مصوبات يكصد و سي و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
یکصد و سی و هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 روز چهارشنبه مورخ 5/4/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.
  * مصوبات :
1- پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی  توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- در رابطه با پیشنهاد سرکارخانم وزیری مبنی بر ساماندهی زمینهای بدون حصار ، مخروبه و مزاحم شهری در سطح شهر پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید شهرداری در اجرای ماده 110 قانون شهرداریها با نصب تابلو نوشته هایی ، مالک را در مدت زمان قانونی ملزم به استفاده مناسب از زمین مورد نظر بنماید. در غیر این صورت تاکید میگردد شهرداری نسبت به تسطیح آن جهت استفاده مناسب از قبیل      ( احداث پارکینگ ، مجموعه تفریحی و فضای سبز و غیره ) رأساً اقدامات لازم معمول نماید.
2- شصت و یکمین  صورتجلسه کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک  توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-2- طرح حذف نصب سنگ جدول دستی درپروژه ها و معابرشهری و جایگزینی سنگ جدول پرسی به منظور  بهره برداری توسط پیمانکاران و شهرداریهای مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید معاونت امور عمرانی شهرداری ضمن نظارت کامل بر عملکرد پیمانکاران و با توجه به نیاز شهرداریهای مناطق سه گانه و ناحیه تاریخی نسبت به برگزاری مناقصه ظرف مدت یک ماه آینده اقدامات لازم معمول نماید.
3-چهارمین و پنجمین صورتجلسات کمیسیون  اقتصادی ، حقوقی و اداری  توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3- طرح اخذ نمایندگی موسسه مالی و اعتباری شهر مطرح با توجه به مستندات موجود و بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، کلیات این طرح مورد موافقت قرار گرفت . ضمناً مقرر گردید شهردار محترم نسبت به معرفی و انتخاب یک نفر آشنا به سیستم بانکداری جهت پیگیری طرح مذکور با هماهنگی کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و اداری شورا اقدامات لازم معمول نمایند.
2-3- طرح چگونگی اخذ مطالبات شهرداری از سازمان مسکن و شهرسازی مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری (اداره حقوقی) نسبت به ارائه گزارش سطح و سطوح اراضی مطالبه شهرداری از سازمان مذکور تا تاریخ 20/4/87 به شورا ، اقدامات لازم معمول نماید.
3-3- طرح رسیدگی به مالکیت شهرداری نسبت به عرصه و اعیان کارخانه سعادت نساجان مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری (اداره حقوقی ) بررسی های لازم را معمول و لایحه مربوطه را تا تاریخ 10/5/87 جهت تصمیم گیری به شورا ارائه نماید.
4-3- طرح فراخوان مشارکت شهرداری جهت پروژه های مشارکتی عمرانی مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری با استفاده از نظرات مشاورین و افراد آگاه و بصیر جهت آنالیز پروژه های عمرانی لایحه و پیشنهادات خود را تا تاریخ 10/5/87 جهت بررسی به شورا ارائه نماید.
5-3- درخصوص بررسی مسائل و مشکلات میدان میوه وتره بار و همچنین عدم پرداخت اجاره بهاء توسط     غرفه داران مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید شهرداری نسبت به تنظیم و عقد قرارداد سه ساله با میدانداران اقدام و نتیجه را تا تاریخ 10/5/87 به شورا اعلام نماید که در صورت  عدم پذیرش میدانداران از عقد قرارداد تا تاریخ ذکر شده موضوع جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع گردد.
4- هفتاد و هشتمین صورتجلسه کمیسیون  برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-4- با توجه به گزارش نمایندگان اعزامی از طرف کمیسیون برنامه و بودجه شورا به سازمان فاوا درخصوص بررسی کدینگ پیشنهادی آن سازمان برای اعمال سیستم تعهدی در سازمانهای وابسته به شهرداری مبنی بر اینکه عملیات فوق الذکر در حیطه سازمان فناوری و آمار نبوده و امکان آن برای آن سازمان مقدور نمی باشد پیشنهاد می گردد با هماهنگی موسسه حسابرسی دانشگر محاسب و آقای بهجت مشاور کمیسیون کدینگ نرم افزار حسابداری مزبور پس از اعمال اصلاحات لازم بعنوان کدینگ حسابها در سازمانها استقرار یابد ، پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
2-4- لایحه شماره 204/11050-7/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1006-9/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً عطف به بند یک صورتجلسه مورخ 22/3/87 در رابطه با پیشنهاد 204/10192-21/3/87 شهرداری ، بدینوسیله یک نسخه از جدول پیشنهاد تفویض اختیار اینجانب به مدیران مناطق و سرپرست بعضی از واحدها به پیوست ارسال می گردد .خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام لازم بعمل آید.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
فهرست تفويضات به
( شهردار _ معاونين _ مديران مناطق _ سرپرست )
سال مالي 1387
 
