مصوبات يكصدوهيجدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهيجدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
 
یکصد و هیجدهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ     4/2/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- لایحه شماره 240 /3729 -1/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 301-1/2/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد :سلام علیکم؛احتراماً پیرو نامه شماره 204/47525-20/12/86 و با توجه به اینکه بودجه تصویب شده از سوی آن شورای محترم، تا کنون از سوی فرمانداری تایید یا عدم تایید آن مشخص نگردیده، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید شهرداری جهت انجام هزینه های ضروری به خصوص هزینه های جاری در حد اعتبار بودجه مصوب تا پایان اردیبهشت هزینه نماید. میروکیلی- شهردار یزد» .
در صحن علنی شورا مطرح ،موردتصویب قرارگرفت.
2- طرح پیشنهادی آقای کوچک زاده ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4208-17/11/86 درخصوص ایجاد و تاسیس واحد زمین یا بانک زمین در شهرداری یا سازمانهای وابسته ، مطرح مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه موضوع را بررسی و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
3- صورتجلسات (ادامه63،64و67) کمیسیون برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3- لایحه  شماره 110/47775-21/12/86 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4607-22/12/86:
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند با عنايت به بررسي از سوابق شماره 5/1365 بخش 8 يزد مساحت 90/23مترمربع از پلاك مذكور در مسير بلوار موسي‌بن‌جعفر(ع) و مساحت 85/48مترمربع در مسير پخي و تعريض كوچه 8 متري سمت جنوب قرار گرفته و پس از مراحل ارزيابي در سال 84 و پس از كسر حق تشرف از غرامت باقيمانده كه مساحت 78 مترمربع اعلام گرديده بود بدهكاري مالك جمعاً مبلغ 2.363.000 ريال(دو میلیون و سیصد و شصت و سه هزار ریال) تعيين كه بدون اعلام موضوع به شوراي شهر و براساس گزارش و دستورشهردار ورييس اداره املاك وقت ،هامش نامه مذكور مالك طي رسيد مضبوط در پرونده به شماره692 طي7 قسط بدهكاري خودرا به شهرداري پرداخت نموده است پس ازبررسي مجدد توسط شهرداري منطقه دو عرض گذرجنوبي پلاك از3 متر عقب‌نشيني به 5/1 متر ومساحت درمسيرگذر از85/48 مترمربع به 45/24 مترمربع تقليل پيدانموده است متعاقب آن شهرداري بمنظور اخذحق تشرف قسمت عقب نشيني كوچه به مساحت45/24 مترمربع مازاد بر باقيمانده اقدام وطبق نظريه هيأت ارزياب شهرداري ازقرارهرمترمربع 1.500.000 ريال(یک میلیون وپانصد هزارریال)جمعاًمبلغ18.337.500ريال(هیجده میلیون وسیصد وسی وهفت هزار وپانصدریال)بدهكاري ايشان به شهرداري تعيين گرديدباتوجه به درخواست مالك ثبت دبيرخانه شهرداري به شماره46713 -14/12/86 مبني برپرداخت قسمت مازاد باقيمانده بر مبناي سال 84 (تصويرپيوست) و ارزيابي مندرج در پرونده مربوطه به سال 84 كه از قرار هرمترمربع 700.000 ريال(هفتصد هزارریال)تعيين گرديده است.بدهي حق تشرف مالك بابت موضوع فوق3.423.000 ريال(سه میلیون وچهارصد وبیست وسه هزارریال)مي‌باشدعليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصاوير برگ ارزيابي سال84و سال جاري و همچنين رسيدپرداخت بدهي حق تشرف مالك خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح و با توجه به اختلاف قابل توجه بدهي حق تشرف قسمت مازاد بر باقيمانده در اين خصوص ارائه طريق فرمايند.میروکیلی –شهردار یزد».
در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید مبنای محاسبه سال 84 باشد و طبق آن عمل شود.
