مصوبات پنجاهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات پنجاهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
 پيرودستوركاراعلام شده  پنجاهمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/19یکشنبه مورخ1/7/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1-نامه شماره110/14390-21/4/86شهرداری درخصوص تملک پلاک ثبتی8684بخش4یزد درمسیرطرح فضای سبزمیدان امام حسین(ع) متعلق به ستادفرمان اجرایی حضرت امام(ره)برابرگزارش اداره حقوقی و املاک که طی سند7192-26/1/86ملک درمسیربنام شهرداری منتقل گردیده مطرح وباتفاق آراء موردتصویب قرارگرفت.
2-درخصوص ادامه همکاری آقای بهجت بعنوان مشاور مالی در شورا مطرح و با انعقاد قرارداد با ایشان مورد تصویب قرار گرفت (6 رأی موافق، 3رأی مخالف).
3- نامه شماره 860621/ج-24/6/86 دبیرجشنواره فرهنگی و هنری مهرمهر آبان درخصوص مساعدت جهت برگزاری جشنواره خیریه بیماران سرطانی همزمان با عید سعید فطر مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری مبلغ بیست میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 پرداخت نماید (5 رأی موافق ،4رأی مخالف)
4- نامه شماره 6712-15/5/86 مدیرکل استاندارد مبنی برنامگذاری یکی از میادین سطح شهر بعنوان استاندارد مطرح پس از بررسی بعمل آمده کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و بحث و تبادل نظر مقرر گردید در صورتیکه میدانی با هزینه آن اداره ساخته شود مورد تصویب قرار گرفت.(8 رأی موافق ،یک رأی مخالف).
5- درخصوص اطلاع رسانی برنامه های شورا ازطریق صدا و سیما مقرر گردید آقای خباززاده موضوع را پیگیری و نتیجه را حداکثر ظرف مدت 15 روز به شورا گزارش نمایند.(9 رأی موافق)
6- با عنایت به توضیحات آقای حرزاده درخصوص گزارش ارسالی از فرهنگسرای شهرهای اهواز ،کرج، جهت تاسیس معاونت فرهنگی اجتماعی و هنری مقرر گردید کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا موضوع را پیگیری و نتیجه را ظرف مدت 15 روز به شورا گزارش نمایند.
7- دررابطه با طرح تندیس میدان نماز ، آقای حرزاده گزارشی درخصوص بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی در این زمینه ارائه نمود.
8- درخصوص تغییر نام و نامگذاری کوچه های محله مکتب امام با توجه به درخواست امام جماعت و فرمانده پایگاه آن محل مطرح و با تغییر نام کوچه سردار ملی به شهید قائمی و شهید قائمی به مکتب امام مورد تصویب قرار گرفت (6 رأی موافق ،3 رأی مخالف )
9- بیست و پنجمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ25/6/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:    
الف-  نامه شماره 1/4832-18/6/86 فرمانداری درخصوص اعتراض 3 فقره از مصوبات صورتجلسه 24/5/86 شورای اسلامی شهر قرائت و مقرر گردید به شهرداری با توجه به رونوشت نامه مذکور ارسال تا سریعاً نسبت به ارسال جوابیه به شورا جهت انعکاس به فرمانداری اقدام نماید.(9رأی)
ب- نامه شماره 110/22079-21/6/86 شهرداری درخصوص صورت وضعیت قطعی پروژه تجهیز بوستان طوبی به سرویس بهداشتی و آب سردکن (فیمابین شهرداری و شرکت نوین سازان تهران ملل پس از کسر
 
صورت شماره 1 به مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار و هشتصد و هشتاد و شش ریال )قرائت و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. .(9رأی)
ج-  نامه شماره 110/21481-17/6/86 شهرداری درخصوص تملک پلاک شماره 8678 بخش 4 یزد که در مسیر طرح شبکه 35 متری رودخانه خرمشاد و متعلق به محمد حسن سلطان زاده و شرکاء می باشد مطرح و با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. .(9رأی)
د- نامه شماره 429/50/28/ق-15/6/86 جهاد دانشگاهی استان درخصوص پرداخت مبلغ قرارداد منعقده با شورای دور دوم درخصوص بررسی عملکرد چهارساله آن دوره شورا مطرح و با پرداخت مبلغ قرارداد موافقت گردید. .(9رأی)
10-بیست و ششمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه (جلسه مورخ29/6/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل باتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:
الف-  تکالیف هیات مدیره سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد
1) درخصوص بند 3 گزارش مقرر شد تائیدیه مانده حسابهای بانک ملی و صادرات شعبه میدان امام حسین (ع) در تاریخ 28/12/84 از بانکهای مربوطه اخذ و به همراه صورت مغایرت حسابهای بانکی و حساب فیمابین سازمان و شهرداری حداکثر تا پایان مهر ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال شود.
