مصوبات پنجاه ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات پنجاه ويكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه ویکمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/5 چهارشنبه مورخ4/7/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-با عنایت به توضیحات آقای حرزاده مبنی بر انتخاب مشاور جهت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء آقای سید رضا موسوی بعنوان مشاور کمیسیون فرهنگی اجتماعی برگزیده شد.
2-نامه شماره600/23181-1/7/86 شهرداری درخصوص شروع مجددطرح کارت پارک باهمکاری نیروی انتظامی استان و افزایش نرخ فروش کارت از 1000 ریال به 2000 ریال مطرح پس از بحث و تبادل نظر ، با فروش هر کارت با نرخ 1500 ریال مورد تصویب قرار گرفت.  (5 رأی موافق، 4رأی مخالف).
3- نامه شماره 110/15571-30/4/86 شهرداری :
« شورای محترم اسلام شهر :سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به پیوست یکنسخه ازپیش نویس موافقتنامه فیمابین شرکت مهندسین مشاورطرح آفرینان پارس موضوع مطالعه مرحله اول طراحی مسیرهای ذکرشده درتفاهم نامه به مبلغ یکصدوهشتادمیلیون ریال(180.000.000ریال )جهت استحضارارسال خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیدضمن ترک تشریفات اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح وموردتصویب قرارگرفت (6 رأی موافق، 3رأی مخالف)
4- نامه شماره 200/19176-28/5/86 شهرداری :
 «ریاست محترم شورای اسلامی شهر:سلام علیکم؛احتراماً پیرولایحه تقدیمی شماره204/2876مورخ 28/1/86 بدینوسیله به استحضار می رساند طی دوسال اخیرکلیه قراردادهای بیمه ای شهرداری درقالب برگزاری مناقصه محدود بین کلیه شرکتهای بیمه اعم ازدولتی وخصوصی و بارعایت تشریفات قانونی برگزار گردیده و درسال جاری نیزشهرداری طی پیشنهاد شماره204/2876-28/1/86 درخواست مجوزبرگزاری مناقصه محدودجهت انتخاب شرکت بیمه طرف قرارداد نموده که پس ازطی مراحل لازم صورتجلسه پیوست کمیسیون عالی معاملات شهرداری که موردتائید نماینده محترم وقت شورای اسلامی شهرسرکارخانم یادگار نیزقرارگرفته تنظیم گردیده است باعنایت به اینکه اخیراً ودرمرحله عقدقرارداد باشرکت برنده مناقصه مشخص گردیده که شورای محترم شهردرمتن مصوبه بجای موافقت باپیشنهادشهرداری مبنی برمناقصه محدودعبارت مناقصه عمومی را ذکرنموده وهمچنین باتوجه به اینکه درمراحل طی شده قبلی رعایت کامل ضوابط و مقررات
 
معمول گردیده خواهشمنداست موافقت فرمائید برابرپیشنهادتقدیمی قبلی ونتیجه صورتجلسه پیوست اقدام لازم معمول گردد. میروکیلی – شهردار یزد » مطرح مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً مقرر گردید توسط آقای شهردار فرد مقصر شناسایی و جهت ادای توضیحات لازم در صحن علنی شورا به اتفاق آقای شهردار حضور یابند.(8 رأی موافق ،یک رأی مخالف).
5- نامه شماره 110/22234-24/6/86 شهرداری در رابطه با خرید یکدستگاه پریتنر لیزری به مبلغ پنج میلیون وپانصد هزار ریال جهت روابط عمومی مطرح به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 45/8 خاتمه یافت وجلسه بعد به روز شنبه 7/7/86 ساعت 30/19 موکول گردید.