2-3-لایحه شماره 110/1399-19/1/87 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 114-19/1/87 :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، ‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، و پیرو پیشنهاد درخواست مجوز شماره 110/42768-  20 /86/11 و نظریه آن شورای محترم (به پیوست می باشد ) درخصوص ارائه پیشنهاد مناسب و کلی شهرداری درخصوص درخواست آقای سید محمد علی نکویی و خانم وحیده صدری به استحضار می رساند نامبردگان مالکین قطعات افرازی 2 و        1/288 و 1/439 واقع در بخش یک یزد ،خیابان قیام ، کاروانسرای پنجه علی می باشند که در تاریخ 26/10/83 جهت افراز پلاکهای فوق به اداره ثبت اسناد مراجعه و صورتجلسه افرازی تنظیم و در ذیل امضاء صورتجلسه توسط نماینده شهرداری ذکر گردید «از نظر مسائل فنی افراز بررسی گردید، منوط به مراجعه مالکین و پرداخت بدهی به شهرداری می باشد» که مالک بدون پرداخت عوارض تفکیک (افراز) و مهر شدن نقشه تفکیکی رأساً ازطریق اداره ثبت ، سند افرازی دریافت نموده است و پس از مراجعه به شهرداری ناحیه تاریخی طبق تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 86 ، عوارض و سطوح خدمات براساس عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها محاسبه و اخذ گردیده است . لذا با عنایت به موارد ذیل خواهشمند است در صورت صلاحدید موافقت فرمائید که حقوقات تفکیک و سطوح خدمات بر اساس ضوابط صدور مجوز تفکیک محاسبه و الباقی پرداختی به مالک مسترد گردد.
1- مالک از ابتدا جهت انجام مراحل قانونی به شهرداری مراجعه نموده است.
2- مسائل فنی و ضوابط میراث فرهنگی رعایت گردیده است.
3- با توجه به وضعیت ملک که بصورت کاروانسرای قدیمی و ثبت آثار ملی می باشد ، تفکیک ملک عملاً ارزش افزوده برای مالک نداشته و صرفاً جهت مشخص شدن مالکیت به منظور مرمت و بازسازی صورت پذیرفته است.
4- کل پلاک متعلق به مالکین متعدد می باشد که حاضر به همکاری درخصوص افراز نبوده اند.
5- سند افرازی مستقیماً ازطریق اداره ثبت صادر گردیده است.میروکیلی –شهردار یزد».
در صحن علنی شورا مطرح مقرر گردید شهرداری طبق ضوابط و مقررات انجام نماید . در غیر اینصورت اگر پیشنهادفوق احتیاج به مصوبه شورا داشت شهرداری بطور مشروح ، استنادات و مدارک قانونی را جهت بررسی و تصمیم نهایی به شورا ارائه نماید.
 
3-3- با عنایت به بررسی های بعمل آمده باحضور کارشناسان مربوطه و مدیران عامل و مسئولین مالی شهرداری و سازمانهای وابسته درخصوص بودجه پیشنهادی سال 87 سازمانهای وابسته به شهرداری ، پس از مطرح شدن موضوع فوق در صحن علنی شورا و بحث و تبادل نظر بودجه سال 87 سازمانهای وابسته به غیر از سازمان عمران ، موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
ماده یک : بودجه سازمانها:
(ارقام به هزار ریال )
 
ردیف
نام سازمان
بودجه مصوب
سهم هزینه های جاری
سهم هزینه های عمرانی و هزینه های سرمایه ای
1
سازمان آرامستانها
8.733.000
4.783.000
3.950.000
2
سازمان آمار و فناوری اطلاعات
31.762.500
4.002.250
27.760.250
3
سازمان اتوبوسرانی یزد وحومه
70.373.075
41.125.815
29.247.260
4
سازمان بازیافت و تبدیل مواد
11.815.000
2.365.000
9.450.000
5
سازمان بهسازی و نوسازی
67.331.750
1.568.829
65.762.921
6
سازمان پارکها و فضای سبز
61.916.000
4.719.750
57.196.250
7
سازمان فرهنگی و تفریحی
13.431.500
5.741.500
7.690.000
8
سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی
16.500.000
15.685.000
815.000
9
سازمان مدیریت ونظارت برتاکسیرانی
2.330.000
2.053.000
277.000
10
سازمان میادین میوه و تره بار
3.107.920
2.679.520
428.400
11
سازمان عمران
____
_____
_____
 
تبصره 1 :
اعتبارات بودجه سال1387بارعایت بندهای مواد مصوبه بودجه و تبصره های مربوطه که ذیلاً اعلام می گردد در چارچوب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، فصول ، مواد و ردیف های مربوطه و رعایت سایر ضوابط و مقررات جاری و مالی قابل اجرا می باشد .
