هرگونه فعالیت و بررسی مشکلات مردم در مساجد سطح شهر حضور داشته باشند.
5- درخصوص انتخاب نام نشریه شورا و شهرداری مقرر گردید کمیسیون فرهنگی اجتماعی پنج نام را به شورا اعلام نماید.
6- مقرر گردید منبعد شهرداری در برگزاری کلیه مزایده ها از ابتدا تا انتها با هماهنگی نماینده شورا در آن کمیسیون اقدام نماید.
7- درخصوص سهمیه ماده 17 اعضای شورا جهت کمک به افراد بی بضاعت و تشکل ها و واحدهای حقوقی نیازمند مقرر گردید آقای مطهریان موضوع را پیگیری نمایند.
8- درخصوص برگزاری مراسم ضیافت افطاری اعضای شورا با همکاری خانم جوکار با ایتام مقرر گردید هزینه آن ازطریق شورا پرداخت گردد.
9- در رابطه با بررسی وضعیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری مقرر گردید جلسه ایی با محوریت کمیسیون تلفیق با حضور نماینده اداره کل بازرسی واحد یزد ، نماینده بازرسی استانداری تشکیل تا موضوع بررسی و نتیجه در صحن شورا جهت تصمیم گیری گزارش گردد.
10- نامه شماره 204/20562-10/6/86 شهرداری :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد ؛ سلام علیکم : احتراماً بدینوسیله یکنسخه از فهرست اقلام موجود انبار شهرداری که ازطریق کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری شده و مورد نیاز شهرداری نمی باشد به پیوست ارسال میگردد،خواهشمنداست موافقت فرمائید نسبت به فروش اقلام مذکور ازطریق آگهی مزایده عمومی اقدام گردد ، بدیهی است فهرست اجناس فوق به سازمانهای وابسته نیز ارسال شده تا در صورت نیاز برابر قیمت پایه تحویل آنها گردد. میروکیلی - شهردار یزد » مطرح و با فروش 518 قلم از اقلام مربوطه طبق ضوابط و مقررات مورد موافقت قرار گرفت.
11- نامه شماره 1067/33 – 29/5/86 دانشگاه یزد درخصوص برگزاری همایشی با عنوان مقاوم سازی در سطح ملی در بهمن ماه سال 86 مطرح مقرر گردید در کمیسیون عمران با حضور نماینده دفتر فنی استانداری آقای مهندس توحیدفر ، آقای دکتر محمد فروغی دبیر همایش موضوع را بررسی نمایند.
12- درخواست مدیر کانون تولد دوباره امید یزد درخصوص مساعدت جهت ساخت و ساز سالن و محوطه و غیره مطرح با توجه به بازدید بعضی از اعضاء در این رابطه مقرر گردید شهرداری ازطریق ماده 17 ده میلیون ریال پرداخت نماید.
13- نامه شماره 110/20402-6/6/86 شهرداری :
« شورای محترم اسلامی شهر یزد ؛ سلام علیکم : احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله ضمن پیوست یکنسخه از تصویر درخواست مدیریت و نظارت برتاکسیرانی مبنی بر تصویب شورای سازمان مذکور جهت پرداخت یارانه به مالکین تاکسیهای برون شهری مستقر در فرودگاه که با اخذ وام 21% نسبت به خرید تاکسی سمند اقدام نموده اند به استحضار میرساند در نظر است جهت جبران قسمتی از کارمزد وام مذکور حداکثر تا سقف مبلغ پنجاه و سه میلیون و سیصد و هفتاد وپنج هزار ریال به سازمان مذکور کمک گردد علیهذا با توجه به عدم اعتبار خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی - شهردار یزد » مطرح و به اتفاق آراء مورد مخالفت قرار گرفت.
14- رونوشت نامه شماره 42/35735-1/6/86 مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری با موضوع حواله مرحله دوم اعتبار تبصره 3 ماده 2 قانون تجمیع مطرح مقرر گردید کمیسیون بودجه با استفاده از ابزارهای نظارتی بر اینگونه موارد ظرف مدت 10 روز بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نمایند.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 9 خاتمه یافت وجلسه بعد به روز یکشنبه 25/6/86 ساعت 30/19 موکول گردید.