مصوبات يكصدوبيستمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات يكصدوبيستمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
            صورتجلسه
 
یکصد و بیستمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 8/2/87 با حضور کلیه اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:
1- بنا به پیشنهاد آقای میرحسینی ریاست شورا مبنی بر حذف کمیسیون خدمات شهری و همچنین تشکیل کمیسیون اقتصادی ،حقوقی ، اداری پس از بحث و تبادل نظر موضوعات فوق مورد تصویب قرار گرفت.
 
2- تغییر نام کمیسیون فرهنگی،اجتماعی به کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.
 
3- با عنایت به بند 1 ماده 14 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در خصوص تشکیل کمیسیونهای داخلی شورا و معرفی اعضاء جهت عضویت در آن کمیسیون پس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
الف- کمیسیون برنامه و بودجه : آقایان فقیه خراسانی ، پارسائیان ، مطهریان سرکارخانم ها حیدری ، وزیری
ب- کمیسیون فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی: آقایان حرزاده، مطهریان، خباززاده، سرکارخانم ها وزیری ، حیدری 
ج- کمیسیون عمران ،توسعه و ترافیک : آقایان میرحسینی ، کوچک زاده ، پارسائیان ، خباززاده، سرکارخانم حیدری
د- کمیسیون اقتصادی ، حقوقی و اداری : آقایان میرحسینی ، فقیه خراسانی ، پارسائیان ، مطهریان ، خباززاده 
 
