مصوبات پانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات پانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 
  پيرودستوركاراعلام شده  روزیک شنبه مورخ30/2/86 پانزدهمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت7صبح سه شنبهمورخ1/3/86 با حضور اکثریت اعضاء و همچنین مدعوین آقایان آزادی             (معاونت فرمانداری)، حاجی محمد رضایی (سرپرست شهرداری)، مشتاقیون (معاونت امور مالی) ، اقبالی (کارشناس مالی شورا ) درخصوص بررسی و تجدید نظر عوارض سال 86 شهرداری باتوجه به مشکلات مردم و اعتراض فرمانداری با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل  تالارشورا تشكيل و تصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- مقررگردید جهت بررسی و کارشناسی دقیق تر عوارض سال 86 شهرداری ، جلسه ای با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه شورا با حضور صاحب نظران ،کارشناسان و نمایندگان شهرداری و فرمانداری تشکیل گردد.
 
دستور کار جلسه بعد :
قرائت صورتجلسات شورا و کمیسیونهای داخلی
بررسی نامه های وارده
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10 صبح خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهار شنبه مورخ2/3/86 ساعت 15عصرموکول گردید.
ضمناً آقای فقیه خراسانی باطلاع قبلی در جلسه حضور نداشتند.