مصوبات يكصدوهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوهفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

            صورتجلسه

 

یکصد و هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 26/12/86 با حضور کلیه اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 204/46530-13/12/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد ، سلام علیکم :با احترام پیرو مذاکره حضوری و با عنایت به بند 4 صورتجلسه مورخ 1/12/86 آن شورای محترم به استحضار می رساند همانگونه که در آئین نامه اجرائی پیشنهادی ماده 17 به آن شورای محترم نیز مشخص گردیده در نظر است با توجه به زحمات کارکنان شهرداری در بخش های مختلف در پایان سال مبلغی از ردیف هدایا و پرداختهای تشویقی پرداخت گردد، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید حداکثر تا سقف هفتصد میلیون ریال با نظر اینجانب و بدون در نظر گرفتن تبصره های مندرج در آئین نامه پیشنهادی بین کارکنان توزیع گردد..میروکیلی - شهرداریزد» مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری با رعایت عدالت بویژه بین کسانیکه در ایام نوروز متحمل زحمت می شوند توزیع گردد پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

2- با عنایت به پیشنهاد و توضیحات شهردار محترم مبنی بر اختصاص مبلغ یکصد میلیون ریال جهت انجام مطالعه مجموعه سیدالصحرادر بودجه سال 87 شهرداری پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

3- مقرر گردید شهرداری جهت ارائه برنامه و طرحهای خود در زمینه طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباط که با حضور کارشناسان و مشاورین برگزار میگردد در اولین جلسات نیمه دوم هر ماه در سال 87 اعضای شورای اسلامی شهر حضور فعال داشته باشند.

4- نامه شماره 315/46875-15/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم :احتراماً با عنایت به اینکه طبق بند 5 صورتجلسه مصوبات سفر هیات محترم دولت به استان یزد اجرای سه مورد تقاطع غیر همسطح به نسبت مساوی به شهرداری یزد و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است و طبق توافق صورت گرفته لازم است عملیات طراحی و اجرای پروژه های مذکور توسط شهرداری یزد انجام شود ، لذا خواهشمند است موافقت فرمائید جهت اجرای پروژه پل راه آهن خیابان کاشانی بصورت واگذاری (ترک تشریفات مناقصه) و به قیمت ده درصد افزایش نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 1386 و برآورد منضم به مشخصات فنی پروژه با سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد عقد قرارداد شود . ضمناً به استحضار می رساند طراحی فاز اول و دوم پروژه مذکور توسط مشاورین دانشگاه علم و صنعت انجام شده و به شهرداری تحویل گردیده است..میروکیلی - شهرداریزد» مطرح و با افزایش حداکثر تا ده درصد نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 86 مورد تصویب قرار گرفت.

 

5- نامه شماره 315/46877-15/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم :احتراماً با عنایت به اینکه طبق بند 5 صورتجلسه مصوبات سفر هیات محترم دولت به استان یزد اجرای سه مورد تقاطع غیر همسطح به نسبت مساوی به شهرداری یزد و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است و طبق توافق صورت گرفته لازم است عملیات طراحی و اجرای پروژه های مذکور توسط شهرداری یزد انجام شود ، لذا خواهشمند است موافقت فرمائید جهت اجرای پروژه پل راه آهن ادامه بلوار پرفسور حسابی بصورت واگذاری (ترک تشریفات مناقصه) و به قیمت ده درصد افزایش نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 1386 و برآورد منضم به مشخصات فنی پروژه با سازمان عمران شهرداری یزد عقد قرارداد شود . ضمناً به استحضار می رساند طراحی فاز اول و دوم پروژه مذکور توسط مشاورین دانشگاه علم و صنعت انجام شده و به شهرداری تحویل گردیده است..میروکیلی - شهرداریزد» مطرح و با افزایش حداکثر تا ده درصد نسبت به فهرست بهای راه و باند سال 86 مورد تصویب قرار گرفت.

6- با توجه به اهمیت و ضرورت اجرای طرح پل چهارراه معلم پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در بودجه سال 87 شهرداری مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال جهت اجرای طرح فوق اعتبار تخصیص یابد.

7- نامه شماره 204/47811-21/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم :احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد بابت تامین نیروی انتظامی جهت همکاری با اجرائیات برای سال آتی از طریق مناقصه محدود به انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید ، خواهشمند است با توجه به برآورد انجام شده به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال و گزارش توجیهی معاونت محترم شهری موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدام لازم بعمل آید ضمناً اعتبار مربوطه در بودجه 87 در ردیف 11-205-512 پیش بینی گردیده است.میروکیلی - شهرداریزد» مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر گردید شهرداری در نیمه دوم فروردین ماه سال 87 گزارش مقایسه ایی با سال گذشته (86) به شورا ارائه نماید.

8- نامه شماره 505/47180-19/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم :احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک متعلق به نیروی انتظامی مجاور ساختمان آماده پشتیبانی به مساحت تقریبی 2889 مترمربع واقعدر مسیر طرح تعریض خیابان آیت ا.... کاشانی از عرض 28 متری وضع موجود به عرض 45 متری اقدام نماید که در این خصوص صورتجلسه ای در تاریخ 27/10/86 در سه بند فیمابین تنظیم که در ازاء آزادسازی قسمت در مسیر فوق به عنوان معوض یک قطعه زمین به مساحت 1886 مترمربع در شهرک مهرآوران با تغییر کاربری از اداری به تجاری به کمیسیون ماده پنج ارسال و بعد از ارائه نقشه تفکیکی توسط نیروی انتظامی بدون دریافت وجه نسبت به صدور پروانه و حصارکشی قسمت در طرح تعریض پلاک فوق اقدام نماید و براساس بند 2 صورتجلسه مذکور شهرداری موظف به تغییر کاربری و صدور پروانه بدون اخذ وجه و حصارکشی یک قطعه زمین متعلق به نیروی انتظامی واقع در بلوار فردوس میدان ایت ا... خاتمی می باشد . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه نقشه موقعیت ملک منضم به نمایی از صورتجلسه فوق خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی - شهرداریزد» مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مشروط بر موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری آن از اداری به تجاری و رعایت ضوابط و مقررات ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

9- درخصوص احداث پارکینگ طبقاتی در بلوار امامزاده جعفر (ع) پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید در بودجه سال 87 شهرداری ، مبلغ پانصد میلیون ریال اعتبار بدین منظور اختصاص یابد.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 20/23خاتمه یافت .جلسه بعد به روز دوشنبه مورخ 27/12/86 ساعت 19 موکول گردید