 
تبصره 2 :
سازمان ها موظفند صرفاًدرآمدهای ناشی ازفعالیتها وخدماتی راکه مصوبات قانونی آن صادر وابلاغ گردیده، وصول وبه حساب تمرکزدرآمدها منظورنمایند و انتقال وجه به حساب هزینه های جاری وعمرانی براساس ضرایب تعیین شده در فرم شماره2پیوست بودجه انجام پذیرد،بدیهی است پرداختها و هزینه ها نیز درحدود اعتبارات مصوب وبارعایت کلیه ضوابط ومقررات قانونی ازحساب های هزینه جاری وعمرانی صورت خواهد گرفت.
تبصره 3:
در جهت اجرای ماده 37 آیین نامه مالی شهرداریها ممنوعیت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهای سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعی درآمد سازمان (تمرکز وجوه درآمد) به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع و کماکان مورد تأکید می باشد.
تبصره 4 :
سازمان ها موظفند در صورت دسترسی به مبالغ مالی جدید و وصول آن با رعایت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذکور را که در بودجه منظور نگردیده است در اصلاح بودجه و متمم بودجه سال 87 لحاظ و با برنامه های مشخص با در نظر گرفتن زمان های قانونی جهت پیشنهاد و بررسی توسط شورای اسلامی، پس از تایید و تصویب شورای اسلامی شهر به مصرف برسانند، بدیهی است هزینه نمودن منابع وصولی اضافه بر پیش بینی بودجه قبل از تایید شورا به هیج وجه مجاز نمی باشد.
تبصره 5 :
سازمان ها موظفند عملیات موضوع این بودجه را در چارچوب فرم های ابلاغ شده و با رعایت ماده 79 قانون شهرداری به اجرا گذارند.
تبصره 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اول بودجه جاری صرفاً برای پرداخت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنانی مجاز است که مشمول استخدام های مورد نظر درآیین نامه استخدامی کارکنان رسمی دولت و همچنین آیین نامه استخدامی شهرداری ها بوده ونیزاستخدام آنها کلیه مراحل یادشده در آیین نامه های فوق را طی نموده و برای پست های بلاتصدی در سازمان اداری ، تفضیلی سازمان صورت گرفته باشد، ضمناً ضرورت دارد تا کلیه پرداخت های انجام گرفته به پرسنل در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه صورت گیرد.
تبصره 7 :
پرداخت هر گونه حقوق و مزایای شغلی و اضافه کاری ساعتی و همچنین پرداخت هر نوع هزینه اداری دیگر از محل اعتبارات عمرانی ممنوع می باشد، به جز مواردی که از وجود نیروهای متخصص و فنی در چارچوب زمان مشخص برای یک پروژه خاص استفاده می شود و کار اینگونه افراد ماهیت عمرانی دارد که با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری، اعتبار آن می تواند از محل همان پروژه تأمین گردد.
تبصره 8 :
سازمان ها می توانند به تناسب واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قانون و مقررات و تعدیل نیروی انسانی اعتبارات مواد هزینه های جاری بودجه را به کدهای مربوطه در ماده پنج بودجه جاری با اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط منتقل نمایند.
تبصره 9 :
پرداخت هزینه های پرسنلی و اداری از محل اعتبارات جاری و عمرانی این بودجه جهت سایر سازمان های تابعه شهرداری ممنوع می باشد.
تبصره 10:
در اجرای ماده 28 آیین نامه مالی شهرداری ها افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و یا فعالیت های داخل در یک وظیفه حداکثر معادل 10% مشروط بر اینکه در سرجمع بودجه مصوب و هزینه های کلی مصوب برای آن وظیفه تغییری حاصل نگردد توسط مدیرعامل مجاز می باشد.
تبصره 11:
هرگونه پرداخت و هزینه از محل اعتبارات پیش بینی شده در مواد 16 و 17 بودجه جاری بر اساس مصوبه خاص مراجع ذیربط در این رابطه امکان پذیر می باشد.
تبصره 12:
در صورت اجرای پروژه های عمرانی ذکر شده در بودجه مصوب از طریق پیمانکار، صرفاً از وجود مشاورین و پیمانکاران ذیصلاح (با توجه به ظرفیت کاری آنان) استفاده گردد.
