مصوبات نودوششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

مصوبات نودوششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

            صورتجلسه

 

 پيرو دستوركار اعلام شده نود و ششمین جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح چهارشنبه  مورخ 1/12/86 با حضور اکثریت  اعضاء تشکیل وتصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

1-      چهل و سومین صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی  (15/11/86) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:  

1-1-درخصوص رسیدگی به آسیب های فرهنگی، اجتماعی موجود درسطح شهر مقررگردیدماهیانه یک موضوع بصورت گزارش مکتوب یامصور،توسط ریاست کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورا تهیه وموردبررسی قرار گیرد.

2-1- باعنایت به بند 6-7 صورتجلسه مورخ 2/10/86 در خصوص تهیه فیلم وگزارش مصور و مستند از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری در سال 86 مقرر گردید این فیلم در پنج قسمت دوازده دقیقه ای ساخته شود و در هر قسمت از هرکمیسیون دو نفر به این ترتیب : آقایان میرحسینی و میروکیلی(شورا و شهرداری) ، آقایان کوچک زاده وخباززاده (کمیسیون عمران) آقای فقیه خراسانی وخانم حیدری (کمیسیون بودجه) آقایان پارسائیان ومطهریان(کمیسیون خدمات) آقای حرزاده و خانم وزیری ( کمیسیون فرهنگی)حضور داشته باشند.

3-1- مقرر شد شهرداری برای آماده سازی پارک ها در ایام نوروز جهت رعایت حال مسافرین نوروزی در اولین فرصت لایحه ای تنظیم به شورا ارائه نمایند.

2-     صورتجلسات کمیسیون عمران و توسعه و ترافیک  (42و43) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل  مورد تصویب قرار گرفت:  

1-2-دراجرای بند «ب» صورتجلسه 7/9/86شورا مقرر گردید با پیگیری کمیسیون عمران جلسات ماهیانه ای با حضور شهردار محترم و شهرداران مناطق و مامورین فنی شهرداریها ، اعضاء محترم کمیسیونهای ماده 100 و اعضاء کمیسیون عمران و نماینده محترم دادگستری و مشاور کمیسیون عمران جهت پیگیری و اصلاح امور مربوط به کمیسیونهای 100 و اتخاذ تصمیماتی بمنظور وحدت رویه تشکیل گردد.

2-2- درخصوص بررسی طرح جامع تفصیلی شهریزد پس ازبحث وتبادل نظر موارد زیرمورد تصویب قرار گرفت :

1-2-2 باتوجه به فرموده مقام معظم رهبری که«درفهرست خدماتی که شوراها به آن می پردازند بایدحفظ هویت واصالت شهرهاو روستاها وپایبندی به معماری اسلامی وایرانی ورعایت زیبایی واستحکام بناهاهمواره درمدنظرقرارگیرد»به اتفاق آراءمقررشدشهرداری درتهیه طرح تفصیلی موارد فوق را مد نظر داشته و اعمال نماید.

2-2-2- شهرداری در صورت نیاز به عامل چهارم ترجیحاً از نیروهای متخصص بومی استفاده نماید .

3-2-2- بامحوریت کمیسیون عمران کارگروه کنترل کننده مراحل تهیه طرح تفصیلی مرکب از نمایندگان شورای اسلامی شهر ، شهرداری، مسکن و شهرسازی ، استانداری به اتفاق کارشناسان منتخب آنها تشکیل ، تا مراحل طرح تفصیلی را با توجه به واقعیت های محل کنترل نمایند.

3-   صورتجلسات کمیسیون خدمات شهری (23و25) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:  

1-3- با عنایت به بررسی های بعمل آمده درخصوص انتخاب مشاور شورا پس از بحث و تبادل نظر آقای دکتر مقصودلو بعنوان مشاور امور زیست محیطی انتخاب و معرفی شدند.

 2-3- درخواست اهالی خیابان سیدگلسرخ ثبت بشماره 4179-15/11/86 دبیرخانه شورا درخصوص مشکلات و معضلات آن محل از جمله پارکینگ حسینیه کوی علیا ،آزاد سازی مسیر خیابان استاد چیتی ،تعریض بلوار سیدگلسرخ مطرح ، و با توجه به بازدید بعمل آمده مقرر گردید شهرداری اعتبار لازم را در بودجه عمرانی سال

 

87 پیش بینی نماید و همچنین شهرداری ناحیه تاریخی نیز گزارش لازم را درخصوص درخواست اهالی بشرح فوق تهیه و تا تاریخ (15/12/86 )به شورا گزارش نماید.

