مصوبات يكصدوشانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوشانزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
 
یکصد و شانزدهمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/1/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- با عنایت به بررسی های بعمل آمده درخصوص بودجه سال 87 شورا پس از بحث و تبادل نظر ، بودجه شورا به مبلغ یک میلیارد و هفتصد هزار ریال مورد تصویب قرار گرفت.
2- ادامه بیست وهفتمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری توسط رییس کمیسیون قرائت وبندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-2- درخواست آقای افخمی ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4301-28/11/86 درخصوص هرس اشجار در سطح شهر و پیامدهای آن مطرح و کمیسیون ضمن تشکر از شهروند محترم توضیحات لازم اخذ، و مقرر گردید سازمان پارکها و فضای سبز برابر نظریه کارشناسی اقدام نماید.
 
2-2- درخواست اهالی خیابان سرچشمه حسن آباد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4299-28/11/86 در خصوص آسفالت محل مورد نظر مطرح و مقرر گردید شهرداری منطقه دو مساعدت لازم را به اهالی بنماید.
 
3-2- درخواست اهالی محله حسن آباد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4298-28/11/86 درخصوص آسفالت معابر و کوچه های محله حسن آباد مطرح و مقررگردید شهرداری منطقه دو مساعدت لازم را بنماید.
 
4-2- رونوشت نامه15543/121-10/11/86 سازمان حفاظت محیط زیست به شورای اسلامی شهر درخصوص مشکلات ایجاد شده بابت تخلیه فاضلاب کارخانه یزدباف مطرح ،مقررگردید روابط عمومی شورا باتهیه گزارش مصوّر ازمحل و اقدامات انجام شده درخصوص تخلیه فاضلاب وعدم رعایت مسائل بهداشتی از هیات مدیره ومدیرعامل آن کارخانه ،شهردارمحترم ،مدیرکل محیط زیست ،مرکزبهداشت شهرستان ، شهرداری منطقه یک ،معاونت خدمات شهری،مدیرعامل سازمان پارکها و اهالی آن محل باحضور رسانه هاو مطبوعات موضوع بررسی گردد.
3- صورتجلسات (61و62و63)کمیسیون برنامه وبودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3- نامه شماره 310/48097-23/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهریزد:سلام علیکم:احتراماً به استنادبند16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن،باعنایت به تهیه طرح معماری وفازیک میدان مرکزی میوه وتره بار یزد در اداره طرحهای معماری وشهرسازی وتصویب آن، در آن شورای محترم و باتوجه به اینکه این طرح درسال جاری(86)دارای ششصدمیلیون ریال اعتبار بوده که پس ازتهیه طرح توسط اداره طرحها این اعتباربرای موارد دیگری جابجاشده است ،خواهشمند است با پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال جهت پاداش به اشخاص مرتبط با تهیه طرح موافقت فرمائید. میروکیلی– شهردار یزد». مطرح ضمن موافقت مقرر گردید شهرداری ظرف مدت 10 روز پس از پرداخت ، لیست پرداختی را به شورا ارائه نماید.
2-3- نامه شماره 110/45101-5/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهرسلام علیکم :احتراماً به استناد ماده71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بازگشت به مصوب آن شورای محترم طی بندهای3 شق (ج) از صورتجلسه 29/7/86 و(1-5) صورتجلسه21/9/86 بدینوسیله به پیوست درخواست مجدد دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت عوارض مقرر تفکیک و سطوح خدمات ملک مورد نظر با عنایت به عدم امکان دریافت از مالکین اولیه تقدیم و در راستای حمایت از این مرکز فرهنگی– آموزشی که طبق مدارک پیوست بصورت موقوفه فاقد مالکیت خصوصی می باشدپیشنهاد می گردد به استناد توضیحات ذیل بند(ث)ردیف 5 تعرفه مصوب سال جاری تازمانی که ملک موصوف باکاربری آموزشی مورد درخواست مورد بهره برداری قرارگیرد ازپرداخت عوارض تفکیک وسطوح خدمات مقرر نیز معاف گردد. میروکیلی– شهردار یزد».
 مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت ، ضمناً مقرر گردید شهرداری با هماهنگی شورا نسبت به معرفی 20 نفر دانش آموز بی بضاعت جهت تحصیل به آن واحد آموزشی معرفی نمایند.
3-3- نامه شماره 505/42852-20/11/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً بدینوسیله به پیوست تصویر نامه شماره 8025/21635-9/11/86 منطقه دو شهرداری منضم به درخواست متقاضی ارسال می گردد با عنایت به اینکه براساس ادعای مالکین قطعات تفکیکی مورد نظر طی قولنامه به سایر اشخاص واگذار گردیده و امکان تامین سهم سطوح خدمات شهرداری ازطریق تحویل قطعه زمین میسر نمی باشد لذا در صورت صلاحدید به استناد قسمت ذیل بند (چ) ردیف 12 تعرفه مصوب سال جاری اجازه فرمائید سطوح خدمات مقرر براساس نظریه هیات کارشناسی ارزیاب شهرداری از متقاضی وصول گردد. میروکیلی– شهردار یزد» .
مطرح با نظریه هیات کارشناس و ارزیاب شهرداری هر مترمربع یک میلیون و چهارصد هزار ریال مورد تصویب قرار گرفت.
4-3- نامه شماره 110/38700-22/10/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، در نظر است بابت احداث فضای سبز نوار سبز بلوار جانباز تفاهم نامه ای باسازمان پارکها و فضای سبز به مبلغ هفتصد وچهل و یک میلیون و هشتصد و نوزده هزار ریال که آنالیز برآورد هزینه آن پیوست می باشد تنظیم گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و اجازه فرمائید اقدامات لازم بعمل آید. میروکیلی– شهردار یزد». مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
 
5-3- نامه شماره 110/42501-17/11/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، عطف به بند 3 صورتجلسه 19/10/86 شورای اسلامی شهر موضوع بند 23 پیشنهاد شماره 100/24040-8/7/86 شهرداری در رابطه با طلب آقای محمود صادقی بوده که نامبرده مجدداً مراجعه و درخواست دریافت هزینه های اقدام شده دارد ، خواهشمند است موضوع مجدداً بررسی در صورت تصویب مراتب اعلام تا اقدام لازم بعمل آید. توحیدفر – کفیل شهرداری یزد».
مطرح ضمن موافقت مقرر گردید شهردار محترم تذکر کتبی به افراد قاصر در این زمینه داده و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
6-3-نامه شماره 505/47190 – 19/12/86 شهرداری
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد با عنایت به درخواست بانک صادرات درخصوص مجوز احداث ساختمان ان بانک واقعدر بلوار شهید صدوقی بر روی پلاک شماره 9197 بخش 4 یزد در سال 85 بابت حذف پارکینگ مبلغ چهارصد وشصت و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از آن بانک اخذ نمود و موضوع جهت تغییر کاربری به سازمان مسکن و شهرسازی به منظور طرح در کمیسیون ماده پنج ارسال نمود و آن کمیسیون با توجه به اینکه بانک دارای ارباب رجوع زیادی می باشد مقرر نمود در صورت امکان رعایت پارکینگ بر معبر ، بانک در محل مجاور تامین گردد لذا نظر به اینکه زمین مجاور زمین کوچه متروکه ، متعلق به شهرداری می باشد شهرداری قصد واگذاری زمین مذکور به بانک جهت ایجاد پارکینگ به قرار هر متر مربع دوازده میلیون ریال را دارد (بدیهی است زمین فوق فقط جهت استفاده پارکینگ منظور خواهد شد و سند مالکیت نیز رسماً منتقل نخواهد شد)علیهذا باعنایت به مشروحه فوق وضمن ارسال یک نسخه از ارزیابی خواهشمنداست موضوع را درشورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم توسط شهرداری مبذول گردد میروکیلی– شهردار یزد».
