مصوبات چهل وسومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهل وسومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده  روز دوشنبه مورخ22/5/86 چهل و سومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 6 صبح چهارشنبه مورخ24/5/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره 505/18432 -22/5/86 شهرداری :
« شورای محترم اسلامی شهر: سلام علیکم ؛احتراماً ،همانگونه که استحضار دارید استانداری محترم یزد طی نامه شماره 1/32816-21/5/86 موافقت وزیر محترم کشور را مبنی برتائید ضرورت اجرای طرح میدان شهدای محراب و اعمال ماده 9 قانون تملک اراضی و املاک درخصوص فروعات پلاک شماره 1/7320 بخش 4 یزد تحت مالکیت آقای حمید دیهیمی وغیره را به شهرداری اعلام نموده و از طرفی صورتجلسه مورخ 14/5/86 آن شورای محترم دررابطه بانحوه توافق با مالکین پلاک مذکور ازجانب فرمانداری یزدمورد ایراد واقع گردیده است . لذا این شهرداری در اجرای بند 3 صورتجلسه مورخ 29/3/86 آن شورای محترم قصد دارد با توجه به مجوز اخذ شده از وزیر محترم کشور با اعمال مقررات ماده 9 قانون تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/85 نسبت به تصرف اراضی مذکور و تکمیل پروژه میدان بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن با رعایت کامل قوانین ومقررات اقدام نماید.علیهذا خواهشمند است اجازه فرمائید مبلغ چهل میلیارد ریال جهت تملک ملک موصوف هزینه و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه با فروش قطعات اراضی معوض اختصاص یافته جهت تملک اراضی فوق با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها تامین گردد. میروکیلی –شهردار یزد » مطرح ، مورد موافقت قرار گرفت.
2- نامه شماره 110/15968 -1/5/86 شهرداری :
 « شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به استحضار می رساند تاکنون شهرداری یزد به پرسنلی که دارای پست های سازمانی خاص می باشند روزانه مبلغی را بعنوان حق شیر پرداخت که هزینه آن درسال بالغ برپنجاه و سه میلیون ویکصدوچهل وچهار هزارریال       می باشد .ازسویی در اکثر ادارات وسازمانهای دولتی استان در جهت تامین شرایط بهداشتی وحفظ سلامت مستخدمین به استناد ماده 53 قانون استخدام کشوری به پرسنلی که مستقیماً باگرد و غبار و مواد شیمیائی ودستگاههای کامپیوتر وچاپ وتکثیر در ارتباط هستند برای سلامت انها روزانه یک پاکت شیر تهیه و توزیع می گردد علیهذا شهرداری یزد در نظر دارد با توجه به نوع کارکرد و وظایف محوله بخش عمده کارکنان خود بصورت یک روز درمیان نسبت به توزیع یک پاکت شیر بین کلیه کارکنان اقدام که تفاوت بار مالی آن نسبت به رقم فوق الذکر در سال بالغ بر هشتاد و دو میلیون ریال می باشد ،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، موافقت فرمائید برابر پیشنهاد مذکور اقدام و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه در ردیف مزایای کارکنان تامین وپرداخت گردد.میروکیلی –شهردار یزد» مطرح ،صرفاً با توزیع یک پاکت شیر بین کارکنان ، پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
3- نامه شماره 204/12752 -10/4/86 شهرداری :
 « ریاست محترم شورای اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماٌ بازگشت به شق هـ از بند 11 صورتجلسه مورخ 8/3/86 بدینوسیله باستحضار می رساند با توجه به ابلاغیه دبیر شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه و رئیس
کمیته دائمی وزارت محترم کشور، شوراهای اسلامی مکلف گردیده اند که حداقل 50% نرخ مصوب و       هزینه های خدمات شهری اتباع افغانی را بابت هزینه های دستگیری و اخراج اتباع افغانی غیر مجاز به صورت خرید خدمات تخصیص دهند ، لذا پیشنهاد می گردد موضوع در قالب قراردادی با استانداری یزد (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) منعقد و درقالب قرارداد مذکور وجوه مربوطه از محل سایر خدمات قراردادی در ماده 5 وظیفه خدمات شهری پیش بینی و پرداخت و اعتبار آن در اصلاحیه بودجه منظور گردد.میروکیلی –شهرداریزد» مطرح با نرخ 50% موافقت شد.
