مصوبات يكصدوهفتادوچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهفتادوچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ 22/8/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گردید :
*  مصوبات :
 
* تفاهم نامه سازمان بهسازي نوسازي درخصوص بدنه سازي درسطح ناحيه تاريخي
1- لايحه شماره204/32187-8/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره2966-11/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بپيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي و نوسازي يزدبابت بدنه سازي درسطح ناحيه تاريخي به مبلغ يك ميلياردوسيصدوشصت ميليون ريال ارسال، خواهشمند است اجازه فرمائيد تفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با 15درصد حق مديريت فيمابين شهرداري وسازمان بهسازي ونوسازي به استنادماده19آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد010-040-535 در بودجه 87 منعقدگردد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي مديرعامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، ضمن تعيين ناظر جهت نظارت بر اجراي پروژه ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 * تفاهم نامه سازمان بهسازي ونوسازي بابت رفع خطر درناحيه تاريخي
2- لايحه شماره204/32188-8/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره2967-11/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي و نوسازي بابت رفع خطر درسطح ناحيه تاريخي به مبلغ چهارصدونودميليون ريال ارسال ، مستدعي است اجازه فرمائيد تفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با 15درصد حق مديريت فيمابين شهرداري و سازمان بهسازي ونوسازي به استنادماده19آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد09-040-535 در بودجه 87 منعقدگردد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي مديرعامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد»

 مراتب درصحن علني شورامطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، ، ضمن تعيين ناظر جهت نظارت بر اجراي پروژه ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
* تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درخيابان استاد چيتي
3- لايحه شماره505/33103-14/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3054-15/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، بدينوسيله باستحضارمي رساندشهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره2082و2085 واقع درخيابان استادچيتي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين ثبت دبيرخانه شهرداري بشماره25434-4/7/87تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يكصدوبيست وپنج ميليون و دويست هزارريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسرحق تشرف به مبلغ يكصدوبيست وشش ميليون ودويست و هشتادوپنج هزاروششصدريال جمعاً بمبلغ يك ميليون وهشتادوپنج هزاروششصدريال بستانكاري شهرداري مي باشد باعنايت به مفادتوافقنامه مقررگرديده بود متراژ درمسير با باقيمانده پلاك پاياپاي گردد و با توجه به موقوفه بودن ملك ونظرمساعد اعضاي كميسيون آزادسازي طبق ضوابط و رعايت50/2مترعقب نشيني پاركينگ بر معبرنقشه تفكيكي ارائه شده توسط موقوفات مسجدجامع اصلاح و جهت تغييركاربري به كميسيون ماده پنج ارسال و نسبت به 8 قطعه تجاري بابت عوارض وجهي دريافت نگردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يكنسخه ازتصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل پروژه استاد چيتي كد08-020-531 اقدامات لازم معمول گردد ضمناً درصورت نياز آقاي برزگري جهت اداي توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»  مراتب درصحن علني شورامطرح،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.

            
 
* احداث خانه فرهنگ محلات
 
4- لايحه شماره110/33691-17/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3093-17/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، باعنايت بنامه3132 -31/4/87 سازمان فرهنگي وتفريحي(تصوير پيوست)ودرراستاي اساسنامه آن سازمان درخصوص احداث خانه فرهنگ محلات، بدين وسيله به استحضارمي رساندشهرداري يزددرنظرداردهمكاري ومساعدت لازم رادر اين امر را بنمايد . به پيوست نظريه كارشناس رسمي درخصوص شش دانگ پلاكهاي 13587 و باقيمانده 13590 و باقيمانده يك فرعي 1242همگي بخش5 يزدبصورت يك قطعه 5/440 مترمربع واقع درخيابان آيت ا...كاشاني،كوي حجت، روبروي تاكسي تلفني ميلاد ،از قرار هر متر مربع چهار ميليون وششتصد و پنجاه هزار ريال و6 قطعه از اراضي پلاك شماره 2092بخش 8يزد 1000متر مربع واقع در خيابان شهيد مدني،كوچه رايگان (ورزشگاه) از قرار هرمترمربع يك ميليون ريال مشخص گرديده است. لذا با عنايت به مشروح فوق و مدارك مربوطه خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ،اجازه فرماييد شهرداري مجوز ساخت اعياني جهت احداث خانه فرهنگ محلات برروي پلاكهاي مورد نظر را با حفظ مالكيت، براي سازمان فرهنگي و تفريحي بدون اخذ وجه عوارض صادرنمائيد.ضمناً آقاي برزگري رئيس اداره حقوقي واملاك وپيله ورمدير عامل سازمان فرهنگي، تفريحي به عنوان ناينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .جوكار – كفيل شهردار . »

