مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و چهل و نهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­      
­­       صورتجلسه 
یکصدوچهل ونهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19روز دوشنبه  مورخ14 /5/87 باحضور كليه اعضاء تشکیل گردید :
   در ابتدا طبق دستورکارجلسه و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی و با حضور آقای مهندس میروکیلی شهرداریزد،آقای مهندس آثاری معاونت حمل ونقل وترافیک و آقای مهندس صلواتی سرپرست سازمان پایانه ها در خصوص روند اجرایی وکارهای انجام شده و پیشرفت خوب پروژه پایانه مسافربری باتوجه به بازدید ریاست شورا از آن پروژه بحث وتبادل نظرگردید وآقای مهندس آثاری درخصوص فعالیت های انجام شده و همچنین کارهای در حال انجام ازجمله احداث مسیر ورودی به ترمینال-پیاده روسازیها-نصب سنگ جدول-ساختمان نگهبانی و آسفالت و فضای سبز محوطه توضیحاتی جهت اطلاع اعضای شورا ارائه نمود و در پایان خواستارحمایت اعضای شورا جهت حل مشکل انشعاب آب وهمچنین مخزن موجود متعلق به شرکت گازدرمجاورت پایانه که می تواند در آینده خطرات زیادی برای شهروندان داشته باشدشد .
   درادامه جلسه باتوجه به درخواست آقای نبوی زاده مدیرعامل مؤسسه کوثریزدایشان درجلسه شوراحضوریافتندودر رابطه باوضعیت آب استان یزدوهمچنین اقدامات انجام شده درزمینه خط دوم انتقال آب به استان توضیحات مبسوطی را ارائه نمودند.سپس خواستارهمکاری شهرداری درخصوص تحت پوشش قراردادن کلیه خدمات بیمه ای ازجمله پروژه های عمرانی بانمایندگی بیمه دی که زیرنظرآن مؤسسه می باشدو همچنین ایجاد تسهیلات و امکانات لازم جهت پروژه در دست احداث باغ شهرشدکه  در پایان مقررگردیدآن مؤسسه درخواستهای خودرا بصورت  مکتوب جهت بررسی به شورا ارائه نماید .
    درادامه با توجه به هماهنگی قبلی و با حضور آقای مهندس امیری(معاون خدمات شهری) ، آقای مهندس مشتاقیون(مدیرعامل شرکت فرآوری موادپروتئینی) دررابطه با بهبود وضعیت کشتارگاه صنعتی و مسائلی همچون نحوه راهبردی مدیریت کشتارگاه، طرحهای عملیاتی با همکاری شرکت گوشت ونحوه مشارکت با اشخاص باتجربه و آگاه ، برون سپاری و همچنین تأمین گوشت مردم درماه مبارک رمضان که مورد تأکید اعضای شورای اسلامی شهر بوده مورد بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
    درادامه طبق دستورکارجلسه وباعنایت به هماهنگیهای بعمل آمده، باحضورآقای حیدری(سرپرست سازمان بازیافت) آقای صالحیان (مدیرکارخانه کمپوست) و روستایی مدیرمالی سازمان درخصوص اقدامات صورت گرفته توسط سازمان و پیمانکارمربوطه جهت راه اندازی آزمایشی کارخانه کمپوست براساس تصمیمات اتخاذ شده صورتجلسه مورخ6/4/87شورا و همچنین درخصوص بحث ابنیه،خریدماشین آلات،آب مصرفی،فضای سبز، تأمین نیروی انسانی، پرداخت مطالبات پیمانکاروجذب اعتباراتجدولتی جهت راه اندازی جاده کارخانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*  مصوبات :
1- لایحه شماره 110/22796-13/5/87 شهرداری ثبت بشماره 2110-14/5/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستنادبند10ماده 55 قانون شهرداریها، خواهشمنداست موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیداختیارات مربوط به قبول هدایا، اعانات به نام شهر تا سقف 500.000.000 (پانصدمیلیون ریال) به اینجانب تفویض گردد. ضمناً آقای مجیدی بعنوان نماینده شهرداری جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. میروکیلی- شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به توضیحات آقای شهردار، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مقررگردیدشهرداری ظرف مدت48ساعت اقدامات انجام شده دراین زمینه بصورت مکتوب به شورا گزارش نماید.
2- لایحه شماره 204/21952-6/5/87 شهرداری ثبت بشماره 2001-7/5/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده79 قانون شهرداریها وهمچنین به استناد ماده 33 آئین نامه مالی شهرداری بدینوسیله آقای علی بمان جوکار معاون اداری ومالی به عنوان قائم مقام معرفی می گردد. تا بر اساس مواد فوق و تاسقف مبلغ 500.000.000 میلیون ریال نسبت به انجام امور اقدام نماید. خواهشمند است دستور فرمائید موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح و درصورت تأیید مراتب امر به ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای مجیدی جهت ادای توضیحات معرفی می گردد. میروکیلی- شهردار یزد» .
 
مراتب درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به توضیحات آقای شهردار، پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ومخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
جلسه باذکرصلوات درساعت 23 خاتمه یافت.