مصوبات هشتادوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتادوپنجمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هشتاد و پنجمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح چهارشنبه مورخ3/11/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 204/28783 -12/8/86 شهرداری :

 «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماًعطف به بندیک صورتجلسه مورخ22/3/86 و با توجه به اینکه انجام پروژه توسط سازمانها براساس بند1ملاحظات جدول پیوستی تفویض اختیارات بعضاًبا مشکل روبرو می باشد،درنظر است بندمذکور به صورت تصویب وتائید انجام معاملات باسازمانهای وابسته حداکثر10% بالای فهرست 86 اصلاح گردد.خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح وپس از تصویب مراتب جهت اقدامات بعدی به شهرداری ابلاغ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس ازبحث و تبادل نظربرای ساختمانهای تا دویست مترمربع زیر بناء با حداکثر 10% اضافه بر فهرست بهای ابنیه سال 86 و نیز برای امور راه و پل سازی با نرخ حداکثر برابر فهرست بهای راهسازی سال 86 مورد تصویب قرار گرفت.

2- پنجاه و یکمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (جلسه مورخ30/10/86) توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-2- نامه شماره 204/36248-2/10/86 شهرداری

     «ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً ضمن پیوست یکنسخه ازصورتجلسه تنظیمی در رابطه بابندهای9 ازصورتجلسه مورخ3/11/85 وبند23 ازصورتجلسه مورخ 26/12/85 شورای شهر مربوط به پیمانکاران شرکت زیست پویاگستر و آرین نماساز شرق ارسال ،خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهرمطرح ونظرات شورای محترم در رابطه با انعکاس آن به استانداری محترم جهت اخذ مجوز واگذاری به شهرداری اعلام تا اقدام لازم بعمل آید.میروکیلی–شهردار یزد» مطرح پس ازبررسی های بعمل آمده وبحث وتبادل نظر و براساس صورتجلسه تنظیم شده مورخ14/9/86 بابت پرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال بدهی شهرداری به شرکت زیست پویاگستر موردتصویب قرارگرفت تابه استاندارمحترم جهت اخذ مجوزمنعکس گردد،ضمناً دررابطه باپرداخت بدهی شهرداری به شرکت آرین نماسازشرق بابت ساختمان شهرداری منطقه دو طبق صورتجلسه تنظیم شده مورخ14/9/86 مقررگردید در جلسات آتی باحضور شهردارمحترم ،معاونت عمرانی ومدیر مالی شهرداری درصحن شورا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

3- چهل و یکمین صورتجلسه کمیسیون عمران ،توسعه،ترافیک  (مورخ 23/10/86) توسط رئیس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-3- نامه شماره 310/38799-22/10/86 شهرداری :

    « شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً به پیوست چهارنسخه طرح اصلاحی شبکه پشت بنیادشهید ارسال می گردد.خواهشمند است پس ازبررسی نتیجه را به شهرداری اعلام فرمائید.میروکیلی- شهرداریزد» مطرح وپس ازبررسی های بعمل آمده وتوضیحات آقای مهندس کوچک زاده موردتصویب قرار گرفت.

 

 

2-3-نامه شماره 310/37838-15/10/86 شهرداری :

   « شورای محترم اسلامی شهریزد : سلام علیکم ؛ احتراماً به پیوست چهار سری طرح گذر 12 متری حدفاصل خیابان آذر یزدی و کوچه ولیعصر و کپی طرح تفضیلی ارسال می گردد .خواهشمند است پس از بررسی نتیجه را به شهرداری اعلام فرمائید.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح و پس از بررسی های بعمل آمده و توضیحات آقای مهندس کوچک زاده مورد تصویب قرار گرفت.

4- بیست و دومین صورتجلسه کمیسیون خدمات شهری (مورخ 2/11/86) توسط رئیس کمیسیون  قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-4- درخواست آقای محمد حسین زرگر نماینده شرکت رویال سفر ایرانیان ثبت بشماره 3705-1/10/86 دبیرخانه شورا درخصوص واگذاری غرفه فروش بلیط در ترمینال مسافربری مطرح و پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری یک غرفه در محل ترمینال را از طریق تشریفات مزایده با نرخ پایه کارشناسی غرفه مجاور (قبلی)واگذار نماید و نتیجه اقدامات خود را به شورا گزارش نماید .

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت15/10 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 7/11/86 ساعت 19 موکول گردید.