                                                                            سقف در اختيار                                                                 ارقام به هزار ريال
رديف
موارد تفويض
ملاحظات
شوراي
 اسلامي
 شهر
شهردار
معاونت اداري و
 مالي
معاونت خدمات شهري
معاونت
عمراني
رؤساي
مناطق
سرپرست
 اداره موتوري
ملاحظات
1
تصويب و تأييد انجام معامله _ مناقصه و مزايده
 ( عمومي )
__
نامحدود
اعتبار مصوب
100.000
100.000
500.000
300.000
15.000
 
2
تصويب و تأييد انجام معامله _ مناقصه
 و مزايده ( محدود )
__
نامحدود
1.000.000
__
__
__
500.000
__
 
3
تصويب و تأييد انجام معامله با سازمان  عمران وسازمان بهسازي و نوسازي
1
نامحدود
اعتبار مصوب
__
__
__
500.000
__
 
4
تصويب و تأييد انجام معامله باساير سازمانهاي
و ابسته و مؤسسات دولتي
1
نامحدود
اعتبار مصوب
__
__
__
300.000
__
 
5
تصويب و تأييد انجام معامله اجاره  اموال منقول و غير منقول
2
24.000
24.000
__
__
__
__
__
 
6
تصويب و تأييد رفع اختلاف با پيمانكاران
 
__
20.000
20.000
__
__
__
__
__
 
7
تصويب و تأييد جابجايي و استقراض  از حسابهاي بانكي
3
نامحدود
2.000.000
__
__
__
__
__
 
8
تصويب و تأييد پرداخت از محل مواد 16 و 17 ( به غير از سازمانهاي وابسته )
2
اعتبار
مصوب
5.000
1.000
__
__
__
__
 
9
تصويب و تأييد استرداد وجوه متقاضيان پس از عدم موافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض درآمد
__
نامحدود
نامحدود
20.000
__
__
20.000
__
 
 
ملاحظات :1 _ تصويب وتأييد انجام معامله باسازمان هاي وابسته حداكثرتا10% بالاي فهرست بهاي سال 87 مي باشد.
ملاحظات :2_ تصويب و تأييد انجام معامله براي هر مورد در سال مي باشد .
ملاحظات :3_ به غير از حساب هاي سپرده مي باشد.
توجه : با توجه به ماده 6آیین نامه مالي شهرداريها اختيارات مربوط به مدير امور مالي در مناطق به مسئول امور مالي هر منطقه تا سقف تعيين شده جهت رؤساي مناطق تفويض مي گردد.
 