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* اخذ مجوز لازم از وزارت كشور براي اجراي سيستم حسابداري تعهد
5- لايحه شماره220/36683-5/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3339-5/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً نظر به اينكه حسب دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه سال 87 شهرداريهاي كشور، كليه شهرداريها مكلفندازابتداي سال1388 بودجه خود را به روش عملياتي تهيه وتنظيم نمايند و بودجه ريزي عملياتي نيازمند حسابداري خاص خود بوده و روش فعلي حسابداري شهرداريها پاسخگوي موضوع نمي باشد،ضمناً روش فعلي حسابداري شهرداري وسازمانهاي تابعه در برگيرنده كليه اقدامات شهرداري و هزينه هايي كه درشهرصورت مي گيردرا نشان نمي دهد، لذا پيشنهاد مي گردد تا براساس موارد42و43 آئين نامه مالي شهرداريها موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح واجازه فرمائيدتا نسبت به اخذ مجوزلازم ازوازرت محترم كشوربه منظوراجراي سيستم حسابداري تعهدي بعمل آورند.ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
* تملك پلاك متعلق به ورثه آقاي پارسائيان واقع در پارك عيش آباد
6-لايحه شماره505/36804-6/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3356-6/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،بدينوسيله باستحضارمي رساند شهرداري يزددرنظرداردنسبت به تملك تمامي پلاك متعلق به ورثه مرحوم محمد پارسائيان واقع در طرح پارك عيش آباد اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام گرفته جمعاً بمبلغ يكصدوبيست ونه ميليون وششصدهزارريال بستانكاري ايشان تعيين ومقررشدباتوجه به مدارك ارائه شده اعم ازاستشهاديه محلي مضبوط درپرونده وپس ازتحويل ملك و تصرف آن ازسوي شهرداري و باعنايت به اينكه انتقال رسمي سند ميسرنمي باشد ازطريق قولنامه و تعهد محضري بنام شهرداري انتقال يابد و سپس وجه مذكور به ورثه فوق پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال يكنسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي خواهشمنداست موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل پروژه30متري حدفاصل معراج به بلوارجانباز كد12-020-531 كسر و به تملك اراضي طرح پارك عيش آباد كد41-020-531 اقدام و دراصلاحيه بودجه سال87 اعمال گردد. ضمناً درصورت نيازآقاي اهالي جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . 
 
