مصوبات چهل ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهل ودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرو دستوركار اعلام شده  روز یکشنبه مورخ21/5/86 چهل و دومین جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 45/12 دوشنبه مورخ22/5/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره110/17370-14/5/86 شهرداری عطف بند2صورتجلسه8/3/86 درخصوص اجاره یک باب منزل مسکونی جهت اسکان شهردار برابرشرایط مندرج در اجاره نامه شماره22906مطرح موردتصویب قرار گرفت.
2- نامه شماره400/18088-21/5/86 شهرداری عطف بند 5صورتجلسه31/4/86 شورا درخصوص مناقصه انجام شده در رابطه باتامین نیروخدمات شهری وراننده برای مدت سه ماه ازتاریخ1/5/86 باپیمانکار واجد الشرایط انتخابی ازسوی کمیسیون معاملات شهرداریها مطرح پس ازبحث وتبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت.
3- پیرو بند 3 صورتجلسه 10/2/86 و با عنایت به ماده 14 شق 1 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور و بنا به اهمیت و ضرورت مقرر گردید اعضای کمیسیونهای داخلی شورا از سه نفر به پنج نفر بشرح ذیل افزایش و مورد تصویب قرار گرفت.
الف) کمیسیون برنامه وبودجه : آقای مطهریان ، آقای خباززاده
ب) کمیسیون عمران و توسعه : سرکارخانم وزیری ، سرکارخانم حیدری
ج) کمیسیون خدمات شهری : سرکارخانم وزیری ، سرکارخانم حیدری
د) کمیسیون فرهنگی اجتماعی : آقای فقیه خراسانی ، آقای خباززاده
4- درخصوص جابجایی نمایندگان شورا در کمیسیونهای داخلی شهرداری ، معاونت ها ، شهرداریهای مناطق وسازمانهای وابسته پس از بحث و تبادل نظرموارد بشرح ذیل با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- آقای سیدعلی محمد میرحسینی : نماینده شورا در حوزه معاونت خدمات شهری – نماینده شورا در شورای ترافیک استان – نماینده شورا در سازمان بازیافت .
- آقای محمد فقیه خراسانی : نماینده شورا در حوزه معاونت اداری ومالی – نماینده شورا در سازمان اتوبوسرانی نماینده شورا در کمیسیون توافقات وآزادسازی شهرداری منطقه 2 .
- آقای محمدرضا کوچک زاده : نماینده شورا در حوزه معاونت عمرانی وشهرسازی – نماینده شورا در سازمان عمران- نماینده شورا در شهرداری منطقه 1- نماینده شورا در کمیسیون توافقات و آزادسازی ناحیه تاریخی .
- آقای حمیدرضامطهریان : نماینده شورا در حوزه معاونت اداری ومالی– نماینده شورا درسازمان آرامستانهاو سازمان رفاهی وتفریحی– نماینده شورا درشهرداری ناحیه تاریخی– نماینده شورا درکمیسیون توافقات و آزادسازی منطقه 1 .
- سرکارخانم زهرا حیدری : نماینده شورا در شورای بهداشت شهرستان و استان – نماینده شورا در سازمان پارکها وفضای سبز – نماینده شورا در منطقه 3 .
 
- سرکارخانم سیده حمیده وزیری  : نماینده شورا در حوزه شهردار– نماینده شورا در شورای آموزش و پرورش استان – نماینده شورا در ستاد دیه – نماینده شورا در سازمان بهسازی و نوسازی .
- آقای وحیدرضا خباززاده : نماینده شورا درحوزه معاونت خدمات شهری– نماینده شورا درکمیسیون نظارت (نرخ گذاری)- نماینده شورا درسازمان آتش نشانی وسازمان میوه تره بار- نماینده شورا درشهرداری منطقه 2 .
- آقای ناصر پارسائیان : نماینده شورا در حوزه معاونت عمرانی و شهرسازی - نماینده شورا در سازمان فناوری و اطلاعات – نماینده شورا در کمیسیون توافقات و آزادسازی منطقه 3 .
- آقای محمد مهدی حرزاده : نماینده شورا در حوزه شهردار – نماینده شورا در شورای آموزش و پرورش شهرستان – نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی .
 
5- پیرو بند 3 صورتجلسه 14/5/86 تعطیلات شورا از روز یک شنبه مورخ 4/6/86 لغایت دوشنبه 19/6/86 تغییر یافت.
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 15خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه24/5/86 ساعت 6 صبح موکول گردید.