مصوبات يكصدوبيست وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوبيست وسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
یکصد و بیست و سومین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 
87/2/15   با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید:
در ابتدا طبق دستور کار جلسه در سخنان پیش از دستور پیشنهادهای آقایان میرحسینی و فقیه خراسانی بشرح ذیل مطرح گردید:
آقای میرحسینی:                                                
الف – درخصوص توضیحات لازم از آقای شهردار در جلسات شورا پیرامون مسائل و مشکلات مقرر گردید هریک از کمیسیونهای داخلی شورا هرهفته یک سؤال اساسی و مهم طرح نمایند.
ب- تعیین حسابرس ترجیحاً حسابرس بومی در ابتدای سال 87 جهت بررسی حسابهای شهرداری و سازمانهای وابسته که مقرر گردید کمیسیون برنامه و بودجه موضوع فوق را بررسی نمایند.
ج-پیگیری مصوبات شورا توسط سرکارخانم حیدری
آقای فقیه خراسانی :
گزارش ماموریت به تهران درخصوص پیگیری مسئله وام کشتارگاه صنعتی در این مورد ضمن تشکر و همکاری از آقای دولت ریاست محترم شرکت امور پشتیبانی دام کشور و آقای زعیم ریاست محترم پشتیبانی دام استان یزد به مبلغ شش میلیارد ریال وام موافقت شد که مبلغ دومیلیارد ریال آن نقداً پرداخت گردید ،ضمناً موافقت شد قراردادی جهت خریدگوشت بسته بندی ازطریق سازمان پشتیبانی و امور دام کشور باکشتارگاه صنعتی یزد منعقدشده وپیش پرداخت آن در اسرع وقت به کشتارگاه تحویل گردد . لذا از شهردار محترم درخواست می شود در مورد قرارداد با سازمان مذکور سفارش مؤکدی بنماید.
مصوبات :
1-در رابطه با وضعیت نا بسامان جمع آوری زباله در سطح شهر توسط پیمانکاران مربوطه و نارضایتی نسبی مردم ، با توضیحات آقای شهردار و معاونت خدمات شهری موضوع مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت که مقرر گردید شهرداری جهت بهبود وضعیت و رضایت عامه مردم ضمن بررسی و تحقیقات لازم در این خصوص پیشنهادات خود را تا تاریخ 31/2/87  به شورا ارائه نمایند. ضمناً مقرر گردید روابط عمومی شورا با طرح سؤالی در این زمینه در سایت از مردم نظرخواهی نماید.
 
2- پیرو بند 2 شق الف صورتجلسه مورخ 29/7/86 شورا درخصوص بررسی معضلات و مشکلات دکه ها و کیوسکهای مطبوعاتی و غیره در سطح شهر مطرح با توجه به بررسی های بعمل آمده مقرر گردید شهرداری در جهت ساماندهی و بهبود وضعیت کیوسکهای مستقر در شهر ، پیشنهاد خود را حداکثر تا 15 خرداد ماه سال 87 به شورا گزارش نماید.
 
3- درخصوص طراحی و مطالعات فاز دوم مجتمع فرهنگی ، تفریحی ، تجاری ( کشتارگاه قدیم یزد ) به مبلغ ششصدو سی میلیون ریال (630.000.000 ریال) به مشاورین ازطریق واگذاری در صحن علنی شورا مطرح و پس از استماع نظرات موافق ، مخالف و با عنایت به توضیحات شهردار محترم ، مورد تصویب قرار گرفت . و مقرر گردید موضوع فوق جهت اخذ مجوز به استاندار محترم منعکس گردد.
 
