مصوبات هشتمين جلسه سومين دوره شوراي تسلامي شهر يزد

مصوبات هشتمين جلسه سومين دوره شوراي تسلامي شهر يزد
رر
صورتجلسه
 
   پيرودستوركاراعلام شده  روز دوشنبه مورخ17/2/86 وبرابراطلاع قبلي،هشتمین جلسه            «فوق العاده» شوراياسلامي شهريزددرساعت7صبح روزسه شنبهمورخ18/2/86 باتلاوت آياتي ازكلاما...مجيدوباحضوراكثريت  اعضاء-امضاءكنندگان ذيل-  درمحل  تالارشورا تشكيل گردید.
      درابتدای جلسه آقای میرحسینی: رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی موفقیت و توفیق روزافزون مسئولین و خدمتگزاران به نظام و پیرو دستور کار اعلام شده در جلسه قبل درخصوص انتخاب و تعیین شهردار یزد و همچنین برنامه ریزی جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات مردم باحضور شهرداران مناطق بحت و تبادل نظر بعمل آمد.
در ادامه جلسه تصمیمی بشرح ذیل اتخاذ گردید :
 1- درخصوص نصب و راه اندازی سیستم ویدئو پروژکتور واتوماسیون اداری درشورا مقرر گردید ظرف مدت یک ماه اقدامات لازم معمول گردد.  
 
 
جلسه باذکرصلوات درساعت 30/9خاتمه یافت وجلسه «فوق العاده» بعد به روز چهار شنبه مورخ 19/2/86  ساعت 7 صبح موکول گردید.