4- نامه شماره 204/12759-10/4/86 شهرداری :
 « ریاست محترم شورای اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماٌ باستحضار می رساند با توجه به ماده 15 آئین نامه مالی شهرداری، درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح شهرداری می تواند هرنوع کاری به صورت امانی و براساس و ترتیب مندرج در ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها انجام مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشد و مورد تائید آن شورای محترم نیز قرار گیرد ، لذا درنظر است براساس سوابق از محل اعتبار منظور شده در بودجه جهت آن دسته از ردیفهایی که تحت عنوان کمک به سازمان عمران، بهسازی و نوسازی بافت قدیم و سایر سازمانهای وابسته اعتبار منظور شده حداکثر معادل 20% از آن در این رابطه اختصاص یابد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح موافقت فرمائید اقدام لازم بعمل آید. میروکیلی –شهردار یزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
5-هجدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ15/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
الف- نامه شماره 110/14402- 21/4/86 شهرداری درخصوص قرار منعقده جهت احداث سرویس بهداشتی پارک اطهر و پرداخت مبلغ هفتاد وهفت میلیون وهشتصد وسی هزار وهفتصد ونود وسه ریال علاوه بر ابلاغ 25% قرارداد به شرکت افراز بادگیر (ازطریق ترک تشریفات) قرائت و باآن موافقت گردید.
د- نامه شماره 13596/7500- 30/4/86 سازمان تامین اجتماعی درخصوص عوارض نیم درصد قراردادهای پیمانکاری سال 84 بیمارستان شهدای کارگر مطرح و مقرر گردید اداره حقوقی شهرداری طی مدت پنج روز از ابلاغ این مصوبه پاسخ لازم را تهیه و به شورا ارسال دارد.
هـ- نامه شماره 110/15566- 30/4/86 شهرداری درخصوص استرداد وجوه دریافتی از آقای امیر عباس تفضلی یزدی بابت احداث آپارتمان مسکونی بر روی پلاک شماره 257/14259بخش 8 یزد مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
 
 
و- نامه شماره 110/13779- 17/4/86 شهرداری درخصوص اهداء جوایز به منظور تشویق دانش آموزان ممتاز پرسنل شهرداری در مقاطع مختلف با بودجه ای معادل 20% افزایش نسبت به پیشنهاد سال گذشته 16038-26/4/86 که بر اساس گزارش مسئول حسابداری در مورخ 8/5/86 درسال 85 مبلغ یکصدوسی سه میلیون وپانصد و هشتاد هزار ریال هزینه شده مطرح و با آن موافقت گردید.
ز- نامه شماره 110/13842- 18/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی شماره 2324/1/4634 بخش 4 یزد که در مسیر طرح بلوار آیت ا... خامنه ای متعلق به آقای علیرضا دلداده می باشد براساس توافق صورت گرفته با مالک مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ح- نامه شماره 505/16900- 9/5/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 2/2081بخش 3 یزد متعلق به ورثه مرحوم دهقانی واقعدر طرح مصوب شبکه 20 متری نواب به سیدگلسرخ مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ط- نامه شماره 110/15301- 28/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 2/4328 بخش 4 در مسیر طرح خیابان شهید خلیل حسن بیگی براساس توافقنامه ای که با وکیل مالک آقای علی اصغر خبیری تنظیم گردیده مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ی- نامه شماره 110/14841- 25/4/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 8682 بخش 4 که در مسیر طرح فضای سبز میدان امام حسین (ع)قراردادی بر اساس توافقنامه ای با وکیل مالکین سیدحسین کمالی و ولی ا... دهقان تنظیم گردیده مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ک- نامه شماره 110/14847- 25/4/86 شهرداری درخصوص تملک قسمتی از پلاک ثبتی 20/1866 بخش 8 که در مسیر طرح خیابان شهید ادهمی متعلق به ورثه اکبر زارع بیدکی و عزت نیکرو می باشد بر اساس توافق صورت گرفته مطرح با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ل- نامه شماره 110/15567- 30/4/86 شهرداری درخصوص پرداخت مابقی وجه قسمتی از پلاک 1/4634بخش 4 واقعدر طرح مصوبه شبکه 40 متری خوابگاه یزدیان مطرح و با توجه به موارد طرح شده در نامه مذکور با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
م- نامه شماره 110/16112- 2/5/86 شهرداری دررابطه با خرید 90 عدد ازتابلو معابر از نوع ایستاده به ابعاد 85*35 به آقای علیرضا زارع مطرح و مقرر گردید براساس قرارداد منعقده عمل گردد.
