مصوبات هفتاد و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هفتاد و هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتادوهفتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ9/10/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-درخصوص تجلیل و ارج نهادن به دانش آموزان ودانشجویان ممتاز درنهمین جشنواره خوارزمی که درروز دوشنبه مورخ3/10/86 باحضورتنی چند ازاعضای شورا درمحل سینما دانش آموز برگزارشده بود،مقررگردید طبق قول مساعد اعضاء درآن جلسه به پنج نفری که در رشته های مختلف حائز رتبه اول کشوری گردیده اند به هر نفر یکعدد ربع سکه بهار آزادی ازسوی شورا به آنان   اهداء گردد.

2-یازدهمین صورتجلسه کمیسیون تلفیق ( مورخ3/10/86) توسط آقای میرحسینی قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2-  نامه شماره 441-16/7/86 مدیرکل انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران – شعبه یزد مبنی بر مساعدت جهت درمان و هزینه دارو بیماران کلیوی مطرح براساس پیشنهاد شفاهی شهرداری مقرر گردید مبلغ ده میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 شهرداری پرداخت نماید.

2-2- نامه شماره 23/86-18/8/86 هیات امنای مسجد سرسنگ جهت مساعدت مبنی بر توسعه دادن مسجد مطرح مقرر گردید شهرداری مبلغ سه میلیون ریال از اعتبارات ماده 17 پرداخت نماید.

3- سی و هفتمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (3/10/86) توسط آقای حرزاده  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-3- نامه شماره 6-2/61586 -18/9/86 مشاور و مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری یزد درخصوص پاسداشت روز ملی خانواده مطرح و موارد بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

الف-نشستی بمناسبت گرامیداشت روز خانواده و بحث و گفتگو پیرامون موضوع مهارتهای زندگی در روز جمعه مورخ 26/11/86 همزمان با ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع) توسط سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری تا سقف مبلغ پانزده میلیون ریال برگزار گردد.

ب- انجام تبلیغات حداقل در سه نقطه مرکزی شهر جهت گرامیداشت روز خانواده

4- صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه  (45و46) توسط آقای فقیه خراسانی  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

  1-4- نامه شماره 505/32465-8/9/86 شهرداری درخصوص تعیین اجاره بهای سالیانه قطعه زمین موقوفه که بعنوان پارک محله یعقوبی متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته جهت عقد قرارداد اجاره به مدت سه سال از قرار هر متر مربع دو هزار ریال برای هرسال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-4- نامه شماره 230/33118-17/9/86 شهرداری درخصوص درخواست آقای علی اکبر کاظمی مبنی بر معافیت از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی باشگاه ورزشی مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید که عوارض طبق تعرفه وصول گردد.

3-4- نامه شماره 110/33535-15/9/86 شهرداری درخصوص اجرای عملیات باغچه سازی بلوار نواب صفوی و خیابان انقلاب و واگذاری آن به سازمان عمران با اعتبار پانصد میلیون ریال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت.

 

 

 

4-4- نامه شماره 110/33550-15/9/86 و نامه شماره 204/37316-10/10/86 اصلاحیه شهرداری:

«شورای محترم اسلامی شهر:سلام علیکم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله باستحضارمی رساندمبلغ دویست میلیون ریال توسط وزارت محترم کشور دررابطه بااحداث برج عملیاتی ورزشی آتش نشانی به حساب شهرداری یزدواریز که دراین راستا درنظراست به اجرای پروژه اقدام گردد.باعنایت به اینکه دربودجه شهرداری اعتباری دراین خصوص منظورنشده و باتوجه به برآورد انجام شده مبلغ چهارصدوپنجاه و هشت میلیون ریال مورد نیاز می باشد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و موافقت فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار گرفت.

5-4- نامه شماره 110/32800-11/9/86 شهرداری درخصوص نیاز به اعتبار مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال جهت تجهیز و آماده سازی مکان کشتارگاه قدیم به منظور اسکان واحد اجرائیات شهردای در آن مطرح مشروط بر اینکه واحد اجرائیات شهرداری ظرف مدت شش ماه آینده به جای دیگری انتقال تا زمینه ایجاد طرح فرهنگسرا در آن محل فراهم گردد پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

6-4- نامه 505/34278-20/9/86 شهرداری درخصوص پرداخت الباقی طلب آقای محمود دلکش موضوع تملک قسمتی ازپلاک1/4634بخش4یزدمربوط به طرح مصوب شبکه40متری خوابگاه یزدیان مطرح وپس ازبررسی های بعمل آمده مبنی براینکه درحال حاضر طرح فوق اجرا وعملاً زمین مذکور قابلیت تملک توسط مالک را نداشته ونمی تواند برای آن سند تهیه نماید پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرارگرفت تا کل طلب نامبرده به مبلغ سی میلیون ریال با انتقال قولنامه ای و تعهد محضری پرداخت گردد.

5- نوزدهمین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (27/9/86) توسط آقای پارسائیان  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

  1-5- نامه شماره 110/34076-19/9/86 شهرداری درخصوص افزایش تفاهم نامه نظارت بر انجام کار پیمانکاران خدمات شهری توسط سازمان بازیافت مربوط به 2 ناحیه باقیمانده از 7 ناحیه به مبلغ چهل و نه میلیون ریال مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد فوق مورد موافقت قرار گرفت.

2-5- نامه اهالی کوچه مهرجردیها واقعدر خیابان مهدی ثبت بشماره 3384-4/9/86 و گزارش 3514-14/9/86 درخصوص مشکلات کوچه فوق مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری تا تاریخ 20/11/86 نسبت به زیرسازی و آسفالت با رعایت کد ارتفاعی مربوطه اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10/21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزسه شنبه 11/10/86 ساعت 18 موکول گردید.