مصوبات يكصد و سي و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه 
یکصد و سی و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 روز پنج شنبه مورخ 6/4/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
  پیرو هماهنگی های بعمل آمده قبلی و براساس دعوتنامه شماره1140-28/3/87 باحضورمدعوین آقای فروغی نسب (مدیرکل امور شهری استانداری) آقای زرگرباشی (مدیر کل دفتر فنی استانداری) آقای مهندس میروکیلی (شهردار یزد) آقای سامبرانی (مدیرعامل شرکت ساخت ماشین و ابزار تراکتور سازی تبریز) آقای مقصودلو (مشاورا شورا) آقای حیدری (سرپرست سازمان بازیافت) آقای رضا منصوری (مدیر پروژه) آقای آذین مهر (مدیرعامل شرکت آسان ساز)آقای محب الخامس(پیمانکار دست دوم)آقای جوادی (پیمانکار نصب تجهیزات) درخصوص بررسی مسائل و مشکلات کارخانه کود کمپوست یزد و موانع موجود بین کارفرما و پیمانکاران مربوطه و همچنین بهره برداری کارخانه کمپوست در هفته دولت بحث و تبادل نظر بعمل آمد که موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1- با توجه به مسائل به مشکلات مالی پیمانکاران پروژه کمپوست ، مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت نسبت به بررسی سندها و صورت وضعیت های ارائه شده براساس پیشرفت کار پروژه جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدامات لازم معمول نماید.
2-آقای دکتر مقصودلو مشاور شورا بعنوان نماینده این شورا جهت تسریع در امور و همچنین بررسی صورت وضعیت ها تعیین و انتخاب شدند.
3- براساس مفاد قرارداد و تعهدات قبلی مقرر گردید پیمانکار مربوطه هرچه سریعتر نسبت به اخذ مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست اقدام نماید.
4- طبق تعهدات و قولهای آقای منصوری مدیر پروژه کارخانه کمپوست مقرر گردید پروژه فوق تا تاریخ 25/4/87 بصورت آزمایشی راه اندازی شود تا در هفته دولت به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گیرد.
5- مقرر گردید شهرداری جهت تسریع در راه اندازی و بهره برداری کارخانه کمپوست در زمان مقرر نسبت به تامین آب و برق پروژه فوق اقدامات لازم معمول نماید. 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/9خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 9/4/87 ساعت 19 موکول گردید.