مصوبات چهل ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهل ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرودستوركاراعلام شده  چهل ونهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/5چهارشنبه مورخ28/6/86باحضوراکثریت اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- درخصوص برقراری سهمیه ماده 17 اعضای شورا جهت مساعدت به افراد بی بضاعت و تشکل های حقوقی نیازمند به هر نفر اعضاء مبلغ پنج میلیون ریال و رئیس شورا ده میلیون ریال منظور و پرداخت گردد.
2- دررابطه با بررسی مسائل مالی فیمابین شهرداری و سازمان همیاری شهرداریها مقرر گردید جلسه ایی در روز چهارشنبه مورخ 4/7/86 با حضور شهردار محترم ، معاونین و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریها ، نماینده دفتر فنی استانداری در صحن علنی شورا موضوع بررسی گردد.   
3-بیست و یکمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ25/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
الف- نامه شماره 110/15737-31/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 89/1/4634 بخش 4 یزد که در مسیر طرح بلوار آیت ا... خامنه ای قرار داشته و متعلق به آقای حسن دهقان می باشد بر اساس توافقنامه و ارزیابی صورت گرفته جمعاً به مبلغ پانصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت کل غرامت ملک در طرح قرار گرفته مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ب- نامه شماره110/18407-22/5/86 شهرداری درخصوص اصلاح رقم ومبلغ مربوط به استردادعوارض پرداختی شرکت سفالین آجران ازمبلغ هفتصدونودوشش میلیون و یکصد و سی هزار ریال (موضوع نامه شماره 110/1066-24/3/86 شهرداری)به مبلغ نهصد و هشتاد میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار و چهارصد ریال مطرح و با توجه به مصوبه قبلی کمیسیون و شورا (بند6-ح مورخ 21/5/86 )مورد موافقت قرار گرفت.
ج- نامه شماره 110/14396-21/4/86 شهرداری درخصوص اعتبار هشتادمیلیون ریال جهت پذیرایی کمیسیونهای ماده صد و 77 و نیز سایر موارد پذیرائی شهرداری مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
د- نامه شماره 110/17780-17/5/86 شهرداری درخصوص ارسال نامه شماره 420/1348-31/4/86 سازمان آرامستانها منضم به یکنسخه از تفریغ بودجه سال 85 سازمان مذکور که به تصویب هیات مدیره و شورای سازمان رسیده مطرح و مقرر گردید جهت بررسی و اعلام نظر به کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت ده روز از ابلاغ این صورتجلسه نظر خویش را کتباً در این خصوص به کمیسیون اعلام نماید.
هـ- نامه شماره 110/14399-21/4/86 شهرداری منضم به 6 فقره اخطاریه سازمان تامین اجتماعی در رابطه با 4% حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور پرسنل مشمول که می بایست قریب سیصد میلیون ریال پرداخت گردد مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
و- نامه شماره 110/12531-9/4/86 شهرداری درخصوص اضافه کردن مبلغ دو میلیارد و هفتصد و سی وسه میلیون ریال به ردیف اضافه کار و نوبت کار و حق کشیک پرسنل شهرداری در اصلاحیه بودجه قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ز- نامه شماره 110/14430-21/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 1839/1/4634 بخش چهار یزد که در مسیر طرح بلوار آیت ا... خامنه ای قرار داشته و متعلق به آقای محمود دهقان بنادکی می باشد براساس توافقنامه و ارزیابی صورت گرفته به مبلغ چهار صد و سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال  مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ح- نامه شماره 110/14429-21/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی شماره 1841 یک فرعی 4634 بخش 4 یزد که در مسیر بلوار آیت ا... خامنه ای قرار داشته و متعلق به آقایان محمدرضا و محمد حسن تورانی می باشد براساس توافقنامه و ارزیابی صورت گرفته به مبلغ سیصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ط-نامه شماره110/17081-10/5/86 شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال ازمحل ردیف 4117شهری جهت تامین روشنائی محوطه حسینیه مصباح الهدی وسفینته النجاه مطرح ومقررگردیدمبلغ مذکورصرفاًدروجه اداره برق جهت خریدامتیازکنتوربرق بانام حسینیه مصباح الهدی وسفینه النجاه پرداخت گردد.
