مصوبات يكصدوبيست وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوبيست وپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
      
       صورتجلسه
یکصد و بیست و پنجمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19روز یکشنبه مورخ 22/2/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه در سخنان پیش از دستور ، پیشنهادهای آقای پارسائیان بشرح ذیل مطرح گردید:
- پیگیری جهت تحقق طرحها و پروژه های عمرانی شهرداری .
- اجرای مصوبات طرحهای عمرانی شورا در زمان مقرر توسط شهرداری .
- شروع عملیات پل تقاطع چهارراه معلم .
- ایجاد فضای مناسب جهت مشارکت در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در شهر.
 در ادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و دعوتنامه شماره 647مورخ 18/2/87 اهالی کوی امیرالمؤمنین آزادشهر درصحن علنی شورا باحضورآقای مهندس میروکیلی شهردار محترم و آقای کشفی شهردار منطقه سه مسایل و مشکلات منطقه مربوطه را بشرح زیر اعلام و خواهان اقدامات شهرداری در زمینه های مربوطه بودند.
 1- نصب علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی در منطقه آزادشهر.
2- سروسامان دادن به وضعیت کنونی میادین چهارم و پنجم آزادشهر جهت کاهش ترافیک .
3- ساماندهی سه راهی خیابان کارتن سازی(معراج) .
4- رسیدگی به وضعیت روشنایی فلکه سوم.
5- نامگذاری بعضی از معابر و کوچه ها .
 در پایان جلسه آقای کشفی شهردار منطقه سه گزارش کامل و جامع درخصوص کارهای انجام شده توسط شهرداری در منطقه آزادشهر ارائه نمود.
مصوبات :
1- با توجه به استعفای کتبی آقای کوچک زاده ثبت دبیرخانه شورا بشماره 672-22/2/87 مبنی بر عدم حضور ایشان در کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک ، موضوع در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر استعفای نامبرده   مورد مخالفت قرار گرفت.
2-پیرو بند9-6صورتجلسه 8/2/87 شورا درخصوص تعیین نرخ خودروهای تاکسی عبارت زیر تصحیح گردید :
« افزایش چهل درصدی نرخ شبانه در شش ماهه اول سال 87 از ساعت 10 شب تا 6 صبح می باشد.»
3- چهل و نهمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-3- نامه شماره 175/871713-8/2/87 مسئول کمیته اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام ثبت دبیرخانه شورا بشماره 481-11/2/87 درخصوص اجرای برنامه های این انجمن در فرهنگسرای شهرداری واقعدر بلوار شهید صدوقی مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، بابرگزاری یک برنامه در هر ماه بصورت رایگان با هماهنگی شهرداری در فرهنگسرا مورد تصویب قرار گرفت.
2-3- لایحه شماره 110/4568-7/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 397-7/2/ 87:
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد بند 16ماده71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به پیوست اسامی پیشنهادی معابر اصلی و فرعی شهر جهت استحضار ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد مطرح و پس از تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید . میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف پیشنهاد شهرداری در زمینه نامگذاری 91 معبر اصلی و فرعی شهر براساس فرم پیوست ، مورد تصویب قرار گرفت.
3-3-پیرو بند4-2صورتجلسه16/10/86 شورا درخصوص ارسال طرح جهت احداث نمازخانه درپارکهای سطح شهر، مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده مجدد وبحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف طرح پیشنهادی موردتصویب قرارگرفت.ضمناً مقررگردید طرح پیوست در یکی از پارکها اجرا و پس از آن مورد بررسی و بازدید قرار گیرد و تصمیم مقتضی جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مذکور در سایر پارک ها اتخاذ شود.
4- صورتجلسات (71و70) کمیسیون برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-4- لایحه شماره 200/2681-25/1/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 219-28/1/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 4560 بخش 4 یزد واقع در طرح گذر12 متری داروپخش به وکالت خانم فرنگیس بزرگ وشرکاء اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده پس ازکسرحق تشرف از غرامت ملک جمعاً مبلغ شانزده میلیون ریال بدهکاری مالکین به شهرداری تعیین گردید باعنایت به سهم مالک(یک دانگ) و پس ازانتقال وتحویل قسمت درمسیر بصورت مشاعی مبلغ دومیلیون وششصد وشصت وشش هزار وششصد وشصت وشش ریال نقداً در وجه شهرداری پرداخت نمایند.علیهذا باعنایت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال تصویر یکنسخه ازتوافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و اعتبار آن ازمحل دیون هزینه های عمرانی پیش بینی نشده تامین وپرداخت گردد.میروکیلی–شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
2-4- لایحه شماره 110/3052-27/1/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 204-27/1/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ضمن پیوست یک نسخه از نامه معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بحساب شهرداری و صرف پنجاه درصد (50% ) از آن در وجه هیات استانی ورزشهای سه گانه و نیز پنجاه درصد(50%) جهت فدراسیون ورزشهای سه گانه ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ، اجازه فرمائید در حال حاضر پنجاه درصد (50% ) از مبلغ فوق از مازاد سنواتی در وجه هیات استانی ورزشهای سه گانه پرداخت گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
3-4- لایحه شماره 505/40147-3/11/86 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4036-4/11/ 86.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 57/1788 بخش 8 یزد واقع در طرح 24 متری خیام (سه دانگ مشاع از ششدانگ ) متعلق به آقای علی محمد مودیون به وکالت آقای محمد حسین خانی زاده اقدام نماید دراین خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته توسط هیات کارشناسان رسمی پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک جمعاً مبلغ( 40.975.000)ریال چهل میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال بدهکاری مالکین به شهرداری تعیین گردید و با عنایت به اینکه نامبرده وکیل سه دانگ پلاک فوق می باشد بدهکاری نامبرده مبلغ( 20.487.500) ریال بیست میلیون و چهارصد هشتاد و هفت هزار و پانصد ریال می باشد طبق توافق انجام شده مبلغ مذکور در 3 قسط در وجه شهرداری پرداخت می گردد و مالک موظف به انتقال رسمی اسناد بنام شهرداری می باشد . علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار
ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی – شهردار یزد»
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
4-4- لایحه شماره 100/7575-22/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 676-22/2/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد بند 16ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 204/44263-30/11/86 درخصوص دادنامه شماره 981-86و اخطاریه شعبه 2 اجرای احکام کیفری مبنی بر پرداخت دیه به آقای محمدحسین جبینی پور ازطرف آقای مرتضی شایق (شهردار سابق) به مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال با توجه به اعلام بیمه دانا مبنی بر عدم امکان پرداخت خسارت از ناحیه بیمه مذکور ، نظر به اینکه پیشنهاد شهرداری ازطرف شورای محترم با اداره حقوقی ارجاع و تاکنون تصمیمی اتخاذ نگردیده با توجه به اخطاریه مجدد شعبه 2 اجرای احکام کیفری با مهلت و محدودیت زمانی 20 روز ،خواهشمند است تا تعیین تکلیف موضوع ، اجازه فرمائید مبلغ مذکور بصورت علی الحساب از محل ردیف اعتباری دیون کد 01-420-512 در بودجه 87 پرداخت گردد. میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.ضمناً مقرر گردید اداره حقوقی شهرداری جهت احقاق حق شهرداری در مقابل بیمه دانا بررسی های لازم را معمول و نتیجه تا پایان خرداد به شورا گزارش نماید.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/22 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز یکشنبه مورخ 29/2/87 ساعت 19 موکول گردید.