مصوبات يكصدوهفتادودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهفتادودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجیددرساعت7صبح روزچهارشنبه مورخ 15/8/87 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
   درابتداپيشنهادآقاي كوچك زاده مبني برجذب دونفرنيرو جهت همكاري در شورا بعنوان مهندس ناظر براي نظارت برپروژه هاي عمراني شهرداري بصورت پاره وقت يا تمام وقت مطرح نمودند كه مقررگرديد موضوع فوق از سوي اعضاي شورا با ارائه طرح پيشنهادي خود در جلسات آتي بررسي گردد.
سپس با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده قبلي و با حضور آقاي بهجت (مشاور مالي شورا)، آقاي هادي صادق
(مديرموسسه حسابرسي دانشگرمحاسب)، آقاي جوكار (معاونت اداري مالي ) آقاي مجيدي(مدير مالي) در رابطه با حسابرسي هاي بعمل آمده سال85 سازمانهاي وابسته شهرداري بحث وتبادل نظر بعمل آمدكه دراين راستا مقرر گرديد، تكاليف تعيين شده دركميسيون برنامه و بودجه شورا طي نامه اي به كليه سازمانهاي وابسته ابلاغ گردد تا ضمن بررسي ورفع نواقص و مشكلات موجود، تا پايان آذرماه سال 87 نسبت به ارسال گزارش خود در اين زمينه جهت بررسي مجددوتصويب به شوراي اسلامي شهراقدام نمايند. ضمناً با توجه به هماهنگيهاي به عمل آمده قبلي به دليل عدم حضورمديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي، حسابرسي سال85آن سازمان بررسي نگرديد .   
*  مصوبات :
 
* تكميل كف سازي وبدنه سازي خيابان امام
1- لايحه شماره204/32184-8/7/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره2949-11/7/87
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي و نوسازي يزدبابت تكميل كف سازي و بدنه سازي خيابان امام به مبلغ دوميلياردوچهارصدوهشتاد ميليون ريال ارسال، مستدعي است اجازه فرمائيد تفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با 15درصدحق مديريت پيمان فيمابين شهرداري و سازمان بهسازي ونوسازي به استنادماده19آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد01-040-535 دربودجه 87 منعقد گردد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي-شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با (10%) ده درصد حق مديريت پيمان و همچنين تعيين ناظر جهت نظارت بر اجراي اين پروژه، مورد تصويب قرارگرفت .
 
* مرمت ساختمان اداري سابق ناحيه تاريخي
2- لايحة شماره204/32181-8/7/87 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره2948-11/7/87 :‌
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي ونوسازي يزد بابت مرمت ساختمان اداري سابق ناحيه تاريخي بمبلغ يك ميلياردريال ارسال، مستدعي است اجازه فرمائيدتفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با 15درصدحق مديريت پيمان فيمابين شهرداري وسازمان بهسازي و نوسازي به استناد ماده19آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد01-010-537 دربودجه 87منعقدگردد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي مدير عامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي-شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با (10%) ده درصد حق مديريت پيمان و همچنين تعيين ناظر جهت نظارت بر اجراي اين پروژه ، مورد تصويب قرار گرفت. 
 
* تكميل ميدان شهيد بهشتي
3- لايحة شماره204/32186-8/7/87 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2969-11/7/87 :‌
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،به پيوست تفاهم نامه سازمان بهسازي و نوسازي يزدبابت تكميل ميدان شهيدبهشتي به مبلغ چهارصدميليون ريال ارسال، مستدعي است اجازه فرمائيدتفاهم نامه پيوست براساس پيمان مديريت با15درصدحق مديريت پيمان فيمابين شهرداري وسازمان بهسازي ونوسازي به استناد ماده19آئين نامه مالي شهرداري ازمحل كد01-010-535دربودجه 87منعقد گردد. ضمناً آقاي حاجي محمد رضايي مديرعامل سازمان بهسازي ونوسازي بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي-شهردار يزد»
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با (10%) ده درصد حق مديريت پيمان و همچنين تعيين ناظر جهت نظارت بر اجراي اين پروژه ،مورد تصويب قرار گرفت. 
 
* تهيه نقشه هاي ميدان ورودي شهرك رزمندگان توسط مشاور طرح آفرينان پارس 
 
4-لايحة شماره204/35120-24/7/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورابشماره3229-27/7/87 :‌
« رياست محترم شوراي اسلامي شهريزد،سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست آلبوم نقشه هاي ميدان ورودي شهرك رزمندگان كه توسط مشاورطرح آفرينان پارس تهيه شده درشوراي ترافيك استان يزدتصويب گرديده است، حضورتان تقديم مي گردد. مستدعي است دستور فرمائيد نقشه هاي مذكوربررسي ودرصورت تأييد مراتب را امر به ابلاغ فرمايند. ضمناً آقاي مهندس آثاري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. ميروكيلي-شهرداريزد»
مراتب درصحن علني شورامطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. 
 
* بكارگيري 6نفرنيرو جهت پروژه هاي شهرداري
 
5- لايحه شماره204/33832-18/7/87 شهرداری ثبت دبيرخانه شورابشماره3112-20/7/87 :

 
 
 
 
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن، و با عنايت به بند 5 صورتجلسه مورخ 19/1/86 شوراي اسلامي شهر،شهرداري يزددرنظرداردباتوجه به نيازاداره نظارت فني به ناظر جهت پروژه هاي شهرداري نسبت به كارگيري 6 نفر نيرو با انعقادقرارداد پيمانكاري براي مدت يكسال اقدام نمايد. عليهذا خواهشمنداست برحسب ضرورت موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح ، درصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد.ضمناً آقاي محمدرضاعظيمي زاده سرپرست معاونت عمراني وشهرسازي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد»

مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق،پيشنهادفوق مورد تصويب قرارگرفت. ضمناً مقررگرديدشهرداري چگونگي گزينش وتخصص هاي افرادرابصورت مكتوب به شورا گزارش نمايد.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت10 خاتمه یافت.