6-نوزدهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ18/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
نوزدهمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت 7روز پنجشنبه مورخ18/5/86در محل کمیسیون واقعدر شورا باحضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل وآقایان دشتی(مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی )روستایی (مدیر مالی وقت سازمان اتوبوسرانی)بهجت (مشاور مالی کمیسیون بودجه) مجیدی(ذیحساب شهرداری) با دستور کار رسیدگی به گزارشات حسابرسی سال 84 سازمان اتوبوسرانی تشکیل و پس از بحث و مذاکره پیرامون بندهای از گزارش حسابرسی موارد ذیل به تصویب رسید.
 
الف- 1) درخصوص بند 3و4 توصیه می گردد نسبت به ارائه صورتهای مالی سازمان بر اساس استانداردهای حسابداری به صورت کامل اقدام شود.
2) درخصوص بند 3-5 نسبت به پیگیری مبلغ 500 میلیون ریال پرداختی به سازمان ملی زمین بابت خرید زمین با هماهنگی امور مالی شهرداری اقدام و باتوجه به اینکه زمین در اختیار شهرداری قرار گرفته در حسابهای فیمابین سازمان و شهرداری عمل گردد.
3) درخصوص بند6 پیگیری لازم در جهت تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان به عمل آید و گزارش اقدامات انجام شده جهت کمیسیون بودجه شورا ارسال شود.
4) درخصوص بند 7 گزارش نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اصلاح اساسنامه اقدام شود.
5) درخصوص بندهای 8 الی9توصیه می گرددنسبت به رعایت مفاد اساسنامه سازمان توجه جدی به عمل آید.
6) درخصوص بندهای 10 الی 15 مقتضی است مفاد آئین نامه های مالی و معاملاتی ،دستور العمل تنخواه گردان و قانون شهرداری رعایت گردد و گزارش توجیهی در رابطه با بندهای مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال شود.
7) درخصوص بند 17 گزارش با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری پیگیری لازم به عمل آید.
8) دررابطه با بند18 گزارش نسبت به پرداخت حق بیمه متعلقه درموعدمقرر به سازمان تامین اجتماعی ونیز نسبت به اخذ مفاصاحساب تاتاریخ31/4/86 اقدام وگزارش اقدامات انجام شده به کمیسیون داده شود .
9) درخصوص بند 19 گزارش مقرر می گردد:
1-9) هیات مدیره نسبت به پوشش بیمه ای اموال و دارائیهای ثابت بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
2-9) نسبت به ثبت دفتر اعتبارات یا استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام شود.
3-9) نسبت به وصول اسناد دریافتنی سررسیدگذشته وبرگشتی در اسرع وقت پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده و گزارش توجیهی دلائل عدم پیگیری تا به حال حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون داده شود.
4-9) نسبت به ثبت اسناد تضمینی در دفاتر اقدام و گزارشی درخصوص اسناد تضمینی دیگران نزد سازمان و صورت ریز اسناد فوق حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون ارائه شود.
5-9) گزارش توجیهی درخصوص انحرافات مساعد و نامساعد تک تک اقلام ، درآمد و هزینه حداکثر تا پایان شهریور ماه به کمیسیون بودجه ارائه شود .
6-9) باتوجه به مفاد ماده 4 اساسنامه و مصوبات سال گذشته شورای اسلامی با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به اجرای روش حسابداری مناسب با فعالیت های سازمان اقدام لازم بعمل آید.
7-9) مقرر گردیدصورتهای مالی و گزارش حسابرسی در اسرع وقت در جلسه شورای سازمان بررسی و بتصویب برسد و وتصویر صورتجلسه شورای سازمان حداکثر تا پایان مهر ماه جهت کمیسیون ارسال گردد. 
درپایان رسیدگی اعضاء کمیسیون از مدیرعامل و مدیر مالی وقت سازمان اتوبوسرانی تشکر و قدردانی نمودند.  