4-بیست و دومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ28/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
الف-  نامه شماره 7187/862-14/5/86 سازمان بازرگانی استان درخصوص درخواست شرکت حمل و نقل آبادان مبنی بر معافیت از پرداخت عوارض حمل کالا قرائت و به واحد حقوقی شهرداری ارجاع گردید تا طی مدت پنج روز پاسخ نامه به شورا ارسال گردد.
ب- نامه شماره 204/18066-21/5/86 شهرداری درخصوص معرفی آقای احمد روستائی مدیر مالی شهرداری بعنوان نماینده شهرداری جهت شرکت در جلسات شورا و کمیسیون های داخلی شورا مطرح و مقرر گردید در صورت نیاز دعوت بعمل آید.
ج- پیرو بند 6 صورتجلسه 17/5/86 شورا درخصوص بررسی عوارض سال 86 و نیز بند 13 صورتجلسه مورخ 17/5/86 شورا درخصوص تقسیط عوارض و جرائم ساختمانی در کمیسیون برنامه و بودجه مقرر گردید تا در کمیسیون تلفیق با حضور نمایندگان استانداری ، فرمانداری ، شهرداری بررسی گردد.
د- نامه شماره 220-14/5/86 شورای اسلامی شهرستان درخصوص ارسال تصویر نامه 1106-8/5/86 بخشداری مرکزی به شهردار یزد در ارتباط با وضعیت میدان آقا بابایی جهت استحضار اعضاء قرائت و مقرر گردید شهردار یزد در این خصوص وموارد مطرح شده اعلام نظر نماید.
هـ- نامه شماره247/14-19/4/86 مدیر آسایشگاه خیریه معلولین وسالمندان نشاط مهریزدرخصوص مساعدت وصدور مجوز نصب دوعدد تابلو تبلیغاتی در مناطق صفائیه و بلوار جمهوری با هزینه آسایشگاه مزبور قرائت ومقرر گردید به شهرداری ارجاع تا مساعدت لازم در زمان مقتضی جهت اختصاص دو عدد تابلو تبلیغاتی صورت پذیرد.
و- نامه شماره3/2591-24/3/86 فرمانداری درخصوص تجدیدنظر درارتباط بندیک مصوبه2/3/86شورا موضوع واگذاری ادامه عملیات احداث مسیرکوثرومیدان امام علی(ع)به شرکت جهادنصریزد درحدمبلغ هشت میلیاردریال مطرح ومقررگردیدبه شهرداری ارجاع تاطی مدت پنج روز از ابلاغ این صورتجلسه اعلام نظر گردد.
ز- رونوشت نامه شماره 2154-3/5/86 مدیر امور کتابخانه های عمومی استان به شهردار یزد درخصوص واریز 5/0%از کل درآمد شهرداری مربوط به سنوات 84و85 قرائت و با توجه به توضیحات معاون اداری مالی شهرداری مقرر گردید همانند سال گذشته عمل گردد.
ح- نامه شماره 445/16852-9/5/86 شهردار و رئیس شورای سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری درخصوص ارسالی یکنسخه از تفریغ بودجه آن سازمان در سال مالی 85 مطرح و مقرر گردید به کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت پنج روز بررسی و اظهار نظر نماید.
ط- نامه شماره 4389-17/5/86 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه درخصوص ارسال 3 نسخه از تفریغ بودجه آن سازمان در سال مالی 85 مطرح و مقرر گردید به کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت پنج روز بررسی و اظهار نظر نماید.
ی- نامه شماره 1592/100/ب ن-31/4/86 مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری درخصوص ارسال یک نسخه از تفریغ بودجه سال مالی 85 آن سازمان مطرح و مقرر گردید به کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت پنج روز بررسی و اظهار نظر نماید.
 ک-نامه شماره 455/15177-27/4/86 شهردار و رئیس شورای سازمان بازیافت شهرداری درخصوص ارسال سه نسخه از تفریغ بودجه آن سازمان درسال مالی 85 آن سازمان مطرح و مقرر گردید به کارشناس کمیسیون ارجاع تا طی مدت پنج روز بررسی و اظهار نظر نماید.
