مصوبات يكصدوچهاردهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوچهاردهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

یکصد و چهاردمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 21/1/87 با حضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 110/46499-13/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن، به پیوست تصویرگزارش شماره99/10587-8/12/86 شهرداری ناحیه تاریخی درخصوص تمدید پروانه و اخذ مجوز زیرزمین مسجد حاجی محمدکاظمی تحت پلاک ثبتی موقوفه باقیمانده1146و962و1/963 بخش3 یزدکه طی شماره4323-28/8/86 پروانه ساختمان صادرگردیده و درحال حاضر می بایست بابت تمدیدپروانه و مجوز زیرزمین انباری مسجد،مبالغی بشرح پیوست پرداخت گرددجهت استحضار ارسال،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائید به استناد بند6ردیف 5 تعرفه عوارض و خدمات سال 86 نسبت به معافیت مبالغ مذکور اقدام گردد.میروکیلی - شهرداریزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

2- نامه شماره 110/1553-20/1/87 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد سلام علیکم؛احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید مبلغ بیست میلیون ریال جهت باشگاه ورزشی شهرداری از محل ماده 17 پرداخت گردد و اعتبار آن از محل کمک جاری به سازمان رفاهی تفریحی کسر و تامین گردد.میروکیلی- شهردار یزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

3-چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون عمران ، توسعه وترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

1-3- نامه شماره 310/42566-18/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد سلام علیکم؛به پیوست چهار نسخه طرح اجرایی گذر 12 متری جنب بقعه سیدگلسرخ به انضمام گزارش توجیهی و کپی طرح تفصیلی ارسال می گردد. خواهشمند است پس از بررسی نتیجه را به شهرداری اعلام فرمائید . میروکیلی- شهردار یزد» مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و توضیحات آقای مهندس کوچک زاده پیشنهاد فوق ، مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

4- صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه (57و59و60) توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

1-4- نامه شماره 204/42240-16/11/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً ضمن پیوست دو نسخه از صورتجلسه اقدام شده فی مابین شهرداری و مسئولین بانک تجارت استان یزد به استحضار می رساند در نظر است درصورت تصویب آن بانک نسبت به اخذ وام حداکثر به مبلغ یکصد میلیارد ریال بصورت خرید دین اقدام و اقساط آن با توجه به چکهای شهرداری نزد آن بانک و یا به طریق نقدی پرداخت گردید به طوریکه حداکثر در پایان سال 87 تسویه گردد ، خواهشمند است موضوع باستناد بند 19 ماده 45 قانون شهرداری در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت مراتب اعلام تا اقدام بعدی به عمل آید ، لازم به ذکر است پس از مشخص شدن دقیق وام دریافتی چگونگی پرداخت کارمزد مربوطه همراه با جابه جایی ردیف های اعتباری به استحضار آن شورای محترم خواهد رسید. میروکیلی شهردار یزد » مطرح پس از بحث و تبادل نظر با مبلغ چهل میلیارد ریال جهت صرف پروژه های عمرانی و با هماهنگی و اخذ مجوز از شورا ، مورد تصویب قرار گرفت.

2-4- نامه شماره 204/36951 -6/10/86 شهرداری در خصوص پیشنهاد 220/24000-7/7/86 در ارتباط با بند 3 پیشنهاد فوق (تصویب انجام معامله در رابطه با خرید املاکی که در طرحهای عمرانی شهرداری بوده برابر ضوابط و مقررات تا سقف یک میلیارد ریال به شهردار تفویض اختیار گردد) مطرح پس از بحث و تبادل نظر تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

3-4- نامه شماره 110/41361-11/11/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بپیوست تصویر نامه شماره 923/26017 -8/11/86 منطقه سه درخصوص مخالفت با تغییر کاربری (طرح هادی روستایی) متعلق به آقای محمدرضا جوکار واقع در خیرآباد جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ،اجازه فرمایید شهرداری یزد نسبت به استرداد وجوه دریافتی به مالک به مبلغ شصت و سه میلیون ریال اقدام نماید. میروکیلی شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