سپس در ادامه جلسه نامه های ارجاعی به کمیسیون نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بشرح ذیل تصمیماتی اتخاذ گردید:
ب- نامه شماره 110/15571- 30/4/86 درخصوص ارسال پیش نویس موافقتنامه فیمابین شرکت مهندسین مشاور طرح آفرینان پارس موضوع مطالعه مرحله اول طراحی مسیرهای ذکر شده در تفاهم نامه به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال ازطریق ترک تشریفات مطرح مقرر گردید از آقای آثاری دعوت تا در صحن علنی شورا توضیحات لازم ارائه نمایند.
ج- نامه شماره110/17417-14/5/86شهرداری درخصوص توافقنامه صورت گرفته راجع به تملک پلاک های ثبتی 3/1281و11/1281 بخش 3 یزد که در مسیر طرح 18 متری جنب کمیته امداد قراردارد و متعلق به آقای مرتضی نادریان زاده می باشد مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
د- نامه شماره162/85- 15/5/86شرکت مهندسی محیاپرداز درخصوص ارائه خدمات رایانه ای موردنیازشهرداری جهت استحضاراعضاء قرائت ومقررگردیدتصویرنامه مذکور جهت اطلاع به سازمان آمار وفناوری ارسال گردد.
هـ- نامه ثبتی شماره 2036- 15/5/86 حسابداری شورا درخصوص پرداخت مبلغ 1.911.600 ریال بعنوان مابه التفاوت اضافه کاری آقای فقیه خراسانی در سه ماهه اول سالجاری قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.
و- رونوشت نامه شماره 42/24257- 23/4/86 مدیرکل امورشهری وروستائی استانداری به شهردار درخصوص عوارض (ساخت و ساز و تراکم )با توجه به نامه ارسالی از شورای شهر به شورای عالی استانها مطرح گردید.
ز- نامه شماره 110/16890- 9/5/86 شهرداری درخصوص میزان حق الزحمه اعضای کمیسیونهای ماده صد و 77 ، نمایندگان شهرداری ،دبیران و سایر عوامل مربوطه با حضور آقای مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری )مطرح وباتوجه به توضیحات حاضرین در جلسه با پیشنهاد توافق شده در جلسه بشرح ذیل موافقت گردید از تاریخ پیشنهاد قابل اجراء خواهد بود:
- حق الزحمه اعضای کمیسیون هر جلسه                                 یکصد و هشتاد هزار ریال
 - حق الزحمه نمایندگان شهرداری هر جلسه                 یکصد و بیست هزار ریال
- حق الزحمه دبیران کمیسیونها هر جلسه                             هشتاد و پنج هزار ریال
- حق الزحمه مسئول دبیرخانه مرکزی هر جلسه                         هشتاد هزار ریال
- حق الزحمه دبیر دبیرخانه مرکزی هر جلسه                 هفتاد هزار ریال
- حق الزحمه عضو دبیرخانه هر جلسه                                   پنجاه و پنج هزار ریال
- حق الزحمه ماشین نویس هر جلسه                                   چهل و پنج هزار ریال
- حق الزحمه خدمه هر جلسه                                          چهل هزار ریال
- مامور ابلاغ هر جلسه                                              چهل هزار ریال
ح- نامه شماره110/10407- 22/3/86 شهرداری درخصوص لوله کشی گازسالنهای شهیدزارچی پور،     عاقلی نژاد وصاحب الزمان بااعتباری بالغ بربیست وسه میلیون ریال (توضیحاً اینکه در نامه مذکور مبلغ اعتبار مورد نیاز بالغ بر دویست و سی میلیون می باشد که پس ازبررسی وباتوجه به توضیحات آقای مشتاقیون مبلغ بیست وسه میلیون ریال صحیح می باشد)باکسر از ردیف 51241705 سایرهزینه (باشگاه ورزشی شهرداری )و
اضافه کردن به ردیف 01-311-512 (بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان ها و تاسیسات )موافقت گردید.
ط- نامه شماره 17/8550- 15/5/86 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص درخواست معافیت از پرداخت عوارض و پروانه ساختمانی مجتمع فرهنگی وهنری امام علی (ع) مطرح و با توجه به توضیحات    آقای مشتاقیون معاون اداری مالی شهرداری مبنی بر محاسبه بر اساس تعرفه فرهنگی که کمترین میزان عوارض پذیره مصوب شورای اسلامی شهر می باشد نهایت مساعدت صورت گرفته است.