4- نامه شماره 2/30 مورخ 31/1/87 دبیرخانه کمیسیون شماره دو ماده 77 ثبت دبیرخانه شورا به شماره 304-1/2/87 :
« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد : سلام علیکم ؛ احتراماً به استحضار می رساند پرونده عوارض تابلو نمایندگی ایران خودرو متعلق به موقوفه آستانه حضرت امامزاده سید جعفر محمد (ع) در کمیسیون ماده 77 مطرح می باشد و با توجه به درخواست اعضای محترم کمیسیون جهت استعلام درخصوص معافیت و یا عدم معافیت آن واحد، خواهشمند است نظر ارشادی خود را به این کمیسیون اعلام فرمایید./ دبیرخانه کمیسیون شماره دو ماده 77».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از استماع نظرات موافق ، مخالف مقرر گردید شهرداری بر اساس تعرفه عوارض و بهای خدمات اقدام نماید.
5- صورتجلسات (68و69) کمیسیون برنامه و بودجه  توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-5- نامه شماره 11468-28/12/86 سازمان اتوبوسرانی ثبت دبیرخانه شورا بشماره 46-14/1/87 :
« جناب آقای میرحسینی: ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد :سلام علیکم – احتراماً باستحضار می رساند کمیسیون نرخ گذاری جهت تعیین نرخ کرایه سرویس های دربستی مینی بوس های درون شهری که در امر جابجایی دانش آموزان ، پرسنل کارخانجات، ادارات و ارگانها انجام وظیفه می نمایند نرخ کرایه سرویس های دربستی فوق الذکر را با 20% افزایش نسبت به سال 86 برای سال 1387 تعیین نمود که موضوع در جلسه 13/12/86 هیئت مدیره مورد بررسی و در جلسه مورخ 28/12/86 شورای سازمان از تصویب اعضاء گذشت ، علیهذا با توجه به مراتب فوق و مشکلات موجود در بخش مینی بوسرانی درون شهری و افزایش بی رویه نرخ قطعات و لوازم یدکی و سایر ملزومات خواهشمند است در راستای اجرای ماده 32 اساسنامه سازمان موضوع افزایش نرخ مذکور به میزان 20% را در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه اتخاذ تصمیم را امر به ابلاغ فرمائید. دشتی - مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه».
مراتب در صحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق با افزایش نرخ به میزان پانزده درصد (15%) مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
2-5- پیرو بند 3-3 صورتجلسه مورخ 4/2/87 بودجه پیشنهادی سال 87 سازمان عمران شهرداری  در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به بررسی های بعمل آمده با حضور مشاور مالی شورا مدیرعامل و مدیر مالی سازمان مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، بودجه سازمان عمران به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت میلیارد ریال (158.000.000.000 ریال) که سهم هزینه های جاری آن مبلغ سه میلیارد ریال (3.000.000.000 ریال) معادل دو درصد (2%) کل بودجه سهم اعتبارات جاری و مبلغ یکصد و پنجاه پنج میلیاردریال(155.000.000.000ریال) معادل نودو هشت درصد(98%) کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی موردتصویب قرارگرفت. ضمناً مقررگردید در اجرای عملیات آسفالت معابردرسطح شهر بصورت واگذاری ازطریق سازمان عمران صورت گیرد وهمچنین پروژه هایی که قبل از تصویب بودجه سال 87 شهرداری به سازمان عمران بصورت واگذاری داده شده بود کماکان بقوت خود باقی باشد.
6- با عنایت به بررسی های بعمل آمده با حضور کارشناسان مربوطه و مدیران عامل و مسئولین مالی سازمانهای آرامستانها، آمار و فناوری اطلاعات ، اتوبوسرانی ، بهسازی و نوسازی درخصوص اصلاح بودجه سال 86 سازمانهای فوق ، پس از مطرح شدن موضوع در صحن علنی شورا و بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق ، مخالف موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
الف) سازمان آرامستانها : با جمع درآمد مبلغ هفت میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و یکصدو هشتاد ریال ( 7.897.180 هزار ریال) که مبلغ چهار میلیون و یکصد هفتاد و دو هزار و یکصد و هشتاد ریال( 4.172.180 هزار ریال) معادل پنجاه و سه درصد  ( 53% ) از کل ارقام بودجه سهم اعتبارات جاری و معادل مبلغ سه میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال( 3.725.000 هزار ریال )معادل چهل و هفت درصد ( 47% )کل اعتبارات سهم اعتبارات عمرانی می باشد.
ب) سازمان آمار و فناری اطلاعات: با جمع درآمد مبلغ بیست وپنج میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال             ( 25.555.000 هزار ریال) که مبلغ سه میلیون و چهارصد وسی و سه هزار ریال( 3.433.000 هزار ریال) معادل سیزده و نیم درصد( 5/13% )از کل ارقام بودجه سهم اعتبارات جاری و مبلغ بیست و دو میلیون و یکصد و بیست و دو هزار ریال               ( 22.122.000 هزار ریال ) معادل هشتاد و شش و نیم درصد ( 5/86% )بودجه سهم اعتبارات عمرانی می باشد .
ج) سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه: با جمع درآمد مبلغ پنجاه و سه میلیون و هفتصد و هشت هزار و هفتصد و سی و چهار ریال   ( 53.708.734 هزار ریال )که مبلغ بیست و چهار میلیون و یکصد و شصت هزار و سیصد و هفتاد و شش ریال ( 24.160.376 هزار ریال ) از کل ارقام بودجه سهم اعتبارات جاری معادل چهل و پنج درصد( 45% )و مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار وسیصد و پنجاه و هشت ریال ( 29.548.358 هزار ریال) معادل پنجاه و پنج درصد ( 55% )بودجه سهم اعتبارات عمرانی می باشد .
د) سازمان بهسازی و نوسازی: با جمع درآمد مبلغ سی و سه میلیون و ششصد و نود و چهار هزار ریال ( 33.694.000 هزار ریال )که مبلغ یک میلیون و پانصد و شانزده هزار و دویست و سی ریال (1.516.230 هزار ریال) معادل چهل و پنج درصد ( 45% ) از کل ارقام بودجه سهم اعتبارات جاری و مبلغ سی و دو میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و هفتصد و هفتاد ریال         ( 32.177.770 هزار ریال) معادل پنجاه و پنج درصد ( 55% ) کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی می باشد.
جلسه باذکرصلوات درساعت 20/22 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 18/2/87 ساعت 7 موکول گردید.