4- لایحه شماره 110/3753-1/2/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 306-1/2/87 :
« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم؛احتراماً ، به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 واصلاحيه بعدي آن ، به پیوست تصویر نامه شماره 24/2/5420-28/12/86 مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی جهت استحضار ارسال ، نظر به تفاهم نامه فیمابین مبنی بر اختصاص 50% وصولی عوارض حاصل از طرد اتباع خارجی غیر مجاز به امور اتباع ، موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید شهرداری یزد ضمن ترک تشریفات مناقصه نسبت به پرداخت صورتحساب پیمانکار پروژه اتباع به مبلغ نهصد و هشتاد و سه میلیون و پانزده هزار ریال از محل دیون کد 01-420-512 اقدام نماید.میروکیلی- شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت.
5- چهل و هشتمین صورتجلسه کمیسیون  فرهنگی ، اجتماعی  توسط رییس کمیسیون قرائت و بند ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
1-5- نامه شماره 10131/ش/ع/الف-3/10/86 شورای عالی استانها ثبت دبیرخانه شورا به شماره 4333-1/12/86 درخصوص تدوین دروس و طراحی رشته حقوق شهری در نظام آموزشی مدیریت شهری مطرح ، مقرر گردید با محوریت کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و زیست محیطی کارگروهی در این زمینه با حضور اساتید دانشگاهی تشکیل و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
6- صورتجلسات (ادامه 64، 65) کمیسیون برنامه و بودجه توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای  ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-6- لایحه شماره 505/48189-23/12/86 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4619-23/12/86 :
 «شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم ؛احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به تملک تمامی پلاک ثبتی شماره2596بخش8 یزد که درمسیر طرح بلوار45متری استقلال قرار دارد وبه وکالت خانم فیروزه صنمی اقدام نماید که دراین خصوص توافقنامه فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف بر اساس ارزیابی انجام گرفته جمعاًمبلغ سیصد وهیجده میلیون ریال بستانکاری ایشان ازشهرداری می باشد باعنایت به مفاد توافقنامه مقررگردیدبه جای این بستانکاری یک قطعه ازپلاک تفکیکی14299بخش8 یزد به مساحت256مترمربع طبق نظریه هیات ارزیاب شهرداری جمعاًبه مبلغ دویست وپنجاه وشش میلیون ریال به نامبرده واگذار ومابه التفاوت آن مبلغ شصت ودومیلیون ریال پس ازانتقال رسمی ملک درسال86 در وجه ایشان پرداخت گردد.علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه ازتصویرتوافقنامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابی های انجام شده خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیداقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی، شهرداریزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
2-6- لایحه شماره 505/48686-26/12/86 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4764-28/12/86 :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری یزد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره362/20/1465 واقعدر بلوارمدرس طبق توافقنامه مضبوط در پرونده اقدام نموده است آقای پاینده مقدم نسبت به دریافت سند اصلاحی باقیمانده پلاک فوق از اداره ثبت اسناد واملاک اقدام وسپس به شهرداری مراجعه و پس از ارائه آن مشخص گردیدمساحت باقیمانده از713 مترمربع بر خیابان به مساحت 737 مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت24 مترمربع مازاد پلاک فوق موضوع را به هیات ارزیاب شهرداری ارجاع و طبق نظریه هیات مذکور مبلغ پنجاه میلیون و چهارصد هزارریال بابت حق تشرف ومبلغ نوزده میلیون ودویست هزار ریال بابت غرامت ملک جمعاًبه مبلغ شصت و نه میلیون ششصد هزارریال بدهی مالکین برآورد و اعلام نظرگردیده است باعنایت به اینکه91 سهم ازهفتصد و سی وهفت سهم ششدانگ متعلق به نامبرده می باشد ایشان نسبت به سهم خود ازجمع مبلغ ذکرشده می بایست
 مبلغ هشت میلیون وپانصد و نودو سه هزار وهفتصد وپنجاه وهشت ریال به شهرداری پرداخت نماید.علیهذابا عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی مربوطه . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
3-6- لایحه شماره 210/47234-19/12/86 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4582-19/12/86 :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم با احترام؛ به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، نظر به اینکه شهرداری یزد جهت تامین قسمتی ازنیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ستادی و اداری خودبنا به ضرورت ونیازی که بوده در طی سالهای گذشته ازطریق شرکتهای خدماتی اقدام به تامین نیرو نموده که درحال حاضرتعداد17 نفر ازآنها در واحدهای مختلف شهرداری مشغول بکارمی باشند وباپیگیری هایی که ازسوی شهرداری دراجرای تصویب نامه های هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین تکلیف اینگونه نیروها بعمل آمده بلحاظ عدم مشمولیت شهرداریها جهت استفاده از سهمیه استخدامی تخصصی دستگاهها ، متاسفانه اقدامی بعمل نیامده است.علی ایحال با التفات به مراتب و با توجه به اینکه نیروهای یاد شده بعضاً دارای چندسال سابقه کار می باشند و شهرداری نیز به وجود آنها نیاز دارد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید شهرداری ضمن انعقاد قرارداد با یکی از شرکتهای خدماتی واجد شرایط نسبت به انعقاد قرارداد از تاریخ 1/1/87 لغایت پایان سال 87 اقدام نماید.میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
4-6- لایحه شماره 110/1332-19/1/87 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 128-20/1/87 :
«شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم با احترام؛ به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحيه بعدي آن، پیرو پیشنهاد شماره 220/47234-19/12/86 درخصوص بکارگیری 17 از نیروهای شرکتی مورد نیاز در قسمت های مختلف اداری و همچنین با توجه به اینکه تعداد 18 نفر از نیروهای شرکتی با مجوز اخذ شده در قسمتهای مختلف در سیستم اداری مشغول بکار می باشند در نظر است ضمن آگهی مناقصه محدود قرارداد پرسنل یاد شده با شرکت برنده بصورت جداگانه منعقد و برابر ضوابط اقدام گردد خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائید . میروکیلی – شهردار یزد».
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
5-6- لایحه شماره 230/43151-23/11/86 شهرداری، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4264-28/11/86 :
 « شورای محترم اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، ‌وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن،تصویر نامه شماره 825/18048-12/9/86و820/16702-24/8/86 شهرداری منطقه دو ، منضم به درخواست آقای عباسعلی اولیاء ارسال می گردد ، لذا خواهشمند است با عنایت به قسمت ذیل بند «چ» ردیف 12 تعرفه مصوب سال جاری که مقرر می دارد درصورت عدم امکان تامین زمین بابت سطوح خدمات امکان پرداخت وجه در قبال قیمت کارشناسی توسط مالک میسر می گردد ، اجازه فرمائید سطوح خدمات مربوطه به مبلغ یک میلیارد و دویست ونودو هشت میلیون و سیصد هزار ریال (1.298.300.000 ریال) بر اساس نظریه هیات ارزیاب (به پیوست می باشد) از متقاضی اخذ تا امکان سیر مراحل بعدی پرونده و صدور گواهی لازم میسور گردد. میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری مقرر گردید محاسبات انجام شده سطوح خدمات بر مبنای نرخ کارشناسان مذکور صورت گیرد.
 