4-4-نامه شماره 110/42492-17/11/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهرسلام علیکم:احتراماً به استناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به پرداخت تمامی حقوق متصوره وممکنه وفرضیه مصالح حق کسب وپیشه وسایر متعلقات دوباب مغازه و یک انباری تحت شماره پلاک7/2103 بخش 4 یزد واقعدرطرح پارکینگ گاراژ کنترل که متعلق به ورثه مرحوم غلامرضا مبارکی میباشد اقدام نمایدکه در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازای واگذاری حق کسب وپیشه فوق جمعاًمبلغ هفتصدو یازده میلیون و پانصد هزارریال پس از کسر 2/1 هزینه کارشناسی 45 روز پس از انتقال اسناد حق کسب و پیشه به نام شهرداری و تحویل ملک به ایشان پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و عدم اعتبار ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

5-4- نامه شماره 505/42790-20/11/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک 22/2 سهم از44 سهم پلاک 1174بخش 5 یزد متعلق به خانم زابلی واقع در طرح 30 متری خاتم اقدام نمایدکه در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که مقررشد در ازای واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته پس ازکسرحق تشرف ازغرامت ملک نامبرده نسبت به قدرالسهم خود مبلغ سی و سه میلیون وسیصدو هشتاد هزارو هفتصدو سی ریال ازشهرداری بستانکار می باشدکه مبلغ فوق حداکثر ظرف مدت سه ماه در وجه ایشان پرداخت ومالک موظف به انتقال رسمی ملک درطرح بنام شهرداری میباشد علیهذا باعنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

6-4-نامه شماره 505/43358-24/11/86 شهرداری :

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 2986 بخش 4 یزد واقع در طرح شبکه 20 متری شهید عابدی (چاه قبله) به وکالت آقای مهربان خاوریان (بصورت مشاع) اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازای واگذار ملک در طرح باتوجه به میانگین نظریه هیئت ارزیابی شهرداری و کارشناسان رسمی(مضبوط درپرونده) پس ازکسرحق تشرف ازغرامت جمعاً مبلغ یکصدوهشتادوچهارمیلیون ریال بدهکاری نامبرده به شهرداری می باشدکه مقررشد تاپایان سال جاری شهرداری پرداخت نماید. ومالکین موظف به انتقال رسمی اسناد درطرح به نام شهرداری می باشندعلیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی و همچنین برگ کارشناسی رسمی دادگستری خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

7-4- نامه شماره 505/37931-15/10/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک تمامی از پلاک ثبتی شماره 19 فرعی 9043 بخش چهار یزد که طبق نظریه واحد طرح تفصیلی دارای کاربری ورزشی و فضای سبز و در مجاورت گذر 12 متری احداثی می باشد متعلق به آقای محمدحسین دهقانی به وکالت آقای محمدرضالوک زاده اقدام نمایدکه دراین خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازای واگذاری ملک موصوف بر اساس ارزیابی انجام شده جمعاًٌ مبلغ دومیلیاردو چهار میلیون و یکصدو چهل و دو هزارریال بابت کل غرامت ملک درطرح تعیین ومقررگردید طبق توافق مالک قطعات 1359و1360 از قطعات 95 هکتاری وقطعات34و33 از اراضی شتردار باتوجه به نظریه کارشناس شهرداری جمعاًبه مبلغ یک میلیارد وهشتصدوپنجاه ودومیلیون وچهارصدهزارریال بنامبرده واگذار وما به التفاوت آن مبلغ یکصدوپنجاه و یک میلیون وهفتصد و چهل و دو هزار ریال پس ازتحویل ملک وانتقال رسمی سند بنام شهرداری در وجه مالک پرداخت نمایدعلیهذا باعنایت به مشروحه فوق وعدم اعتبار ضمن ارسال یکنسخه ازتصویرتوافقنامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابیها،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائیداقدامات لازم معمول ودراصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی شهرداریزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مشروط بر اینکه زمین آن وقفی و سند آن ماده 147 نباشد ، مورد تصویب قرار گرفت.

