مصوبات هقتادوچهارمین جلسه سومین دوره شورای اسلمی شهر یزد

مصوبات هقتادوچهارمین جلسه سومین دوره شورای اسلمی شهر یزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتادوچهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ28/9/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 110/35470-27/9/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، با عنایت به بند 11 صورتجلسه 19/1/86 شورای اسلامی شهر  شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به افزایش مبلغ تفاهم نامه جهت خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز تاسیسات پارکها و میادین (روشنایی) از مبلغ ششصد وپنجاه و شش میلیون ریال به مبلغ هشتصد وچهل میلیون ویکصدو هفده هزار و هفتصدو پنجاه و دو ریال اقدام نماید، علیهذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح ، اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و مبلغ یکصد وهشتادوچهار میلیون و یکصدو هفده هزار و هفتصد وپنجاه دو ریال کسری اعتبار از محل کد      14-010-535 تامین در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح اگرچه تامین روشنایی بعهده اداره برق می باشد پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

2- نامه شماره 110/35568-27/9/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، باستحضار می رساند تا پایان سال جاری شهرداری یزد جهت برگزار نمودن بعضی از مراسم و بزرگداشت ایام ،پذیرایی از میهمانان خارج از استان احتیاج به اعتباری معادل دویست میلیون ریال دارد . خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح ، اجازه فرمائید درحد مبلغ دویست میلیون ریال  از ردیف دیون با محل کسر و بدین امر اختصاص و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

3- نامه شماره2951-24/9/86 سازمان آمار و فناوری و اطلاعات درخصوص برگزاری اولین کنفرانس      بین المللی شهرداری الکترونیک در تهران مطرح مقرر گردید آقایان پارسائیان و مطهریان بعنوان نمایندگان شورا شرکت نمایند.

4- نامه شماره 8244-19/9/86 مدیرکل امور مالیاتی استان درخصوص معرفی نمایندگان شورا جهت کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی املاک و ارزش اجاره ماهیانه املاک شهرستان یزد که در روز دوشنبه مورخ10/10/86 ساعت9صبح در آن اداره برگزارمیگردد مطرح مقررگردید آقایان فقیه خراسانی ،پارسائیان ، کوچک زاده در جلسه مربوطه شرکت نمایند.

5- نامه شماره 11/59965-12/9/86 دبیرشورای اطلاع رسانی استان درخصوص اطلاع رسانی مطلوب جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه سومین دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مطرح مقرر گردید شورا با برگزاری مناقصه نسبت به انتخاب روزنامه محلی جهت انتشار اقدامات لازم معمول نماید.

 

6-  صورتجلسات کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک  (36و38) توسط جناب آقای کوچک زاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

پیشنهادات شورای اسلامی شهر در رابطه با بافت تاریخی جهت ابلاغ به دستگاههای ذیربط (میراث فرهنگی ناحیه تاریخی شهرداری) بشرح زیر اعلام گردد:

1-6 – حتی المقدور پس از بازدید میدانی توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کلیه مناطق بافت تاریخی مواردی از ساختمانهای مخروبه که قابل حذف و نوسازی می باشد روی نقشه طرح تفضیلی مشخص گردد تا با توجه به میزان آنها بتوان پس از تملک و تجمیع طرحهای مناسب مسکونی و غیره (هماهنگ با بافت تاریخی ) تهیه و از رشد بی رویه شهر جلوگیری شود.

2-6- با توجه به اهمیت بافت تاریخی و حجم مشکلات آن جلسات ماهیانه ای با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط و شورای اسلامی شهر و معتمدین محل در محلات بافت قدیم تشکیل و بصورت میدانی مشکلات را بررسی و ارائه طریق نمایند.

