مصوبات هشتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات هشتادمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 پيرودستوركاراعلام شده  هشتادمین جلسه شوراي اسلامي شهريزدباتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 چهارشنبه مورخ19/10/86باحضور کلیه  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- نامه شماره 200/37701-13/10/86 شهرداری :

« جناب آقای میرحسینی ،رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو لایحه تقدیمی قبلی به شماره 204/33302-13/9/86 بدینوسیله به پیوست درخواست موسسه خیریه حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام مبنی بر اخذ مجوز احداث مجتمع مسکونی و تجاری و صرف عواید حاصله در جهت امور خیریه و عام المنفعه تقدیم می گردد . با عنایت به اینکه موسسه موصوف براساس مدارک پیوست خیریه و عام المنفعه بوده و بنا بر اعلام ، طی درخواست پیوست ،پروژه در دست احداث و عواید حاصله آن کلاً جهت اهداف عام المنفعه به مصرف رسیده و یا وقف امور خیریه می گردد به استناد مفاد بند (ذ) قسمت توضیحات ردیف یک تعرفه مصوب عوارض سال جاری پیشنهاد می نماید درخصوص بخش مسکونی پروژه و همچنین قسمت تجاری نیز تا مادامی که مطابق اعلام بصورت موقوفه و بنام موسسه باقی بماند انواع عوارض متعلقه زیربنا مطابق درخواست دریافت نگردد. میروکیلی شهردار یزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

2- پیرو بند 3 صورتجلسه مورخ 28/5/86 شورا مقرر گردید عبارت « بدیهی است پس از سپری شدن مدت مذکور به معنای تصویب درخواست تلقی می گردد » حذف گردد.

3- نامه شماره 100/24040-8/7/86 شهرداری :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد سلام علیکم ؛ احتراماً پیرو مذاکرات و هماهنگی به عمل آمده در خصوص فعالیتهای انجام گرفته قبلی در قالب قراردادهای بدون اعتبار و همچنین امور انجام شده توسط بعضی از سازمانها که فاقد قرارداد می باشد بدینوسیله فهرست موارد  مذکور به شرح زیر اعلام ، خواهشمند است براساس توضیحات ارائه شده نسبت به بررسی و تصویب موارد اقدام فرمایند بدیهی است اعتبار لازم در اصلاحیه بودجه منظور پرداخت خواهد شد. ميروكيلي-شهرداريزد» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت.

4- صورتجلسات کمیسیون برنامه وبودجه  ( 48و49) توسط رئيس كميسيون قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

1-4- نامه شماره505/32759-11/9/86 شهرداری درخصوص قطعه شماره 305از اراضی شهرک دانشکده علوم پزشکی واقعدر انتهای امام شهر درخصوص تملک و طلب آقای بمانعلی پارسائیان بمبلغ دویست میلیون ریال مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

2-4- نامه شماره110/32397-8/9/86 شهرداری درخصوص افزایش حق الزحمه اعضاء کمیته فنی کمیسیون ماده5 از یکصدو ده هزار ریال به دویست وبیست هزارریال به جهت افزایش اعضاء کمیته از6 نفر به 14 نفرمطرح و پس از بحث و تبادل نظر ،پیشنهاد شهرداری مورد موافقت قرار گرفت .

 

 

 

3-4- نامه شماره 110/34427-20/9/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن بدینوسیله به استحضار می رساند مبلغ یک میلیارد ریال در سال جاری جهت احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه یک در باغ بزرگ شهر منظور که بنا به ضرورت در نظر است اعتبار مذکور جهت توسعه ساختمان موجود منطقه یک شهرداری واقع در پارک غدیر اختصاص یابد لذاخواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح موافقت فرمائید نسبت به اصلاح ردیفهای فوق در بودجه اقدام و معادل مبلغ ششصد میلیون ریال توافقنامه ای بشرح پیوست با سازمان عمران بدین منظور منعقد گردد..میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

4-4- نامه شماره 110/34933-24/9/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر : سلام علیکم ؛ احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن به استحضار می رساند با توجه به اختیارات تفویض به اینجانب نسبت به تصویب انجام معامله جهت برق رسانی به کارخانه کود کمپوست با مبلغ برآورد زیر یک میلیاردریال از طریق مناقصه محدود اقدام که پس از اخذ نرخ نازلترین قیمت مبلغ یک میلیارد و یکصدو شانزده میلیون ریال  اعلام شده که شرکت سامان آوران صنعت برنده مناقصه گردیده  است علیهذا مراتب جهت تصویب انجام معامله مذکور جهت استحضار ایفاد خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمائید.میروکیلی- شهردار یزد» مطرح در صورتیکه که تاکنون هیچگونه اقدام اجرایی ازطرف شرکت مربوطه انجام نشده باشد ، پیشنهاد شهرداری مورد تصویب قرار گرفت.

5-4- درخصوص انتخاب حسابرس پس از بررسی های بعمل آمده و بحث و تبادل نظر موسسه حسابرسی دانشگر محاسب با توجه به سوابق انجام کار و نرخ اعلام شده جهت حسابرسی شهرداری و سازمانهای وابسته در سال 85 انتخاب گردید . ضمناً مقرر گردید موسسه فوق پیش نویس قرارداد خود را تنظیم و جهت بررسی و توافق نهایی به شورا ارائه نماید.

5- دوازدهمین صورتجلسه کمیسیون تلفیق  (مورخ 17/10/86) توسط منشی كميسيون قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

 

 

1- 5- مقررگرديدکلیه سفارشات مطبوعاتی اعم از مستمر و غیر مستمر ، رایگان و غیر رایگان با نوبت بین مطبوعات توزیع گردد ضمناً انجام این کار با نظارت رئیس شورا انجام خواهد شد بدیهی است انجام امر فوق به جهت آن است که مطالب شورا در یک نشریه متمرکز نگردد و به عدالت بین همه نشریات توزیع گردد.

2- 5-در رابطه با مصاحبه مطبوعاتی بصورت ماهیانه رئیس شورا با حضور رؤسای کمیسیونها و نماینده ایشان (به انتخاب وی) در صحن شورا برگزار گردد ضمناً سخنگوی شورا جهت اعلام مصوبات در مصاحبه مطبوعاتی حضور داشته باشد.

 

6- سی و نهمین صورتجلسه کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک  (مورخ 2/10/86) توسط رئيس كميسيون قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:    

  1-6- نامه شماره310/32316-7/9/86 شهرداری درخصوص طرح گذر12متری پشت سازمان تاکسیرانی که کوچه منصوری زاده به گذر18 متری حدفاصل بلوارپاکنژاد به خیابان شهیدمطهری(18 متری کوچه بیوک) مرتبط می نماید مطرح و باتوجه به توضیحات آقای مهندس کوچک زاده و بررسی های بعمل آمده  مورد تصویب قرار گرفت.

2-6- درخصوص انتخاب اعضای کمیسیون عمران جهت کارگروه های این کمیسیون موارد بشرح ذیل مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

-  کارگروه معماری و شهرسازی آقایان کوچک زاده ، میرحسینی و سرکارخانم وزیری

- کارگروه تخلفات ساختمانی : آقایان کوچک زاده ، خباززاده و سرکارخانم حیدری

 

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10/10 خاتمه یافت وجلسه بعد به روزپنج شنبه 20/10/86 ساعت 30/8 موکول گردید.