مطرح با توجه به بررسی های بعمل آمده و بازدید از محل پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
7-3- نامه شماره 505/43559-27/11/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً ضمن پیوست تصویر دادنامه شماره 369-86 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی یزد و دادنامه شماره 86-691 شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان یزد و اجرائیه شماره 2/987-86 و برگ اخطاریه شماره 2/987-86 اجرایی ، نظر به اینکه شش دانگ پلاک 18/3686 بخش یک یزد (چاه آب و اتفاقات سلمان) طی بند (د) صورتجلسه مورخ 27/9/1341 انجمن شهر سابق به سازمان آب واگذار گردیده و به موجب رأی دادگاه شهرداری محکوم به انتقال رسمی سند پلاک موصوف شده و رأی صادره قطعیت یافته و اجرائیه صادر و برگ اخطاریه به جهت حضور نماینده شهرداری در دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 یزد و انتقال رسمی سند پلاک مزبور به نام سازمان آب و فاضلاب به شهرداری ابلاغ شده است و در صورت عدم حضور نماینده شهرداری الزاماً سند مزبور از طریق اجرای احکام دادگستری و قائم مقامی شهرداری انتقال خواهد یافت. لذا خواهشمند است موضوع در آن شورای محترم مطرح و انتقال سند مذکور مورد موافقت قرار گیرد. میروکیلی– شهردار یزد».
مطرح مقررگردیدشهرداری باتوجه به قطعیت حکم،درمقابل قانون تمکین وبراساس ضوابط ومقررات اقدام نماید.
8-3- نامه شماره 505/41577-13/11/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهرسلام علیکم :احتراماً به استناد ماده71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد به منظور تأمین بخشی از اراضی معوض اجرای شبکه بلوار دهه فجر قسمتی از پلاک 1826 بخش هشت یزد مقابل قلعه اسدان را بدون احراز مالکیت قطعی تصرف و به افرادی که ملک آنان در مسیر بلوار مذکور قرار گرفته واگذار نموده است با عنایت به بند 3 مصوبه مورخ 11/11/61 قائم مقام شورای اسلامی شهر مقرر شده بود که ارزش عرصه زمین معوض معادل ارزش عرصه در مسیر منظور و مابه التفاوت متراژ عرصه زمین معوض بر اساس قیمت عرصه در مسیر محاسبه و وجه مربوطه در زمان انتقال سند معوض از مالکین اخذ گردد از آنجایی که علیرغم خریداری اراضی معوض از مالکین پلاک فوق بدلیل تداخل پلاکها و بروز مسائل ثبتی صدور اسناد مالکیت اراضی معوض با مشکلات مواجه شده است لذا تعدادی از مالکینی که از اراضی معوض به آنان واگذار شده از طریق اجرای ماده 147 قانون ثبت نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نموده و از 13 مورد معوض واگذاری شده مالکین 10 مورد از اراضی معوض (لیست پیوست) حسب پیشنهاد شماره 502/3661 -20/9/84 شهرداری و بند 1 مصوبه مورخ 20/9/84 نسبت به پرداخت مابه التفاوت وجه عرصه معوض بر اساس قیمت زمان واگذاری اقدام و مفاصاحساب صادر گردیده است در حال حاضر محمد حج فروش نیز از طریق خانم حسن زاده درخواست پرداخت وجه مابه التفاوت عرصه معوض و عرصه در مسیر هزینه تفکیکی و تشرف با شرایط مذکور (یعنی پرداخت مابه التفاوت به شهرداری به قیمت سال 1361 ) را نموده علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر یک نسخه از مدارک مورد اشاره خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و اتخاد تصمیم و امر به ابلاغ فرمایید. میروکیلی– شهردار یزد» .
مطرح مقرر گردید شهرداری طبق مصوبه سال قبل اقدام نماید.
