مصوبات هفتا دمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هفتا دمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

    

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتادمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ14/9/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- سی وپنجمین صورتجلسه کمیسیون عمران وتوسعه وترافیک (مورخ10/9/86) توسط آقای کوچک زاده قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت: 

  1-1- نامه شماره310/31845-4/9/86شهرداری در ارتباط باطرح اجرایی کوچه سهیل حدفاصل کوچه گاراژ ناجی به خیابان امام خمینی مطرح و باتوجه به نامه سازمان میراث فرهنگی و اصلاحات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.

2- شانزدهمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری(مورخ6/9/86) توسط آقای پارسائیان قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- درخواست ساکنین فلکه چهارم ومیدان ولیعصرمنطقه آزادشهرثبت بشماره3302-28/7/86 درخصوص مشکلات منطقه ازجمله عرض کم بلوارگلستان وعدم فضای سبزکافی وپارکهای محلی درمکانهای پیش بینی شده مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرکمیسیون مقرر نمود شهرداری (منطقه سه) با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز نسبت به بهبود فضای سبز موجود و ایجاد فضای سبز در محلهای از قبل تعیین شده اقدامات لازم را معمول نمایند.

2-2- نامه آقای دکترعلی سرکارگر اردکانی ثبت بشماره 3238-23/8/86 درخصوص ارائه پیشنهادات خود جهت نظارت عالیه بر پروژه های مورد نظر سازمان آمار و فناوری و اطلاعات مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و ضمن تائید نحوه کار آقای دکتر سرکارگر اردکانی کمیسیون نامبرده را بعنوان مشاور شورا در امورGIS,IT  انتخاب نمود.

3-2-نامه شماره400/30094-21/8/86شهرداری به پیوست گزارش اجرائیات درخصوص جمع آوری وپلمپ واحد صنفی غیرمجازواقعدرحسینیه شاهزاده فاضل مطرح وکمیسیون مقررنمودشهرداری برابر ضوابط و مقررات اقدامات لازم را معمول نماید.

4-2- درخواست وحید عطارها مبنی بر اختصاص زمینی جهت راه اندازی پیست ورزشی کارتینگ مطرح و پس از توضیحات نامبرده و بحث و تبادل نظر اعضاء کمیسیون با توجه به درخواست و طرح پیشنهادی ارائه شده از طرف متقاضی مقرر گردید معاونت عمرانی شهرداری با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز نسبت به بررسی موضوع و در صورت امکان جانمایی محل مورد درخواست در پارک کوهستان و انجام مراحل قانونی طبق مقررات اقدام و نتیجه را تا تاریخ 5/10/86 به شورا گزارش نمایند.