3-6- دراجرای ماده9 آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر و به منظور بررسی هرچه جامع تر موضوعات مربوط به کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک و استفاده از نظر متخصصین و کارشناسان مربوط به هر موضوع و انجام هرچه بهتر وظایف کمیسیون مذکور ، تصویب می گردد کارگروههای مشروحه زیر تشکیل تا برحسب موضوعات مورد نیاز ،از متخصصین مربوطه دعوت و هرکارگروه با عضویت حداقل سه نفر از اعضاء کمیسیون عمران و تعدادی از متخصصین مدعو تشکیل و پس از بررسیهای لازم در موضوع مورد نظر اعلام نظر نمایند. نظریات اعلام شده می تواند مورد استفاده مصوبات شورا و یا بصورت پیشنهادات به شهرداری یا سایر دستگاهها اعلام گردد.

1-3-6-  کارگروه بررسی تخلفات ساختمانی :

وظیفه این کارگروه عبارت از : بررسی انواع تخلفات ساختمانی ،علل آنها و ارائه طریق برای تقلیل تخلفات ساختمانی و در این راستا بررسی و پیشنهاد ارزش معاملاتی ساختمان و تعرفه عوارض پروانه ساختمان و پیگیری امور مربوط به وحدت رویه در کمیسیونهای ماده 100 و تسهیل امور مربوط به صدور پروانه ساختمان بمنظور تحقق تقلیل تخلفات ساختمانی انجام می گیرد (با هماهنگی با شهرداری و دستگاههای ذیربط)

2-3-6-  کارگروه معماری و شهرسازی :

وظیفه این کارگروه عبارت از: پیگیری امور مربوط به طرح جامع و طرح تفضیلی و کمیسیونهای توافقات و تغییر کاربری (کمیسیون ماده 5 )با هماهنگی شهرداری ،پیگیری امور مربوط به بافت فرسوده اعم از تاریخی ،غیرتاریخی با هماهنگی دستگاههای مربوطه ، امور مربوط به سیمای شهری و زیباسازی با هماهنگی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری و غیره ، پیگیری نیاز سنجی و تعیین اولویت ها با هماهنگی با شهرداری و پیگیری در تهیه طرحها ازطریق اداره طرحهای شهرداری یا مشاورین منتخب و شرکت در جلسات انتخاب مشاور و انتخاب بهترین گزینه طرح ، مکان یابی بمنظور توسعه فیزیکی مورد نیاز حال و آینده شهر مکان یابی جهت ایجاد پارکهای جدید و غیره( با هماهنگی با شهرداری و سازمانهای مربوطه).

 

 

3-3-6-  کارگروه ترافیک:

وظیفه این کارگروه عبارت از :  پیگیری امور مربوط به 1) مدیریت ترافیک از جمله علائم راهنمایی و رانندگی شامل چراغها تابلوها- خط کشی ها- زمانبندی چراغهای فرمان ، نظارت تصویری ، مرکز پیام وغیره

2)مهندسی ترافیک شامل اصلاحات هندسی موردنیازهمه مناطق شهرباهماهنگی باشهرداری وراهنمایی رانندگی،پیگیری امورمربوط به طرح جامع ترافیک وحمل ونقل ریلی شهری،تهیه طرح مناسب برای تقاطع های هم سطح

3) پیگیری امور مربوط به آزادسازی و اجرا شبکه های پیش بینی شده و پیشنهاد شبکه های جدید مورد نیاز تا مرحله تهیه طرح و سپس تصویب و اجرا آنها ،(با هماهنگی با شهرداری ودستگاههای مربوطه).

4-3-6-  کارگروه عمران:

وظیفه این کارگروه عبارت از :پیگیری امورپروژه های عمرانی ازقبیل شرکت درجلسات انتخاب پیمانکاران، مشاورین ونظارت عالیه بر اجراء پروژه های عمرانی بمنظور افزایش کیفیت اجراء آنها ،امورمربوط به نگهداری پروژه های دردست بهره برداری،پیگیری امورمربوط به آسفالت وروکش آسفالت خیابانی وکوچه ها و پیاده رو سازی خیابانها و کوچه ها تا عرض 8 متر . نظارت بر امور سازمانهای بهسازی و نوسازی بافت قدیم و سازمان عمران شهرداری ، شرکت در جلسات تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی و عنداللزوم رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی پروژه های عمرانی(با هماهنگی با شهرداری ودستگاههای مربوطه).