 مدير امور مالي                           شهردار يزد                         رئيس شوراي اسلامي شهر يزد                           احمدروستايي                       سيد علي اكبر ميروكيلي                   سيد علي محمد ميرحسيني                                                                                                                                                                                     
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر  و استماع نظرات موافق و مخالف برابر جدول فوق پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.
3-4- لایحه شماره 169-1/2/87 شهرداری ثبت بشماره 771-28/2/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد بند16 ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، باستحضار می رساند با توجه به بررسی های بعمل آمده ، قیمت آسفالت در سال 1387 نسبت به سال 1386 بالغ بر 70% افزایش داشته است لذا قیمت پیشنهادی خسارت حفاری برای اجرا در سال 1387 بشرح ذیل تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمایید پس از تصویب جهت اجراء امر به ابلاغ فرمایند.
الف- خسارت حفاریهای مربوط به انشعابات مسکونی مورد درخواست شهروندان :
1- خسارت حفاریهای مربوط به انشعابات مسکونی مورد درخواست شهروندان،در صورتیکه عمر آسفالت کمتر از 4 سال باشد :
- خسارت آسفالت معابر با عرض تا 16 متر          = 25500× عرض باند آسفالت معبر ×(2+5/0).
- خسارت آسفالت معابر با عرض بیشتر از 16 متر           = 34000× عرض باند آسفالت معبر ×(2+5/0).
توضیح : درفرمول فوق بانظرمساعد معادل2% عدد مقرر در دستورالعمل کمیسیون حفاریها (100متر)منظور گردیده است.
2- خسارت حفاریهای مربوط به انشعابات مسکونی مورد درخواست شهروندان ، در صورتیکه عمر آسفالت بیشتر از 4 سال باشد :
- معادل 50% ردیف 1 محاسبه می شود.
ب- خسارت حفاریهای مربوط به شرکتهای حفار ، درصورت اخذ مجوز:
1 - خسارت حفاریهای مربوط به شرکتهای حفار ، در صورتیکه عمر آسفالت کمتر از 4 سال باشد:
- خسارت آسفالت معابر با عرض تا 16 متر          = 42500× کل مساحت آسفالت مسیر.
- خسارت آسفالت معابر با عرض بیشتر از 16 متر           = 51000× کل مساحت آسفالت مسیر.
2- خسارت حفاریهای مربوط به شرکتهای حفار ، در صورتی که که عمر آسفالت بیشتر از 4 سال باشد:
- خسارت آسفالت معابر با عرض تا 16 متر          = 42500× (2× عرض نوار حفاری)
- خسارت آسفالت معابر با عرض بیشتر از16 متر            = 51000× (2× عرض نوار حفاری)
ج- خسارت حفاریهای بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز که توسط شرکتهای حفار انجام می شود.:
1 - خسارت حفاریهای بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز با عمر کمتر از 4 سال :
- خسارت آسفالت معابر با عرض تا 16 متر          = 85000× کل مساحت آسفالت مسیر.
- خسارت آسفالت معابر با عرض بیشتر از 16 متر           = 102000× کل مساحت آسفالت مسیر.
2- خسارت حفاریهای بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز با عمر بیشتر از 4 سال :
- خسارت آسفالت معابر با عرض تا 16 متر          = 85000× (2× عرض نوار حفاری)
- خسارت آسفالت معابر با عرض بیشتر از16 متر            = 102000× (2× عرض نوار حفاری)
د- خسارت وارده به سنگ جدول معابر به ازای هر متر مربع 75000 ریال .
تبصره: خسارت حفاری به ازای هر بار حفاری اخذ می شود.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
4-4- لایحه شماره 204/11065-8/3/87 شهرداری ثبت بشماره 985-8/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،عطف به بند 1 مصوبه 16/12/86 به استحضار می رساند با توجه به پیگیری انجام شده از سوی منطقه و محدودیت زمانی در پایان سال 86 بخشی از اجرای پروژه مذکور در سال جاری در حال انجام می باشد خواهشمند است موضوع مجدداً در شورا اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید جهت انجام رنگ ریزی در سطح منطقه مبلغ یکصد و ده میلیون ریال از محل ردیف کمک به سازمان فرهنگی تفریحی کد 02-090-536 در بودجه 87 کسر به نسبت به اجرای پروژه کد  01-090-536 رنگ آمیزی سنگ جدول در سطح شهر افزایش یابد، اقدام گردد. ضمناً در نظر است جهت ارائه کار درحد مبلغ شصت و یک میلیون ریال بصورت واگذاری ، قراردادی با تابلوسازی آقای حمزه ای بصورت ترک تشریفات مناقصه منعقد گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
