مصوبات يكصد و سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
       صورتجلسه 
یکصد و سی و چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 40/18روز یکشنبه مورخ 26/3/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستورکارجلسه باتوجه به بازدیداخیر وتاکید اعضای شورا درخصوص ساماندهی وضعیت فعلی کشتارگاه صنعتی باحضورآقای ناصربافقی مدیرکشتارگاه سنتی مهریز وتوضیحات کامل ایشان بررسی لازم صورت گرفت.
   در ادامه جلسه پیرو هماهنگی بعمل آمده و دعوت قبلی ، اهالی محله قاسم آباد و شهرک دانشگاه در صحن علنی شورا با حضور آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم ،آقای کشفی شهردار منطقه سه و سرکارخانم مرشدی مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز پیرامون مسائل و مشکلات آن منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
    خواسته های اهالی :
- احداث سرویس بهداشتی جنب مسجد حضرت ابوالفضل (ع) و میدان فرهنگ.
- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود و همچنین تامین روشنایی میدان طوبی و مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
- مرمت و آسفالت ادامه خیابان طلوع و کوچه های اطراف آن.
- آسفالت خیابان طوبی غربی.
- احداث و ساخت کتابخانه با توجه به زمینهای موجود.
- نصب سرعت گیر و چراغ راهنما در خیابان طلوع.
- رسیدگی به وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز از بلوار امیرکبیر تا بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای.
- در اختیار گذاشتن سالن های ورزشی موجود به جوانان و بانوان محل و در صورت امکان تخصیص زمین جهت ساخت پایگاه و مجموعه ورزشی جنب ساختمان شهرداری منطقه سه .
- اختصاص زمین روبروی مدرسه نقدی جهت احداث فضای سبز.
- ساماندهی خانه های مخروبه غیر قابل سکونت در قاسم آبا قدیم.
- تعیین تکلیف زمین موجود (حمام) روبروی مسجدحضرت ابوالفضل(ع)که درحال حاضر بلا استفاده می باشد.
- تعریض خیابان از میدان فرهنگ به میدان طوس و فردوس.
- ساماندهی زمینهای بدون حصار و بلا استفاده در سطح محله و اجرای ماده 110 قانون شهرداریها.
    در پایان جلسه آقای کشفی و سرکارخانم مرشدی ضمن ارائه پاسخ های لازم گزارش کامل و جامع درخصوص کارهای انجام شده توسط شهرداری در آن منطقه ارائه نمودند. 
 
 * مصوبات :
1- ادامه صورتجلسه 75 ،  76  کمیسیون برنامه و بودجه  توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- لایحه شماره 505/8283-25/2/87 شهرداری ثبت بشماره 743-25/2/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن نظر به اینکه قسمتی از پلاک
ثبتی شماره 1/4634 بخش 4 یزد در طرح مصوب بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای و متعلق به آقای علی لاله زاری قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی مورد ارزیابی هیات رسمی کارشناسان دادگستری جمعاً به مبلغ هفتصد و هفتاد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال ( 776.160.000 ریال) قرار گرفته است و طی اخطاریه شماره 913/29431-7/12/86 به مالک ابلاغ تا نسبت به دریافت وجه کارشناسی و انتقال سند بنام شهرداری اقدام نماید
ولی پس از مهلت قانونی نامبرده از انجام توافق با شهرداری خودداری نموده است لذا به استناد ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب بهمن 1358 متن ارسال یک نسخه از تصویر اخطاریه مذکور منضم به نمایی از برگ ارزیابی مربوطه خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید شهرداری طبق مقررات اقدامات قانونی بعمل آورد. ضمناً جهت تامین اعتبار از محل کد 13-20-531 بلوار کوثر در بودجه 87 کسر و پروژه تملک بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای اضافه گردد. میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
2-1- لایحه شماره 505/9804-1/3/87 شهرداری ثبت بشماره 860-1/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن. پیرو پیشنهاد شماره 505/42790 -20/11/86 و با عنایت به بند 5-4 صورتجلسه 21/1/87 (اعتراض فرمانداری) بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری در نظر دارد نسبت تملک 22/2 سهم پلاک 1174 بخش 5 یزد متعلق به خانم زابلی واقع در طرح 30 متری خاتم اقدام نماید با توجه به توافقنامه فی مابین در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته و پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک نسبت به قدرالسهم خود مبلغ سی و سه میلیون و سیصد و هشتاد هزار و هفتصد و سی ریال بستانکار شهرداری می باشند که مبلغ فوق حداکثر ظرف مدت سه ماه در وجه ایشان پرداخت و مالک موظف به انتقال رسمی ملک در طرح بنام شهرداری می باشد علیهذا باعنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی ،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل تملک اراضی 30 متری خاتم اقدامات لازم معمول گردد. جوکار – کفیل شهرداری یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید طبق مصوبه قبلی اقدام گردد.
