مصوبات يكصد و هفتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد و هفتاد و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ29/8/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذگردید :
مصوبات :
1- نامه شماره32702- 11/7/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3020- 13/7/87 درخصوص ارسال يكنسخه گزارش عملكرد درآمد- هزينه شش ماهه اول سال 87 شهرداري ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به جلسات برگزارشده وبررسي هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان مربوطه وبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ، موافق تكاليف تعيين شده بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
1-1 شهرداري مكلف است درسال 1388 صورت جامع درآمد هزينه شش ماهه رابا گزارشات تخصيص شش ماهه توام نمايدتا امكان كنترل مصارف بودجه را درزمان مناسب سال فراهم ونظارت را ميسرتر سازد.
2-1 كنترل صورتهاي مالي ضميمه حاكي است كه سپرده اشخاص وبانك سپرده حدود مبلغ 9.714.308.464ريال اختلاف دارد يعني مبلغ 9.714.308.464 ريال ازوجوه برداشت شده ازحساب سپرده مسترد نگرديده است لذا ايجاب مي نمايد شهرداري به نحومناسب موضوع فوق رابررسي ونتيجه رادراسرع وقت به شورا گزارش نمايد.
3-1 شهرداري موظف است، كليه هزينه هاي انجام شده واقدامات صورت گرفته عمراني،جاري اعم ازدفع زباله وغيره ... درحريم راتاپايان آذرماه سال 87 به شورا گزارش نمايد.
 4-1 درآمدهاي وصولي ازمحل عوارض حذف پاركينگ معادل مبلغ 11.409.992.607ريال است ليكن براي احداث پاركينگ هزينه هاي صورت گرفته معادل مبلغ 13.875.990ريال است لذا ضروري است شهرداري منابع حاصل ازحذف پاركينگ راصرفاً جهت احداث هزينه نمايد ومصرف اين منبع درآمدي درسايرموارد غيرمرتبط با احداث پاركينگ مجازنمي باشد.                                                                                                         
5-1 بدهي شهرداري بابت كسورات (بيمه كاركنان ،بيمه پيمانكاران، ماليات حقوق كاركنان ، ماليات پيمانكاران وسايركسورات احتمالي ) مبلغ 25.572.441.907 ريال است كه عدم پرداخت كسورات بيمه وماليات درزمان قانوني، موجب تعلق جريمه اي به ميزان احتمالي سي (30% )درصدخواهدشد وقابل پرداخت ازمحل اعتبارات شهرداري نخواهد بود.لذا ضروري است اين موضوع بنحو مناسب پيگيري وحل وفصل گردد.
6-1 درحاليكه شهرداري درشش ماهه اول سال جاري معادل 5/53 درصد سهميه درآمدهاي شش ماهه راوصول نموده ليكن دربخش وظيفه خدمات اداري معادل 3/78 درصد ودربخش وظيفه خدمات شهري معادل 7/71 درصد سهميه اعتبارات موصوف راهزينه نموده است. اين موضوع باعث خواهد شد تا سهم اعتبارات عمراني كه دربودجه مصوب سالجاري معادل 9/67 اعتبارات كل بودجه مي باشد به هيچ وجه محقق نگردد. فرم ب/2 نيزحاكي ازآن است كه تاكنون ميزان 9/12 درصد اعتبارات عمراني دربخش جاري هزينه گرديده كه برخلاف قسمت اخيرماده 68 قانون شهرداريها مي باشد وضروري است تا ذيحسابان شهرداري به اين موضوع توجه جدي مبذول دارند وپرداختها رابنحوي انجام دهند كه كسري هزينه هاي عمراني دركوتاهترين زمان ممكن جبران گردد.
7-1 شهرداري موظف است ، ضمن ارسال عملكرد كلي درآمد-هزينه موارد راهم بصورت ماهيانه هم نيز به شورا جهت بررسي گزارش نمايد. ضمناً كليه سازمانهاي وابسته به شهرداري مكلفند گزارش درآمد-هزينه خودرابصورت ماهيانه به شوراجهت بررسي گزارش نمايند.
