مصوبات پنجاه وچهارمین جلسه سومین دوره شورای ا سلامی شهریزد

مصوبات پنجاه وچهارمین جلسه سومین دوره شورای ا سلامی شهریزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه وچهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/5 چهارشنبه مورخ18/7/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-درخصوص انتخاب سازمان و شهرداری نمونه در سه ماهه دوم سال 86 پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر به ترتیب سازمان بازیافت(3 رأی) و شهرداری منطقه سه (8 رأی)برگزیده شدند که مقرر گردید بنحو شایسته از مدیرعامل و شهردار منطقه تقدیر و تشکر شود

2- نامه شماره 204/24685 -14/7/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد:سلام علیکم؛احتراماً به استحضارمی رساند درنظر است نسبت به خریدونصب ورقهای پلی کربنات جهت پوشش سقف سالن تخمیرکارخانه کودکمپوست ازطریق مناقصه عمومی اقدام گردد،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح موافقت فرمائیداقدام لازم بعمل آید.ضمناً برآورد اولیه کاریک میلیارد وهفتصدمیلیون ریال می باشد.میروکیلی –شهردار یزد» مطرح  به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت،درضمن مقررگردید چنانچه در قرارداد قبلی سقفی در این خصوص پیش بینی شده مبلغ آن از صورت وضعیت کسر گردد.

3-نامه شماره 21963/3366-7/7/86 کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با موضوع مساعدت در جشن عاطفه ها مطرح باتفاق آراء مقرر گردید مبلغ ده میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 پرداخت گردد.

4-نامه شماره204/19470-30/5/86 شهرداری درخصوص تهیه هدیه ای مناسب جهت55 نفر ازجانبازان شاغل در شهرداری بمناسبت سالروز ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) مطرح و مورد تصویب قرار گرفت (7رأی موافق 1 رأی مخالف)

5- نامه شماره 110/17457-14/5/86 شهرداری بازگشت به شق و از بند 5 صورتجلسه 20/3/86 شورا در خصوص تعمیر و تعویض قطعات ماشین جاروب به پیوست گزارش سرپرست اداره موتوری مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

6- نامه شماره 1436/936-2/7/86 سازمان بازنشستگی کشوری نمایندگی استان یزد درخصوص تخصیص زمین جهت احداث خانه مهر برای پر نمودن اوقات فراغت بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی با حضور شهردار محترم مطرح به اتفاق آراء مقرر گردید شهرداری ظرف مدت دو هفته نسبت به مکان یابی مناسب اقدامات لازم معمول و نتیجه را جهت تصمیم گیری به شورا گزارش نماید.

7- نامه شماره 140/20191-5/6/86 شهرداری درخصوص اطلاع رسانی آگهی مزایده فروش آپارتمانهای مجتمع مسکونی شقایق ازطریق مطبوعات ، تبلیغات شهری و غیره مطرح مقرر گردید از شهردار محترم بابت اطلاع رسانی تقدیر و تشکر شود.

8- نامه شماره 1/40894-26/6/86 استاندار یزد درخصوص دعوت از شهردار محترم یاسپرین به یزد مطرح مقرر گردید در این خصوص با استانداری مکاتبه گردد.(9رأی)

9-درخواست جمعی از دانشجویان ثبت بشماره 2609-4/7/86 دبیرخانه شورا درخصوص درگیری بین دانشجویان و رانندگان تاکسی در ترمینال مسافربری مطرح مقرر گردید از آقای صلواتی مدیر وقت ترمینال و دانشجویان دعوت تا از آنها به نوعی دلجویی شود.(8رأی)

 

10- چهارمین صورتجلسه کمیسیون تلفیق  (جلسه مورخ9/7/86) توسط جناب آقای میرحسینی قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- نامه شماره110/20940-13/6/86 شهرداری در رابطه با ضرورت تفویض اختیار به بعضی از مسئولین شهرداری جهت شرکت در کمیسیون های معاملات مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .(8 رأی موافق)

ب- نامه شماره204/20501-10/6/86 شهرداری:

« ریاست محترم اسلامی شهر: سلام علیکم؛ احتراماً به استحضار می رساند در بودجه سال 85 شهرداری در ردیف کفن و دفن اموات دویست میلیون ریال پیش بینی که به دلیل عدم ارائه اسناد هزینه توسط سازمان خلدبرین در اصلاحیه بودجه سال مبلغ این رقم به یکصد و پنج میلیون ریال کاهش و در بودجه پیشنهادی سال 1386 نیز مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر پیش بینی اعتبار نگردیده ولی در ابتدای سال تاکنون سازمان مذکور با ارائه اسناد .و مدارک هزینه سال گذشته کل رقم بودجه جذب و تقاضای افزایش اعتبار در این رابطه داشته که در نظر است علاوه بر بودجه قبلی مبلغ دویست میلیون ریال دیگربه ردیف فوق اضافه و در اصلاحیه بودجه پایدارگردد،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح ، موافقت فرمائید برابر پیشنهادفوق اقدام گردد، ضمناًتقاضا دارد باتوجه به اینکه مدیرعامل سازمان خلدبرین درنحوه هزینه ردیف فوق نقش به سزایی دارند،موافقت فرمائید هزینه کرد فوق با نظر و تصویب آن مدیر عامل اقدام گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح و با مبلغ یک میلیون ریال موافقت گردید درضمن مقرر گردید سازمان خلدبرین اسناد و مدارک را هرماهه بصورت مکتوب به شهرداری گزارش نماید. (6رأی موافق، 2 رأی مخالف)

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 55/8 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 22/7/86 ساعت 18 موکول گردید.