* محاسبه حق تشرف طرح بلوار نواب صفوي متعلق به آقايان كمال ورجبعلي كمال  
7-لايحه شماره505/37310-8/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3390-8/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهادشماره505/20946-31/4/87 و بازگشت به مصوبه شق2-4 ازبند4صورتجلسه مورخ 6/6/87 درخصوص پلاك ثبتي شماره2147بخش8 يزدمتعلق به آقايان كمال ورجبعلي اسماعيل كمال واقع درطرح بلوارنواب صفوي بدينوسيله باستحضارمي رسانددرسال85توافقنامه اي فيمابين تنظيم و غرامت درمسيرپلاك موردمحاسبه و حق تشرف نيزبراساس مصوبه بند4صورتجلسه 11/9/84 آن شورا كه خيابانهاي زيرسال70 را مشمول معافيت معادل 70% نموده است محاسبه وغرامت كسرگرديده است كه توافقنامه مذكوربه امضاءنماينده وقت شوراي شهر ورئيس اداره حقوقي نرسيده و مالكين نسبت به اصلاح حدوكسرمتراژ درمسيراقدام مي نمايند كه براساس مفاد توافقنامه پس ازكسرحق تشرف ازغرامت جمعاً مبلغ يكصدويك ميليون و ششصدوبيست هزارريال بستانكاري مالكين ازشهرداري مي باشد كه بدليل عدم اعتبار درآن سال تاكنون اقدامي صورت نگرفته است و هم اكنون كه شهرداري جهت اخذمجوزجهت انجام مفاد توافقنامه مراتب به آن شوراي محترم اعلام و آن شورا برمبناي مصوبه اخيرسال87 فقط غرامت را محاسبه و مقررنمود كه حق تشرف ازمالكين اخذنگردد كه بنظر مي رسد معافيت ازتشرف درخصوص املاك واقع درمسيرطرحهاي قبل از سال1370 مشمول مواردي است كه غرامت ملك درمسير به نرخ روز موردمحاسبه قرارنگرفته باشد . لذا با توجه به اينكه حسب تقاضاي مالك ميزان درمسيرملك مذكوربه نرخ روز ارزيابي گرديده است و درحقيقت اقدامات تملكي درحال انجام است ،خواهشمند است موضوع مجدداً درشوراي اسلامي شهرمطرح، باتوجه به سوابق ارسالي وطبق توافقنامه فيمابين و براساس پيشنهاد ارائه شده درخصوص كسرحق تشرف ازغرامت ملك يا عدم وصول آن اتخاذ تصميم و امربه ابلاغ نمايند. ضمناً آقاي محمد برزگري     بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،باتوجه به مصوبه قبلي شورا درصورتيكه غرامت ملك موردنظربرمبناي نرخ كارشناسي روزمحاسبه شودحق تشرف نيز بر مبناي كارشناسي روزمحاسبه و اخذ گردد.
 
*تملك دو غرفه پارك شادي
8- لايحه شماره204/32189-8/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره2947-11/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،باعنايت به نامه 3727-31/5/87 سازمان فرهنگي وتفريحي وپيروپيشنهاد110/42473-17/11/86 وبند16-3ازبند3صورتجلسه مورخ28/1/87 درخصوص تملك دوغرفه پارك شادي،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدبا توجه به عدم پيش بيني اعتباردربودجه 87مبلغ يكصدوهفتادوسه ميليون ريال ازمحل كد02-090-536كمك عمراني سازمان فرهنگي تفريحي كسروبه كد040-020-531خريددوغرفه پارك شادي اضافه و دراصلاحيه بودجه سال87     اعمال گردد . ضمناً آقاي پيله  ورمديرعامل سازمان  فرهنگي تفريحي به عنوان  نماينده  جهت ارائه  توضيحات  بيشتر معرفي ميگردد.ميروكيلي- شهرداريزد».

مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ، مخالف با عنايت به مصوبه قبلي شورا،با جابه جايي اعتبار پيشنهادي،مورد تصويب قرار گرفت.
 
* در اختيارقراردادن سازمان بازيافت به اداره دارايي
9- لايحه شماره230/31839-6/7/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3025-13/7/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر،موضوع:درخواست تجديدنظردرمصوبه2/5/87،سلام عليكم؛ احتراماًباستناد ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن، با عنايت به اجرايي شدن قانون ماليات برارزش افزوده از1/7/87 و با درنظرگرفتن تعلق ميزان 5/1درصدازوجوه اخذشده ازتوليدكنندگان مربوط به عوارض برتوليدسهم شهرداريها، ضمن اذعان به حسن نظر آن شوراي محترم ، خواهشمنداست دستور فرمائيد ضمن بازنگري درشق1-2 ازبند2صورتجلسه مورخ2/5/87 آن شوراي محترم، پيشنهاد قبلي شهرداري مبني بردراختيارقراردادن ساختمان قبلي بازيافت به مدت يكسال به اداره كل اموراقتصادي ودارايي با فوريت مطرح موافقت لازم بعمل آيد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

