مصوبات پنجاه وپنجمین جلسه سومین دوره شورای ا سلامی شهریزد

مصوبات پنجاه وپنجمین جلسه سومین دوره شورای ا سلامی شهریزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه وپنجمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 10/18 یکشنبه مورخ22/7/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- بیست و نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ12/7/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

 

الف-  نامه شماره 110/23733 -5/7/86 شهرداری درخصوص واگذاری قرارداد ارائه خدمات آزمایشگاهی مربوط به پروژه های اجرائی در سطح شهر قرائت و مقرر شد از طریق مناقصه عمومی برگزار گردد. .(9رأی)

ج-  نامه شماره 110/24060 -8/7/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی 986 بخش 4 یزد به وکالت محمد حسین لوک زاده که در طرح مصوب باغ بزرگ شهر قراردارد بر اساس توافق فیمابین مطرح و با توجه به توضیحات نماینده شورا در جلسه توافقات مورد تصویب قرار گرفت.(9رأی)

د-  نامه شماره110/24055-8/7/86 شهرداری در خصوص تملک پلاک ثبتی 986 بخش 4 یزد به وکالت محمد حسین لوک زاده که در طرح مصوب باغ بزرگ شهر قراردارد بر اساس توافق فیمابین مطرح و با توجه به توضیحات نماینده شورا در جلسه توافقات مورد تصویب قرار گرفت. .(9رأی)

هـ- نامه شماره110/23925 -7/7/86 شهرداری دررابطه بااحداث شبکه انتقال چاه آب آزادشهربه مخزن جنب میدان دوازده امام جهت نگهداری فضای سبزمنطقه مذکور قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. .(9رأی)

و- نامه  شماره 505/23626 -4/7/86 شهرداری درخصوص فروش جوی متعلق به شهرداری به قیمت ارزیابی قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. (9رأی)

ز- نامه شماره 505/23633 -4/7/86 شهرداری درخصوص فروش جوی متعلق به شهرداری به قیمت ارزیابی قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. (9رأی)

ط- نامه شماره 110/23831-5/7/86 شهرداری درخصوص واگذاری یک باب غرفه در پایانه اتوبوسرانی بصورت استیجاری مطرح و با توجه به توضیحات آقای مشتاقیون (معاون اداری و مالی شهرداری) با آن موافقت گردید. (9رأی)

 ی- نامه شماره 505/23528-3/7/86 شهرداری درخصوص موضوع تفکیک پلاک شماره 16171 فرعی 51/1488 بخش 4 یزد واقعدر انتهای کوچه کارتن سازی مطرح و با توجه به توضیحات آقای برزگری مسئول اداره حقوقی و آقای مشتاقیون (معاون اداری مالی شهرداری) مقرر شد شهردار نسبت به انتقال سند پلاکهای معوض به آقای جوکار جهت حل مشکل شهروندان اقدام و درخصوص نحوه توافق طی گزارشی به شورا درخصوص کاهش سهم شهرداری از 9000 متر به 4520 متر اقدام نماید.(9رأی)

2- سی و امین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ19/7/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

  بررسی گزارش حسابرسی سال 84 سازمان بازیافت :

1) درخصوص بند 4 گزارش حسابرسی سال 84 سازمان بازیافت مقرر شد صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شود.

2) درخصوص بند5 گزارش حسابرسی سال83و84 مقررشد نسبت به اخذ تائیدیه مانده حساب بانک ملی شعبه طالقانی وبانک تجارت شعبه دهه فجر وسایرحسابهای پرداختنی درتاریخ28/12/85 و درصورت

مغایریت با دفاتر سازمان نسبت به رفع مغایریت اقدام نموده و تائیدیه های مذکور به همراه صورت مغایریت تهیه شده حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه ارسال گردد.

3) درخصوص بند 6 گزارش سال 83 مقتضی است با هماهنگی مدیریت مالی شهرداری در صورت لزوم نسبت به صدور سند اصلاحی و رفع مغایریت حسابهای فیمابین سازمان و شهرداری در تاریخ 28/12/86 اقدام لازم بعمل آمده و گزارش اقدامات انجام شده حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه داده شود.

4) درخصوص بند 8 گزارش سال 83 مقرر شد سازمان گزارشی از نحوه تعیین شناسائی درآمدهای ناشی از جمع آوری خاک و نخاله و مبنای محاسبه درآمدهای ناشی از اینگونه خدمات حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه ارائه نماید.

5) درخصوص  بند9 گزارش سال 83 و بند 6 گزارش سال 84 مقرر شد هیات مدیره گزارشی در رابطه با دلائل عدم کسر و پرداخت کسورات قانونی به کمیسیون ارائه و نسبت به پرداخت کلیه کسورات قانونی و مالیاتهای تکلیفی کسر شده تا پایان مهر ماه 86 به حساب اداره امور مالیاتی اقدام و گزارش آنرا حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون ارائه نماید.

6) درخصوص بند 10الی18 گزارش سال 83 وبند 7 الی 15 گزارش سال84 مقرر شد هیات مدیره ضمن توضیح کتبی به کمیسیون نسبت به رعایت مفاد اساسنامه سازمان اقدام و در حسابرسی های بعدی مدارک مورد نیاز جهت کنترل و رسیدگی در اختیار حسابرسان قرار گیرد.

7) درخصوص بند18و19گزارش حسابرسی سال83 وبند16 الی18گزارش سال84 مقتضی است هیات مدیره پیشنهادات خود را دررابطه با اصلاح اساسنامه تنظیم و پس از تائید شورای سازمان به معاونت اداری و مالی شهرداری ارسال تا با هماهنگی شورای اسلامی و واحد حقوقی شهرداری اقدام لازم بعمل آورد.

8) درخصوص بند 20الی25 گزارش سال 83 و بند 19الی22 گزارش سال 84 ضمن جلب توجه هیات مدیره به رعایت آئین نامه های مالی و معاملات و دستورالعمل تنخواه گردان و تاکید جدی بر این امر مقتضی است گزارشی در رابطه با دلائل عدم رعایت آئین نامه های مذکور و توضیحات لازم حداکثر تا پایان مرداد ماه به کمیسیون بودجه شورا ارائه شود و در همین رابطه صورت ریز کامل اموال متعلق به سازمان در تاریخ 28/12/85 تهیه و تا تاریخ فوق به کمیسیون ارسال گردد.

9) درخصوص بند27گزارش حسابرسی سال83 بند24 گزارش سال 84 مقتضی است نسبت به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی به تاریخ 28/12/85 اقدام و تصویر آن حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه تحویل گردد.

10) درخصوص بندهای 29 گزارش سال 83 و بند26 گزارش سال 84 مقرر می گردد:

1-10) نسبت به تهیه و ثبت دفتر اعتبارات یا سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام گردد.

2-10) نسبت به تهیه برنامه 5 ساله سازمان با هماهنگی معاونت اداری و مالی و واحد حسابرسی شهرداری اقدام شود..

3-10) نسبت به انتقال اسناد مالکیت 5 دستگاه وسائط نقلیه نیمه سنگین بنام سازمان اقدام و تصویر اسناد مالکیت اموال منقول و غیر منقول سازمان حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه تحویل شود و در حسابرسی های بعدی اسناد و مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی در اختیار حسابرس قرار گیرد.

4-10) درخصوص قرارداد دفن زباله با شهرداری پیگیری لازم درخصوص وصول وجه قرارداد  بعمل آید.

5-10) نسبت به ثبت اسناد دریافتنی در سیستم رایانه اسناد و سیستم مالی اقدام شود.

 

6-10)هیات مدیره نسبت به نظارت وکنترل براجرای دقیق مفادقراردادهای تنظیمی توسط سازمان اقدام نماید.

7-10) نسبت به ثبت اسناد تضمینی در دفاتر اقدام شود.

8-10) هیات مدیره نسبت پوشش بیمه ای ساختمان ها ، اموال و اثاثیه در مقابل خطرات احتمالی بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

9-10) نسبت به بررسی مبلغ 1/27 میلیون ریال موجودی کالا که از سنوات قبل به صورت راکد در حسابها منعکس می باشد و صدور سند اصلاحی با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام و گزارش آن جهت کمیسیون ارسال گردد.

10-10) هیات مدیره با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به انتخاب روش حسابداری بر اساس نیاز سازمان اقدام و پس از تائید شورای سازمان اجرا نماید.

11-10) توجه هیات مدیره و شورای سازمان را بر رعایت موارد اعلام شده در گزارش حسابرسی و رعایت قانون و آئین نامه های مالی شهرداری جلب می نماید به نحویکه ان شاء ا... در حسابرسی های بعدی اینگونه موارد مشاهده نگردد بدیهی است در صورت عدم توجه و تکرار موارد ذکر شده شورای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل می نماید.

12-10) مقرر شد مدیرعامل درخصوص وصول مبلغ 49.606.460 ریال از شهرداری حمیدیا اقدام و گزارش آن در اسرع وقت جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.