5-4-لایحه شماره 110/11202-8/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1002-9/3/87 دبیرخانه شورا :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستنادماده71قانون تشکیلات ،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ،به پیوست تصویرگزارش اداره ارزشیابی درخصوص بررسی انجام شده پیرامون درخواست آقای غلامرضا پاپوش مستاجریک باب دکه قهوه خانه واقعدر میدان میوه وتره بارشهرداری یزدجهت استحضار ارسال نظربه اینکه مشارالیه می بایست بابت اجاره بها ازسال81 لغایت86جمعاًمبلغ بیست ویک میلیون ودویست وچهل هزار ریال پرداخت نماید با توجه به وضعیت نا مساعد مالی نامبرده و عدم فعالیت شغلی در مدت مذکور موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح مشروط به خلع ید و واگذاری دکه مذکور به شهرداری بدون هیچگونه ادعای مالی کل اجاره بهاء تخفیف داده شود.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
6-4- لایحه شماره 110/12023-13/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1095-13/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،به پیوست تصویر نامه شماره 1/2075-11/3/87 فرماندار محترم یزد درخصوص مساعدت مالی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جهت عقد قرارداد با انجمن صنفی شرکتهای مسافربری برای تامین اتوبوس مورد نیاز جهت اعزام حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) جهت استحضار ارسال،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید مبلغ پنجاه میلیون ریال بدین منظور از محل ماده 17 ردیف 01-417-512 پرداخت گردد.میروکیلی – شهردار یزد».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، مشروط بر ارائه یک نسخه از قرارداد مربوطه ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
7-4- لایحه شماره 505/11909-12/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1060-12/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک متراژ 80/268 متر مربع مشاع از پلاک شماره ثبتی 8682 بخش 4 یزد واقع در فضای سبز میدان امام حسین متعلق به آقای علی اکبر کرمی اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته جمعاً مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بستانکار شهرداری می باشند. با عنایت به مفادتوافقنامه مقرر گردید مبلغ مذکور طی دو قسط پس از انتقال سند بنام شهرداری و تحویل ملک (سهم مالکیت ایشان) در وجه نامبرده پرداخت گردد علیهذا با عنایبت به مشروح فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی مربوطه خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از محل اعتبار کد 05-020-531 اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
8-4- لایحه شماره 110/11561-11/3/87 شهرداری ثبت بشماره 1028-11/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،با عنایت به لزوم نصب پل عابر پیاده واقع در بلوار جانباز روبروی ورزشگاه شهید نصیری ، در نظر است جابجایی شبکه های برق که در مسیر پل فوق می باشد به مجری پروژه پل مذکور واگذار گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید در حد مبلغ چهل و پنج میلیون و چهارصد و نه هزار و سیصد و چهل ریال بصورت واگذاری و ترک تشریفات مناقصه به گروه تبلیغاتی هنرمند واگذار گردد . ضمناً اعتبار فوق از محل ردیف هزینه های پیش بینی نشده در بودجه سال 87 کد 01-020-539 کسر و تامین خواهد شد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
9-4- لایحه شماره 505/11295-9/3/87 شهرداری ثبت بشماره 995-9/3/87 دبیرخانه شورا :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ،پیرو پیشنهاد شماره 505/47190-19/12/86 و باعنایت به هماهنگی های بعمل آمده درخصوص تامین پارکینگ بر معبر بانک صادرات واقع در بلوار شهید صدوقی و با توجه به اینکه زمین مجاور بانک کوچه متروکه متعلق به شهرداری می باشد و شهرداری قصد دارد نسبت به واگذاری زمین مذکور به بانک جهت ایجادپارکینگ اقدام نماید لذابه پیوست نظریه
هیات کارشناسان رسمی درخصوص ارزیابی ملک از قرار هرمتر مربع هیجده میلیون ریال جمعاً به مبلغ سه میلیارد و یکصد و هفتاد و هفت میلیون ریال ارسال می گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید از ردیف کد 7201 عوارض مصوب سال 1387 اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف و با توجه به دارا بودن پتانسیل تجاری ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید شهرداری اقدامات لازم را جهت تغییر کاربری زمین موصوف به تجاری معمول تا پس از برگزاری مزایده و فروش آن معادل ارزش واقعی پلاک مذکور نسبت به تامین پارکینگ در سطح شهر اقدام نماید.
 
5- براساس ماده 23 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور درخصوص تعطیلی شوراهای شهر ، زمان تعطیلی این شورا از تاریخ 20/5/87 لغایت 5/6/87 تعیین و مشخص گردید.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز پنجشنبه مورخ 6/4/87 ساعت 7 صبح موکول گردید.