6-6- نامه شماره 629/14/227-18/1/87 سازمان تربیت بدنی ، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 129-20/1/86 :
 « برادرگرامی جناب آقای میرحسینی ؛ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد: سلام علیکم ؛احتراماً باستحضار می رساند باعنایت ویژه معاونت محترم رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی ومساعدت مسئولین بزرگوار استان وفعال نمودن شرکت تعاونی مسکن کارکنان تربیت بدنی وپیگیریهای انجام شده درسال گذشته باتامین زمین و اخذ پروانه ساختمان آرزوی چندین ساله کارگزاران ورزش استان که انصافاً تاکنون از هرحیث مظلوم واقع شده و ازکمترین سطح حقوق ومزایا برخوردار وهمگی ازقشر کم درآمد و آسیب پذیر بوده درشرف تحقق می باشدو در بین آنها عزیزانی هستند ازخانواده معظم شهداء ،جانبازان ، آزادگان و ایثارگران که افتخارخدمت به جوانان و مردم شریف یزد را داشته و درراستای توسعه وتعمیم ورزش استان ازهیچ کوششی دریغ ننموده اند ، درحال حاضر شرکت تعاونی مسکن بر آن است تانسبت به شروع عملیات اجرائی پروژه مجتمع مسکونی المپیک برروی قطعه زمینی تحت پلاک1750بخش4 یزد به مساحت10763مترمربع درقالب آپارتمان سازی اقدام که در این راستا مساعدت شهرداری وعنایت بیشتر آن شورای محترم شهرمورد تقاضا است لذا باعنایت به مراتب فوق وتعیین مبلغ برآورد(کپی پیوست)استدعا دارد باکاهش مبلغ فوق این شرکت را درشروع پروژه مذکوریاری نمائید.قبلاً ازعنایت آن شورای محترم وشهرداری منطقه سه یزد کمال تشکر و سپاسگذاری را دارد. احمدکمالی– مدیر کل سازمان » .
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید براساس ضوابط و مقررات ، عوارض متعلقه وصول گردد.
7-6- لایحه شماره 110/44575-01/12/86 شهرداری ، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 4402-11/12/86 :
 «شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن پیرو پیشنهاد شماره 110/20402-6/6/86 و مصوبه بند 13 صورتجلسه 21/6/86 شورای اسلامی شهر درخصوص درخواست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی یزد مبنی بر پرداخت یارانه به مالکین تاکسیهای برون شهری مستقر در فرودگاه که با اخذ وام 21% نسبت به خرید تاکسی سمند اقدام نموده اند به پیوست تصویر نامه شماره 42/69845مدیر کل محترم امور شهری استانداری یزد منضم به سوابق مربوطه جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و ارائه طریق فرمائید. میروکیلی – شهردار یزد» .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، با توجه به مصوبه بند 13 صورتجلسه 21/6/86 شورا پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت.
8-6- لایحه شماره 100/488-10/1/87 شهرداری ، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 7-10/1/87 :
 «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره 78-8/1/87 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد بانضمام کلیه سوابق مربوط به تعیین خسارت کدهای تخلفی رانندگان تحت پوشش سازمان جهت استحضار و چگونگی امر ایفاد می گردد. میروکیلی – شهردار یزد » .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.
9-6- لایحه شماره 100/486-10/1/87 شهرداری ، ثبت دبیرخانه شورا بشماره 8-10/1/87 :
 «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره            75-8/1/87 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر یزد بانضمام سوابق مربوط به نرخ خودروهای تحت پوشش آن سازمان جهت استحضار و چگونگی امر ایفاد می گردد. میروکیلی – شهردار یزد » .
 
مراتب در صحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات موافق و مخالف و همچنین با توجه به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تاکسیرانی و مصوبه شورای سازمان مذکور مبنی بر افزایش نرخ ورودی تاکسی از 700 ریال به 1000 ریال به ازاء هرکیلو متر (بعد از کیلومتر اول) از 100 ریال به 120 ریال و افزایش چهل درصدی نرخ شبانه از ساعت 9 شب تا 6 صبح که به تایید هیات مدیره سازمان تاکسیرانی و تصویب شورای آن سازمان رسیده است ، مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً سازمان تاکسیرانی موظف است با تقویت بازرسی سازمان از اخذ کرایه اضافی توسط رانندگان و اجحاف به مسافرین جلوگیری نماید و ماهیانه گزارشی از احکام صادره هیات انضباطی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
7- پنجاه و پنجمین صورتجلسه کمیسیون عمران ، توسعه و ترافیک توسط رییس کمیسیون قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت.
1-7- درخصوص رسیدگی به وضعیت گذر 12 متری کوچه عارف و پارکینگ مجاور مجتمع آموزشی سیدالشهداء (ع) که با تشکیل جلسات متعدد و بررسی های انجام شده با حضور کارشناسان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید بند 8 صورتجلسه 1/12/85 دور دوم شورای شهر لغو گردد و موضوع به کمیسیون ماده پنج پیشنهاد شود تا نسبت به حذف پارکینگ کناری موضوع طرح تفصیلی اقدام نماید و همچنین شهرداری موظف است تا سریعاً نسبت به رفع تصرف کوچه متصرفه توسط مجتمع سیدالشهداء (ع) اقدام نماید.
 
2-7- مشکلات مربوط به طراحی و اجرای پروژه ساختمان شهرداری منطقه دو مطرح و با عنایت به بازدید و بررسی های بعمل آمده مقرر گردید شهرداری تا پایان اردیبهشت ماه سال 87 نسبت به ارسال دادخواست به مراجع قضایی جهت تامین دلیل خسارات وارده به ساختمان و معرفی مقصرین اقدام نماید. و همچنین هرچه زودتر نسبت به مقاوم سازی و تعمیرات اساسی ساختمان و محوطه آن اقدام نماید.
جلسه باذکرصلوات درساعت 10/22 خاتمه یافت. ضمناً جلسه بعد به روز چهارشنبه مورخ 11/2/87 ساعت 7 صبح موکول گردید.