مصوبات يكصد و چهل و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد و چهل و يكمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه 
یکصد و چهل و یکمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 40/20 روز یکشنبه   مورخ 16/4/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
  در ابتدا طبق دستور کار جلسه در رابطه با پایانه مسافربری با حضور آقایان مهندس ریسمانیان (مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریها) ، توحیدفر (معاونت امور عمرانی)، امامی (سرپرست کارگاه پایانه مسافربری) و عظیم زاده ( ناظر شهرداری ) و آثاری (سرپرست معاونت حمل ونقل وترافیک) مورد بررسی قرار گرفت ، ضمناً آقای میرحسینی ریاست محترم شورا نیز تأکید مجدانه براتمام عملیات این پروژه جهت بهره برداری در هفته دولت داشتند.
 درادامه مدعوین هرکدام مطالب و توضیحات مبسوطی را دراین زمینه ارائه نمودند و پس از بحث وتبادل نظر موارد ذیل مورد تصویب قرارگرفت:
1-با توجه به اینکه سالیان سال است که ترمینال مسافربری در حال ساخت می باشد در دوسال گذشته اعتبارات مناسبی جهت آن منظورگردیده و در شرف تکمیل می باشد مصوب گردید با هماهنگی صورت گرفته قبلی با شهردار محترم پایانه مسافربری تحت هر شرایطی در هفته دولت افتتاح گردد.
2-جهت پیگیری جدی امور ، کارگروهی با مسئولیت شهردار و با عضویت معاونتهای عمرانی ،اداری و مالی و ترافیک وحمل ونقل شهرداری به همراه یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل و امورات را پیگیری نماید . بدیهی است شهردار می تواند نسبت به افزایش اعضای کارگروه اقدام نماید .
3-پیرو بند 1-2 صورتجلسه مورخ 12/4/87 شورا در رابطه با تشکیل سازمان پایانه های مسافربری ، شورای شهر با اساسنامه پیشنهادی شهرداری مشتمل بر چهار فصل و 41 ماده و 36 تبصره و هشتاد و هشت بند موافقت نمود و مقرر گردید اقدامات بعدی توسط شهرداری در اسرع وقت تا تصویب وزارت کشور دنبال شود.
4-سرپرست سازمان یادشده به عنوان یکی از اعضای کارگروه ازطرف شهردارمعرفی گردد.
5- شهردارموظف گردید با تخصیص تعدادی نیرو ظرف چندروزآینده به سازمان مربوطه محل استقرارآنها در پایانه جدیدتعیین تا با جدیت بیشتراموررادنبال نمایند.
6-کارگروه موظف است هردوهفته یکباردرروزهای یکشنبه گزارش پیشرفت کاررا بطور مستمر به شورا ارائه نماید.
 
 
7-معاونت حمل ونقل وترافیک، سرپرست پایانه موظف است بصورت هفتگی گزارش کارخودرادرکمیسیون عمران ، توسعه وترافیک ارائه نمایند.
 8-کارگروه موظف است نحوه تقسیم وتوزیع امورمربوطه درپایانه همراه با تعیین وظایف هرکدام ازاعضاء دراولین جلسه خود پیگیری وتعیین نماید.
 9-شهرداری ازتاریخ17/4/87 ملزم است دررابطه با استقرارواحدهای خدماتی و... و انتقال تعاونیهای مسافربری در مدت زمان باقیمانده اقدام نماید.
10 -به هرحال هیچ گونه عذری در رابطه با عدم بهره برداری از ترمینال در هفته دولت و یا اقدامات ناقصی که صورت می گیرد پذیرفته نخواهد بود و شورای شهر مصرانه خواهان اجرای مصوبات فوق بوده و مسئول حسن انجام آن آقای مهندس میروکیلی شهرداروقت می باشد.
     درادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و دعوت قبلی از اهالی محترم محله چهارمنار درصحن علنی شورا با حضور معاونت عمرانی شهرداری، شهردارناحیه تاریخی و مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز پیرامون مسائل و مشکلات آن محله بحث وتبادل نظر صورت گرفت و با قول مساعد تیم شهرداری تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- شهردار ناحیه تاریخی موظف است درکوتاه ترین زمان جلسه ای درمحل شهرداری با حضور نمایندگان میراث فرهنگی، شرکت آب وفاضلاب، سازمان آب منطقه ای و شورایاران محله و سایرافراد ذیربط تشکیل و با حضور آنها تصمیمات مناسب  در رابطه با بندهای ذیل اتخاذ نماید . ضمناً آقای حرزاده بعنوان عضوشورای اسلامی شهر مسئول پیگیری امور می باشند.
2-در رابطه با تعریض گذرموردنظر مدرسه شهیدنعمت اللهی مقررگردید شهردار ناحیه تاریخی ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم را معمول و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
3- مقررگردید شهردارناحیه تاریخی ازرختشویخانه محل بازدید و کاربری مناسبی در راستای رفع مشکلات اهالی برای آن تعریف نماید.
4-مقررگردیددررابطه با مشکل فاضلاب مسجد بزرگ چهارمنار و معضل اتصال فاضلاب های خانگی به آن ، شخص شهردار ناحیه تاریخی موضوع را پیگیری و به هر نحو ممکن رفع نماید.
5-اقدامات لازم درراستای باز نمودن کوچه بن بست جنب زیارتگاه مذکور معمول و نتیجه ظرف مدت 3ماه به شورا گزارش شود.
6-درخصوص تأسیس کتابخانه طبق وعده داده شده توسط مجتمع ستاره ، شهردارناحیه تاریخی موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا اعلام نماید.
 7-دررابطه با تعریض کوچه اصلی ، شهردارناحیه تاریخی با توجه به طرح تفصیلی اقدام مناسب به عمل آورده و نتیجه کار انجام شده را ظرف مدت6ماه به شورا گزارش نماید.
 8-در رابطه با منزل صوت داودی و مشکلی که دراین زمینه برای اهالی بوجودآمده آقایان مطهریان و حرزاده به عنوان اعضای شورای شهر مسئول پیگیری این امر تا حصول نتیجه نهایی تعیین گردیدند. بدیهی است هرگونه اقدامی در این راستا با هماهنگی شهردارناحیه تاریخی و عنداللزوم کمیسیون ماده صد انجام خواهد گرفت.
 9-در رابطه با کوچه شهیدشیرغلامی موضوع به کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی احاله گردید. 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10/23 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 19/4/87 ساعت7 صبح موکول گردید.