مصوبات يكصدوهفتادوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهفتادوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت19روزيكشنبه مورخ 26/8/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
درابتدا رياست شورا ارتحال عالم رباني و فقيه اهل بيت حضرت آيت ا.... سيدجواد مدرسي راتسليت عرض نمودند.
سپس طبق دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستورسركارخانم حيدري دررابطه با مأموريت خودكه به اتفاق آقاي خباززاده بعنوان نمايندگان اين شورا دردومين جلسه كميته محيط زيست شوراي اسلامي شهرتهران به منظورتبادل تجربيات برگزارگرديده بود درباره مسائل ومشكلات وموانع موجود درمحيط زيست شهري وارائه راهكارهاي مناسب آن،تدوين آيين نامه جهت حضورفعال اعضاي شورا دركميسيون ماده 14(قطع درخت)،تشكيل دبيرخانه كميته محيط زيست،خريد ماشين آلات كشاورزي - حفظ باغات وسرسبزي شهر - تهيه طرح جامع فضاي سبزوآبياري– تغيير كاربري فضاي سبزوغيره....توضيحات كامل وجامع ارائه نمودند.
*  مصوبات :
 
1-لايحه شماره230/15246- 2/4/87شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره2905-8/7/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر،موضوع:آئين نامه اجرايي اصلاح ماده32آئين نامه مالي شهرداريها،سلام عليكم؛ احتراماًباستنادبند16ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، آئين نامه اجرايي اصلاح ماده32آئين نامه مالي شهرداريها موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب1380بشرح ذيل تقديم مي گردد. خواهشمنداست دستورفرمائيد پس ازتصويب امربه ابلاغ فرمايند.

ماده يك: اين آئين نامه بمنظورايجادوحدت رويه تقسيط بدهي هاي شهروندان به شهرداري وكمك به متقاضيان وتكريم ارباب رجوع تنظيم گرديد.
ماده دو: پرداخت كليه بدهي ها، اعم ازعوارض وجرائم و هزينه خدمات و...مشمول اين آئين نامه خواهند بود.
ماده سه: به منظوروصول به هنگام درآمدها وانجام به موقع خدمات و جهت تشويق مؤديان به پرداخت نقدي و درجهت رعايت صرفه وصلاح شهرداري كليه كساني كه بدهي خود رابصورت نقدي پرداخت نمايندمشمول حداكثر10%(ده درصد) تخفيف ودرصورت پرداخت بدهي درطول سال مالي(حداكثرتاپايان اسفندماه) مشمول حداكثر 5%(پنج درصد)تخفيف خواهندبود.
تبصره: عوارض و جرايم مقرر در قانون تجميع و قانون ماليات بر ارزش افزوده، آراي صادره توسط كميسيون ماده77 وماده100قانون شهرداريها، حق تشرف، فروش اموال، خسارات وارده به شهرداري و عوارضي كه زمان پرداخت آن معين مي باشد، مشمول تخفيف فوق نمي شوند.
ماده چهار: متقاضيان تقسيط بايد حداقل 30%مبلغ بدهي را بصورت نقدي به حساب شهرداري واريزنمايند.
ماده پنج: شهرداري مجازاست بدهي مؤديان را اعم ازعوارض وجرايم با رعايت ماده4حداكثر در36ماه تقسيط نمايدكه مدت مذكوربراي آراي كميسيون ماده100و77قانون شهرداريهاازتاريخ قطعي شدن آراء شروع مي شود.
تبصره: شهرداري مي تواند آراي صادره كه قبل ازتصويب اين آئين نامه قطعي شده اند با رعايت ماده4حداكثر تا 36ماه تقسيط نمايد.
ماده شش: بدهي خانواده معظم شهدا (پدر،مادر، فرزندان وهمسرشهيد) و جانبازان 20درصدو بالاتروآزادگان و رزمندگان بابيش از6 ماه حضوردرجبهه وافرادبي بضاعت تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ه) وبهزيستي تا سقف50ميليون ريال و براي يكبارتا36ماه بدون رعايت ماده4 تقسيط و درصورتيكه بدهي بيش ازاين مبلغ باشد، مبلغ مازادبراساس ماده 4و5 وصول مي گردد. ضمناً مواردخاص نيزباپيشنهادمديرمنطقه وتأييد شهردار قابل تقسيط خواهدبود.
ماده هفت: درصورت عدم وصول چكهاي تقسيطي درسررسيدهاي مقرروياعدم پرداخت اقساط،ضمن حال شدن كليه ديون مؤجل، ‌شهرداري ملزم است عوارض را به نسبت بدهي هاي معوقه براساس تعرفه روز پرداخت محاسبه وبه همراه خسارت وصول چك برگشتي ازمؤدي دريافت نمايد.
ماده هشت: شهرداريهاي مناطق موظفندازپاسخ به استعلام متقاضياني كه به هردليل چكهاي آنها درموعد مقرر وصول نشده، تا تأديه كل بدهي بصورت نقد، خودداري نمايند.
ماده نه : صدورهرگونه مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي است .
ماده ده: اين آئين نامه در10ماده و2تبصره تنظيم شده است كه پس ازتصويب آن توسط شوراي محترم اسلامي شهر، كليه دستورالعملهاي مغايربا اين آئين نامه لغو مي شود. ضمناً درصورت نياز آقاي دشتي جهت اداي توضيح معرفي مي گردد ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق،موارد بشرح ذيل اصلاح وموردتصويب قرارگرفت:
- عبارت ماده دو: پرداخت كليه بدهي ها،اعم ازعوارض وجرائم وهزينه خدمات مشمول اين آيين نامه خواهند بود.