 5-بیست و سومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ1/6/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت: 
الف-  صورت تکالیف مقرر شده جهت سازمان بهسازی و نوسازی در ارتباط با بندهای گزارش حسابرسی سنوات 83و84 .
1) درخصوص بند 4 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقرر گردید صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه و با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به طبقه بندی اقلام صورتهای مالی تجدید نظر گردد.
2)درخصوص بند 5 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقرر می گردد با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به صدور سند اصلاحی حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام گردد.
3) درخصوص بند6 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به ارزیابی اموال غیر منقول که بعنوان سرمایه غیر نقدی به سازمان تحویل شده و نیز صدور سند حسابداری حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام و گزارش آن به کمیسیون ارائه گردد.
4)درخصوص بند7گزارش سال83و84 مقررگردید با توجه به نوع فعالیت سازمان توصیه می گردد با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری در مورد انتخاب روش مناسب حسابداری و رعایت وحدت رویه اقدام لازم بعمل آید.
5) درخصوص بند 8 گزارش سال 83و84 مقتضی است با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری و سازمان آمار وفناوری اطلاعات اقدامات لازم جهت ارتقاء سیستم مالی و تدوین اجرایی سیستم قیمت تمام شده پروژه ها با مراکز هزینه جداگانه و سیستم انبار به عمل آید.
6) درخصوص بند 9 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به تهیه صورت مغایرت حسابهای دریافتنی و پرداختنی و حسابهای فیمابین سازمان و شهرداری و اخذ تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور سند اصلاحی اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به همراه تصویر صورت مغایرت حسابها و تائید مانده حسابها در پایان سال 84 حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
7)درخصوص بند33 گزارش سال 83 و نیز بند 10 گزارش حسابرسی سال 84 سازمان مقرر می گردد نسبت به کسر کسورات قانونی و پرداخت به موقع آنها اقدام لازم بعمل آید.
8) درخصوص بند 10 الی 22 گزارش سال 83 و بندهای 11الی 23 گزارش سال 84 مقرر می گردد هیات مدیره و شورای سازمان بر اجرای دقیق اساسنامه نظارت جدی داشته باشند و در مورد مواردی از اساسنامه که نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد خود را جهت اصلاح اساسنامه به معاونت اداری مالی شهرداری ارسال نمایند.
 
 
9) درخصوص بندهای 23 الی 32 گزارش سال 83 و بندهای 24 الی 30 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره و شورای سازمان را به رعایت آئین نامه مالی و معاملاتی دستور العمل تنخواه گردان و قانون شهرداری جلب نموده و مقرر می گردد گزارش توضیحی درخصوص عدم رعایت موارد مذکور حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون ارسال گردد.
10) درخصوص بند 34 گزارش حسابرسی 83 و نیز بند 34 حسابرسی سال 84 توصیه می گردد نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان در موعد مقرر و اخذ رسید و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی در پایان هرسال اقدام گردد.
11) درخصوص بند 35 گزارش حسابرسی سال 83 و نیز بند 33 گزارش حسابرسی سال 84 توصیه می گردد با هماهنگی و نظر واحد حسابرسی شهرداری اقدام لازم بعمل آید.
12) درخصوص بند 36 گزارش حسابرسی سال 83 و نیز بند 34 گزارش حسابرسی سال 84 مقرر می دارد
1-12) نسبت به ثبت دفتر اعتبارات یا استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام گردد.
2-12) نسبت به ثبت اسناد دریافتنی در سیستم رایانه ای اسناد اقدام گردد.
3-12) با هماهنگی معاونت اداری مالی شهرداری و واحد حسابرسی نسبت به تهیه برنامه پنج ساله سازمان اقدام گردد.
4-12)با توجه ماده دو اساسنامه سازمان و مصوبات شورای اسلامی با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به انتخاب و اجرای سیستم حسابداری مناسب با فعالیت سازمان اقدام شود.
5-12) نسبت به برنامه ریزی در جهت مازاد انباشته هرسال پس از کسر دیون در زمینه هزینه های عمرانی در بودجه پیش بینی لازم با هماهنگی واحد حسابرسی بعمل آید.
6-12) گزارشی توضیحی درخصوص انحرافات بودجه سالهای 83و84 تهیه و حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون برنامه و بودجه ارسال گردد.
