مصوبات نودوهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات نودوهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

 

 نود و هشتمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح چهارشنبه  مورخ 8/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1- با عنایت به درخواست تعدادی از نامزدهای انتخاباتی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، جهت ارائه برنامه های خود در صحن علنی شورا مقرر گردید نامزدها با هماهنگی ودعوت قبلی در هر جلسه بمدت 15 دقیقه جهت تشریح برنامه های خود شرکت نمایند.

2- درخصوص بررسی ایرادات فرمانداری نسبت به مصوبات شورا مقرر گردید ابتدا موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع تا ضمن بررسی های لازم نتیجه در صحن علنی شورا تصمیم گیری شود.

3- نامه شماره 1135-6/12/86 هیات مدیره کانون بازنشستگان کشوری استان یزد درخصوص تامین اجاره بهای محل کانون بازنشستگان مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد مخالفت قرار گرفت.

4- در رابطه با چاپ و انتشار عملکرد و فعالیت شش ماهه شورای اسلامی شهر جهت اطلاع عموم مردم مقرر گردید از روزنامه های محلی بشارت نو ، ندای عاشورا ، ندای یزد به تعداد مساوی انتشار گردد.

5-ادامه  پنجاه و ششمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه  (21/11/86) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:   

1-5- نامه شماره 505/41320-11/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن،بدینوسیله بازگشت به مصوبه شق(ق)ازبند6 صورتجلسه28/6/86 آن شورای محترم درخصوص پلاک ثبتی شماره 3105/ باقیمانده510 الی609 باقیمانده39/6460 بخش8یزد واقعدرطرح مصوب شبکه24 متری وکیل،بدینوسیله تصویر نظریه هیات کارشناسان رسمی ثبت دبیرخانه شهرداری بشماره 37986-16/10/86 مبنی بر ارزیابی پلاک فوق از قرار هرمترمربع بیست وهشت میلیون ریال جمعاً به مبلغ یک میلیارد وچهارصد وسی وچهار میلیون وچهارصد وچهل هزارریال ودو قطعه ازقطعات 95 هکتاری بشماره3476 به مساحت20/254 متر مربع ازقرار هرمترمربع دومیلیون وششصدهزار ریال وقطعه شماره3239 به مساحت50/275مترمربع از قرار هرمترمربع دومیلیون هفصدوپنجاه هزارریال جمعاً به مبلغ یک میلیارد وسیصد وشصت ونه میلیون وچهل وپنج هزارریال بمنظوراتخاذ تصمیم شایسته ارسال می گردد.خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرنتیجه را امر به ابلاغ فرمائید.میروکیلی- شهرداریزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

2-5-نامه شماره 505/41341-11/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد:سلام علیکم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ،شهرداری یزد درنظر دارد نسبت به تملک قسمتی ازپلاک شماره15/3716 بخش یک یزد که درمسیر طرح بلوارحضرت موسی بن جعفر (ع) قرار دارد ومتعلق به آقای عباس وغلامحسین دهقان می باشد اقدام نمایدکه در این خصوص توافقنامه ای

 

درتاریخ6/8/81 فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده پس ازکسر عوارض حق تشرف جمعاً مبلغ نوزده میلیون و هشتاد هزار ریال بستانکاری مالکین تعیین که حسب توافق انجام شده مبلغ بستانکاری ایشان بیست میلیون وچهارصد هزار ریال تعیین که مقررگردید در ازاء بستانکاری مالکین بمنظور تغییرکاربری درباقیمانده پلاک فوق ازمسکونی به تجاری به صورت زیرزمین انباری وهمکف و اول تجاری بانظرمساعد موضوع به کمیسیون ماده پنج اعلام وبه صورت پایاپای عمل گرددعلیهذا باعنایت به مشروحه فوق و باتوجه به اینکه مالکین قصد انتقال اسناد درمسیر به نام شهرداری را دارند ضمن ارسال یک نسخه ازتصویر توافقنامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابی خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیدطبق توافقنامه قبلی اقدامات لازم معمول و دراصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