تبصره 13:
تصویب بودجه سازمان ها و پیش بینی ارقام ریالی آن دلیل بر هزینه نبوده و لازم است سازمان ها با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها ، اساسنامه سازمان ها و یا اخذ مجوزهای قانونی متناسب با درآمدهای وصولی نسبت به مورد اقدام نمایند.
تبصره 14:
 تخصیص اعتبارات با توجه به توان وصولی سازمان ها در ماههای مختلف سال به صورت سه ماهه و تعیین اولویت اجرای پروژه های عمرانی مورد تاکید می باشد که لازم است در مقاطع مورد نظر تهیه و به هیات مدیره ارائه شود ، بدیهی است هرگونه هزینه و پرداخت بدون ارسال فرم تخصیص به هیات مدیره (تخصیص سه ماهه دوم به بعد) و قبل از تصویب آن ممنوع می باشد.
تبصره 15:
ایجاد هرگونه تعهد مغایر با مواد 33و34 آیین نامه شهرداری ها خارج از ردیف های بودجه مصوب به نحوی که برای سازمان ها ایجاد دیون بنماید برخلاف مقررات بوده و اقدام کنندگان پاسخگوی اقدامات خود خواهند بود و به صورت جدی مورد پیگیری و تفحص قرار خواهند گرفت.
ارسال گزارش تطبیقی کنترل تخصیص و تعهدات ایجاد شده جهت امر فوق الزامی است. 
تبصره 16:
با توجه به مواد 71 و 79 قانون شهرداری ها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهه صورت جامع درآمد و هزینه الزامی می باشد ، ضروری است تا گزارش های مذکور بر اساس زمان های تعیین شده در قانون شهرداری ها صورت پذیرد.
تبصره 17:
اجرای صحیح مفاد بودجه مصوب و رعایت آیین نامه مالی و سایر ضوابط و مقررات جاری و مالی کماکان به عهده ذیحسابان و مدیران مالی می باشد.
ماده دو :
با توجه به بررسی های انجام شده از مفاد بودجه ارسالی ، انجام اقدامات و اصلاحاتی به شرح زیر در بودجه پیشنهادی مورد تأکید می باشد و ضروری است تا یک نسخه اصلاح شده و نهایی بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت های بعدی به شورای اسلامی ارسال گردد.
تبصره 18:
فرم های شماره 7 عمرانی تهیه و ضمیمه بودجه گردد، ضمناً تکمیل اطلاعات فرم های مذکور به صورت کامل الزامی بوده و موجب می گردد تا دستگاه های نظارتی بهتر بتوانند عملیات اجرای پروژه ها را در چارچوب موارد پیش بینی شده کنترل نمایند و در هنگام نظارت با ارقام کلی مواجه نخواهد بود، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم های مذکور توجه لازم معمول دارند.
تبصره 19:
به منظور کنترل میزان سهمیه اعتبارات ، فرم شماره 2 بودجه که میزان سهمیه اعتبارات جاری و عمرانی مشخص می نماید پس از نهایی شدن بودجه چاپ و ضمیمه گردد .
تبصره 20:
اولویت های ذکرشده درپروژه های عمرانی موردتأکیدجدی بوده به نحوی که اولویت یک مربوط به       پروژه هایی است که ضرورت دارد حداکثر در شش ماهه اول سال جاری تکلیف آن تعیین و بصورت جدی در تخصیص سه ماهه اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه هاییکه اولویت دوم دارند در تخصیص سه ماهه دوم و سوم مورد توجه قرار گیرد و پروژه های اولویت سوم در صورتی در تخصیص های سه ماهه منظور گرددکه اولاً پروژه های با اولویت یک به اتمام رسیده باشد و پروژه های اولویت دو نیز بر اساس وصولی های بودجه با کمبود اعتبار مواجه نباشد . بدیهی است مسئولین سازمان در ارسال فرم های تخصیص سه ماهه به این مهم توجه جدی مبذول خواهند داشت. تا در امر تصویب برنامه های تخصیص تسریع گردد و موجبی برای معوق ماندن عملیات اجرایی سازمان پیش نیاید .
