مصوبات هفتادو هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هفتادو هشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتاد و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 سه شنبه مورخ11/10/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص انتخاب سازمان وشهرداری نمونه در سه ماهه سوم سال 86 ، پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر به ترتیب سازمان خلدبرین و شهرداری ناحیه تاریخی بعنوان نمونه برگزیده شدند که مقرر گردید بنحو شایسته از مدیرعامل سازمان و شهردار ناحیه تاریخی در صحن علنی شورا تقدیر و تشکر شود.

2- در رابطه با انتخاب مشاور جهت شورا پس از بحث و تبادل نظر آقای علی کریمی زارچی بعنوان مشاور جوان و افتخاری شورا برگزیده شدند.

3- پیرو بند 2 صورتجلسه 28/9/86 شورا مقرر گردید شهرداری از اعتبارات تعیین شده ، مبلغ ده میلیون ریال آن جهت خرید کتاب با ذکر نام شورای اسلامی شهر شهرداری از ستاد مردمی تبلیغات و اطلاع رسانی از ولی امر مسلمین در سفر به استان دارالعباده یزد اقدام نماید.

4- نامه شماره 204/36944-6/10/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر ؛سلام علیکم : احتراماً با عدم فروش زمین تجاری واقعدر بلوار طالقانی در نظر است نسبت به آگهی و فروش زمین مذکور با شرایط ویژه (40% نقد و بقیه تقسیط هشت ماهه)اقدام نماید. خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدام لازم بعمل آید.میروکیلی شهردار یزد » مطرح مقرر گردید شهرداری درحال حاضر از فروش آن خودداری تا گروهی متشکل از آقایان فقیه خراسانی ، کوچک زاده ، خباززاده ، پارسائیان موضوع فوق را بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نمایند.

5-  نامه شماره 505/36065-1/10/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر،باسلام : چنانچه مستحضرید به موجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ، جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای شهروندان می شود بعهده شهرداری می باشد نظر باینکه در تبصره ذیل بند مذکور به کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای شهر اشاره گردیده که به اعتراض صاحب ملک به نظر شهرداری در مورد تعطیلی و انتقال مشاغل مزاحم شهری رسیدگی و اظهار نظر نماید و نظریه صادره قطعی و لازم الاجرا است و با توجه به اینکه برخی موارد به دلیل عدم تمکین متخلف ، اظهار نظر قانونی کمیسیون مورد نظر ضروری است لذا خواهشمند است به منظور تشکیل کمیسیون مزبور در شهرداری نسبت به معرفی اعضای منتخب شورای محترم اسلامی شهر اقدام نمائید.میروکیلی شهردار یزد» مطرح آقایان مطهریان ، خباززاده و سرکارخانم حیدری بعنوان نمایندگان شورا در آن کمیسیون انتخاب شدند، ضمناً اعضای آن کمیسیون موظفند گزارش کار ماهیانه خود را به شورا ارائه نمایند.

 

 

 

6-  نامه شماره 110/36556-4/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به پیوست درخواست ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان یزد جهت استحضار ارسال خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و درخصوص پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت شورای اسلامی شهر و مبلغ بیست میلیون ریال بابت شهرداری یزد از محل ماده 17 اعلام نظر فرمایید ضمناً به پیوست تصویر گزارش اداره روابط عمومی درخصوص هزینه های صورت گرفته قبلی ازطرف شهرداری در جشن گلریزان به ستاد مذکور جهت استحضار ایفاد میگردد.میروکیلی شهردار یزد» مطرح و با پرداخت آن از اعتبارات ماده 17 مورد موافقت قرار گرفت.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 16/10/86ساعت 18 موکول گردید