مصوبات يكصد و هفتاد وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد و هفتاد وهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوهفتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7صبح روزيكشنبه مورخ3/9/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
درابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا فرارسيدن هفته بسيج رابه بسيجيان سلحشورودلاور وتمامي هموطنان عزيز تبريك وتهنيت عرض نمود وازخداوند متعال عزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي مسئلت نمود.سپس ايشان درخصوص مأموريت خود به تهران بابت شركت دراولين اجلاس شهرداران آسيايي با عنوان "آسيا براي شهروندان وهمگرايي براي زندگي بهتر" كه با حضورتعداد زيادي ازشهرداران پايتخت ها وكلان شهرهاي آسيايي وانديشمندان وصاحب نظران داخلي وخارجي مديريت شهري وهمچنين باحضورآقاي دكتراحمدي نژاد رياست محترم جمهور ،آقاي دكتر لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ،آقاي چمران رياست محترم شوراي اسلامي شهرتهران ،آقاي قاليباف شهردار محترم شهرتهران درخصوص مسائل شهروشهرسازي وديپلماسي شهري ، آلودگي محيط زيست ، حمل ونقل شهري ، مشاركتهاي مردمي وغيره... كه طي روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه 29و30 آبان درمركز همايشهاي بين المللي برج ميلاد برگزار شده بود توضيحاتي ارائه نمودند. ودرادامه دررابطه با برگزاري مراسم شوراياري محلات تهران و انتخاب شورايار نمونه در24 منطقه تهران مطالبي ايراد نمودند .
سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم هم دررابطه با مأموريتشان به تهران جهت شركت درجلسه وزارت كشور با اعضاي ديوان عدالت اداري پيرامون مسائل وموضوعات شهرداريهاي سراسركشور از جمله صدور آراء كميسيونهاي ماده صد برگزار شده بود توضيحاتي ارائه نمودند.
درادامه جلسه با عنايت به هماهنگي هاي بعمل آمده وبا دعوت از جناب آقاي دكتر جليل شاهي (استاددانشگاه علم وصنعت تهران)، دكتر كمال شعار(مشاور حمل ونقل ترافيك) ، دكتر غلامرضا شيران(رياست كميسيون عمران وتوسعه ترافيك شوراي اسلامي شهر اصفهان) ونمايندگان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) تهران ، مهندس ميروكيلي شهردار محترم، آقايان آثاري(معاونت حمل ونقل ترافيك)، عظيمي زاده (سرپرست حوزه معاونت عمران) ، اميري(معاونت خدمات شهري) مجيدي(مديرمالي)دررابطه با پيشنهاد شهرداري درخصوص انعقاد قرارداد خدمات، مطالعات ومديريت طرح امكان سنجي مرحله اول قطارشهري يزدبا قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) ،بحث وتبادل نظربعمل آمد.
در ابتدا آقاي دكترغلامرضا شيران اظهار داشت: جهت توسعه پايدار زيرمجموعه هايي وجود دارد كه     مي تواند توسعه پايدار را گسترش دهدو براين اساس حمل ونقل پايدار شهري به سه اصل استوار است.    الف) فرم شهري: كه اول بايد فضاي كار مشخص باشد كه شهر يزد با توجه به سنتي بودن آن جهت اجراي طرح ايده آل است .ب) حمل ونقل عمومي : ايجاد مديريت پاركينگ جهت ارتقاء حمل ونقل كه خود يك اصل ومهم وضروري است . ج) مصرف انرژي : كه بايد اين اصل درداخل شهر به حداقل برسد چون انرژي يك مقوله ملي وتوسعه پايدار است . 
ايشان درادامه افزود شهريزدنيزهمچون شهراصفهان ازحساسيتهاي خاص فرم شهري برخوردار است .كه با توجه به تاريخي بودن شهر يزد جهت ايجادحمل ونقل ريلي باانجام مطالعات دقيق جامع شهري و امكانات موجود وبا انتخاب مسيرمناسب وپرترافيك وهمچنين رعايت سلسله مراتب حمل ونقل ازپياده روي ، دوچرخه سواري ، تاكسيراني، اتوبوسراني و حمل ونقل ريلي سبك تا سنگين با بررسي و كارشناسي ودقت نظركافي و وسواسي كه لازمه شهر فرهنگي ، توريستي ، مذهبي وتاريخي شهر يزد است صورت گيرد. درادامه جلسه جناب آقاي دكتر شاهي اظهار داشت: طرح جامع حمل ونقل ريلي جديد بايد با ديدگاه خاصي به آن نگاه كرد وتمام سياستها واهداف و برنامه ها بايد از قبل برنامه ريزي شود وچون سياست حمل ونقل شهري بايد براساس شهروند مداري صورت گيرد بايد تمام سيستم ها ازجمله تكنولوژي، معماري شهر، ايمني ، آلودگي، نگهداري آن مد نظرقرارگيرد تا تمامي نيازها درطرح مشخص ومعين گردد و بتوان كريدورهاي پررفت وآمد دردستوركار قرارداد. ايشان ضمن بيان اينكه امكان سنجي اين طرح بايد با مطالعات اوليه اعم از مادي و غير مادي صورت گيرد افزود نتايج حاصل آن سيستم درفرهنگ جامعه كاملاً مشهود خواهد شد كه گزينه هاي متعدد پيشرفته ديگري نظير مترو را مي توان درنظر گرفت وشهر يزد بايد بابررسي هاي همه جانبه وكارشناسي هاي لازم به اين نتيجه برسد كدام گزينه مناسبتر است كه نياز به امكان سنجي و پارامترهاي زيادي دارد. وچون سيستم حمل ونقل عمومي پرهزينه است طبيعتاً حفظ و نگهداري وتأسيس آن هزينه هاي زيادي درپي خواهد داشت كه بايد دراولويت قرار گيرد.
