مصوبات هفتادوسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هفتادوسومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هفتاد و سومین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ25/9/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- درخصوص رفع مسائل و مشکلات تملک کارخانه سعادت نساجان پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید موضوع طی نامه ایی به نماینده محترم ولی فقیه امام جمعه استان بعنوان حکم جهت حل و فصل نمودن این مسئله مکاتبه شود.

2- در رابطه با مسائل و برنامه های اداری داخلی شورا مقرر گردید درجلسه هفته آینده یک شنبه موضوعات بررسی گردد.

3- درخصوص پرداخت حق الزحمه اعضای شورا جهت شرکت در جلسات خارج از شورا ،هیات مدیره سازمانها ،ماموریت های اداری و غیره .... طی نامه ایی از شورایعالی استانها استعلام گردد.

4- درخواست سرپرست هیات شنای استان یزد بشماره ثبتی 3057-10/8/86 دبیرخانه شورا درخصوص مساعدت جهت توسعه ورزش شنا و واتر پلو مطرح مقرر گردید موضوع به سازمان رفاهی ،تفریحی شهرداری ارجاع تا بررسی های لازم معمول گردد.

5- چهل و چهارمین کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ22/9/86) توسط جناب آقای فقیه خراسانی قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-5- درخصوص پرداخت مطالبات آقای تیموری از تاریخ 1/5/86 لغایت 1/8/86 جمعاً بمبلغ یازده میلیون و سی هزار و هشتصد وپنجاه و نه ریال بابت کارکرد ،اضافه کار و حق تلاش و غیره مطرح پس از بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون ، مورد تصویب قرار گرفت.

2-5-نامه شماره 110/28304-8/8/86 شهرداری :

درخصوص ضرورت عملیاتی گسترش سطح نقشه برداری مورد نظر شهر یزد و به دنبال آن افزایش مبلغ تفاهم نامه بین شهرداری و سازمان فناوری اطلاعات و آمار از مبلغ دو میلیارد ریال به مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال مطرح و پس از بررسی های بعمل آمده مبنی بر افزایش سطح نقشه برداری بمنظور تهیه نقشه طرح تفضیلی در سنوات آتی و از طرفی پرداخت هزینه فوق ازطرف سازمان شهرداریها بحساب شهرداری یزد ، مورد تصویب قرار گرفت.

3-5-نامه شماره110/28305-8/8/86 شهرداری درخصوص تهیه نرم افزار جهت دبیرخانه کمیسیون های ماده صد ازطریق سازمان فناوری اطلاعات وآمار با اعتباری بمبلغ چهارمیلیون تومان مطرح پس از       بررسی های بعمل آمده پیشنهادفوق موردتصویب قرار گرفت.

 

4-5- نامه شماره 110/27958-6/8/86 شهرداری درخصوص افزایش هزینه های روابط عمومی جهت طراحی و چاپ و نصب بنر بمبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال مطرح و پس از توضیحات نماینده روابط عمومی و گزارش مکتوب از علت افزایش ،پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً مقرر گردید روابط عمومی شهرداری شرح وظایف و حیطه کاری خود و فعالیتهای انجام شده در سال جاری را تا تاریخ 25/10/86 به شورا گزارش نمایدو همچنین روابط عمومی شهرداری موظف است نام شورای اسلامی شهر یزد را در حاشیه بنرها ذکر نماید.

5-5- نامه شماره 505/32761-11/9/86 شهرداری:

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 3367 بخش 4 متعلق به وکیل مالک آقای میثم عباسی ندوشن که در طرح خیابان 18 متری حد فاصل بلوار کوثر به خیابان آذر یزدی قرار دارد اقدام نماید در این خصوص در مورخه 29/11/86 توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک جمعاً مبلغ پنجاه ونه میلیون و هشتصد و نه هزار ریال بدهکاری مالک به شهرداری تعیین گردید که نامبرده مبلغ مذکور را طی فیش شماره 675074مورخ 22/12/85 در وجه شهرداری پرداخت نموده است (تصویر پیوست) و طی توافق انجام گرفته مالک موظف به انتقال رسمی ملک در مسیر یا اصلاح حد باقیمانده ملک فوق می باشد ، علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است ضمن طرح موضوع در آن شورای محترم اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

6-5-نامه شماره 110/32542-10/9/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد

 در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره 9039 بخش 4 یزد واقعدر طرح 22 متری استقلال خیرآباد و متعلق به رجبعلی سلیمی حجت آبادی اقدام نماید در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته جمعاً مبلغ هفتصد وچهار میلیون و نهصد و چهار هزار ریال بابت کل غرامت ملک در طرح تعیین که مقرر گردید پس از انتقال رسمی ملک به نام شهرداری و تحویل ملک ضمن اضافه نمودن 50% هزینه انشعاب آب طبق تعرفه در وجه مالک پرداخت

 

گردد و چنانچه مالک درخواست ملک معوض داشته باشد به جای مبلغ مذکور با نظر هیات کارشناسی شهرداری یا کارشناسان رسمی زمین معوض به نامبرده واگذار گردد. ، علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است ضمن طرح موضوع در آن شورای محترم اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گرددومیروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

7-5- نامه شماره 110/33470-14/9/86 شهرداری درخصوص افزایش قیمت ساعت کارکرد خودروهای استیجاری با قیمت پایه هرساعت هفده هزار ریال ازطریق  مناقصه محدود مطرح مورد تصویب قرار گرفت که با نیروهای فعلی با این نرخ باشدولی در صورت نیاز به خودروهای استیجاری جدید با انجام مناقصه اقدام گردد. در ضمن تاریخ اجرا از 1/9/86 می باشد.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 30/20 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 28/9/86 ساعت 30/6 موکول گردید.