8-4- نامه شماره 505/45493-6/12/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد با عنایت به درخواست شماره 820/22920-25/11/86 شهرداری منطقه 2 درخصوص پلاک ثبتی شماره 8649بخش 4 یزد واقعدر بلوار امام جعفرصادق (ع) پشت مهدیه نسبت به تفکیک پلاک فوق به متراژ 2825 مترمربع طبق توافق شماره 22628-23/11/86 از کاربری مسکونی ویژه با تعدیل حد نصاب تفکیکی به 9 قطعه مسکونی اقدام نماید با عنایت به اینکه با تفکیک پلاک مذکور به 8 قطعه موافقت گردیده است و در این خصوص طبق گواهی واحد تفکیک منطقه 2 قطعه زمین جهت سطوح خدمات به مساحت 40/202 مترمربع و بر اساس نظریه هیات ارزیابی مورخ 13/4/86 از قرار هرمتر مربع دو میلیون و دویست هزار ریال جمعاً به مبلغ چهارصد و چهل و پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال به شهرداری واگذار گردد . نظر به عدم رضایت مالکین جهت واگذاری قطعه زمین فوق به شهرداری و گذشت زمان کارشناسی مذکور موضوع کارشناسی مجدد پلاک به هیات ارزیاب شهرداری ارجاع و طبق نظریه هیات شهرداری از قرار هر مترمربع دو میلیون وپانصد هزار ریال جمعاً به مبلغ پانصد و شش میلیون ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است .علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر درخواست شهرداری منطقه دو و توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابیهای مربوطه ،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و در خصوص وصول مبلغ کارشناسی جدید طی دو قسط در قبال واگذاری زمین موافقت فرمایید. توحیدفر کفیل شهرداری یزد» مطرح مشروط به اینکه وصول مبلغ ارزیابی جدید نقداً پرداخت گردد ، مورد تصویب قرار گرفت.

9-4- نامه شماره 505/46070-11/12/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی بدینوسیله به استحضار     می رساند شهرداری یزد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 916/1/4634 بخش چهار یزد واقع در طرح بلوار خوابگاه یزدیان متعلق به خانم طاهره آقائی قوی محمدی اقدام نموده است و قسمت در مسیر پلاک در دفترخانه شماره 4 یزد مورخ 17/10/84 به شهرداری یزد منتقل گردیده است مالک به منظور صدور سند اصلاحی باقیمانده ملک از طریق ماده 45 قانون ثبتی به شهرداری مراجعه و طبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحت باقیمانده از 880 مترمربع بر خیابان به مساحت 55/961 مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت 55/81 مترمربع مازاد پلاک فوق موضوع را به هیأت ارزیاب شهرداری ارجاع و طبق نظریه هیأت مذکور مبلغ هشتادو نه میلیون و هفتصدو پنج هزارریال بابت غرامت ملک و مبلغ هفتادو هفت میلیون و چهارصدو هفتادو دو هزارو پانصد ریال بابت حق تشرف جمعاً به مبلغ یکصدو شصت و هفت میلیون و یکصدو هفتادوهفت هزارو پانصد ریال (بدهی مالک) برآورد و اعلام نظر گردیده است علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر برگ ارزیابی ،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول گردد. توحیدفر کفیل شهرداری یزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

