مصوبات يكصد وهفتاد و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصد وهفتاد و هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ6/9/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
در ابتدا سركار خانم وزيري نائب رئيس شورا ضمن گراميداشت هفته بسيج ، فرارسيدن روز نيروي دريايي را به دريانوردان سلحشور ميهن عزيزاسلامي تبريك عرض نمود سپس مواردي را بشرح ذيل مطرح نمودند:
- بررسي وپيگيريهاي لازم از سوي شهرداري جهت احداث پاركينگ دركوچه نقشين روبروي دادگستري با توجه به ضرورت وترافيك زياد آن منطقه .
- ارسال گزارش عملكردوميزان درآمد ، هزينه كارت پاركهاي موجوددرخيابانهاي سطح شهرازسوي شهرداري به شورا .
- ارائه گزارش عملكرد كميسيونهاي داخلي شورا از ادارات داخلي شهرداري و همچنين سازمانهاي وابسته به شهرداري كه تحت پوشش و نظارت كميسيونها مي باشد .
- ارائه گزارش عملكرد نيروهاي شركتي تحت پوشش اعضاي شورا .
در ادامه براساس دستوركار جلسه در سخنان پيش از دستورآقاي كوچك زاده در رابطه با پروژه قطار شهري يزدكه با حضوركارشناسان ومتخصصين ترافيك كشوربررسي هاي لازم بعمل آمده بوداظهار داشت : به نظراينجانب همه ما مسئول هستيم تا نسبت به پيشرفت وارتقاء جايگاه شهرخود بكوشيم و آينده نگري وانسان محوري را درانتخاب روشها براي رفع نيازهاي حال وآينده شهرمد نظرداشته باشيم تا بتوانيم مشكلات ومسائل مالي وغيره...كه ميتوانددرآينده موردانتقاد مردم وكارشناسان مربوطه قرارگيردفائق آئيم .
وي افزود : اگرامكان سنجي طرح اوليه پروژه قطار شهري به مشاور ذيصلاح و توانمند ازهر لحاظ، واگذار شود نياز آينده واقعي شهر بهتر مشخص خواهد شد ولي اگر تمامي امورامكان سنجي وطرح وساخت به يك شركت واگذارشود ممكن است درآينده مشكلات وضررهاي جبران ناپذيري را به شهر وارد نمايد. لذا بايد اعضاي شورا با ديدباز ومحتاطانه وبا انتخاب روش هاي كم هزينه تري كه بيشتربه صلاح شهرهست مثلBRT يا تراموا (قطارشهري خياباني)كه بالغ بر3تا4 ميلياردتومان هزينه دارد،كه براساس نظرات كارشناسان مي تواندحداكثردرهر ساعت40 هزارمسافرجا به جا كند. ولي مترو حداكثر 60 هزار مسافر درساعت مي تواند جا به جا كند كه هزينه و راه اندازي مترو تقريباً براي هركيلومتر 70 الي80 ميليارد تومان است ونگهداري آن هم  نيز هزينه هاي زيادي در پي خواهد داشت. لذا بطوركلي حمل ونقل عمومي مي تواند براي حل مشكل ترافيك خيلي مؤثر باشد. ولي عوامل ديگر ازجمله فرهنگ سازي براي استفاده ازحمل ونقل عمومي وافزايش منطقي قيمت بنزين مي تواند تأثيربسزايي دراستفاده بيشترمردم ازحمل و نقل عمومي داشته باشد.   
در ادامه جلسه تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
*  مصوبات :
 
 
* طراحي واحداث ميدان ميوه وتره بارمركزي يزد
 
 
1- لايحه شماره114/41991- 5/9/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3848- 5/9/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، به پيوست پيش نويس قرارداد مشاركتي تنظيم شده في مابين شهرداري يزد و بنياد تعاون ناجا درارتباط با طراحي و احداث ميدان ميوه وتره بارمركزي يزدكه پيروفراخوان هاي عمومي مورخ30/11/86 و1/3/87 در       روزنامه هاي سراسري ايران ومحلي پيمان وصورتجلسه شماره 31618 مورخ 3/7/87 كميسيون عالي مشاركتهاي يزد به نسبت 17/37 درصد شهرداري و83/62 درصد بنياد تعاون ناجا جهت استحضارو تصويب وابلاغ آن به منظورنهايي نمودن قرارداد ارسال مي گردد،خواهشمنداست با توجه به ضرورت تسريع با قيد به سه فوريت موضوع در صحن علني مطرح و اتخاذ تصميم شود و مراتب را امر به ابلاغ فرمايند. ضمناًآقاي رمضاني بعنوان نماينده جهت ارائه  توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي-شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به توضيحات شهردار محترم وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
* توافقات انجام شده بابت اراضي واملاك در طرح
 
 
2- لايحه شماره505/38303- 15/8/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3488- 15/8/87 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر، سلام عليكم؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن، با توجه به توافقات انجام شده توسط شهرداري بابت اراضي واملاك در طرح وهمچنين توافقاتي كه درسنوات گذشته انجام شده اما به دليل ضرورت طي روال قانوني به سال 87 انتقال يافته است وعدم پيش بيني اعتبار دربودجه87 خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد موارد ليست پيوست به بودجه 87 اضافه ودرقبال آن رديف درآمدي فروش زمين كد 7201-2-417 افزايش ودر اصلاحيه بودجه87 اعمال گردد . ضمنا متذكر مي گرددكه درصورت عدم تحقق (موارد ليست پيوست) تا پايان سال جاري از سقف بودجه 87 كسر خواهد گرديد و كليه موارد قطعي در آخرين اصلاحيه منظورخواهد گرديد . جمع موارد تملكي طبق ليست پيوست كه به بودجه اضافه مي گردد نودو دوميلياردو هفتصدو يازده ميليون و دويست و سي و چهار هزارو پانصدو پنجاه ريال (92.711.234.550 ريال) است. ضمناًآقاي خواجه منصوري رئيس اداره املاك بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
ضمناً بدليل خروج بدون مجوز دوتن از اعضاي شورا بنامهاي وحيدرضاخباززاده و زهرا حيدري وازحد نصاب خارج شدن جلسه از ساعت 9 صبح ، جلسه خاتمه داده شد.