مصوبات پنجاه ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات پنجاه ونهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاه ونهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ6/8/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص تغییر و تحول و همچنین بهبود وضعیت کمیسیونهای ماده صد پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید کمیسیونهای بدوی شهرداریهای مناطق و نواحی ، کمیسیون تجدید نظر همان شهرداریهای مناطق و نواحی جهت صدور رأی باشند . در ضمن شهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به ارائه برنامه خود در این خصوص به شورا گزارش نماید.

2- نامه  شماره 505/27283-1/8/86 شهرداري درخصوص تملك دو پلاك به مترا‍‍ژ 115 مترمربع به شماره ثبتي 2و3 فرعي از يك فرعي 7320 بخش 4 يزد واقعدر ميدان شهداي محراب به وكالت خانم زهرا ماندي قمي به مبلغ 1.265.000.000 ريال بابت غرامت ملك مطرح و براساس بند 4 صورتجلسه هيات كارشناسي سال 85 مورد تصويب قرار گرفت.

3 -  بیست وهفتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (جلسه مورخ30/7/86) توسط جناب آقای حرزاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

1-3- درخصوص نامگذاری پارک بزرگ شهر واقعدر بلوار آیت ا.. مدرس بنام مارکار طبق درخواست انجمن زرتشتیان مطرح مقرر گردید تابلویی با عنوان پارك بزرگ شهر - ماركار به یک اندازه و یک فونت جهت سردرب ورودی ساخت و نصب گردد.

2-3-  درخصوص بررسی مسائل و مشکلات جهت واگذاری کیوسکهای مستقر در ترمینال از طریق مزایده با توضیحات آقای حرزاده مطرح مقرر گردید شهرداری طبق ضوابط و مقررات و برابر مزایده انجام شده اقدامات لازم معمول و برای دیگر افرادیکه طی سالهای گذشته در آن محل سابقه فعالیت داشتند دلجویی نمایند.

4- سی و دومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ29/7/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-4- در مورد مجتمع فرهنگی امام علی (ع) با توجه به توضیحات آقای مهندس دره زرشکی مقرر شد عوارض بر اساس تعرفه فرهنگی و عمق مورد نظر طبق بند پ ردیف 5 تعرفه مصوب 1386 عمل شود.

2-4- نامه شماره 110/25599-19/7/86 شهرداری در مورد تملک پلاک ثبتی 17/13421 بخش 5 یزد واقع در طرح میدان شهدای محراب به مساحت 75 /100 مترمربع متعلق به آقای محمدعلی دهقان به وکالت آقای حسین فرشاد با پرداخت مبلغ 604.500.000 ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

3-4- نامه شماره 110/25763-22/7/86 شهرداری درخصوص تملک ششدانگ پلاک ثبتی 9180 بخش 4 یزد متعلق به ورثه عبدا... حاجی زینلی بیوکی به مساحت 75/279 مترمربع که حدود 121 متر آن در مسیر طرح تقاطع چهارراه معلم قرار گرفته به مبلغ 3.223.050.000 ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

4-4- نامه شماره 110/24934-15/7/86 شهرداری در مورد خرید دو دستگاه کنترل هوشمند جهت کنترل چراغهای راهنمایی تقاطعات به مبلغ شصت میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مطرح و با توجه به توضیحات شهردار محترم مورد تصویب قرار گرفت.

5-4 درخواست شماره110/25778-22/7/86 شهرداری درموردپرداخت حق عائله مندی و اولادی بازنشستگان شهرداری طبق تعرفه جدیدموردتصویب قرارگرفت ومقررگردیدکسری اعتباردراصلاحیه بودجه منظور گردد.

6-4 پیشنهاد شماره 110/25802-22/7/86 شهرداری در مورد جابه جائی مبلغ ششصد میلیون ریال از محل اعتبار طراحی میدان تره بار به اعتبار نقشه برداری سطح شهر با توجه به توضیحات شهردار محترم وآقای مشتاقیون مورد تصویب قرار گرفت.

7-4 پیشنهاد شماره 110/26149-24/7/86 شهرداری در مورد خواسته فرمانداری جهت پرداخت مبلغ دويست میلیون ریال کمک به شرکت تعاونی همیاری دهیاری ها مطرح و با توجه به توضیحات آقای مهندس مشتاقیون مقرر گردید از محل درآمد حریم روستا درصورت اعتبار تا سقف فوق هزینه گردد.

8-4 درخواست شماره 125/23028-29/6/86 شهرداری در مورد انتخاب حسابرس برای سال 85و86 با توجه به توضیحات آقای مهندس مشتاقیون معاون مالی و اداری شهرداری و مشاور مالی شورا آقای بهجت موافقت شد حسابرسان متین خردمند و سپاهان تراز همانند سال 83و84 اقدام نمایند و کمیسیون بودجه در مورد حق الزحمه حسابرسی و سایر امور مربوطه تصمیم گیری نماید.

9-4 نامه شماره 8302-1/5/86 سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفه مصلی میرک بیک مطرح ، با عنایت به توضیحات آقای مشتاقیون و آقای برزگر با توجه به تجاری بودن ملک مورد مخالفت قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه 8/8/86 ساعت 18 موکول گردید.