3-5-نامه شماره 505/41541-13/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداری یزد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی شماره131/2/1262بخش5 یزد واقعدرطرح بلوارشهیدمدرس متعلق به ورثه سیدعباس حسینی عقدا اقدام نموده است وقسمت درمسیرپلاک در دفترخانه شماره25-20/7/86 شهرداری یزدمنتقل گردیده است وکیل مالکین بمنظور صدور سند اصلاحی باقیمانده ملک ازطریق اجرای ماده 45 قانون ثبت به شهرداری مراجعه وطبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحت باقیمانده از5/418 مترمربع برخیابان به مساحت5/419متر مربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت یک متر مربع مازاد پلاک فوق موضوع را به هیات ارزیاب شهرداری ارجاع وطبق نظریه هیات مذکورمبلغ یک میلیون وپانصد هزارریال بابت غرامت ملک ومبلغ دومیلیون ودویست وپنجاه هزارریال بابت حق تشرف جمعاً به مبلغ سه میلیون هفتصد وپنجاه هزارریال(بدهی مالک) برآورد و اعلام نظرگردیده است،علیهذا باعنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه ازتصویر برگ ارزیابی.خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

4-5-نامه شماره 110/41520-13/11/86 شهرداری :

«شورای محترم اسلامی شهریزد:سلام علیکم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحیه بعدی آن،شهرداری یزد درنظر داردنسبت به تملک قسمتی ازپلاک شماره14320/27/6556 بخش8 یزد که واقعدرطرح ادامه بلوارکارگر امامشهرمتعلق به آقای اشرف پور اقدام نماید که در اینخصوص توافقنامه ای فیمابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف براساس ارزیابی انجام شده پس ازکسرحق تشرف ازغرامت ملک جمعاً مبلغ هفده میلیون وهشتاد وشصت وپنج هزارریال بدهکاری مالک به شهرداری تعیین گردید تاپایان سال جاری شهرداری

 

 پرداخت نمایدوطی توافق انجام گرفته مالک موظف به انتقال رسمی قسمت درمسیر بنام شهرداری                  می باشد،علیهذا باعنایت به مشروحه فوق وعدم اعتباردرسال جاری ضمن ارسال یکنسخه از تصویرتوافقنامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابی.خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح اجازه فرمائیداقدامات لازم معمول و دراصلاحیه بودجه لحاظ گردد.میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

5-5-نامه شماره 110/42471-17/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به بررسی از سوابق پلاک شماره 1/1792 و 1793 بخش یک یزد که در طرح راه ورودی پارکینگ واقع در بلوار بسیج پشت آب انبار گیو قرار دارد مالکین پلاک مذکور در سال 1385 درخواست خرید متراژ 88/70 مترمربع از ملک شماره 1/1797 بخش یک یزد متعلق به شهرداری که در مجاورت پلاکات ذکر شده می باشد (پارکینگ) را نموده بودند که مساحت مورد درخواست بر اساس نظریه هیئت ارزیابی شهرداری از قرار هر متر مربع یک میلیون و پانصد هزارریال جمعاً به مبلغ یکصدو شش میلیون و سیصدو سی ویک هزارو دویست و پنجاه ریال ارزیابی در جهت اخذ مجوز طی نامه شماره 110/445883 مورخ 5/12/85 به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردید و آن شورای محترم طبق بند 8 صورتجلسه مورخ 26/12/85 با فروش مساحت فوق موافقت نمود که مالکین مبلغ بیست میلیون ریال را طی فیش شماره 12150 مورخ 23/2/86 و مابقی وجه زمین طی سه فقره چک هر کدام به مبلغ یازده میلیون ریال طی گواهی اداره درآمدهای عمومی جمعاً به مبلغ پنجاه وسه میلیون ریال به شهرداری پرداخت نمودند با توجه به اینکه شهرداری متعاقب آن طبق نظریه اداره طرحهای معماری و شهرسازی شهرداری به منظور ایجاد راه ورودی پارکینگ مذکور کل پلاک شماره ثبتی 1/1792 و 1793 بخش یک یزد را تملک نموده و عملاً فروش زمین به ورثه مرحوم فرازمند فسخ گردیده است. لذا ضمن ارسال تصویر یکنسخه از گواهی اداره درآمدهای عمومی و مصوبه آن شورا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح، اجازه فرمایید جهت استرداد وجه پرداختی به مالکین پلاک 1/1792و1793 به مبلغ پنجاه سه میلیون ریال اقدام لازم معمول گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

6-5- درخواست آقای محمد رضا صادقپور ثبت بشماره 3879-18/10/86 درخصوص آزادسازی مسیر کوچه کارخانه وکیل مطرح و پس از بحث و تبادل نظر کمیسیون مقرر نمود شهرداری برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی 21/12/78که بین شهرداری و شورا و اهالی محل تنظیم گردیده اقدام نماید .