2) درخصوص بند 4و5 گزارش با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری نسبت به صدور سند اصلاحی اقدام شود.
3)درخصوص بند 6 نسبت به کسرکسورات قانونی توجه دقیق به عمل آید و درخصوص پرداخت کسورات معوق در اسرع وقت اقدام شود.
4) درخصوص بند 9-7 گزارش توجه هیات مدیره را به رعایت دقیق اساسنامه سازمان جلب می نماید.
5)درخصوص بند10و11 گزارش هیات مدیره پیشنهادات خود را درخصوص اصلاح اساسنامه پس از تائید شورای سازمان به معاونت اداری و مالی شهرداری ارسال تا با هماهنگی شورای اسلامی اقدام لازم بعمل آید
6) درخصوص بند12الی16توجه هیات مدیره وشورای سازمان را به رعایت آئین نامه های مالی و دستور العمل تنخواه گردان و قانون شهرداری جلب نموده و مقرر می گردد هیات مدیره گزارش توضیحی درخصوص دلائل عدم رعایت قوانین و آئین نامه ها حداکثر تا پایان مهر ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال نماید.
7) درخصوص بند 20مقتضی است در زمان تنظیم بودجه سازمان مازاد درآمد برهزینه دوره قبل را در بودجه سال بعد منظور نماید و هیات مدیره و شورای سازمان بر اجرای دقیق بودجه نظارت بیشتری بعمل آورد.
8)درخصوص بند 21 گزارش حسابرسی مقرر گردید :
1-8) نسبت به تنظیم دفتر اعتبارات یا استفاده از سیستم رایانه ای اعتبارات اقدام شود.
2-8) اسناد دریافتنی در سیستم رایانه ای اسناد و دفاتر مالی ثبت گردد.
3-8)صورت مغایرت حساب جاری 75-65 بانک تجارت در تاریخ 28/12/84 حداکثر تا پایان مهر ماه جهت کمیسیون ارسال شود و تدابیری اتخاذ گردد تا مغایریت بانکی حسابها در پایان هرماه تهیه و در هنگام رسیدگی به حسابها در اختیار حسابرس قرار گیرد .
4-8) با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری و معاونت اداری و مالی شهرداری نسبت به تنظیم برنامه 5 ساله اقدام گردد .
5-8) درخصوص انتقال سند مالکیت سواری پیکان به شماره 567ب11 بنام سازمان در اسرع وقت اقدام و گزارش اقدام انجام شده و توضیح اینکه چرا تا به حال بنام سازمان انتقال نیافته حداکثر تا پایان مهر به کمیسیون ارسال شود.
6-8)نسبت به ثبت اسناد تضمینی در دفاتر اقدام شود.
7-8) نسبت به وصول اسناد دریافتنی سررسید گذشته و برگشتی به مبلغ 3/60 میلیون ریال اقدام و گزارش آن تا پایان مهر ماه به کمیسیون ارسال شود.
8-8) گزارشی درخصوص دلائل کاهش درآمد خدمات سال 84 نسبت به سال 83 به مبلغ 238.600.000 ریال حداکثر تا پایان مهر به کمیسیون بودجه شورا ارائه شود.
ب-  تکالیف هیات مدیره سازمان آمار وفناوری اطلاعات:
1) درخصوص بند 3 گزارش سال 83و84 توصیه می گردد صورتهای مالی پایان سال بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و با مشورت واحد حسابرسی شهرداری تهیه و در اختیار حسابرسان قرار گیرد در این رابطه لازم است آموزش های لازم به پرسنل مالی داده شود .
2) درخصوص بند 4 گزارش حسابرسی سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به تهیه صورت مغایریت حسابهای دریافتنی و پرداختنی به ویژه حسابهای فیمابین سازمان و شهرداری و اخذ تائیدیه ازطرف مقابل اقدام و تصویر آن حداکثر تا پایان آبان ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
3)درخصوص بند 5 گزارش سال 83و84 توصیه می گردد مدارک و اطلاعات مورد نیاز حسابرسان در زمان حسابرسی در اختیار آنها قرار گیرد.
4) درخصوص بند 6 گزارش سال 83و84 نسبت به اصلاح سیستم حسابداری و اعمال سیستم حسابداری موجودی کالا و حسابداری انبار با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام گردد به نحوی که سود و زیان خرید و فروش هر نوع کالا به صورت شفاف مشخص باشد و صورت ریز موجودی کالای فروخته نشده در پایان سال نیز مشخص و به سال بعد منتقل شود ودرخصوص سال 85 این موضوع کاملاً رعایت گردد و در رابطه با سال 83و84 لازم است صورت ریز کالای خریداری شده در طی سال و فروش آنها و میزان موجودی کالا در پایان هر سال تهیه و گزارش آن حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه داده شود.
