مصوبات يكصدوبيست وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوبيست وچهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
     صورتجلسه
 
یکصد و بیست و چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 18/2/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید:
در ابتدا طبق دستور کار جلسه در سخنان پیش از دستور پیشنهادهای آقای کوچک زاده بشرح ذیل مطرح گردید:
آقای کوچک زاده:
در انتخاب رییس کمیسیون های داخلی شورا ، به تخصص اولویت داده شود.
- انتخاب نماینده شورا در سازمانهای وابسته شهرداری بصورت چرخشی باشد تا تحول ایجاد گردد.
-تشکیل کتابخانه در شورا و تهیه کتب مفید و تخصصی جهت استفاده اعضاء.
- ضرورت انجام کار تحقیقی جامع و آمارگیری درخصوص مشکلات فرهنگی در بافت تاریخی و همچنین مناطق حاشیه نشینی از جمله حسن آباد.
- دعوت از صاحبان صنایع جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست خصوصاً کوره داران .
- انتقال شرکت سیمرغ و کارخانه یزدباف به مکانی مناسب .
- پیگیری جمع آوری پیشنهادها در مورد اصلاح قوانین خصوصاً موارد مربوط به کمیسیون ماده صد و ارسال آن به شورای عالی استانها.
 در ادامه جلسه با توجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی و دعوتنامه شماره 576-16/2/87 مبنی بر حضور آقای آزادی معاون فرماندار یزد در جلسه علنی شورا پیرامون بررسی ایرادات وارده فرمانداری نسبت به مصوبات شورا بحث و تبادل نظر بعمل آمد.
مصوبات :
1- ادامه پنجاه و چهارمین صورتجلسه کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1- درخصوص طرح تغییر حد نصاب تفکیکی پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق، مخالف و با توجه به اینکه بیشتر متخلفینی که اقدام به احداث بنا می نمایند عدم تامین این حد نصاب و همچنین عدم استطاعت مالی خود را عنوان می کنند ، مقرر گردید مشاور طرح تفصیلی بررسی های لازم در این زمینه معمول و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
 
2- سی و دومین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری  توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-2- رونوشت نامه شماره 42/84568-2/12/86 مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4417-11/12/86 با موضوع شرکت زیست پویا گستر درخصوص قرارداد نظارت براجرای کارخانه کود کمپوست مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ، مخالف مقرر گردید شهرداری اقدامات و نتایج بررسی موضوع فوق را تا تاریخ 15/3/87 جهت تصمیم گیری به شورا گزارش نمایند.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 15/11 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 22/2/87 ساعت 19 موکول گردید.