9-3- نامه شماره 100/47239-19/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن،ضمن پیوست یکنسخه ازتوافقنامه فی مابین شهرداری وآقای محمودسلیمی دررابطه باپیگیری پرونده995/86ت مربوط به آقایان محمدعلی و... رسولیان مطرح شده درشعبه اول دادگاه تجدیدنظرخواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمایید با توجه به توافقنامه مذکور نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به نامبرده اقدام و اعتبار مربوطه از ردیف دیون اداری کسر و تأمین و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی– شهردار یزد»
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
10-3- نامه شماره 110/45801-8/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، در نظر است بر اساس ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها تفاهم نامه ای با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری جهت احداث فضای سبز تقاطع غیرهمسطح امام حسین (ع) و طرح اجرای آبیاری تحت فشار به مبلغ هشتصدو هفتادو شش میلیون و سیصد و بیست و هفت هزارو یکصدو هشتاد ریال که برآورد آن پیوست میباشد تنظیم گردد لذا خواهشمند موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید تفاهم نامه مذکور تنظیم و از محل دیون سال آینده تأمین گردد. توحیدفر– کفیل شهرداری یزد» .
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
11-3- نامه شماره 110/45823-8/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهرسلام علیکم :احتراماً به استناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، درنظراست برابر صورتجلسه 30/10/86 بپیوست در ارتباط با شرکت شهرداری یزد درنمایشگاه بین المللی حمل ونقل،عمران، خدمات شهری ودستاوردهای شهرداری به مناسبت یکصدمین سال تأسیس شهرداری یک دستگاه دوربین عکسبرداری دیجیتالDSLR-A1000 ده مگاپیکسل بالنز ویک دستگاه تلویزیون46 اینچLCD همراه بامیز خریداری نمایدکه اعتباری بالغ برپنجاه وهفت میلیون ریال نیازداردخواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرماییداقدام لازم معمول واعتبار آن دربودجه سال86 لحاظ گردد. میروکیلی –شهردار یزد» .
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
12-3-نامه شماره 110/45812 – 8/12/86 شهرداری
«شورای محترم اسلامی شهر سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد 204/32934 -11/9/86 و مصوبه بند 4-5 صورتجلسه 21/9/86 در نظر است جهت روشنایی معابر در سطح شهر تفاهم نامه ای به مبلغ یک میلیارد ریال با سازمان رفاهی و تفریحی تنظیم گردد لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدام لازم معمول گردد. میروکیلی– شهردار یزد».
مطرح ضمن موافقت مقررگردید شهرداری فهرستی از اقدامات انجام شده را جهت آگاهی به شورا ارسال نماید.
13-3-نامه شماره 110/47823-22/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، ‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد با عنایت به درخواست شماره 730/26083-10/11/86 شهرداری منطقه یک درخصوص پلاک ثبتی شماره 14526بخش 8 یزد واقع در بلوار 22 بهمن کوچه مسجد اعظم نسبت به تفکیک پلاک فوق به متراژ 85/3172 مترمربع طبق توافق شماره 25457-21/11/85 از کاربری بهداشتی به مسکونی با (تعدیل حد نصاب تفکیک) به 12 قطعه مسکونی اقدام نماید . با عنایت به اینکه با تفکیک پلاک مذکور موافقت گردیده است و در اینخصوص طبق گواهی واحد تفکیک منطقه یک می بایست متراژ 265 مترمربع جهت سطوح خدمات به شهرداری واگذار گردد که مقررشد قطعه ردیف 9 به مساحت 230مترمربع (طبق نقشه پیوست ) به شهرداری واگذار و هزینه مابه التفاوت آن به متراژ 34 مترمربع که توسط هیات ارزیاب شهرداری از قرار هر مترمربع 2.000.000 ریال(دو میلیون ریال)جمعاً به مبلغ72.000.000ریال (هفتاد و دو میلیون ریال) اعلام نظر گردیده است پس از انتقال سند ملک از مالک دریافت گردد علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصویر درخواست شهرداری منطقه یک و توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی مربوطه خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد ،ضمناً معادل قیمت زمین مورد نظر در سال آتی در بودجه منظور و در حسابها اعمال خواهد شد.میروکیلی – شهردار یزد» .
مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
 14-3- نامه شماره 505/47208-19/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، ‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره باقيمانده 4554 بخش4 يزد واقع در طرح شبكه18 متري حدفاصل آذريزدي به داروپخش متعلق به آقاي محمود دهقان طزرجاني اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف براساس ارزيابي انجام گرفته پس از كسر حق تشرف از غرامت ملك جمعاً مبلغ 39.900.000 ريال (سی و نه میلیون و نهصد هزار ریال)بدهكاري مالك به شهرداري تعيين گرديد . باتوجه به مفاد توافقنامه مقرر گرديد بدهي نامبرده طي 4 قسط به شهرداري پرداخت گردد و طي توافق انجام شده مالك موظف به انتقال اسناد در مسير به نام شهرداري مي باشد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول و اعتبار آن از محل هزينه هاي عمراني پيش بيني نشده تأمين و پرداخت گردد. میروکیلی –شهردار یزد».
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
 
15-3- نامه شماره 110/46871-15/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن پيرو پيشنهاد شماره 110/41313-1/11/85 و بازگشت به مصوبه شماره11/42754 -14/11/85 شهرداري يزد درنظرداردنسبت به تملك متراژ 65/451 مترمربع از پلاك494 فرعي ازيك فرعي6319 بخش8 يزد(بصورت مشاعي)كه در طرح پايانه مسافربري ميدان دروازه قرآن قراردارد واسناد آن درمورخ 12/11/85 به شماره280559 دفترخانه 25 به شهرداري منتقل گرديده است به وكالت آقاي محمود آبادي اقدام نمايد باعنايت به توافقنامه شماره40520 - 25/10/85 وبراساس نظريه هيات كارشناسان رسمي جمعاًمبلغ677.475.000ريال(نسبت به سهم ايشان ) بستانكاري نامبرده ازشهرداري مي باشد نظر به مفادتوافقنامه مجدد في مابين به شماره 4707 مورخ 8/2/86 مقرر شد در ازا اين بستانكاري دو قطعه زمين از اراضي شهرك مهرآوران به شماره قطعات 3443 و 3475 به ترتيب به مساحت هاي 80/253 و 254 مترمربع طبق نظريه هيات ارزياب شهرداري از قرار هر متر مربع 1.600.000 ريال جمعاً به مبلغ 812.480.000 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن جمعاً مبلغ 135.005.000 ريال بدهكاري نامبرده تعيين كه طبق رسيد مضبوط در پرونده به شماره 591 طي سه قسط و حداكثرتاتاريخ 27/4/87 به شهرداري پرداخت نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه ها منضم به نمايي از برگ ارزيابيها و سوابق مورد اشاره خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد».
 مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
16-3- نامه شماره 110/42473-17/11/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً نظر به اینکه آقای کاظم شعبانی پور متصدی دو باب غرفه واقع در پارک شهر شادی طی مشروحه ای درخواست واگذار سرقفلی غرفه های مذکور به شهرداری را نموده است لذا بدینوسیله به پیوست یک برگ تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری درخصوص تعیین حق کسب و پیشه غرفه های مذکور جهت استحضار ارسال خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمائید مبلغ یکصد و هفتاد و سه میلیون ریال (173.000.000 ریال) جهت واگذاری حق کسب و پیشه به شهرداری به نامبرده پرداخت گردد.میروکیلی – شهردار یزد ».
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
17-3- نامه شماره 110/47821-22/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم با احترام؛ به استناد بند16 ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند باعنايت به درخواست اداره اوقاف و امور خيريه استان يزد مبني بر عدم اخذ عوارض كسري پاركينگ داخل ملك پلاك 6470 بخش8 يزد كه در نظر است از سوي واقف براي احداث مسجد اجراء گردد؛ خواهشمند است باتوجه به همكاريهاي آن اداره جهت اجراي پروژه هاي سطح شهر و عدم ضرورت به رعايت پاركينگ بر معبر ، ساختمان فوق از پرداخت عوارض مذكور معاف گردد.میروکیلی – شهردار یزد».
 مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
18-3- نامه شماره 110/49134-28/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، همانگونه كه مستحضريد شهرداري يزد در پايان سال جاري جهت رفاه حال مراجعين ساعت كاري شهرداري هاي مناطق و نواحي را تا ساعت 17 اعلام كه دراين راستا جهت پذيرائي از همكاران باتوجه به برآورد انجام شده به اعتباري بالغ بر بيست و دو ميليون ريال نياز مي باشد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اعتبار مورد نياز از محل ديون كسر و در اصلاحيه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
19-3- نامه شماره 505/46925-15/12/86 شهرداری :
«شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم؛ احتراماً : باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي به شماره 1/4631 بخش 4 يزد واقع در خيابان كوثر متعلق به آقاي عبدالناصر دانشيان طبق توافقنامه مورخ 9/11/81 اقدام نمايد با عنايت به مفاد توافقنامه مذكور و براساس ارزيابي انجام گرفته پس از كسر حق تشرف از غرامت ملك جمعاً 800/749/13 ريال ( سيزده ميليون و هفتصد و چهل و نه هزار و هشتصد ريال ) بدهكاري ايشان ، شهرداري تعيين كه مقرر گرديد مبلغ فوق بصورت پاياپاي و تهاترگردد و وجهي دريافت نگردد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه ازتصويرتوافقنامه منضم به نهايي ازبرگ ارزيابي،خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات لازم معمول گردد و ضمناً اعتبار مربوط در بودجه 87 پيش بيني شده است. میروکیلی –شهردار یزد ».
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
20-3- نامه شماره 110/47628-21/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر: سلام علیکم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، ‌وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد باشرکت امنیت سازان دررابطه باتامین نیروی انتظامی ونگهبان محله جهت رفع سدمعبر وجلوگیری ازتخلفات ساختمان قراردادی به شماره221/25614-19/7/86 منعقدکه قرارداد مذکور درتاریخ31/6/86به پایان رسیده است. با توجه به اینکه جهت انتخاب پیمانکاربعدی باهماهنگی شورای اسلامی شهرقراربود ازنیروی انتظامی استفاده گردد وپس ازپیگیریهای مکررآن نیروحاضر به همکاری نگردید.لذاموضوع پس ازتصویب شورای محترم به صورت واگذاری به شرکت یزدنگهبان تاتاریخ29/12/86 واگذار که دراین فاصله زمانی از وجود نیروهای شرکت امنیت سازان از تاریخ 1/7/86 لغایت 16/8/86 استفاده شد که در این راستا با توجه به ساعات کار شرکت مذکور شهرداری می بایست جمعاً مبلغ هشتاد و دو میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و ششصد و سی و هفت ریال پرداخت نماید . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید بصورت ترک تشریفات از محل هزینه و نگهداری امور خدمات شهری اقدام لازم معمول گردد. میروکیلی – شهردار یزد».
مطرح مورد تصویب قرار گرفت.
21-3- نامه شماره 240/48612-26/12/86 شهرداری :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، ‌وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله باستحضار می رساند شهرداری یزد در نظر دارد محل پارکینگ طبقاتی مسجد ملااسماعیل را طبق نظریه کارشناس رسمی (پیوست) ازطریق مزایده به مدت یکسال در سال 87 به رسم اجاره از قرار ماهیانه (قیمت پایه) به مبلغ شانزده میلیون ریال واگذار نماید. ضمناً تصویر کارشناسی سال 86 منضم به تصاویر سوابق برگزاری مزایده دوره قبل جهت استحضار ایفاد می گردد . میروکیلی – شهردار یزد ».
مطرح مقرر گردید قیمت پایه بر مبنای قرارداد اجاره سال 86 باشد
جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت . جلسه بعد به روز یک شنبه مورخ 1/2/87 ساعت 19 موکول گردید .