در ادامه جلسه نامه های ارجاعی به کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
ب- نامه شماره204/18302-22/5/86 شهرداری درخصوص پرداخت علی الحساب به شرکت ساختمانی نماساز آرین شرق(پیمانکارتکمیل ساختمان شهرداری منطقه دو)مطرح وباتوجه به توضیحات آقای مشتاقیون و هماهنگی های بعمل آمده با کمیسیون عمران موضوع درصحن علنی شورا مطرح و با5 رأی موافق مورد تصویب قرارگرفت.
ج- نامه شماره204/18944-27/5/86 شهرداری درخصوص پرداخت استرداد های مربوط به سنوات گذشته درآمدویاسایرموارد ازمحل مانده مازادسنواتی پایان سال85که به سال جاری انتقال یافته مبلغ 4.844.432.497ریال مطرح وجهت بررسی و اعلام نظر در اسرع وقت به مشاور مالی کمیسیون ارجاع گردید.
د- نامه شماره 110/18773-25/5/86 شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد بصورت واگذاری با شرکت کارآفرینان تجارت به مبلغ یکصد وچهل میلیون ریال درخصوص نمایشگاه هفته دولت درمحل پارک کوهستان مطرح وباتوجه به قول مساعدسرپرست استانداری مبنی برتأمین اعتبارمزبورباپیشنهادشهرداری موافقت گردید.
هـ- نامه شماره110/19123-28/5/86 شهرداری درخصوص بودجه پیشنهادی سال86 شهرداری به مبلغ نهصدوپنجاه میلیون ریال جهت هزینه های رفاهی کارکنان شامل50% هزینه بیمه مکمل درمان کارکنان تهیه وتحویل بن درطی چهارمرحله وهرنوبت سیصدهزارریال کمک هزینه مسافرتی به پرسنل به مشهدمقدس ،تهیه بلیت سینما وغیره مطرح و با پیشنهادشهرداری موافقت گردید.
و- نامه شماره 125/18814-25/5/86 شهرداری درخصوص استردادسپرده شرکت درمزایده موسسه فکرفردا مطرح و با آن موافقت گردید.
6-بیست و چهارمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ22/6/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:  
الف-  نامه شماره 1700/86-28/4/86 سازمان نظام مهندس ساختمان استان یزد درخصوص اعتراض به سه درصد عوارض شهرداری قرائت ومقرر گردید به شهرداری ارجاع تا پاسخ قانونی به سازمان مذکور ارائه گردد.
ب- نامه شماره 505/19001-28/5/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی7/3702 بخش8یزدکه در مسیر30متری طرح مشیرقرارداد ومتعلق به ناصرحکیمیان می باشدمطرح وباپیشنهادشهرداری موافقت گردید.
ج-  نامه شماره 110/16923-9/5/86 شهرداری درخصوص تفاهم نامه منعقده بین شرکت آب و فاضلاب با شهرداری در ارتباط لوله گذاری شبکه فاضلاب قسمتی از بلوار دانشجو به امام حسین و بلوار باهنر به مبلغ (822.850.000) ریال قرائت و مقرر گردید از محل اعتبار پروژه میدان امام حسین (ع) تامین و در حسابهای فیمابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب عمل گردد.
د- نامه شماره 110/19896-3/6/86 شهرداری درخصوص اخذ مجوز عقد قرارداد با شرکت امنیت سازان جهت سه ماهه دوم سال بصورت ترک تشریفات به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
هـ- نامه شماره 110/18557-23/5/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 8/7459 بخش 4 یزد متعلق به مرتضی جعفری نعیم آبادی واقعدر مسیر طرح خیابان ایثارگران قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
و- نامه شماره 110/19372-30/5/86 شهرداری درخصوص چهارباب مغازه تحت شماره پلاک 7/2103 بخش 4 یزد واقعدر مسیر طرح پارکینگ گاراژ کنترل متعلق به ورثه مرحوم حسن حداد بر اساس توافق آمده در نامه مذکور قرائت و با پیشنهاد شهرداری در این خصوص موافقت گردید.