2- لايحه شماره 240/39672 – 22/8/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3647- 22/8/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، موضوع : درخواست تجديد نظردرمصوبه 2/5/87، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظردارد با توجه به ماده 13 آيين نامه مالي شهرداريها نسبت به فروش گاراژ كنترل واقع درخيابان دهم فروردين كه توسط كارشناس ،قيمت پايه آن طبق ليست پيوست ارزيابي گرديده از طريق مزايده به فروش برساند ، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي مطرح،درصورت موافقت مراتب را امربه ابلاغ نمايند.ضمناً درصورت نياز آقاي هدايت كريمي جهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. ميروكيلي-شهرداريزد.»
مراتب درصحن شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، با اكثريت آراء ، اصل فروش گاراژ كنترل مورد مخالفت قرارگرفت . ضمناً مقررگرديدمنبعد شهرداري ازدادن پيشنهاد جهت فروش گاراژ كنترل اكيداً خودداري نمايد.
3- لايحه شماره 502/38308 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3494-15/8/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، موضوع : درخواست تجديد نظردرمصوبه 2/5/87، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضارمي رساند شهرداري يزد درنظرداد نسبت به تملك 135 مترمربع ازپلاك ثبتي شماره باقيمانده 1004 بخش 4 يزد متعلق به كميته امداد امام خميني به وكالت آقاي اصغرقاضيان واقع درطرح چهارراه معلم اقدام نمايد كه دراين خصوص صورتجلسه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيات ارزياب رسمي جمعاً مبلغ دوميليارد وسيصد وسي ميليون وصدهزارريال(2.330.100.000 ريال) بستانكاري ايشان تعيين ومقررگرديد به جاي اين بستانكاري چهارقطعه ازاراضي مسكوني 95 هكتاري مهرآوران به شماره هاي 2419و2418و2417و2432 وطبق نظريه هيات كارشناسي رسمي جمعاً به مبلغ دو ميليارد وسيصدوبيست ونه ميليون ونهصد وچهل هزارريال(2.329.940.000 ريال) به عنوان زمين معوض به صورت پاياپاي به نامبرده واگذارگردد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد درطرح تقاطع به نام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصويرصورتجلسه منضم به نمايي ازنظريه كارشناسي هاي مربوطه، خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ، اجازه فرمائيد از محل اعتبارپروژه مذكوركد06-020-531 دربودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد. ميروكيلي-شهرداريزد.»
مراتب درصحن شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
4- لايحه شماره 502/38311-15/8/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 3495-15/8/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله باستحضارمي رساند شهرداري يزددرنظردارد نسبت به تملك تمامي ازپلاكهاي شماره ثبتي 38/1و2 فرعي 8972 وباقيمانده يك ودوفرعي 8972 و35/1و8972 بخش 4يزد متعلق به آقاي علي عسكري فرد به وكالت آقاي نويدنيك محضرواقع درطرح چهارراه معلم اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه درازاء واگذاري املاك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده توسط هيات ارزياب رسمي جمعاًدوميلياردوهفتصدوبيست وهشت ميليون هفتصد سي وهشت هزاروپانصدريال(2.728.738.500 ريال) بستانكاري مالك تعيين ومقررشد به جاي اين بستانكاري مغازه شماره 1273 همكف مجتمع ستاره به مترا‍ژ 07/29 مترمربع وطبق نظريه هيات ارزيابي رسمي جمعاً به مبلغ دو ميلياردوسيصدوشصت ونه ميليون ودويست وپنج هزارريال( 2.369.205.000 ريال) بعنوان ملك معوض به نامبرده واگذارگردد .مابه التفاوت آن مبلغ سيصدوپنجاه ونه ميليون پانصدوسي وسه هزاروپانصدريال(359.533.500 ريال) پس ازانتقال رسمي اسناد درمسيربه نام شهرداري به ايشان پرداخت گردد وهزينه هاي انشعاب آب وبرق وگازطبق تعرفه ادارات مربوطه به مالك پرداخت خواهدشد، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگهاي ارزيابي مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل اعتبارپروژه مذكوركد06-020-531 دربودجه سال 87 اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي فتوحي جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي                      مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد»
 مراتب درصحن شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
5- لايحه شماره 204/39803-25/8/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 3673-26/8/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن وپيرو لايحه آن، باعنايت به نامه شماره 3207مورخ 25/7/87 شوراي محترم بپيوست تصوير نامه 273 مورخ 24/4/87 رئيس كانون بازنشستگان كشوري استان يزد مبني برمساعدت مالي به كانون فوق الذكر شهرداري يزد درنظردارد مبلغ ده ميليون ريال ( 10.000.000ريال) براي سال 87 دروجه كانون بازنشستگان كشوري مساعدت نمايد، لذاخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيدمبلغ ده ميليون ريال ( 10.000.000ريال) ازمحل كد 03-417-512 كمك به مستمندان كسروبه كد 01-417-512 كمك به مؤسسات خصوصي واشخاص اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال            87منظورگردد وازكل ماده17 پرداخت گردد. ضمناً آقاي هوشمند بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد»
مراتب درصحن شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پيشنهادي فوق به افراد مستمند بازنشسته كه ازسوي كانون بازنشستگان استان يزد معرفي مي شوند اقدامات لازم معمول نمايد .