3-3-نامه شماره400/40899-9/11/86 شهرداری درخصوص درخواست تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمانهای پایانه های مسافربری وخدمات موتوری مطرح ، مقرر گردید با توجه به گستردگی معاونت خدمات شهری ، شهرداری بر اساس بند 9 صورتجلسه مورخ 12/4/86 این شورا اقدامات لازم جهت تشکیل معاونت حمل و نقل ترافیک را تا تاریخ 11/12/86 به شورا گزارش نماید.

4-     صورتجلسات کمیسیون برنامه و بودجه  (52و54و55) توسط رییس کمیسیون  قرائت و بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:  

1-4- نامه شماره 2040/34340-20/9/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی:سلام علیکم؛احتراماً پیرو نامه شماره204/30763-26/8/86 وعطف به         (بندالف-2)صورتجلسه22/7/86 مصوبه آن شورای محترم وهمچنین بند9ماده 71 قانون شوراها وبخشنامه شماره34/123128-26/10/86 وزارت محترم کشوربدینوسیله آئین نامه اجرایی مفادبند10ماده 55 قانون شهرداریهابه شرح ذیل جهت طرح درجلسه شورا وتصویب آن اعلام می گردد.(فقط قسمت «ب» نامه فوق مطرح گردید)

ب - پرداخت هدایا و اعانات

با توجه به اینکه درصد توزیع اعتبار ماده 17 بر اساس دستورالعمل وزارت کشور سقف آن در بودجه هر سال تعیین می گردد لذا سهم هر ردیف در این قسمت به شرح ذیل تعیین و پرداخت می گردد.

1- ب: کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص

  يك هزارم بودجه جاری هر سال به ردیف مذکور اختصاص که 50% از مبلغ آن با نظر و تصویب اینجانب پرداخت و 50% باقیمانده با پیشنهاد شهرداری مطابق نظر آن شورای محترم تصویب و پرداخت می گردد.

تبصره: حداکثر سقف پرداختی در بند مذکور برای هر مورد در سال معادل بيست و پنج صد هزارم بودجه جاری مصوب می باشد که با توجه به بودجه سال جاری معادل پنج میلیون ریال می باشد.

2- ب :کمک به مستمندان و افراد بی بضاعت

   پنج هزارم بودجه جاری هر سال به ردیف مذکور اختصاص که 50% از مبلغ آن با نظر و تصویب اینجانب پرداخت و 50% باقیمانده با پیشنهاد شهرداری مطابق نظر آن شورای محترم تصویب و پرداخت می گردد.

تبصره: حداکثر سقف پرداختی در بند مذکور برای هر مورد در سال معادل بيست و پنج صد هزارم بودجه جاری مصوب می باشد که با توجه به بودجه سال جاری معادل پنج میلیون ریال می باشد.

3- ب- هدایا و پرداختهای تشویقی:

سيزده هزارم بودجه جاری هر سال به ردیف مذکور اختصاص که به شرح ذیل پرداخت می گردد.

1-3-ب:  29% مبلغ اختصاص یافته در این ردیف جهت حق تلاش به کلیه کارکنان در سال و طی دو مرحله پرداخت می گردد (معادل ریالی یک میلیون ریال به ازای هر نفر در سال 86)

2-3-ب :9% از مبلغ اختصاص یافته در این ردیف به تهیه هدیه روز زن و مرد برای کلیه کارکنان در سال با نظر شهردار اقدام خواهد شد (معادل تقریبی سیصد هزارریال و به ازای هر نفر در سال 86)

3-3-ب : 10% از مبلغ اختصاص یافته در این ردیف جهت تهیه هدیه به فرزندان دانش آموز ممتاز همکاران اختصاص که هدایای مذکور با نظر شهردار تعیین می گردد ( معادل تقریبی سیصدو پنجاه هزارریال به ازای هر نفر با توجه به بودجه سال جاری در سال 86)

4-3-ب : با توجه به اینکه همه ساله به همکاران کارمند بابت مابه التفاوت عیدی کارگری و کارمندی مبلغی در پایان سال پرداخت می گردد لذا 20% از مبلغ اختصاص یافته در این ردیف بطور مساوی بین همکاران کارمند پرداخت می گردد.

