مصوبات يكصد و سي و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصد و سي و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
­­       صورتجلسه
 
یکصد و سی و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19روز یکشنبه مورخ 2/4/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.
  در ابتدا طبق دستور کارجلسه عملکرد درآمد، هزینه مربوط فروردین ماه شهرداری باحضورشهردار محترم ، معاونت اداری و مالی ، مدیر مالی ، مدیر درآمدهای عمومی و آقای اقبالی مشاور مالی شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.که ایرادات موارد طی نامه شماره 1377-2/4/87 به شهرداری جهت اقدامات بعدی ارجاع گردید.
 سپس براساس هماهنگی های بعمل آمده ودعوت از اعضای انجمن تشکل های غیر دولتی آقایان حدادی دبیر جمعیت عصرسبز ،نارگانی مسئول انجمن خبرنگاران ورزشی ،قبله زاده کمیته کارگروه کمیته امداد امام ،زارع دبیر جمعیت رسا ،صادقی دبیرانجمن رایحه سبز ،فاطمی دبیر جمعیت یادگار و باحضور آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم ،آقای پیله ورمدیرعامل سازمان فرهنگی– تفریحی پیرامون مسائل بشرح ذیل بحث وتبادل نظر صورت گرفت:
 - سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری از بدو تاسیس تاکنون چه فعالیت هایی را در سطح شهر انجام داده است.
- در رابطه با ورزش های همگانی و محلات تاکنون چه اقداماتی از سوی سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری صورت گرفته است. 
- توضیحات کامل درخصوص بکارگیری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و ایجاد آموزش شغلی به افراد تحت پوشش توسط آقای قبله زاده .
- برگزاری کلاسهای آموزشی ،فرهنگی ، هنری و ورزشی توسط سازمان فرهنگی –تفریحی جهت جوانان.
- مشارکت شهرداری جهت راه اندازی خانه جوان خصوصاً در پارکهای سطح شهر.
- رسیدگی و ساماندهی وضعیت مبلمان شهری و زیبا سازی شهر .
- فعال نمودن ورزش های همگانی و محلات جهت ایجاد نشاط اجتماعی .
- ایجادآموزش شهروندی ، فرهنگ سازی و ایجاد بستر فرهنگی در محدوده دانشگاه باتوجه به دانشجویان و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان در زمینه شهر و شهروندی.
-  بازدید سازمان فرهنگی – تفریحی شهرداری از عملکرد و فعالیت سایر سازمانهای فرهنگی – تفریحی شهرداریهای سراسر کشور جهت کسب تجربه .
- ایجاد راهکارهای مناسب جهت شناساندن شهر تاریخی و جذب گردشگران با توجه به اماکن تاریخی و قدیمی شهر یزد.
   در پایان آقای پیله ور مدیر عامل سازمان فرهنگی – تفریحی توضیحات کامل درخصوص فعالیت های انجام شده و عملکرد آن سازمان ارائه نمود.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 23خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 5/4/87 ساعت 7صبح موکول گردید.