 
-  عبارت تبصره ماده پنج: شهرداري مي تواندآراي صادره كه قبل ازتصويب اين آيين نامه قطعي شده اندبا رعايت ماده4 حداكثرتا36 ماه تقسيط نمايد موردمخالفت و حذف گرديد.

- عبارت ماده شش: بدهي خانواده معظم شهدا (پدر،مادر،فرزندان،همسرشهيد)وجانبازان 20درصدوبالاتر،آزادگان ورزمندگان با بيش از 6 ماه حضوردر جبهه وافراد بي بضاعت صرفاً باداشتن دفترچه تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)وبهزيستي تاسقف50 ميليون ريال (50.000.000ريال) وبراي يكبارتا 36 ماه بدون رعايت ماده 4تقسيط ودرصورتيكه بدهي بيش ازاين مبلغ باشد،مبلغ مازادبراساس ماده4و5 وصول ميگردد.ضمناً مواردخاص نيزبا پيشنهادمديرمنطقه وتائيدشهردار بدون تفويض به غيرقابل تقسيط خواهد بود. 
مواد يك ، سه ، چهار، هفت ، هشت ، نه ،ده ،درپيشنهاد فوق بدون اصلاح موردتصويب قرارگرفت.
درپايان ازشهردارمحترم درخصوص ارائه پيشنهادهاي كارشناسي شده دراين راستا ودرجهت قانونمند نمودن وشفاف سازي مسائل شهرداري تقديروتشكر مي گردد اميداست درآينده شاهد موارد مشابه نيز باشيم.
 
 
 
2- لايحه شماره204/38255-15/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3490-15/8/87:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، با عنايت به نامه42-4/29113 مورخ1/4/87 مديركل امورشهري استانداري يزد(تصوير پيوست)مبني براخذتسهيلات براساس مصوبات سفرمقام معظم رهبري مدظله العالي به استان يزدوتأكيدآن شوراي محترم،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدشهرداري اقدامات لازم جهت اخذمبلغ پنج ميلياردريال(5.000.000.000 ريال)وام جهت خريدماشين آلات راهسازي و مبلغ ده ميليارد ريال (10.000.000.000 ريال) وام جهت احداث وتكميل پايانه مسافربري يزد را بنمايد . ضمناً آقاي مرتضي كريمي به عنوان نماينده جهت اداي توضيحات بيشتر معرفي     مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
3- لايحه شماره204/38269-15/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3491-15/8/87 :

 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،باعنايت بنامه شماره3020مورخ21/6/87 مدير عامل سازمان بازيافت(تصويرپيوست)و نامه هاي 36614 مورخ 5/8/87 و300/34163 مورخ20/7/87 و 315/36742 مورخ 6/7/87 معاونت محترم عمراني (تصاوير پيوست)در خصوص ضرورت نظارت عاليه وانتخاب ناظرين عمليات كارخانه كمپوست وعدم اعتبار در بودجه 87 خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح،اجازه فرمائيددر حد مبلغ دويست ميليون ريال(200.000.000 ريال) از محل كد 01-030-539 هزينه هاي پيش بيني نشده كسر وبه كد 02-020-535 كمك عمراني شهرداري به سازمان بازيافت جهت كارخانه كود اضافه ودر اصلاحيه بودجه سال 87 منظور گردد. ضمناً آقاي دهستاني مديرعامل سازمان بازيافت بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ،پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف ، پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
4- لايحه شماره505/38928-18/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3531-18/8/87 :

 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،پيروپيشنهاد 505/34329 مورخ21/7/87 بابت مواردمتعددي كه شهرداري درطول سال بابت هزينه دادرسي وتجديدنظرخواهي پرونده هاي حقوقي دردست اقدام پرداخت مي كندوعدم اعتباردربودجه87 خواهشمنداست موضوع مجدداًدرشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد مبلغ يك ميلياردريال(1.000.000.000ريال)ازمحل كد05-020-531 تملك اراضي ميدان امام حسين كسروبه كد42-020-531 هزينه مربوط به تجديد نظرخواهي ودادرسي پرونده هاي حقوقي اضافه ودراصلاحيه بودجه سال 87 منظورگردد. ضمناً آقاي برزگري رئيس اداره حقوقي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف ،مبلغ پانصدميليون ريال(500.000.000 ريال) ازپيشنهادفوق مورد موافقت قرارگرفت.ضمناً مقررگرديد شهرداري پس از هزينه نمودن اين مبلغ چگونگي عملكردوانجام كاررا به شورا گزارش تادرباره مبلغ الباقي (500.000.000 ريال)تصميم گيري شود.
 