5-3-ب : جهت جبران قسمتی از زحمات همکاران مسئول در شهرداری که در طی سال جهت پیشبرد اهداف شهرداری خدمت می نمایند شامل معاونین، مدیران مناطق و ستادی، رؤسای ادارات، مشاورین و کارشناسان و کارکنان برجسته تا سقف 28% از مبلغ اختصاص یافته به ردیف فوق بر اساس جدول پیوست اقدام، بدیهی است جدول مذکور در صورت لزوم سقف آن در هر سال اصلاح و به آن شورای محترم ارسال می گردد.

6-3-ب : بنابه ضرورت ممکن است طی سال نسبت به تهیه هدیه ویاپاداش به غیر ازموارد بالااقدام و بانظر شهردارنسبت به تصویب وانجام هزینه فوق اقدام خواهد شد که 4% تتمه ردیف فوق به این امر اختصاص می یابد.

4-ب : ردیف کفن و دفن اموات

  يك هزارم ازبودجه جاری هرسال جهت ردیف مذکوراختصاص که بانظر مدیرعامل سازمان خلدبرین هزینه وپرداخت گردد.میروکیلی–شهرداریزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید شهرداری در سال 86 طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید.

 

2-4- پیرو بند 3 صورتجلسه 19/10/86 درخصوص نامه شماره 100/24040-8/7/86 شهرداری بندهای 21و22 در رابطه با نامه شماره 4786/100/ب ن-8/11/86 سازمان بهسازی و نوسازی بشرح ذیل :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد:سلام علیکم؛احتراماً پیرونامه شماره100/24040-8/7/86 شهرداری یزد درخصوص موافقت باتامین اعتبار میدان شهید بهشتی و میدان خان موضوع بندهای21و22 نامه فوق الذکر و پیرو توضیحات اینجانب درشورای اسلامی شهر مبنی براینکه پروژه میدان خان براساس بند7 صورتجلسه  15/8/86 به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده وشهرداری نیز قراردادی به شماره 221/19221-18/5/86 با سازمان منعقد نموده (سوابق پیوست) و باتوجه به اینکه پروژه تا سال86 ادامه داشته اعتباری در این سال پیش بینی نشده ،بنابراین این پروژه بدون قرارداد نیست لذا مستدعیست حداقل با اعتبار درحد مبلغ سیصد وچهل میلیون ریال کارکرد سازمان موافقت فرمائید درخصوص میدان شهید بهشتی نیزسازمان باشهرداری قرارداد داشته(221/45502-2/12/85) وهزینه اضافی انجام شده ،به علت این بوده که کار به صورت نیمه تمام و امکان تعطیلی آن باتوجه به موقعیت مکانی نبوده بااین وجود مستدعیست موافقت فرمائید درحدمبلغ کار انجام شده به

مبلغ پانصدمیلیون ریال موافقت فرمائید وادامه آن نیز درصورت تصویب شورای اسلامی شهر در بودجه 87 انجام خواهد شد. حاجی محمدرضایی- مدیرعامل سازمان» مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

3-4- درخواست آقای محمود پور کوثری ثبت بشماره 3910-22/10/86 دبیرخانه شورا درخصوص پرداخت حق الزحمه کارشناسی صورت وضعیت احداث پل باهنر مبلغ سیصد هزار تومان مطرح و با توجه به تائید انجام کار نامبرده توسط رئیس کمیسیون عمران با پرداخت مبلغ فوق موافقت گردید.

 

4-4- نامه شماره 204/42230-16/11/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد :سلام علیکم؛احتراماًعطف به بند5-4 صورتجلسه مورخ 19/10/86 آن شورای محترم در رابطه با ارسال پیش نویس قرارداد فی مابین شهرداری و موسسه حسابرسی دانشگر جهت حسابرسی سال 1385 شهرداری و سازمانهای وابسته بدینوسیله یک نسخه از قرارداد تنظیمی و الحاقیه قرارداد (به تفکیک هر سازمان و شهرداری جمعاً 11 قرارداد ) جهت استحضار و موافقت به صورت واگذاری به پیوست ارسال می گردد ، ضمناً مبلغ قرارداد شهرداری و سازمانها نیز بشرح زیر می باشد .