سپس دكتركمال شعار اظهارداشت: بايد مطالعات كافي وجامع درخصوص حمل و نقل ريلي شهر يزد صورت گيرد تا با برنامه ريزي بهتر بتوان به نتيجه و هدف رسيد وطرح مطالعات حمل ونقل ريلي هر شهر بستگي به شرايط وسيستم حمل ونقل آن شهرتهيه مي شود كه با هزينه هاي پيش بيني شده دراين زمينه جوابگوي نيازهاي اصلي شهر باشد وطرح مطالعات حمل ونقل شهر يزد نياز به بررسي و كار كارشناسي بيشتر و باحضور مشاور آگاه و با تجربه مي باشد.
درادامه جلسه نمايندگان قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) ضمن معرفي قرارگاه وارائه گزارش از مجموعه عملكرد فعاليتهاي انجام شده درسراسركشورازجمله مطالعات مترو تبريز، مطالعات اوليه خط مترو مشهدوهمچنين درخصوص نحوه اجراي كار مطالعات قطارشهري يزد طبق مفاد قرارداد منعقده ، تعهدات پيمانكارو مدت زمان قرارداد و غيره .... توضيحات لازم ارائه نمودند. سپس اعضاي شورا سؤالاتي را پيرامون قرارداد خدمات مطالعات ومديريت طرح امكان سنجي قطار شهريزد مطرح نمودندكه كارشناسان مربوطه پاسخ هاي لازم را ارائه نمودند.
در ادامه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
مصوبه :
1- لايحه شماره 505/33777 – 17/7/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3097- 17/7/87 : «رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظردارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره 498/23/5938 وتمامي ششدانگ پلاكهاي 496و485 الي 495 از پلاك اصلي 23/5938 بخش 4 يزد متعلق به آقاي عباسعلي نادري وشركا واقع در طرح ميدان امام علي (ع)اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك هاي موصوف طبق مفاد توافقنامه اي وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ سي ميلياردو سيصدو پانزده ميليون و هشتصدوبيست وسه هزارريال(30.315.823.000ريال)بابت كل غرامت ملكهاي درطرح ، تعيين گرديده كه پس ازكسرحق تشرف 2/1 هزينه كارشناسي كل مبلغ بستانكاري مالكين مبلغ بيست وپنج ميلياردو يكصدوهشتادوهفت ميليون و هفتصدوبيست وسه هزارريال (25.187.723.000 ريال)    مي باشد كه مقررشد بابت مبلغ پانصدميليون ريال ازاين بستانكاري مجوزلازم ازطرف شهرداري جهت انتقال باسكول به ملك مجاور پلاك 497/23/5938 صادرگردد ونيز مبلغ پانصدميليون ريال ديگرجهت پرداخت هزينه هاي انتقال اسناد به مالكين پرداخت شود كه پس ازكسرمبالغ مذكور ازمبلغ كل باقيمانده بستانكاري مالكين بيست وچهار ميلياردو يكصدو هشتادوهفت ميليون وهفتصدو بيست وسه هزارريال(24.187.723.000 ريال)مي باشدكه به جاي اين بستانكاري مقررشد شهرداري نسبت به واگذاري 40 قطعه ازاراضي مهرآوران بعنوان زمين معوض طبق كارشناسي پيوست به مبلغ بيست وچهار ميلياردودويست وهفت ميليون وهشتادوهفت هزارو پانصد ريال(24.207.087.500ريال)اقدام نمايد ومابه التفاوت غرامت ملك وارزش زمينهاي معوض كه مبلغ نوزده ميليون وسيصدوشصت وچهارهزار و پانصدريال(19.364.500ريال) بستانكاري شهرداري ازمالكين خواهد بودنقداً توسط ايشان دروجه شهرداري پرداخت گردد بديهي است واگذاري قطعات طبق توافقنامه في مابين صورت خواهد گرفت. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبار موجود ضمن ارسال يكنسخه از تصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي خواهشمند است، موضوع درشوراي اسلامي مطرح،اجازه فرماييد از محل پروژه ميدان امام علي كد10-020-531 اقدام وكسري اعتباربه مبلغ بيست ونه ميلياردوسيصدوپانزده ميليون وهشتصدوبيست وسه هزارريال(29.315.823.000)ريال دراصلاحيه بودجه لحاظ گردد. ضمناً آقاي محمد برزگري درصورت نيازجهت اداي توضيحات معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح،با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده وموافقت وكيل مالكين آقاي عباسعلي نادري درجلسه176 شوراروزچهارشنبه مورخ 29/8/87 وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد شهرداري،با ده درصد(10%)تخفيف مورد تصويب  قرار گرفت.    
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/11خاتمه یافت.