تبصره 21:
با توجه به بند 6 بخش ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه سال 86 شهرداری ها و سازمان های تابعه که سقف اعتبارات مواد 16 و 17 را حداکثر معادل دو درصد اعتبارات جاری تعیین نموده است، مقتضی است سازمان ها این موارد را رعایت نموده و چنانچه بودجه تنظیمی با دستورالعمل مذکور مغایرت دارد نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
تبصره 22:
سازمان ها نسبت به رعایت ماده 68 قانون شهرداری ها در خصوص نصابهای ذکر شده در دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه به نحوی اقدام نمایند تا هنگام تجمیع بودجه سازمان ها با بودجه شهرداری موجب عدم رعایت نصاب های ذکر شده قانونی نگردد.
تبصره 23:
اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه ( ارائه شده توسط سازمان فناوری و اطلاعات) ثبت و پس از چاپ و ارسال آن به مبادی ذیربط(شهرداری،شورای سازمان،هیئت مدیره) نسخه ای از آن جهت اعمال نظارت های قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال گردد.
ماده سه:
ضرورت دارد اقدامات انجام شده توسط مسئولین ،ذیحسابان و مدیران مالی سازمان به نحوی صورت گیرد که سازمان در پایان سال مالی 87 دارای کمترین بدهی و کمترین پروژه نیمه تمام باشد تا شورا بتواند در یک محیطی آرام و بدون دغدغه خاطر نسبت به بدهی های معوق و پروژه های نیمه تمام و باقیمانده از قبل برنامه ریزی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید.
تبصره 24:
با توجه به اینکه تفریغ بودجه سندی برای کنترل بودجه و مفاصا حساب مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی سازمان خواهد بود، لذا انتظار دارد ذیحسابان و مدیران مالی سازمان در زمان های قانونی تعیین شده نسبت به این امر اهتمام لازم را می نمایند، به نحوی که صورت های مالی مربوط در پایان سال مالی 87 آماده ارائه به شورای اسلامی شهر باشد.
تبصره 25:
کلیه سازمانهای وابسته شهرداری موظفند از انجام حسابداری نقدی پرهیز نمایند و کلیه امور حسابداری و مالی خود را بصورت تعهدی به انجام برسانند.
4- صورتجلسات (ادامه51،52و54) کمیسیون عمران و توسعه ، ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-4- لایحه  شماره 310/36222-2/10/86 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 3757-4/10/86:
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً به پیوست چهارسری طرح تکمیلی خیابان توحید و بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای جهت بررسی ارسال می گردد،خواهشمنداست پس ازبررسی نتیجه رابه شهرداری اعلام فرمائید میروکیلی – شهردار یزد».
در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به بررسی های بعمل آمده و توضیحات رئیس کمیسیون فقط طرح خیابان توحید مشروط بر اخذ موافقت کمیسیون ماده پنج مورد تصویب قرار گرفت.
2-4- لزوم نصب سریع تابلو راهنما در پروژه های میدان امام علی (ع) و میدان شهدای محراب و شبکه های اطراف پروژه های فوق علی الخصوص ورودی و خروجی زیرگذر میدان شهدای محراب از بلوار دانشجو به مدرس و بالعکس ، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
3-4- حتی الامکان آزادسازی کامل میادین و شبکه های مصوب قبل از اجرای پروژه ها به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی ، مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
4-4- با توجه به اقبال عمومی در پیشروی بیش از 60درصد تا سقف 70 درصد و با رعایت حسن همجواری و شرایط اقلیم یزد به مشاور طرح تفصیلی « آرمان شهر» پیشنهاد تا مشاور نسبت به تدوین ضوابط پیش از تهیه طرح با توجه به سوابق امر اقدام نماید.
5-4- لایحه شماره 600/1202-18/1/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 134-20/1/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره 113626/1/17/ب-28/12/86 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درخصوص احداث پل عابر پیاده واقع در میدان باهنر ابتدا بلوار شهید صدوقی طبق مفاد نامه فوق الذکر ،خواهشمنداست ضمن بررسی موضوع نسبت به صدور مجوز لازم اقدامات لازم را مبذول فرمائید. میروکیلی – شهردار یزد».
در صحن علنی شورا ، مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت.
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/10 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز پنجشنبه مورخ 5/2/87 ساعت 9 صبح موکول گردید.