الف- درخصوص چگونگی هزینه کرد اعتبارات ماده 17 در شهرداری و سازمانهای تابعه مقرر گردید شهرداری حداکثر تا تاریخ 27/8/86 آئین نامه ای تدوین و به شورا پیشنهاد نماید تا پس از بررسی و تصویب بعنوان دستورالعمل بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها تلقی گردد. .(9رأی)

ب- نامه شماره 110/24681 -14/7/86 شهرداری درخصوص واگذاری محل به بهره برداری تابلو سه وجهی واقعدر میدان جانباز به موسسه تبلیغاتی تصویران و طرح مجدد موضوع با پیشنهاد قبلی شهرداری قرائت و مقرر گردید براساس مصوبه قبلی شورا در این خصوص (شق الف از بند 6 صورتجلسه 21/5/86) عمل گردد و باتوجه به توضیح آمده در نامه فوق الذکر شهرداری صرفاً برای سال 87 با 30% افزایش نسبت به سال 86 جهت میدان جانباز موافقت می گردد. .(5رأی موافق، 4 رأی مخالف)

ج- نامه شماره 110/24747 -14/7/86 شهرداری درخصوص انصراف آقایان حسین و مصطفی قندیار از توافق شماره 5944-19/3/86 موضوع تغییر کاربری پلاک 7399 بخش 4 یزد واقعدر خیابان آیت ا... کاشانی و استرداد وجه و چکهای دریافتی از آنان مطرح و مقرر گردید در صورت پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال خودیاری عمرانی حداکثر تا تاریخ 22/10/86 به شهرداری ، شهرداری از استرداد وجه خودداری و نسبت به درخواست متقاضی اقدام و در غیر اینصورت با استرداد وجه و چکهای دریافتی برابر باپیشنهاد شهرداری در نامه فوق موافقت می گردد.(8 رأی موافق،1رأی مخالف)

ن-  نامه شماره 220/16707 -8/5/86 شهرداری درخصوص شق هـ از بند 12 صورتجلسه 12/4/86 شورا در ارتباط با استرداد وجه اضافه پرداختی شرکت انبوه سازان آرمان یزد به مبلغ یکصد وهشتاد و هشت میلیون وششصد و بیست هزار ریال مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. .(7رأی موافق، 2 رأی مخالف)

 

 

 

3- بیست و پنجمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی  (جلسه مورخ16/7/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت و بندهای ذیل  باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    

الف- مقرر گردید شهرداری جهت ساخت نمازخانه مناسب در بهترین نقطه پارکهای سطح شهر به ترتیب پارک بزرگ شهر، هفتم تیر، غدیر ، بزرگ آزادشهر تا پایان آبان ماه سال جاری نسبت به مکان یابی مناسب و تهیه طرح اقدامات لازم معمول نماید (9رأی)

ب- با توجه به بررسیهای بعمل آمده از سوی سرکارخانم وزیری با آقای شایق (شهردار سابق) درخصوص طرح تندیس میدان نماز مقرر گردید تندیس به درخواست شهرداری و با هزینه جهادنصر ساخته شود.

ج- درخصوص مجهز نمودن نمازخانه پارکهای شادی، آزادگان ، بوستان طوبی پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مقرر گردید مبلغ سی میلیون ریال جهت تهیه امکانات منظور و پرداخت گردد.(برابرصورتجلسه 25 کمیسیون فرهنگی)

د- باعنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی مشاور کمیسیون فرهنگی – اجتماعی درخصوص آسیب های فرهنگی در پارکهای سطح شهر موارد بشرح ذیل مطرح گردید:

1-د- عوامل فیزیکی و کالبدی تاثیرگذار بر آسیب های فرهنگی

- کمبود روشنایی.

- سرویس بهداشتی نامناسب.

- کمبود صندلی.

- عدم پارکینگ مناسب موتورسیکلت و ماشین و تجمع در ورودی پارکها.

2-د- موارد فرهنگی در آسیب های فرهنگی موجود در پارکها:

- بدحجابی

- استعمال قلیان

- عدم رعایت برخی شئونات اسلامی(مندرج در صورتجلسه بیست و پنجم کمیسیون فرهنگی - اجتماعی) نهایتاً مقرر شد دسته اول (عوامل فیزیکی وکالبدی)به شهرداری ارجاع تاتوسط سازمان مربوطه (رفاهی – تفریحی)موضوع پیگیری و معضلات تا پایان سال 1386 مرتفع شودو دسته دوم را کمیسیون فرهنگی پیگیری نماید.

4- با حضور شهردار محترم درخواست بکارگیری نیرو (شرکتی) بصورت تمام وقت تا سقف نه نفر جهت پیگیری امور مربوط به شورا (تحت مدیریت اعضاء) موافقت بعمل آمد و مقررگردید شهرداری پس از معرفی افراد ، توسط اعضاء اقدامات لازم بعمل آید.

جلسه باذکرصلوات درساعت 30/21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 25/7/86 ساعت 30/6 موکول گردید.