ک- نامه شماره 110/16916- 9/5/86 شهرداری درخصوص بند 5 قرارداد شماره 240/26267-31/6/83 فیمابین با شرکت تبلیغاتی هنرمند درخصوص تبلیغات کنگره بزرگداشت سرداران و 4000 شهید استان مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ل- نامه شماره 110/68/م- 13/4/86 فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه درخصوص احداث موسسه تامین درمان بسیجیان مطرح وباتوجه به توضیحات آقای مشتاقیون معاون اداری مالی شهرداری مبنی برمحاسبه براساس تعرفه مورد درخواست که کمترین میزان عوارض پذیره مصوب شورای اسلامی شهر می باشد نهایت مساعدت صورت گرفته است.
م- نامه شماره 110/14424- 21/4/86 شهرداری درخصوص فروش عرصه مازاد بر عرض بلوار سیدرضا پاکنژاد که در تصرف و مورد تقاضای خرید مالک پلاک ثبتی 64602193 بخش 8 یزد می باشد مطرح وبا پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
ن- نامه ثبتی شماره 1574- 12/4/86 آقای سعید امراللهی درخصوص اعتراض به نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمان قرائت و مقرر گردید به شهرداری ارسال تا پاسخ لازم طی مدت پنج روز از ابلاغ این صورتجلسه به شورا ارسال گردد.
س – نامه مدرسه شهید مطهری در جلسه جهت رسیدگی تحویل آقای مشتاقیون گردید.
7-بیستمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ21/5/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
بیستمین جلسه كميسيون برنامه وبودجه ساعت 30/7روز یکشنبه مورخ21/5/86در محل کمیسیون واقعدر شورا باحضور اعضاء - امضاء كنندگان ذيل وآقایان کوچک زاده (عضو ونماینده شورا در سازمان عمران)اسماعیلی (مدیرعامل وقت سازمان عمران شهرداری )برائتی (مدیر مالی سازمان عمران)بهجت (کارشناس مالی کمیسیون بودجه) مجیدی(ذیحساب شهرداری) با دستور کار رسیدگی به گزارش حسابرسی سال های 83و84 سازمان عمران شهرداری تشکیل و پس از بحث و مذاکره و قرائت بندهائی از گزارش حسابرسی سازمان تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
 1) درخصوص بند 3 گزارش سال 83و84 توصیه می گردد صورتهای مالی سازمان طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و موارد ذکر شده در گزارش رعایت گردد و در این زمینه به مسئول مالی و کارکنان حسابداری آموزش های لازم داده شود و نسبت به اصلاح و رفع نکات ضعیف سیستم حسابداری اقدام شود ضمناً صورتهای مالی سالهای مذکور اصلاح و حداکثر تا پایان مهرماه سالجاری به کمیسیون ارسال گردد.
1-1) در رابطه با بند 1-3-3 مقرر شد آقای مجیدی با حسابرس مذاکره و موارد را تعیین و به سازمان حداکثر 15 روز پس از اعلام موارد تهیه و جهت کمیسیون بودجه ارسال شود.
2-1) در رابطه با بند 2-3-3 مقرر گردید سازمان مدارک مورد نیاز را از طریق آقای مجیدی جهت حسابرسی ارسال تا نظر مساعد حسابرس را درخصوص این بند اخذ نمایند و به کمیسیون ارائه نمایند.
2) درخصوص بند 4 گزارش سال 83و84 مقتضی است نسبت به رفع مغایرت حسابهای فیمابین سازمان و شهرداری های یزد ،زارچ و شاهدیه و شرکت آب منطقه ای و سایر حسابهای دریافتنی تا پایان سال 85 اقدام و گزارش اقدامات انجام شده به همراه تصویر صورت مغایرت و تائیدیه سازمان های مذکور مبنی بر قبول مانده طلب یا بدهی حداکثر تا پایان شهریورماه جهت کمیسیون ارسال گردد.