5)درخصوص بند7 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به ارزیابی کلیه اموال منقول که تحت عنوان سرمایه غیرنقدی توسط شهرداری تحویل سازمان شده با نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و نسبت به ثبت در دفاتر سازمان اقدام شود و گزارش اقدامات انجام شده به همراه تصویر لیست اموال ارزیابی شده حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه شورا داده شود.
6) درخصوص بند8 گزارش سال 83 و84 مقرر می گردد صورت ریز دارائی های ثابت که در زمان ایجاد یا تحصیل به حساب هزینه منظور شده تهیه و نسبت به صدور سند اصلاحی و منظور نمودن به حساب اموال با طرفیت حساب مازاد اقدام و گزارش آن به همراه تصویر لیست تهیه شده حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون بودجه شورا ارسال گردد.
7) درخصوص بند 9 گزارش سال 84 مقرر می گردد نسبت به محاسبه سنوات خدمت کارکنان براساس سنوات خدمت و آخرین حقوق و مزایا در پایان سال 85 و اعمال در حسابها اقدام لازم بعمل آید.
8)درخصوص بند 9 گزارش حسابرسی سال 83وبند10 گزارش سال 84 مقرر می گردد نسبت به اصلاح
سیستم خرید و فروش و تهیه واجرای سیستم فروش کالا اقدام لازم بعمل آیدودرخصوص خرید فروش سال 83و84 طبق توضیحات بند 4 تکالیف گزارش کاملی جهت کمیسیون بودجه تهیه و حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون ارسال گردد.
9) درخصوص بند 10 گزارش سال 83 و بند 11 گزارش سال 84 مقرر می گردد نسبت به کسر کسورات قانونی و پرداخت آنها در موعد مقرر اقدام گردد و گزارش توضیحی درخصوص عدم کسر کسورات موضوع بندهای فوق حداکثر تا پایان آبان ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد.
10) درخصوص بندهای 12 الی 20 گزارش سال 83و84 مقرر می گردد نسبت به رعایت دقیق اساسنامه سازمان توسط هیات مدیره و نظارت بر آن توسط شورای سازمان اقدام لازم بعمل آید و درمواردی که اساسنامه نیاز به اصلاح دارد هیات مدیره پیشنهاد خود را جهت معاونت اداری و مالی شهرداری حداکثر تا پایان آذر ماه ارسال نماید.
11) درخصوص بندهای 21الی25 گزارش سال 83 و بندهای 21 الی 26 گزارش سال 84 توجه هیات مدیره و شورای سازمان را به رعایت کامل آئین نامه های مالی و معاملات دستورالعمل تنخواه گردان و قانونی شهرداری ها جلب می نمایدومقرر می گردد گزارش توضیحی درخصوص بندهای فوق حداکثر تا پایان آبان ماه جهت کمیسیون بودجه ارسال گردد و آقای مهندس مشتاقیون شخصاً پیگیری نمایند.
12) درخصوص بند 27 گزارش سال 83 و بند 28 گزارش سال 84 مقرر می گردد :
1-12)گزارش تفریغ بودجه سال 83و84 حداکثر تا پایان آبان ماه جهت کمیسیون ارسال شود.
2-12) پیشنهاد هیات مدیره درخصوص اصلاح اساسنامه تا پایان آبان ماه جهت کمیسیون ارسال شود.
3-12) نسبت به تهیه و تنظیم دفاتر قانونی و دفتر اعتبارات اقدام شود.
4-12) نسبت به ثبت اسناد دریافتنی در سیستم رایانه ای اقدام شود.
5-12) نسبت به تهیه برنامه 5 ساله سازمان با هماهنگی واحد حسابرسی شهرداری اقدام شود.
6-12) نسبت به کنترل اسناد حسابداری و ثبت در دفاتر و سیستم بر اساس اسناد حسابداری و تقویت کنترل های داخلی اقدام لازم بعمل آید.
7-12) گزارش درخصوص نحوه پرداخت حق الجلسه و شرایط و مبلغ آن حداکثر تا پایان آبان ماه به کمیسیون داده شود.
8-12) کنترل لازم در خصوص رعایت مفاد قراردادهای منعقده بعمل آید.
9-12) نسبت به ثبت حق الامتیاز به خط تلفن در دفاتر اقدام شود.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/22 خاتمه یافت وجلسه بعد به روز چهارشنبه 4/7/86 ساعت 30/5 موکول گردید.