1)          شهرداری یزد یکصد میلیون ریال

2)          سازمان اتوبوسرانی یزد و حومه بیست و پنج میلیون ریال

3)          سازمان تاکسیرانی پانزده میلیون ریال

4)          سازمان میوه و تره بار پانزده میلیون ریال

5)          سازمان خلدبرین پانزده میلیون ریال

6)           سازمان پارکها و فضای سبز هیجده میلیون ریال

7)          سازمان آمار وفناوری هیجده میلیون ریال

8)          سازمان عمران بیست و پنج میلیون ریال

9)          سازمان بهسازی ونوسازی دوازده میلیون ریال

10)       سازمان بازیافت و تبدیل مواد دوازده میلیون ریال

11) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دوازده میلیون ریال.میروکیلی- شهرداریزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

5-4- نامه شماره 505/40800-8/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد:سلام علیکم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات ،وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375 واصلاحیه بعدی آن ،بدینوسیله به استحضار میرساندشهرداری یزد درنظر دارد نسبت به تملک قسمتی ازپلاک ثبتی شماره24/3345 بخش3یزد واقعدر طرح شبکه کمیته امدادمتعلق به ورثه مرحوم سیدعلی غضنفری طبق توافقنامه شماره813/9356-22/6/83 اقدام نموده است وقسمت درمسیر پلاک دردفترخانه شماره47 یزدمورخ 12/7/83 به شهرداری یزدمنتقل گردیده است وکیل مالکین بمنظورصدور سند اصلاحی باقیمانده ملک ازطریق اجرای ماده45 قانون ثبت به شهرداری مراجعه وطبق کروکی ارائه شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک مساحت باقیمانده از20 مترمربع برخیابان مذکور به 30/36 مترمربع افزایش یافته است که متعاقب آن شهرداری جهت ارزیابی مساحت30/16مترمربع

مازادپلاک فوق موضوع را به هیات ارزیاب شهرداری ارجاع وطبق نظریه هیات مذکور مبلغ19.560.000ریال بابت غرامت ملک ومبلغ6.520.000 ریال بابت حق تشرف جمعاًبه مبلغ26.080.000ریال(بدهی مالک) برآورد و اعلام نظر گردیده است.علیهذا با عنایت به مشروحه فوق ضمن ارسال یکنسخه از تصویر توافقنامه منضم به نمایی از برگ ارزیابی ، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد .میروکیلی- شهردار یزد»مطرح مورد تصویب قرار گرفت.

 

 

 

6-4- نامه شماره 110/38695-22/10/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهر یزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال1375 و اصلاحیه بعدی آن ، درنظر بابت احداث فضای سبزمیدان شهدای محراب تفاهم نامه ای باسازمان پارکها وفضای سبز به مبلغ 720.741.000 ریال که آنالیز برآورد هزینه آن پیوست می باشد تنظیم گردد.خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول گردد .میروکیلی- شهردار یزد»مطرح ضمن موافقت مقرر گردید هماهنگی لازم با معاونت امور عمرانی شهرداری معمول گردد.

7-4- نامه شماره 110/41062-10/11/86 شهرداری :

« شورای محترم اسلامی شهریزد :سلام علیکم ؛احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، بدینوسیله به پیوست تصویر گزارش شماره 710/21297-11/9/86 شهرداری منطقه یک جهت استحضار ارسال می گردد .نظر به ضرورت ساماندهی بایگانی شهرداری منطقه یک و کمبود فضای کافی جهت استقرار عوامل طرف قرارداد پروژه مذکور ، شهرداری یزد در نظر دارد بطور موقت نسبت به اجاره یک باب ساختمان مناسب در نزدیکترین نقطه به محل شهرداری منطقه حداکثر تا سقف ریالی ماهیانه دو میلیون و هشتصد هزار ریال اقدام نماید، خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح اجازه فرمائید اقدامات لازم معمول و اعتبار مورد نیاز در اصلاحیه بودجه لحاظ گردد .میروکیلی- شهردار یزد»مطرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

8-4- نامه شماره 204/38778-22/10/86 شهرداری :

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد:سلام علیکم؛احتراماًعطف به بند3صورتجلسه 11/9/86 کمیسیون بودجه دررابطه باپیشنهاد شماره110/31074-28/8/86 شهرداری به استحضار می رساند مبلغ هفتاد وپنج میلیون ریال ازرقم پیشنهادی مربوط به پذیرایی همکارانی که دراجرای طرح ساماندهی ومکانیزه سیستم بایگانی منطقه به مدت حداقل چهارماه همکاری داشته اند هزینه وبقیه مبلغ مربوط به ضیافت شام جهت80 نفر از فرماندهان ناجا به مناسبت هفته نیروی انتظامی بوده است میروکیلی- شهرداریزد»مطرح موردتصویب قرار گرفت.

 

 

جلسه باذکرصلوات درساعت 10/10خاتمه یافت وجلسه بعد به روزیکشنبه 5/12/86 ساعت 19 موکول گردید.