مصوبات يكصدوهفتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوهفتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 یکصدوهفتادمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت19روزيكشنبه مورخ12/8/87با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گردید :
   درابتداطبق دستوركارجلسه آقاي مهندس ميروكيلي شهردارمحترم گزارشي ازعملكردشهرداري پيرامون پروژه هاي عمراني درسطح شهرازجمله  اقدامات انجام شده بابت حصاركشي زمين نيروي انتظامي واقع درخيابان كاشاني، ادامه عمليات احداث وتعريض پل راه آهن خيابان  كاشاني و همچنين مسدودنمودن آن مسيرازميدان شهداي محراب تاميدان ابوذرباهمكاري ساير دستگاههاي ذيربط ازجمله نيروي انتظامي بااطلاع رساني قبلي وجهت آگاهي مردم وهمچنين پيگيري جدي كميسيون شورايعالي مشاركت شهرداري جهت مشاركت مجتمع اداري،تجاري واقع درميدان امام حسين(ع) و بررسي هاي صورت گرفته بابت مطالعات حمل ونقل ريلي توضيحاتي ارائه نمود.
   سپس براساس هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي باحضورآقايان اقبالي(مشاورمالي شورا) جوكار(معاونت اداري ومالي) مجيدي(مديرمالي) پيرنيا(مديردرآمدهاي عمومي شهرداري) گزارش شش ماهه اول سال87 شهرداري و صورتهاي مالي دررابطه با درآمد- هزينه بررسي وبحث وتبادل نظر بعمل آمد .
 
*  مصوبات :
1-نوزدهمين (19)صورتجلسه كميسيون تلفيق قرائت و بندهاي ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 
* طراحي مجتمع اداري، تجاري وسياحتي ميدان امام حسين(ع) توسط شركت مولدينگ
 
1-1-لايحه شماره300/37108-7/8/87 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا به شماره3374-7/8/87 :

«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحیه بعدی آن،شهرداري يزددرنظرداردطراحي مجتمع اداري، تجاري وسياحتي ميدان امام حسين(ع)شامل تهيه طرح مرحله اول معماري وسازه راباتوجه به توانمندي وسوابق شركت مولدينگ وتخصص وتجربه آن شركت وتهيه طرحهاي مشابه بمبلغ كل يك ميلياردريال(1.000.000.000)ريال ازطريق ترك تشريفات مناقصه به شركت مذكورواگذارنمايد.لذاخواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد05-040-535 تكميل جوي هرهرمبلغ يك ميلياردريال كسر و به كد15-030-531تهيه طرح ميدان امام حسين(ع) اضافه ودراصلاحيه بودجه سال87منظور و نتيجه را امر به ابلاغ نمائيد. ميروكيلي- شهرداريزد.»

مراتب درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديدباتوجه به اينكه مبلغ پيشنهادي فوق بابت ترك تشريفات ازاختيارات اين شوراخارج است مراتب جهت بررسي وتأييديه آن به نظراستاندار محترم برسد. 
* پاسخ به ايرادات فرمانداري
2-1- نامه شماره1/7253-6/8/87فرمانداري ثبت دبیرخانه شورا به شماره3349-6/8/87 دررابطه با ايرادات آن فرمانداري نسبت به مصوبات صورتجلسه مورخ17/7/87 شورا مراتب درصحن علني مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، موارد بشرح ذيل موردتصويب قرارگرفت :
1-2-1 :درارتباط بابندهاي(5-2و6-2)دررابطه با پرداخت مبلغ هشت ميليون وپانصد هزارريال به آقاي مهدي تاج بخش بابت خسارت و پرداخت مبلغ شصت وچهارميليون ريال بابت ديه به آقاي رضا زارع سخويدي مقررگرديد موارد خواسته شده(تصويري ازدادنامه وآراءصادره) طي نامه اي به فرمانداري محترم و همچنين رونوشت آن به شهرداري ارسال گردد. ضمناً باتوجه به اينكه پرداخت مبالغ يادشده ازمحل اعتبارات پيش بيني شده وجاهت ندارد شهرداري مي تواند درجهت كمك به افراد فوق ازمحل اعتبارات ماده17 اقدام به پرداخت نمايد.
2-2-1 :درارتباط بابند(1-3)بابت محاسبه هرتن آسفالت موارد الف،ب،ج مطرح باتوجه به اينكه پيشنهاد شهرداري صرفاًچگونگي محاسبه ونرخ فروش آسفالت راتوسط سازمان عمران مشخص مي نمايدوخريدآسفالت درمقاطع مختلف درقالب بودجه مصوب سال87طبق ضوابط ومقررات انجام مي گيرد و هيچ تأثيري درسقف معامله نداردايراد فرمانداري وارددانسته نمي شود.
3-2-1 :درارتباط بابند(2-3)مبني برصدورپروانه برروي اراضي قولنامه اي دراين خصوص ازتوجه آن فرمانداري نسبت به گره گشايي مشكلات مردم تشكروقدرداني مي گردد.
4-2-1:درارتباط بابند(3-3)موضوع تملك زمين نيروي انتظامي باستحضارمي رساندهرگونه رفع اختلاف احتمالي در مالكيت بعهده متصرف بوده كه اميداست فرمانداري محترم دررابطه بامطالعات عمراني شهروگره گشايي از ترافيك يار ومددكارمردم ونمايندگان مردم باشد.ضمناًدرمتن توافقنامه ، مالك متعهد گرديده است شخصاً پاسخگوي افراد مدعي مالكيت باشد.
5-2-1 :درارتباط با شق ج بند(4-4) درخصوص واگذاري دكه ها مقررگرديد موضوع به شهرداري اعلام تا با رعايت ضوابط و مقررات قانوني درمواد13و14 آئين نامه مالي موردتوجه قرارگيرد.
جلسه باذکرصلوات درساعت22 خاتمه یافت.