3) درخصوص بند5 گزارش 83و84 مقرر می گردد نسبت به تعیین تکلیف مبلغ 931.300.000 اقدام راکد وپیگیری در رابطه با وصول آنها در اسرع وقت اقدام و گزارش توجیهی در این خصوص شامل صورت ریز اقلام و موضوع و دلائل عدم وصول و پیگیری تهیه وحداکثر تا پایان شهریور جهت کمیسیون ارسال گردد.
4) درخصوص بند 6 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد صورت ریز سپرده های دریافتنی به مبلغ 3.895.800.000 ریال به تفکیک هرپروژه و تاریخ ایجاد آن تهیه و به همراه گزارش توجیهی در رابطه با دلائل عدم پیگیری و وصول سپرده ها حداکثر تا پایان شهریور ماه جهت کمیسیون ارسال گردد و اقدامات لازم در جهت برنامه ریزی و وصول سپرده ها در اسرع وقت به عمل آید.
5) درخصوص بند7 گزارش سال 83و84 توصیه می گردد شمارش موجودی های پایان سال با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری و حسابرسان انجام گیرد و موجودی مواد اولیه و محصولات در جریان ساخت و محصولات تولید شده نیز شمارش گردد.
ضمناًنسبت به بررسی موجودی انباراقدام وقطعات مازاد بر نیاز سازمان که برای سازمان قابل استفاده نمیباشد مشخص و اقدام لازم جهت فروش ازطریق مزایده با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری به عمل آید.
6) درخصوص بند 8 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری و امور مالی شهرداری نسبت به صدور سند اصلاحی حسابداری اقدام شود و گزارشی در رابطه با 98 قطعه زمین واگذار شده توسط شهرداری شامل صورت ریز قطعات فروخته شده با ذکر شماره پلاک ،نحوه فروش ، قیمت فروش اسامی خریداران زمین و تعداد قطعات باقیمانده با ذکر شماره پلاک و وضعیت انتقال زمین های فروخته شده به خریداران حداکثر تا پایان شهریورماه به کمیسیون بودجه داده شود.
7) درخصوص بند 9 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد صورت ریز دارائیهای ثابت سازمان حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون ارسال گردد ضمناً با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری تمهیدات لازم جهت بازدید عینی اموال حداکثر تا پایان بهمن ماه بعمل آید و از کمیسیون جهت اعزام نماینده جهت نظارت دعوت بعمل آید. همچنین با هماهنگی سازمان آمار و فناوری اطلاعات نسبت به تهیه سیستم کامل اموال که قابلیت محاسبه استهلاک و سایر اطلاعات لازم را داشته باشد بعمل آید.
8) درخصوص بند10 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به محاسبه سنوات خدمت کارکنان در پایان سال 86 با توجه به سنوات خدمت پرسنل و بر اساس آخرین حقوق و مزایا اقدام و سند اصلاحی مربوطه با هماهنگی و مشورت واحد حسابرسی شهرداری یا مشاوران شورا بعمل آید.
9) درخصوص بند 11 گزارش سال 83و84 نظر به اینکه قیمت تمام شده محصولات برای واحد های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد مقتضی است هیات مدیره تمهیدات لازم جهت اجرای سیستم حسابداری بهای تمام شده محصولات تولیدی و سایر پروژه ها به عمل آورند و با هماهنگی و همکاری سازمان آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ارتقاء سیستم حسابداری اقدام نمایند.ضمناً توصیه می گردد در این درابطه از نظر مشورتی حسابرسان و مشاوران شورا و واحد حسابرسی شهرداری نیز استفاده گردد و گزارش اقدامات سازمان در این خصوص جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
10) درخصوص بند12گزارش حسابرسی سال83 مقتضی است گزارش توجیهی دررابطه بامبلغ 314900000 درآمد پیمانکاری ثبت شده دردفاتر به همراه مدارک واسنادمثبته و صورت وضعیت تنظیمی و قرارداد های منعقده و اقدامات انجام شده در رابطه با وصول مبلغ فوق حداکثر تا پایان شهریور جهت کمیسیون ارسال گرددضمناً کلیه خدمات پیمانکاری جهت شهرداری پس از انعقاد قرارداد صورت گیرد.
11) درخصوص بند 13 گزارش سال 83 و بند 12 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره را نسبت به کسر کسورات قانونی و پرداخت به موقع آنها جلب می نماید و مقرر می گردد گزارش توجیهی در این رابطه حداکثر تا پایان شهریورماه جهت کمیسیون ارسال گردد.