ز- نامه شماره 110/19714-31/5/86 شهرداری درخصوص بیمه منازل مسکونی شهری در برابر آتش سوزی به تعداد هشتاد هزار واحد قرائت و مقرر گردید بر اساس آئین نامه های مالی شهرداری و قوانین موجود با برگزاری مناقصه اقدام گردد.
ح- نامه شماره 110/20511-10/6/86 شهرداری درخصوص افزایش مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از ردیف مورد درخواست در ارتباط با هزینه های روابط عمومی جهت طراحی ،چاپ و نصب بنر مطرح و مقرر گردید شهرداری گزارشی توجیهی وکامل در این خصوص به شورا ارسال نماید.
ط- نامه شماره 505/20745-11/6/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی شماره 6538فرعی18 فرعی 6556 بخش 8 یزد بوکالت مرتضی اشوری مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید
ش- نامه شماره 110/20514-10/6/86 شهرداری درخصوص خرید یکدستگاه کولر گازی 13 هزار به مبلغ شش میلیون ریال قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ی- نامه شماره 110/20567-10/6/86 شهرداری درخصوص موضوع تملک پلاک ثبتی شماره 2/2092 بخش 8 یزد متعلق به آقای احمد آخوندی مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
 ک-نامه شماره 110/20513-10/6/86 شهرداری درخصوص خرید دوربین فیلمبرداری با پایه آن به مبلغ چهل و دو میلیون ریال مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ل-نامه شماره 110/20938-13/6/86 شهرداری درخصوص تنظیم تفاهم نامه با سازمان عمران شهرداری تا سقف یکصد وپنجاه میلیون ریال با توجه به پر شدن گودهای مجاز تخلیه خاک و نخاله در سطح شهر و ضرورت ساماندهی آن مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
م-نامه شماره 204/20983-13/6/86 شهرداری درخصوص نصب سیستم انبار در انبار مرکزی و موتوری شهرداری توسط سازمان آمار و فناوری قرائت و مقرر گردید در فرصت مناسب توسط اعضاء کمیسیون از اقدامات انجام شده بازدید بعمل آید
ن-نامه شماره 505/20979-13/6/86 شهرداری درخصوص بدهی مالک قبلی پلاک 14 فرعی 1477 بخش 8 یزد (کاظم فخاری)به بانک ملی به مبلغ دویست و ده میلیون تومان و انتقال رسمی پلاک به شهرداری مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
س- رونوشت نامه شماره 2/35861-5/6/86 معاون سیاسی امنیتی استانداری درخصوص رسیدگی به شکوائیه کانون بازنشستگان مطرح و مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی سریعاً نسبت به ارسال پاسخ به شورا اقدام نماید.
ع- نامه شماره 110/20520-10/6/86 شهرداری درخصوص ایجاد فضای سبز ترمینال مسافربری جدید مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ف- نامه شماره 505/20519-10/6/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 2081 بخش 3 یزد واقعدر مسیر طرح خیابان 20 متری نواب به سیدگلسرخ متعلق به بی بی فاطمه ساداتی مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ص- نامه شماره 110/19895-3/6/86 شهرداری درخصوص خرید یک دستگاه راهبند به مبلغ نه میلیون ریال مطرح و با آن موافقت گردید.
ق- نامه شماره 110/20508-10/6/86 شهرداری درخصوص آقای میرجلیلی مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده و استماع نظرات حاضرین در جلسه و با توجه به قطعیت قانونی اقدامات شهرداری مبنی بر پرداخت وجه ملک به صندوق ثبت و انتقال رسمی ملک به شهرداری و همچنین صدور آراء قطعی محاکم بدوی و تجدید نظر در این خصوص صرفاً به جهت مساعدت به آقای میرجلیلی بعنوان پدر شهید شورا مقرر می دارد شهرداری عوض و معوض را با نظر هیات کارشناسی رسمی دادگستری به نرخ روز کارشناسی و جهت اتخاذ تصمیم قطعی به شورا اعلام نماید.
ر- نامه شماره110/19893-3/6/86 شهرداری درخصوص خرید مجموعه چاپگرو اسکنر در قطع AO  به مبلغ دویست و سی میلیون ریال جهت حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری مطرح و با آن موافقت گردید.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 45/8 خاتمه یافت وجلسه بعد به روز یکشنبه 1/7/86 ساعت 30/19 موکول گردید.