مصوبات يكصدوبيست وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات يكصدوبيست وششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد
       صورتجلسه
 
یکصد و بیست و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19روز یکشنبه مورخ     29/2/87 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.
 در ابتدا طبق دستور کار جلسه طرح سؤال از آقای شهردار توسط کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک درخصوص پروژه های در دست اقدام به جزء میدان حضرت امام علی (ع) و پل همافر ، شهرداری چه پروژه هایی دیگری در دست اقدام دارد مطرح گردید:
سپس شهردار محترم در پاسخ به این سؤال اهم فعالیت های در حال انجام شهرداری را بشرح ذیل اعلام نمود:
-        ادامه اجرای پروژه بلوار پرفسور حسابی.
-        تکمیل پروژه بلوار حضرت آیت ا... خامنه ای.
-        تجهیز نمودن کارگاه پروژه پل راه آهن خیابان کاشانی.
-        انجام آخرین توافقات جهت پارکینگ بیمارستان مجیبیان .
-        احداث بازارچه های محلی میوه و تره بار.
-        مطالعات دسترسی شهرک رزمندگان به میدان امام علی (ع).
-        شروع احداث عملیاتی جاده کارخانه کمپوست از پشت زندان مرکزی .
 در ادامه جلسه پیرو هماهنگی های بعمل آمده و دعوتنامه شماره 751-26/2/87 اهالی کوی باغ گندم (حسینیه قصر )  در صحن علنی شورا با حضور آقای مهندس میروکیلی شهردار محترم ، آقای جنایی سرپرست شهرداری ناحیه تاریخی و سرکارخانم مرشدی مدیر عامل سازمان پارکها پیرامون مسایل و مشکلات آن منطقه بشرح ذیل بحث و تبادل نظر صورت گرفت :
 1- اجرای طرح گذر 8 متری سید گلسرخ به حسینیه قصر.
2- احداث سرویس بهداشتی جنب حسینیه قصر.
3- تعریض نمودن خیابان سیدگلسرخ از میدان بعثت و ایجاد رفوژ میانی .
4- آزادسازی مسیر باقی مانده استاد چیتی.
5- ایجاد فضای سبز مناسب و احداث اماکن ورزشی با توجه به زمینهای افتاده و بلاصاحب .
 در پایان جلسه آقای جنایی شهردار ناحیه تاریخی گزارش کامل و جامع درخصوص کارهای انجام شده توسط شهرداری در آن منطقه ارائه نمود.
مصوبات :
1- هفتاد و دومین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-1-  نامه شماره 6117-29/1/87 کانون تبلیغاتی تصویران ثبت دبیرخانه شورا بشماره 279-29/1/ 87 درخصوص پرداخت عوارض تابلوهای تبلیغاتی وهمچنین نامه شماره114/87-19/2/87 انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی استان یزدثبت دبیرخانه شورا بشماره665-21/2/87 درخصوص اعتراض به پرداخت2%عوارض
 آگهی های منتشره سنوات گذشته (سال 82تا 86) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف مقرر گردید شهرداری طبق تعرفه مصوب نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.
2-1- لایحه شماره 110/4298-5/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 399-7/2/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم:احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، با عنایت به مصوبه 6-8 صورتجلسه مورخ 13/8/86 شورای اسلامی شهر درخصوص مساعدت مالی به دانشگاه یزد در برگزاری همایش مقاوم سازی ساختمان ، نظر به اینکه مصوبه مذکور مورد اعتراض فرمانداری محترم قرار گرفته و درخواست تجدید نظر گردیده است ، خواهشمند است مجدداً موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید مبلغ ده میلیون ریال از محل ماده 17 بدین منظور پرداخت گردد. ضمناً با توجه به تلاش مضاعف آقای مهندس توحیدفر معاونت امور عمرانی در تحقق و اجرای پروژه های پیش بینی شده شهرداری در سال 86 اجازه فرمائید مبلغ بیست میلیون ریال از محل ماده 17 به عنوان پاداش منظور و در وجه ایشان پرداخت شود . میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهادهای فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
3-1-   لایحه شماره 240/4176-4/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 401-7/2/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد مقداری اموال مستعمل که طبق لیست پیوست (11 مورد و با وزن حدود 20تن) توسط کارشناس قیمت پایه آن ارزیابی گردیده ازطریق مزایده به فروش برساند . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ نمائید.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، مقرر گردید شهرداری با نظارت کامل مسئولین ذیربط و رعایت صرفه و صلاح اقدام نماید.
4-1-لایحه شماره110/5736-14/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 519-14/2/87.
«شورای محترم اسلامی شهر؛سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن، به استحضار می رساند شهرداری یزد همه ساله جهت تجهیزشرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری مبلغی رابه صورت وام دراختیارشرکت مذکورگذاشته و درطی سال ازبستانکاری شرکت کسرمی گردد ،خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید درسال جاری نیزمبلغ یک میلیارد ریال در این رابطه پرداخت وتاپایان سال کسرگردد.میروکیلی - شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
 5-1- لایحه شماره 110/5785-14/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 523-14/2/87.
« شورای محترم اسلامی شهر؛ سلام علیکم: احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، ضمن پیوست یک نسخه از تصویر فاکتورهای مربوط به خرید لوله و اتصالات شبکه آب شرب ، فاضلاب ، آتش نشانی کارخانه کمپوست و همچنین صورتجلسه تنظیمی در رابطه با واگذاری کار به شرکت آسانساز ، به استحضار می رساند در سال گذشته با توجه به پیگیرهای انجام شده ازطریق شرکت آب و فاضلاب نسبت به خرید لوله و اتصالات جهت کارخانه مذکور اقدام که شرکت مذکور بعضی از اقلام درخواستی را نداشته است . لذا در نظر است اقلام کسری با ترک تشریفات و با 10% افزایش قیمت نسبت به فاکتورهای ارائه شده ازطریق شرکت مذکور خریداری گردد علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش 10%   (ده درصد)قیمت نسبت به فاکتور های ارائه شده ازطریق شرکت مذکور ، مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 40/22 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 1/3/87 ساعت 7صبح موکول گردید.