10-4- نامه شماره 505/46075-11/12/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری یزد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 835/1/4634 بخش چهار یزد واقع در طرح بلوار خوابگاه یزدیان متعلق به آقای سید کاظم قوی محمدی اقدام نموده است وقسمت درمسیر پلاک در دفترخانه شماره4 یزدمورخ 21/6/84 به شهرداری یزدمنتقل گردیده است مالک به منظورصدورسند اصلاحی باقیمانده ملک ازطریق اجرای ماده45 قانون ثبت به شهرداری مراجعه وطبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحت باقیمانده از50/562 مترمربع برخیابان به مساحت10/593 مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت60/30 مترمربع مازاد پلاک فوق موضوع را به هیأت ارزیاب شهرداری ارجاع وطبق نظریه هیأت مذکور مبلغ سی وشش میلیون وهفتصدو بیست هزارریال بابت غرامت ملک و مبلغ سی میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق تشرف جمعاً به مبلغ شصت و هفت میلیون و سیصدو بیست هزارریال (بدهی مالک) برآورد و اعلام نظر گردیده است علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر برگ ارزیابی، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول گردد. توحیدفر کفیل شهرداریزد» مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

11-4- نامه شماره 110/45356-6/12/86 شهرداری

«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن با عنایت به درخواست آقای نعمت اللهی به خانم قطب الدینی ثبت دبیرخانه شهرداری به شماره 41993 -15/11/86 در خصوص پلاکهای شماره 4807 بخش هشت یزد و شماره پلاک 4804 بخش هشت یزد بدینوسیله به  استحضار       می رساند قسمتی از پلاکهای فوق در طرح مصوب شبکه 30 متری مشیر قرار گرفته و توافقنامه هایی ثبت دبیرخانه شهرداری منطقه یک به شماره 4856-11/4/82 و شماره 4857-11/4/82 فی مابین تنظیم که در ازای واگذاری املاک موصوف بر اساس ارزیابیهای سال 82 پس از کسر غرامت ملک از حق تشرف به ترتیب پلاک شماره 4807 جمعاً مبلغ بیست ویک میلیون یکصدو شصت و چهار هزارو دویست و پنجاه ریال بدهکاری آقای نعمت اللهی تعیین و درخصوص پلاک شماره4804 بخش هشت یزد پس ازکسرحق تشرف از غرامت ملک جمعاًمبلغ سی میلیون وپانصدو هفتادو هفت هزاروسیصدو بیست ریال بدهکاری خانم          قطب الدینی اعلام نظر گردیده است و علیرغم اخطاریه شهرداری و صدور نامه انجام معامله جهت اجرای مفاد توافقنامه های مذکور مالکین به شهرداری مراجعه ننمودند نامبردگان بعد از حدود چهار سال از تاریخ توافقنامه به منظور صدور سند اصلاحی باقیمانده املاک از طریق اجرای ماده 45 قانون ثبت به شهرداری مراجعه و طی درخواست فوق از شهردار محترم خواستار اجرای مفاد توافقنامه بر مبنای سال 82 می باشند از طرفی طبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحتهای در مسیر و باقیمانده املاک نیز تغییر کرده است که متعاقب آن شهرداری نسبت به ارزیابی مجدد پلاکات فوق اقدام و طبق نظریه هیأت ارزیاب شهرداری در سال جاری بدهکاری آقای نعمت اللهی از پلاک شماره 4807 بخش هشت یزد پس از کسرحق تشرف از غرامت ملک یکصد میلیون و نهصدو سی و هفت هزارو پانصد ریال تعیین و بدهکاری خانم         قطب الدینی از پلاک شماره 4804 بخش  هشت یزد پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک یکصدو شانزده میلیون و هفتصدو پنجاه وسه هزارو پانصد ریال اعلام نظر گردیده است . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابیهای مربوطه ،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و با توجه به اختلاف قابل توجه نرخ کارشناسی سال 82 و سال 86 ارائه طریق فرمایید . توحیدفر کفیل شهرداری یزد» مطرح مقرر گردید شهرداری طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید در ضمن شهرداری موظف است منبعد از دادن چنین پیشنهاداتی به شورا خودداری نماید.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 20/10خاتمه یافت . جلسه بعد به روز یک شنبه مورخ 25/1/87 ساعت 19 موکول گردید.