 تبصره 1: وظایف محوله به کارگروههای فوق به مناسبت قابل افزایش یا کاهش می باشد.

  4-6- انتخاب آقای مهندس راسخی نژاد بعنوان یکی ازمشاورین کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک که وظایف ایشان بشرح ذیل تعیین گردید.

1-4-6- نظارت بر پروژه های عمرانی عمده شهرداری در سطح شهر و گزارش هفتگی در این خصوص به کمیسیون عمران

2-4-6-شرکت درجلسات کمیسیونهای تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی شهرداری جهت بررسی کار انجام شده ومقایسه با صورت وضعیت قطعی آن پروژه ها که پس از گزارش نامبرده و بررسی به تائید نماینده کمیسیون عمران خواهد رسید.

3-4-6-  انجام  سایر وظایف محوله  مربوط به پروژه های عمرانی   از طرف کمیسیون عمران به نامبرده (راسخی نژاد)

5-6-مقرر گردید تحویل موقت و قطعی پروژه های شهرداری لزوماً به کمیسیون عمران ارجاع تا در آن کمیسیون بررسی و تصمیم گیری لازم بعمل آید.

7- هفدهمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری  (جلسه مورخ13/9/86) توسط جناب آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-7- نامه آقای حسین اسدی و فاطمه منتظر فرج بشماره ثبتی  3123-14/8/86 درخصوص تعریض خیابان آرمان مطرح و پس از بحث و گفتگو و توضیحات آقای قانع شهردار محترم منطقه یک مقرر گردید

 شهرداری طی اخطاری به مدعی مالکیت زمین در مسیر ، مدارک مثبت مالکیت خود را ارائه تا نسبت به طرح موضوع در کمیسیون آزاد سازی اقدام و در صورت عدم مراجعه مالک و نداشتن مدارک مثبته شهرداری نسبت به نخاله برداری و آزادسازی پلاک مورد نظر اقدام نماید.

2-7-درخواست آقای سیدعلی دهقان بشماره ثبتی 3395-5/9/86 مستاجر دکه مستقر در ترمینال مطرح و پس از بررسی و بحث و تبادل نظرمبنی بر اینکه نامبرده در مزایده شرکت ننموده است و به لحاظ مساعدت به نامبرده ، درخواست مشارالیه به شهرداری ارسال تا با نظر موافق مساعدت قانونی معمول گردد.

3-7- درخواست آقای عبدالمجید معنوی بشماره ثبتی  3216-21/8/86 در ارتباط با احداث پل هوایی در بلوار 22 بهمن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر کمیسیون مقرر نمود اداره ترافیک نسبت به مکان یابی و حتی المقدور نزدیک بودن به مدارس و محلهای پر تردد دانش آموزی نسبت به احداث پل بصورت واگذاری به بخش خصوصی طبق مقررات اقدام نماید.

4-7- رونوشت درخواست اهالی شهرک رزمندگان بشماره ثبتی  3118-14/8/86 درخصوص همجوار بودن با شرکت سیمرغ و وجود مشکلات آلودگی محیط مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و به منظور رفع مشکلات مردمی درخصوص آلودگی هوا و محیط زیست کمیسیون مقرر نمود شهرداری اقدامات انجام شده درخصوص درخواست اهالی شهرک را که تاکنون به محل اجرا درآمده به شورا اعلام و راه حل پیشنهادی خود را نیز ارائه نماید تا تصمیم گیری صورت گیرد.

5-7- درخصوص راه اندازی جمعه بازار کتاب ،کامپیوتر مطرح و پس از بحث و تبادل نظر کمیسیون مقرر نمود کمیسیون خدمات با هماهنگی اداره طرحها نسبت به جانمایی و ارائه طرح مناسب با نظارت و کنترل در فروش و ارائه محصولات فرهنگی توسط کمیسیون فرهنگی اقدام نماید.

6-7- در ارتباط با ساماندهی جنگل یزدباف پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر کمیسیون مقرر نمود ، شهرداری منطقه یک نسبت به تهیه طرح مورد نظر با توجه موقعیت محل اقدام و با توجه به اعتراض مردم و وجود نا امنی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت موجود اقدام نماید.

8- دهمین صورتجلسه کمیسیون تلفیق  (جلسه مورخ26/9/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-8-  درخصوص انتخاب مشاور پس از بررسی های بعمل آمده آقایان علی دهقان بعنوان مشاور حقوقی و اقبالی بعنوان مشاور شورا برگزیده و معرفی شدند.

2-8- نامه شماره 15/869/س-25/9/86 مدیرعامل انجمن سمپاد یزد درخصوص برگزاری کارگاه آموزشی به کارگیری مهندسی ارزش در پروژه ها مطرح مقرر گردید اعضای شورا بصورت داوطلبانه شرکت نمایند.

3-8- با عنایت به سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان دارالعباده یزد مقرر گردید طی هماهنگی اعضای شوراهای اسلامی شهر یزد ، دیدار و نشست جداگانه ای جهت بیان بعضی از مسائل و مشکلات با رهبر فرزانه انقلاب داشته باشند.

 

4-8- با توجه به اینکه شهرداری وظیفه عمرانی ، فرهنگی بویژه خدماتی در سطح شهرجهت رفاه شهروندان بعهده دارد قطعاً در تامین اعتبارات مربوطه ، مردم تحت فشار مالی فراوان قرار میگیرند لذا با عنایت به سفر مقام معظم رهبری به استان یزد پیشنهاد می گردد تا درصدی از بودجه شهرداری ازطریق دولت تامین اعتبار گردد.ضمناً مقرر گردید اعضای شورای شهر هرگونه درخواست یا استفتائیه از رهبر معظم دارند تهیه تا در زمان تشریف فرمایی به محضر ایشان تقدیم گردد.

5-8- مقرر گردید منبعد کلیه ایرادات و اعتراضات فرمانداری نسبت به مصوبات شورا ابتدا موضوع به کمیسیون مربوطه ارجاع تا ضمن بررسی و ارائه گزارش جهت تصمیم گیری درصحن علنی شورا اقدام تا نتیجه ظرف مدت 10 روز به فرمانداری ارسال گردد.

6-8-مقرر گردید سازمان رفاهی، تفریحی شهرداری ضمن پرهیز از تیم داری درهمه رشته های ورزشی ، اقدام به تعمیم وگسترش ورزش همگانی در سطح محلات و پارکها و غیره نموده و با انجام مسابقات محلی روحیه ،نشاط و شادابی در بین آحاد مردم جامعه گسترش نماید.

7-8- در پاسخ به درخواست شماره 2027/936 -27/9/86 رئیس سازمان بازنشستگی کشوری نمایندگی استان یزد درخصوص تخصیص زمین جهت احداث خانه مهر برای پر نمودن اوقات فراغت بازنشستگان کشوری مقرر گردید از 15 پارک موجود بشرح ذیل :

1- پارک دانشجو                  2- پارک کوچه بیوک (اعظم)        3- پارک شهدا           4- پارک ملت

5- پارک نرگس                  6 - پارک سجاد                         7- پارک شاهد        8- پارک چهارده معصوم

9- پارک بزرگ شهر          10- پارک جوان                          11- پارک کوهستان   12- پارک شهر شادی

13- پارک بزرگ آزادشهر   14-  پارک کوثر                        15- پارک وحشی بافقی

یکی از آنها را انتخاب ، تا برابر پیشنهادات داده شده نسبت به ساخت خانه مهر ازطریق آن سازمان اقدام لازم بعمل آید. ضمناً خانه مهر مربوطه کماکان جزئی از پارک تلقی شده و مالکیت عرصه آن با شهرداری خواهد بود .

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 2/10/86 ساعت 18 موکول گردید.