مصوبات هشتادو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتادو هفتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرو دستوركاراعلام شده هشتادو هفتمین جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه  مورخ10/11/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل گردید.

  در ابتدا طبق برنامه جلسه در سخنان پیش از دستور پیشنهادهای آقایان حرزاده و خباززاده بشرح ذیل مطرح گردید که جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

 

  آقای حرزاده :

« رعایت اصول ایمنی هرچه بیشتر در امور حفاریها درخیابانهای سطح شهر» که مقررگردید جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردد.

 

آقای خباززاده:

« جهت ارتباط هرچه بیشتر با مردم ، برنامه زنده رادیویی روزهای شنبه از صبح ها به عصرها تغییر یابد » که مقررگردید جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردد.

 * مصوبات

 

1- باعنایت به اینکه تاکنون بعضی از مصوبات شورا از سوی شهرداری در موعد قانونی آن اجرا نگردیده و بعضاً مورد اعتراض واقع شده مقررگردید شهرداری موارد را بصورت مکتوب در زمان مقرر به شورا اعلام نماید در غیر اینصورت هرگونه تعلل و عملی نشدن مصوبات شورا ، شهردار محترم شخصاً پاسخگو خواهند بود.

2- ادامه  بیست و دومین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری  (جلسه مورخ2/11/86) توسط منشی کمیسیون قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- درخصوص مسائل و مشکلات بوجود آمده از سوی متکدیان و کودکان خیابانی در سطح شهر پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به معضلات شهری بوجود آمده شهرداری یزد با محوریت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و با هماهنگی فرمانداری، سازمان بهزیستی ، نیروی انتظامی نسبت به جمع آوری و ساماندهی آنها اقدام و نتیجه را تا تاریخ 20/12/86 به شورا گزارش نمایند.

2-2-  درخواست آقایان علوی نسب و شریفی مقدم ثبت بشماره 3352-3/9/86 دبیرخانه شورا درخصوص طرح ایجاد بوستان کار مطرح پس از استماع توضیحات نامبردگان درخصوص نحوه اجرای طرح و مزایای آن و همکاری شهرداری با مجریان این طرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید طرح مذکور به معاونت خدمات شهری شهرداری ارجاع تا طرح اجرایی لازم را تا پایان بهمن سال 86 به شورا گزارش نمایند.

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 40/10 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 15/11/86 ساعت 19 موکول گردید.