مصوبات چهاردهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات چهاردهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
  پيرودستوركاراعلام شده  روز سه شنبه مورخ25/2/86 وبرابراطلاع قبلي،چهاردهمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت20 یک شنبهمورخ30/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضورکلیه  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- مقررگردید هریک از اعضای کمیسیونهای داخلی شورا جهت بررسی و تحقیق بیشتر در زمینه انتخاب مشاور و کارشناس ، راهکارهای اصولی و مناسب را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نمایند.
2- مقرر گردید کلیه سازمانهای وابسته به شهرداری درخصوص سهمیه بندی شدن بنزین طرحهای خود را با نظرات اعضای شورای شهر در آن سازمان طی گزارشی به شورا ارائه نمایند.
3- درخصوص تقسیم نمودن شهر به 9 قسمت جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم با حضور اعضای شورا در آن محل با کلیات طرح موافقت شد.
 4- در زمینه تقسیط نمودن عوارض وجرایم ساختمانی و غیره پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع طی جلسه ای با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه با حضور معاونت اداری و مالی شهرداری ،کارشناسان حقوقی و بانکی مورد بررسی قرار گیرد.
5- باتوجه به نیاز وضرورت تشکیل کمیسیون خدمات شهری درشورا ضمن موافقت اعضاء با این موضوع ، آقایان میرحسینی ، پارسائیان و مطهریان بعنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند .
 
دستور کار جلسه بعد :
بررسی تعرفه عوارض 86 شهرداری
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 20/22خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه مورخ1/3/86 ساعت 7 صبح موکول گردید.