12)درخصوص بند14الی23گزارش سال83 وبندهای13الی 22 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره سازمان را به رعایت دقیق اساسنامه سازمان جلب می نماید در این رابطه با توجه به اینکه بعضی موارد اساسنامه نیاز به اصلاح دارد مقتضی است پیشنهادات اصلاحی جهت معاونت اداری و مالی شهرداری ارسال گردد.
13)درخصوص بندهای 24 الی 32 گزارش سال 83 و بندهای 23 الی 34 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره و شورای سازمان را به نظارت جدی بر رعایت آئین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری و قانون شهرداری و دستورالعمل تنخواه گردان جلب نموده مقتضی است گزارش توجیهی در این خصوص حداکثر تا پایان شهریور ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
1-13) نسبت به تنظیم آئین نامه مالی سازمان و پیگیری جهت تصویب آن اقدام شود و تصویر اقدامات انجام شده جهت کمیسیون ارسال گردد.
2-13)نسبت به افتتاح حساب سپرده و واریزوجوه سپرده به حساب بانکی سپرده براساس مبالغ ثبت شده در دفاترتاتاریخ31/5/86 اقدام وازتاریخ مذکوربه بعددرزمان صدورسندسپرده ها به حساب بانکی سپرده واریز گردد.
3-13) با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری مازاد درآمد بر هزینه هرسال پس از کسر بدهی ها در بودجه سال بعد به عنوان یکی از منابع در نظر گرفته شود.وهزینه های عمرانی نیز در این مورد پیش بینی گردد.
14)درخصوص بند 35 گزارش سال 84 و بند 36 گزارش سال 84 مقتضی است حق بیمه های مکسوره در موعد مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و در پایان هرسال نسبت به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی اقدام شود.
15)درخصوص بند 36 گزارش سال 83 و بند 37 گزارش سال 84 مقتضی است با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری و معاونت اداری و مالی شهرداری اقدام لازم به عمل آید.
16)درخصوص بند 37 گزارش سال 83 و بند 38 گزارش 84 توجه هیات مدیره سازمان را به تنظیم دقیق بودجه و تصویب بودجه و اجرای دقیق بودجه مصوب جلب می نماید.
17)درخصوص بند 38 گزارش سال 83 و بند 39 گزارش سال 84 مقرر می گردد.
1-17) نسبت به ثبت دفتر اعتبارات یا استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام شود.
2-17) نسبت به ثبت اسناد دریافتنی در سیستم رایانه ای اسناد و ثبت در دفاتر مالی اقدام شود.
3-17) باهماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به تنظیم برنامه 5 ساله سازمان اقدام شود.
4-17)صورت مغایرت بانکی جاری90027 تاتاریخ28/12/84 حداکثر تاپایان مهرماه جهت کمیسیون ارائه شود.
5-17) نسبت به ثبت اسناد تضمینی در دفاتر اقدام شود و درخصوص چکهای تضمینی که موعد آنها گذشته است پیگیری جهت اخذ آنها به عمل آید.
6-17) هیات مدیره بررسی لازم را در موعد پوشش بیمه ای دارائیهای ثابت به عمل آورده تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
7-17) نسبت به اخذ گواهی پرداخت مالیاتهای مکسوره از صورت وضعیت های سازمان بعمل آید.
8-17) نسبت به اخذ اسناد مالکیت وسائل نقلیه و ماشین آلات و زمین پیگیری و اقدام شود و گزارش اقدامات انجام شده جهت کمیسیون بودجه ارسال شود.
9-17) نسبت به پلمپ دفاتر قانونی قبل از پایان سال جاری اقدام گردد.
10-17) صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در شورای سازمان به تصویب رسید تصویر صورتجلسه جهت کمیسیون ارسال گردد.
18) صورتهای مالی و گزارش حسابرسی در اسرع وقت در جلسه شورای سازمان بررسی و به تصویب برسد.وتصویر صورتجلسه شورای سازمان حداکثر تا پایان مهرماه جهت کمیسیون ارسال شود.
در پایان جلسه کمیسیون از زحمات آقای مهندس اسماعیلی تشکر و قدردانی نمودند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 20/11خاتمه یافت وجلسه بعد به روز یکشنبه28/5/86 ساعت 20 موکول گردید.