مصوبات يكصدوهفتادوسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهفتادوسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادوسومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت19 روزيكشنبه مورخ 19/8/87 با حضوركليه اعضاء تشكیل گردید :
 درابتدا آقاي حرزاده  بمناسبت  ميلاد با سعادت هشتمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت علي بن موسي الرضا (ع)مطالبي راپيرامون زندگاني وسجاياي اخلاقي آن حضرت ايراد نمودند.
سپس رياست شورا ضمن عرض تبريك ولادت امام رضا (ع) ،گزارشي ازموارد مطرح شده درملاقاتهاي مردمي درروزيكشنبه را جهت اطلاع و آمادگي اعضاء شورا قرائت نمودند.
درادامه براساس دستوركارجلسه،درسخنان پيش ازدستورسركارخانم حيدري مواردي را به شرح ذيل مطرح نمودند : 
 
- شهرداري ضمن نظارت كامل وبيشتر درساخت وسازها ودرجهت ارائه مجوزها براي ساخت آپارتمان روبه روي منازل ويلايي به صورت پنج طبقه موظف است دقت هاي لازم براي رعايت حال شهروندان وهمچنين رعايت اشرافيت بهمراه جلب رضايت مالكين پلاكهاي روبه رو و مجاور اقدام نمايد.
- ارائه راهكارهاي  مناسب  و برنامه ريزي    مدون مبني براعمال قانون جهت رعايت حال مردم دركميسيون ماده14 بابت قطع اشجار
 - رسيدگي به مشكلات سازمان بازيافت وتأمين بودجه آن سازمان جهت حل مشكلات كارخانه كمپوست وغيره.....
سپس پيروهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي باحضورآقاي ميروكيلي(شهردارمحترم) ،آقاي اقبالي(مشاورشورا)آقاي جوكار (معاونت اداري مالي)، آقاي مجيدي(مدير مالي) بخشهاي ديگري ازعملكرد شش ماهه اول سال87 شهرداري وصورتهاي مالي دررابطه با درآمد- هزينه بررسي وبحث وتبادل نظربعمل آمدكه مقررگرديد درجلسات آتي با جمع بندي مطالب، تكاليف تعيين و مشخص شده را به شهرداري ابلاغ گردد.
در ادامه جلسه تصميمي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
1- پيرو بند 1-1صورتجلسه مورخ 8/8/87 شورا لايحه شماره 114/33114 – 14/7/87شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره3108-20/7/87 بشرح ذيل :
  «رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،باسلام؛احتراماً بپيوست قراردادشهرداري يزدباشركت جهادنصريزد درارتباط با مشاركت   دراحداث  مجتمع    بزرگ  اداري     تفريحي بلوارطالقاني كه پس ازآگهي  هاي فراخوان مندرج در روزنامه هاي سراسري ايران ومحلي پيمان ودعوت صورت گرفته ازمتقاضيان واعلام آمادگي شركت كنندگان مشاركت به موجب صورتجلسه كميسيون عالي مشاركتها ثبت شده به شماره 30185-25/6/87 متضمن نظريه كميته فني كميسيون عالي مشاركتهاتنظيم گرديده جهت استحضاربررسي و تصويب تقديم مي گرددباعنايت به تأكيدات آن شوراي  محترم جهت فعال نمودن مبحث مشاركت ونيزاولين قراردادتنظيمي،تسريع دربررسي و اعلام نظرمزيدامتنان خواهدبود و همچنين باتوجه به ضرورت تسريع در چنين مواردي تشكيل شوراو يا هيأت عالي سرمايه گذاري راهگشامي باشد . ضمناً به پيوست تصويرشيوه نامه امورسرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداريهاي كلانشهرهامصوب سال جاري جهت مزيد استحضار و تصويب ايفادمي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد.» مراتب درصحن علني شورامطرح پس ازبررسيهاي بعمل آمده ، بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق با توجه به اينكه شركت جهادنصربه استنادآيين نامه مالي شهرداري برابرصورتجلسه كميسيون معاملات برنده مناقصه به ميزان  مشاركت52% شهرداري و48 % به عنوان  برنده  مناقصه شناخته شده  است . شوراي اسلامي شهرمقررمي داردشهرداري يزد در جهت صرفه وصلاح شهر و رعايت دقيق آيين نامه ها و قوانين مالي نسبت به تنظيم قرارداد با درنظرگرفتن تمامي نكات حقوقي بصورت شفاف وواضح اقدام ويك نسخه از قرارداد مربوطه را جهت آگاهي به شوراي اسلامي شهر دراسرع وقت ارسال نمايد .بديهي است شهرداري بايد با تمام توان وتلاش خود رعايت حقوق حقه مردم را در معامله بنمايد،ضمناً مشخصات فني واجرايي مجتمع و نوع مصالح و لوازم و وسايل مجتمع را برابرليست ارسالي به عنوان ملحقات قرارداد به عنوان سند در شورا مضبوط خواهد شد.    
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 45/22خاتمه یافت.