6- لايحه شماره110/31413-2/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره2746-4/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن، به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي ونوسازي بابت احداث پاركينگ درسطح ناحيه تاريخي به مبلغ نهصدوهشتادميليون ريال(980.000.000ريال) ارسال، مستدعيست اجازه فرمائيد تفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با15درصدحق مديريت في مابين شهرداري وسازمان بهسازي ونوسازي به استناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد01-080-533 در بودجه87 منعقدگردد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي مديرعامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي ميگردد.ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت. 
 
 
 
7- لايحه شماره505/33740-17/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3094-17/7/87:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدين وسيله به استحضارمي رساند باعنايت به بررسي ازسوابق پلاك شماره 13867بخش 5يزد واقع در بلوارمدرس متعلق به آقاي زايرالحسيني قسمتي از پلاك درسال 73در مسير بلوار فوق قرارگرفته وبه شهرداري يزدمنتقل گرديده است واخذ حق تشرف باقيمانده پلاك،موكول به زمان انتقال گرديده است درسال 78مالك درخواست محاسبه حق تشرف پلاك مذكور را نموده كه به دليل عدم نصب سنگ جدول ميدان ودرحال اجرا بودن طرح محاسبه حق تشرف از طرف شهرداري امكان پذير نمي گرددپس ازاجراي طرح مالك قبل از پرداخت حق تشرف وتوافق با شهرداري نسبت به اصلاح حدباقيمانده پلاك از طريق ماده 45 قانون ثبت اقدام وپس از ارائه آن به شهرداري مشخص گرديد مساحت 50/86 مترمربع مجدد در مسيرقرارگرفته است وعملاً مساحت مذكور جهت محاسبه غرامت از سندباقيمانده كسرگرديده وانتقال رسمي سند نيز به نام شهرداري ميسرنمي باشد با عنايت به اينكه مالك حق تشرف را به شهرداري پرداخت ننموده است موضوع به هيئت ارزياب كارشناسان رسمي ارجاع كه به پيوست نظريه هيأت مذكورمنضم به نمايي از گزارش و محاسبات مربوطه ارسال ميگردد ، عليهذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح، اجازه فرمائيد جمعاً مبلغ چهارصد وپنجاه وهشت ميليون وچهارصدو پنجاه هزار ريال (458.450.000 ريال) ازمحل هزينه هاي پيش بيني نشده كد01-030-539كسر وبه كد 26-020-531 بلوارمدرس اضافه ودر اصلاحيه بودجه اعمال گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب درصحن شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديد 5/86 مترمربع ملك مزبور كه مجدداً درمسير واقع شده حق تشرف آن براساس نرخ ارزيابي قبل از اجراي طرح محاسبه گردد.   
8- لايحه شماره220/38630-18/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3532-18/8/87:

«رياست محترم شورای اسلامی شهر،موضوع:درخواست تجديدنظردرمصوبه2/5/87،سلام عليكم؛ احتراماًباستناد ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی وپيرولايحه آن ،باعنايت به درخواست مديرعامل سازمان خلدبرين،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ، اجازه فرمائيدمبلغ پنجاه ودوميليون ريال (52.000.000 ريال)از محل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسروبه كد  01-030-537 كمك عمراني به سازمان خلدبرين اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87منظور گردد. ضمناً آقاي شبانكاره مديرعامل سازمان خلدبرين بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي ميگردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت.
   
 
جلسه باذکرصلوات درساعت10 خاتمه یافت.