5- لايحه شماره204/39497-22/8/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره3622-22/8/87 :

 
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماًباستنادماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،احتراماً نظربه اينكه آقاي عباس پيله وركارمند دانشگاه آزاد اسلامي يزدمدتي تصدي پست مديرعامل سازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري رابه عهده داشته و به لحاظ نوع مدرك تحصيلي (مهندس عمران)وكمبودنيروي فني درحوزه معاونت عمراني وشهرسازي درنظراست ازوجود ايشان درحوزه مذكوراستفاده شود ،ازطرفي اداره كل امورشهري استانداري با اشتغال وي در شهرداري بدون پست سازماني موافقت نموده (تصويرپيوست)لذا ازآنجائيكه امكان پرداخت حقوق و مزاياي ايشان ازسوي شهرداري مقدورنمي باشد،خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه وموافقت فرمائيداز ابتداي ماه 8 سال جاري تا پايان سال 88 بابت حقوق ومزاياي ايشان تا سقف مبلغ يكصدوپنج ميليون ريال (105.000.000 ريال) براي سال 87ازمحل كد03-040-533 احداث پاركينگ بيمارستان مجيبيان وبراي سال 88 دربودجه سال آتي به حساب دانشگاه واريزگردد. ضمناً آقاي عظيمي زاده بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. میروکیلی- شهرداریزد»

مراتب در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ومخالف ،اين شورا با بكارگيري نامبرده درشهرداري موافقت مي نمايدولي اعتبار پيش بيني شده پيشنهاد فوق ازمحل احداث پاركينگ بيمارستان مجيبيان مورد مخالفت قرارگرفت.كه مقرر گرديدشهرداري ازمحل اعتبارات جاري پيشنهادجديدي تنظيم وجهت بررسي و تصميم نهايي به شوراارسال نمايد.
6- مقررگرديدشهرداري تا تاريخ 15/9/87 نسبت به تهيه وتنظيم عوارض وبهاي خدمات سال 88 وهمچنين تا تاريخ1/10/87 نسبت به تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي سال 88جهت بررسي به شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
7- نامه شماره715/28033-14/1/87 شهرداری منطقه يك ثبت دبیرخانه شورابشماره83-17/1/87 :
«ریاست محترم شورای اسلامی شهر؛ باسلام، احتراماً عطف به نامه شماره 4286-28/11/86 درخصوص احداث گذر 12متري پشت درمانگاه تأمين اجتماعي و ضلع غربي مسجدولي عصرواقع در بلوار17شهريور،برابر محتويات پرونده و طرح تفضيلي مسير12متري پيش بيني شده كه اجراي گذرحدود 90% انجام شده تنها قسمتي ازپلاك197 فرعي 6556 بخش 8يزد كه به صورت مسجد حجت ابن الحسن المهدي وچند باب تجاري است كه تنها زمين آن به صورت چهارديواري بايد عقب نشيني گردد كه موضوع طي نامه شماره 715/18508-9/8/86 از هيئت امناء مسجدبراساس تعهد شماره 18495-26/10/77 جهت آزادسازي مسيراقداماتي انجام شده كه تصويرآن پيوست ايفاد مي گردد.چنانچه صلاح است بنا به خواسته اهالي وضرورت اجراي گذرمراتب باهماهنگي نماينده فرهنگي آن شورا اعلام طريق گردد.
مراتب در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات موافق ،مخالف وباعنايت به استفتائات انجام شده از مراجع بزرگوار تقليد وبررسي هاي بعمل آمده مقرر گرديد حتي الامكان زمين مسجدتبديل به گذر نشود.
8- درخواست جمعي از بازنشستگان شهرداري ثبت دبیرخانه شورابشماره3619-21/8/87درخصوص بند يك صورتجلسه مورخ 7/7/87 شورا مبني برعدم پرداخت مبلغ سيصدوپنجاه هزار ريال(350.000ريال) بعنوان بن ماه مبارك رمضان به بازنشستگان ازسوي شهرداري درصحن شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظرمقررگرديد با توجه به مشكلات بازنشستگان ،شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ فوق دراسرع وقت اقدامات لازم معمول نمايد.  
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 22خاتمه یافت.