3-1- لایحه شماره 110/9815-1/3/87 شهرداری ثبت بشماره 892-5/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن. به استحضار میرساند با توجه به پیگیریهای مستمر انجام شده ازطرف شهرداری و سازمان آتش نشانی در رابطه با واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آتش نشانی جهت احداث ایستگاه آتش نشانی ، اخیراً یک قطعه زمین بشماره 1938 به مساحت 19/1582 مترمربع ازطرف سازمان مسکن و شهرسازی بدین منظور اختصاص که در ازای آن با توجه به مساعدتهای انجام شده می بایست شهرداری مبلغ یکصد و دو میلیون و سه هزار و دویست و شش ریال پرداخت نماید .
علیهذا با توجه به ضرورت کار خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید از محل کمک عمرانی به سازمان آتش نشانی کد 01-030-534 معادل مبلغ فوق بدین منظور اختصاص یابد. میروکیلی– شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
4-1- لایحه شماره 505/9750-1/3/87 شهرداری ثبت بشماره 891-5/3/87 دبیرخانه شورا :
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدین وسیله به استحضار می رساند قسمتی از پلاک 1/6434بخش 4 یزد واقع در بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای در مسیر بلوار فوق قرار گرفته و مالک پس از طی مراحل ارزیابی قسمت در مسیر را بنام شهرداری منتقل و حق تشرف باقیمانده به مساحت 511 مترمربع را به شهرداری پرداخت نموده است سپس بدون هماهنگی با شهرداری نسبت به ادغام پلاک مجاور  (حدجنوب) به باقیمانده مذکور اقدام و نسبت به قطعه بندی و فروش آن اقدام می نماید که یکی از این قطعات بشماره 30/20/1/6434 بخش 4 یزد متعلق به آقای محمد ملانوری شمسی می باشد مساحت اولیه قطعه مذکور 20 متر مربع منظور گردیده بوده است که پس از ادغام مساحت 74 متر مربع از پلاک مجاور به 94 متر مربع تبدیل گردیده است و براساس نظریه کارشناسان رسمی جمعاً مبلغ شصت و یک میلیون و پنجاه هزار ریال بابت حق تشرف حاصل از تجمیع می بایست به شهرداری پرداخت نماید با توجه به درخواست نامبرده ثبت دبیرخانه شهرداری بشماره 5678 -12/2/87 تصویر پیوست مبنی بر تخفیف مبلغ کارشناسی ضمن ارسال یک نسخه از تصویر نظریه هیات کارشناسان رسمی (دادگستری) خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و درصورت موافقت امر به ابلاغ فرمائید. میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید ملاک محاسبه حق تشرف بر مبنای سال 85 صورت گیرد.
 
5-1- بنا به پیشنهاد رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا مبنی بر انجام امور حسابرسی مربوط به سالهای 86و87  توسط مؤسسه دانشگر محاسب ، مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق انعقاد قرارداد با احتساب ده درصد (10 %) افزایش نسبت به سال 85 فقط برای سال 86 مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید کمیسیون مربوطه حسابرسان سال 87 را سریعاً انتخاب و به شورا جهت تصویب معرفی نماید.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 23خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 29/3/87 ساعت 7 صبح موکول گردید.