7-5-نامه شماره 505/41291-11/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک پلاک قسمتی از پلاک شماره 2304 بخش4 یزد به مساحت حدود 1367 متر مربع طبق توافقنامه شماره 813/28848-14/4/85 به وکالت آقای محمدرضا عدالتخواه واقعدر طرح 18 متری و پارکینگ خرمشاه اقدام نماید نظر به اینکه نامبرده وکیل سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق می باشد

 

که سه دانگ سهم ایشان حدود 28/680 مترمربع از کل پلاک فوق می باشد و مساحت حدود 246 مترمربع در طرح فوق قرار گرفته است و طبق توافقنامه فیمابین در ازاء واگذاری متراژ در طرح مبلغ بستانکاری نامبرده بدون کسر حق تشرف مبلغ سیصد و هفتاد و چهار میلیون و یکصد هزار ریال می باشد که مقرر گردید تشرف باقیمانده پلاک در مراجعات بعدی به شهرداری پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار لازم ضمن ارسال تصویر یک نسخه از توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی.خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

8-5-نامه شماره 110/41487-13/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی 3812 بخش هشت یزد واقعدر طرح 24 متری کسنویه (سه دانگ از شش دانگ) به وکالت آقای دمهری اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازای واگذاری ملک موصوف طبق میانگین نظریه هیئت ارزیابی شهرداری ونظریه هیئت کارشناسان رسمی پس ازکسرحق تشرف ازغرامت ملک جمعاً مبلغ یکصدو شصت ونه میلیون وسیصدو نود وپنج هزارریال بدهکاری مالکین به شهرداری تعیین گردید. وبا توجه به اینکه نامبرده وکیل سه دانگ مشاع از پلاک فوق می باشد بدهکاری ایشان مبلغ هشتادو چهار میلیون وششصدو نودو هفت هزارو پانصد ریال می باشد وطبق توافق انجام شده مبلغ مذکور تاپایان سال جاری به شهرداری پرداخت می گردد ومالک موظف به انتقال رسمی اسناد بنام شهرداری می باشد علیهذا باعنایت به مشروحه فوق وعدم اعتبارضمن ارسال یکنسخه ازتصویر توافق نامه منضم به نمایی ازبرگ ارزیابیها خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح،اجازه فرماییداقدامات لازم معمول و دراصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

9-5-نامه شماره 505/42197-16/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، پیرو پیشنهاد شماره 110/39809 13/10/84 و بازگشت به مصوبه شق (ز) از بند 8 صورتجلسه 4/11/84 آن شورای محترم شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک ثبتی 1193/4652 بخش 8 یزد واقع در طرح شبکه 30 متری تبلیغات اسلامی متعلق به محمد علی کریمیان اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه فی مابین به شماره 18314 مورخ 10/10/84 تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف بر اساس ارزیابی انجام شده پس از کسرحق تشرف ازغرامت ملک جمعاً مبلغ هشتصدو پنج میلیون وهشتصدو دوازده هزارریال بستانکاری مالک از شهرداری می باشد که طبق مفاد توافقنامه مقرر گردید مبلغ مذکور بابت تغییر کاربری و تراکم طبقات همکف و اول و تجاری در باقیمانده ملک فوق مشروط به پذیرش کمیسیون ماده پنج محاسبه و اقدام گردد.

 

لذا با عنایت به نامه شماره 725/21840 18/9/86 شهرداری منطقه یک یزد تصویر پیوست بدهکاری ایشان در قبال صدور پروانه تجاری جمعاً مبلغ سیصدو شصت و یک میلیون و صدو هشتادو هشت هزارو نهصدوپنجاه ریال اعلام شده که با کسر مبلغ این بدهکاری از بستانکاری نامبرده مابه التفاوت آن جمعاً به مبلغ چهارصدو چهل وچهارمیلیون وششصدو بیست و سه هزاروپنجاه ریال می بایست پس از انتقال رسمی ملک درمسیر و تحویل آن شهرداری در وجه آقای کریمیان پرداخت گردد.علیهذا باعنایت به مشروحه فوق و باتوجه به اینکه قسمت درمسیرتحویل شهرداری شده وباتوجه عدم اعتبار کافی در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمایید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح،مورد تصویب قرار گرفت.

