مصوبات هشتادوجهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتادوجهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هشتادو چهارمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 یکشنبه مورخ30/10/86باحضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- مقرر گردید از این پس جلسات علنی شورا روزهای یکشنبه از ساعت 19 الی 22 تشکیل و برگزار گردد.

2- درخصوص نامگذاری میادین ،معابر ،کوچه ها و غیره و به منظور تسریع و تسهیل در امور و بررسی های انجام شده مقرر گردید از این پس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی شورا با تشکیل جلسه حداقل ماهیانه یکبار تمامی درخواست ها ، پیشنهادها را مورد بررسی و نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا ارائه نماید.

3- چهلمین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی ( مورخ24/10/86) توسط رئیس کمیسیون قرائت و بند ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-3- نامه شماره 110/36503-3/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو مذاکره حضوری به پیوست یک نسخه از لیست مصوبات شورای محترم درخصوص مساعدت و کمک به موسسات و هیاتها ، انجمن ها و ... که به دلیل مغایرت با مواد 33 و 34 آئین نامه مالی شهرداری و ماده 79 قانون شهرداریها مورد اعتراض فرمانداری یزد واقع گردیده جهت استحضار و رهنمودهای لازم ایفاد میگردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر لیست ارسالی بعنوان پیشنهاد شهرداری ممهور به مهر شورا مورد تصویب قرار گرفت.ضمناً در مورد مساعدت و کمک به جامعه خیرین مسکن ساز پیرو بند 2 صورتجلسه 11/9/86 متن آن بشرح ذیل تصحیح گردید.

« مبلغ پنجاه میلیون ریال با حذف شرط مذکور ، مورد تصویب قرار گرفت.»

4- پنجاهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (24/10/86) توسط رئیس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1-4- نامه شماره 505/38640-20/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد طبق بند 7 صورتجلسه مورخ 29/4/86 شورای معاونین مبنی بر تامین مالی سازمان بهسازی و نوسازی از محل تخصیص واحدهای تجاری واقعدر محل احداث ساختمان اداری منطقه 3 نسبت به واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تجاری به مساحتهای 55/332مترمربع و 40/333 متر مربع واقعدر محل فوق برابر نقشه (تصویر پیوست) و بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری از قرار هر متر مربع هفت میلیون و پانصد هزار ریال جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال اقدام نماید که در این خصوص تفاهم نامه ای فیمابین در 7 بند تنظیم و مقرر گردید سازمان بهسازی و نوسازی نسبت به ادامه عملیات اجرایی ساخت و ساز با جدیت پیگیری و اقدام نماید.

 

و بعد از ارائه صورت وضعیت عملیات اجرایی و رسیدگی به آن هزینه های انجام شده با مبلغ کارشناسی اراضی فوق تهاتر گردد و شهرداری نسبت به پیگیری لازم جهت تغییر کاربری قطعات مذکور به صورت همکف و زیرزمین تجاری و طبقه اول به صورت اداری اقدام لازم بعمل آورد و درخصوص صدور اسناد با پیگیری سازمان مربوطه و هزینه شهرداری اقدام خواهد شد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق الذکر ضمن ارسال یکنسخه از تصویر تفاهم نامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

2-4-نامه شماره 110/38693-22/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدین وسیله به استحضار می رساند جهت ایجاد فضای سبز سید میرزا واقع در حریم شهریزد در بودجه سال جاری مبلغ سیصد میلیون ریال در نظر گرفته شده که با توجه به گزارش اداره نظارت فنی مبنی بر نیاز مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت تکمیل پروژه مذکور با توجه به هماهنگی به عمل آمده با فرمانداری مقرر گردید مبلغ پانصد میلیون ریال در حال حاضر از اعتبار زیرسازی و آسفالت کوچه های حریم کسر و به ردیف مذکور اضافه گردد ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

3-4-نامه شماره 505/37711 – 13/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک باقیمانده پلاک ثبتی شماره 2858 بخش 4 یزد به وکالت آقای کیقباد ماندگاریان که در طرح فضای سبز میدان امام حسین (ع) قرار دارد اقدام نماید در این خصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام گرفته توسط هیات کارشناسان رسمی جمعاً مبلغ شش میلیارد و ششصد و پانزده میلیون ریال بستانکاری مالکین از شهرداری می باشد که با عنایت به درخواست وکیل مالکین و موافقت اعضاء کمیسیون آزادسازی مقرر گردید به جای بخشی از غرامت 7 قطعه از اراضی مسکونی مهرآوران به شماره قطعات 1257 الی 1262و1416 طبق کارشناسی رسمی به مبلغ سه میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال به مالکین واگذار و مابقی وجه طی 3 قسط مساوی درسه ماه اول سال آتی پس ازانتقال اسناد بنام شهرداری دروجه مالکین پرداخت گردد.علیهذابا عنایت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال یکنسخه ازتصویرتوافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی ها خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

4-4-نامه شماره 204/36990-9/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً عطف به بند 3 صورتجلسه مورخ 13/8/86 بدینوسیله ضمن پیوست یک نسخه تصویر نامه شماره 6111-18/9/86 شرکت مولدینگ که مورد تائید شهرداری نیز می باشد ، خواهشمند است با توجه به طلب پیمانکار از محل حسن انجام کار نتیجه اقدامات انجام شده به شهرداری اعلام گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری بر اساس ضوابط مقررات نسبت به پرداخت مبلغ حسن انجام کار اقدام نماید.

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 15/21 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزچهارشنبه 3/11/86 ساعت 7 موکول گردید.