مصوبات يكصدودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدودومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

یکصد و دومین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 45/12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 16/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 110/47051-16/12/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد ، سلام علیکم : احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، به پیوست تصویر درخواست مورخ 14/12/86 معاون محترم خدمات شهری و رئیس ستاد تسهیلات مهمانان نوروزی شهرداری یزد بشرح زیر به منظور تامین اعتبار مورد نیاز به مبلغ کل هفتصد و نه میلیون ریال تقدیم می گردد ، لذا خواهشمند است در شورای اسلامی شهر مطرح و ارائه طریق فرمائید.

1- هزینه تهیه نقشه یزد با کاغذ تحریر 80 گرمی ،چاپ دورو ، ابعاد 70×50 ، در تیتراژ پنجاه هزار نسخه با برآورد مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال .

2- حق الزحمه مامورین راهنما، اعضای ستاد ، خدمات ، راننده ، مکانیک سیار به تعداد 35 نفر با احتساب 30% افزایش نسبت به مبلغ سال قبل به مبلغ هشتاد میلیون ریال .

3- هزینه رنگ آمیزی سنگ جدول و پاکسازی و زیباسازی معابر اصلی شهر با محوریت مناطق سه گانه به مبلغ سیصد میلیون ریال (برای هرمنطقه یکصد میلیون ریال ) .

4- هزینه تهیه اقلام ماندگار سفره هفت سین به منظور ایجاد در سه محل چهارمیلیون ریال .

5- هزینه تهیه فیلم از اقدامات ستاد به منظور ثبت فعالیتها ده میلیون ریال .

6- در اختیار گذاشتن مبلغ چهل میلیون ریال به رئیس ستاد و مدیران مناطق به منظور پرداخت تشویقی به کارگران خدمات شهر و پرسنل فعال در ایام تعطیل از محل ماده 17.

7- بابت انجام امور فرهنگی در سطح شهر تدارک دیده شده توسط سازمان فرهنگی ،رفاهی به مبلغ دویست میلیون ریال با توجه به برنامه سازمان فرهنگی ، تفریحی شهرداری که پیوست می باشد.ضمناً معادل مبلغ مذکور از اعتبارات در نظر گرفته شده جهت سازمان فرهنگی و رفاهی کسر خواهد شد و موارد در اصلاحیه بودجه منظور می گردد.میروکیلی - شهرداریزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

2- نامه شماره 204/37933-15/10/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد سلام علیکم؛احتراماً بدینوسیله به استحضارمی رساندجهت راه اندازی سیستم جامع اداری و مالی و پورتال و سیستم جامع شهرسازی شهرداری مرکز و منطقه یک و شورای اسلامی شهر و ایجاد بستر سخت افزاری مناسب آن ، تفاهم نامه ای بشرح پیوست تنظیم گردید که بابت خرید

 

 تجهیزات و وسایل و ... به اعتباری بالغ بریک میلیارد و پانصد و هفتاد میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال مورد نیاز می باشد که در نظر است نسبت به کسر ردیفهای مشروحه زیر در بودجه سال جاری اقدام و اعتبار آن در این رابطه مد نظر قرار گرفته و کسری اعتبار و اصلاح موارد در آخرین اصلاحیه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت مراتب را اعلام تا اقدام بعدی بعمل آید.

1)          سیستم جامع اتوماسیون اداری و مالی یکصد میلیون ریال

2)          ایجاد پورتال شهرداری یکصد میلیون ریال

3)          نرم افزار جامع آماری یکصد میلیون ریال

4)    نرم افزار جامع شهرسازی هشتصد میلیون ریال.میروکیلی- شهردار یزد» مطرح پس ازبررسی های بعمل آمده و بحث وتبادل نظرضمن موافقت مقررگردیدسازمان فناوری چگونگی نظارت رابه نحو مبسوطی با استفاده از افراد متخصص و آگاه تا تاریخ17/1/87 به شورا گزارش نماید در غیر اینصورت مصوبه فوق کان لم یکن تلقی می گردد.

3- نامه شماره 1/10803-13/12/86 فرمانداری یزد  منضم به نامه شماره 27-1/77274 مورخ 1/12/86 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و شوراها درخصوص ممنوعیت پرداخت هرگونه وجه در قالب پاداش ، حق الزحمه یا ترمیم حقوق خارج از آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها با حضور معاونین و مدیران مناطق شهرداری مطرح و مقرر گردید در مصوبات شورا نیز مد نظر قرار گیرد.

4- با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با رعایت اصل 44 قانون اساسی و براساس دستورالعمل بودجه سال 87 مقرر گردید شهرداری با بررسی های لازم و کارشناسی های دقیق پیشنهاد خود را جهت برون سپاری قسمتهای مختلف را تا پایان خرداد ماه سال 87 به شورا گزارش نمایند.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 45/14خاتمه یافت