10-5-نامه شماره 505/42422-17/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، شهرداری یزد در نظر دارد نسبت به تملک قسمتی از پلاک شماره ثبتی 1648 بخش هشت یزد که در  طرح 30 متری بلوار علامه جعفری متعلق به مهربان نجمی و غیرو بابت 5/4 دانگ اقدام نماید که در این خصوص توافقنامه ای فی مابین تنظیم که در ازاء واگذاری ملک موصوف بر اساس میانگین نظریه هیئت ارزیابی شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری پس از کسر حق تشرف از غرامت ملک جمعاً مبلغ چهارصدو بیست و شش میلیون و دویست ونودو نه هزارو هفتصدو پنجاه ریال بستانکاری مالکین از شهرداری تعیین گردید طبق توافق انجام گرفته این بستانکاری در زمان مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز احداث بنا اعم از تجاری یا مسکونی به حساب مالکین منظور گردد مالکیت موظف به انتقال رسمی اسناد در طرح بنام شهرداری می باشند. علیهذا با عنایت به مشروحه فوق و عدم اعتبار در سال جاری ضمن ارسال یک نسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی.هیئت ارزیابی شهرداری و نظریه هیئت کارشناسان رسمی خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

11-5-نامه شماره 110/42768-20/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به استحضار می رساند آقای سید محمد علی نکوئی درخواست افراز سه قطعه از مجموعه کاروانسرای پنجه علی تحت شماره های 4و9و12 را دارد که بر اساس بند ج ردیف 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات 86 مشمول پرداخت سطوح خدمات به مبلغ یکصدو سی و هفت میلیون و یکصدو چهل و شش هزارو هفتصدو نود ریال می باشد. لذا با توجه به نوع بهره برداری و موقعیت فعلی محل و تشویق شهروندان به رونق دادن اماکن قدیمی و فرسوده پیشنهاد می گردد در حال حاضر سطوح خدمات از نامبرده اخذ نگردد ودر صورت تغییرات ساختمان و نوع

 

استفاده از آن در آینده سطوح خدمات مربوطه به نرخ کارشناسی روز دریافت گردد. توحیدفر- کفیل شهرداری یزد»مطرح ، مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً با توجه به اینکه اینگونه موارد خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد مقرر گردید شهرداری در راستای حمایت و تشویق اینگونه افراد پیشنهاد مناسب و کلی خود را جهت بررسی به شورا ارائه نماید.

12-5-نامه شماره 110/41578-13/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن،باعنایت به مصوبه شق2-2 از بند2 صورتجلسه9/10/86 شورای اسلامی شهر درخصوص مساعدت به هیئت امناء مسجد سرسنگ،خواهشمنداست موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح ،اجازه فرمایید نسبت به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال از محل ماده17 اقدام گردد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

13-5-نامه شماره 220/42119-15/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً به استحضار می رساند با توجه به فروش آپارتمانهای مسکونی شقایق و به استناد قسمت اخیر ماده 4 قانون تملک آپارتمانها که بایست مالک هزینه های مشترک از جمله هزینه شارژ چه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا نه پرداخت نماید، به موجب آن شهرداری از تاریخ بهمن ماه 84 لغایت مهرماه 86 که ملک مذکور به فروش رفته هزینه شارژ از سوی مدیریت مجتمع مبلغ یکصدو یک میلیون ونهصدو هفتاد هزارریال بدهکارگردیده که پس از بررسی به عمل آمده مقررگردید مبلغ سی میلیون ریال آن با توجه به سرمایه ای بودن بعضی ازهزینه ها برنده مزایده پرداخت ومبلغ حداکثر شصت میلیون ریال توسط شهرداری پرداخت شود.خواهشمند است موضوع درشورای اسلامی شهرمطرح درصورت تایید مراتب اعلام واقدام لازم بعمل آید.بدیهی است اعتبار مربوطه ازردیف دیون تأمین وپرداخت خواهدشد. میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ، مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 30/10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 12/12/86 ساعت 19 موکول گردید.