 مراتب درصحن علني شورامطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق  ،مخالفبا توجه به اينكه قانون ماليات برارزش افزوده تاكنون قطعيت نيافته وهنوز به مرحله اجرادرنيامده مقررگرديد تا تعيين تكليف نهايي و قطعيت اين موضوع ،پيشنهاد فوق به حالت مسكوت بماند.
 
* پيش نويس قرارداد توزيع قبوض نوسازي
10- لايحه شماره204/15912-5/4/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره1410-5/4/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، به پيوست پيش نويس قرارداد توزيع قبوض نوسازي ارسال ميگردد،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد با اداره پست استان يزدوبراساس ماده19آئين نامه مالي شهرداريهاقراردادمذكورتنظيم واعتبارآن باتوجه به اينكه دربودجه87پيش بيني نگرديده است درسقف يكصدميليون ريال ازمحل كد99-205-512 ساير هزينه ها در بودجه87كسروبه كد04-203-512هزينه پست،تلفن،تلگراف و... اضافه گردد و در اصلاحيه بودجه سال 87 منظورگردد.ميروكيلي- شهرداريزد.»

 مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق و مخالف،پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
 
* طرح اجرائي گذر 12 متري پژوهشي بلوار امام جعفرصادق(ع)
11- طرح شماره310/20594-30/4/87شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورابشماره1892-2/5/87 :
« شوراي محترم اسلامي: احتراماً به استحضار ميرساند به پيوست چهار نسخه  طرح اجرائي گذر12متري پژوهشي منشعب از بلوارامام جعفرصادق(ع) به انضمام كپي طرح تفضيلي ارسال مي گردد خواهشمند است پس از بررسي وتصويب نتيجه را به شهرداري ارسال نماييد.»
مراتب درصحن علني شورامطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات موافق ،مخالف پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
* طرح پيشنهادي درخصوص ترويج فرهنگ حجاب
12- با عنايت به طرح پيشنهادي تني چند ازاعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 3475- 13/8/87 درخصوص ترويج فرهنگ حجاب با توجه به بررسي هاي بعمل آمده و بحث و تبادل نظر كليات طرح شامل:
الف) فضا سازي با نصب آيات و روايات بر روي تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر و پاركها .
ب) برگزاري مسابقه تفسير سوره نور (استاد شهيد، مرتضي مطهري) بصورت گسترده.
ج) فراهم آوردن امكانات جهت برگزاري نمايشگاه و فروشگاه البسه ايراني، اسلامي با هدف ترويج پوشش اسلامي با همكاري موسسات و سازمانهاي فرهنگي كه توانايي مشاركت دارند .
مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري (سازمان فرهنگي ،تفريحي)تا تاريخ 5/10/87 پيشنهادات خودرادراين زمينه طي لايحه اي تنظيم وجهت بررسي به شورا ارسال نمايد.
 
*برگزاري هفتمين اجلاس مشورتي كميسيون هاي فرهنگي،اجتماعي
13- با عنايت به اينكه قرار است هفتمين اجلاس مجمع مشورتي رؤساي كميسيونهاي فرهنگي ، اجتماعي شوراي اسلامي مراكز استانها به ميزباني شوراي اسلامي شهر يزد در تاريخ 14/9/87 برگزار شود مقرر گرديد با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده باآقاي مهندس ميروكيلي شهردار محترم ، شهرداري درجهت هر چه بهتر برگزار شدن اين اجلاس ،اقدامات لازم را معمول نمايد. ضمناً حجت الاسلام مطهريان بعنوان نماينده شورا جهت پيگيري وهماهنگي هاي لازم معرفي وانتخاب شدند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت.