مصوبات هفدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

مصوبات هفدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
  پيرودستوركاراعلام شده  روزچهارشنبه مورخ2/3/86 هفدهمین جلسه شوراياسلامي شهريزددرساعت20 یک شنبهمورخ6/3/86 با حضور کلیه اعضاء با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید  درمحل  تالارشورا تشكيل و تصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید.
1- مقرر گردید اعضای شورا بصورت هفتگی در یکی از ایام هفته به اتفاق از پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر بازدید داشته باشند.
2- درخصوص بررسی توافقنامه فیمابین سازمان میادین میوه و تره بار با شرکت جهادنصر مقرر گردید موضوع ازطریق کمیسیون برنامه و بودجه و آقای خباززاده نماینده شورا در آن سازمان پیگیری و نتیجه را ظرف مدت 2 روز به شورا گزارش نمایند.
3- درخصوص ایرادات فرمانداری نسبت به مصوبات قبلی دور دوم شورا مقرر گردید آقای میرحسینی با حضور در فرمانداری موضوع را پیگیری نمایند.
4- نامه شماره 310/7913-1/2/86 شهرداری درخصوص ارسال 4 نسخه طرح اجرایی شبکه 30 متری ادامه بلوار امام حسین (ع ) امام شهر مطرح پس از توضیحات آقای کوچک زاده و بررسی های بعمل آمده درکمیسیون عمران و توسعه شورا مورد تصویب قرار گرفت.
 
دستور کار جلسه بعد :
 
- قرائت صورتجلسه شورا و کمیسیونهای داخلی
- طرح نامه های وارده
 - معرفی اعضای شورا جهت شرکت در شورای سازمانهای وابسته
- بررسی کارکرد آقای بهجت
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/22خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه مورخ8/3/86 ساعت7 صبح موکول گردید.